Hotărârea nr. 131/2001

131/17.05.2001 privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Bulevardul Cetăţii - Strada Matei Basarab" Timişoara
Hotararea Consiliului Local 131/17.05.2001
privind privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Bulevardul Cetăţii - Strada Matei Basarab" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC02001-7399/07.05.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr.525/1996 - privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr.50/1991 - priivnd autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
În conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) şi (m) din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu " Bulevardul Cetăţii - strada Matei Basarab" Timişoara conform Proiectului nr.16/2001 întocmit de S.C. "Arhitect Trîmbiţaş" S.R.L. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic de Detaliu "Bulevardul Cetăţii - strada Matei Basarab" Timişoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de doi ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr14636 Timişoara , cu nr.top. 23011, în suprafaţă de 755 mp. proprietate particulară.

Art.2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. IPROTIM S.A.;
- d-lui Bulgar Aurel Ioan;
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI