Hotărârea nr. 130/2001

130/17.05.2001 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Reparaţie capitală clădire staţie desnisipare şi grătare Linia Vidrighin - Staţie de epurare " Timişoara
Hotararea Consiliului Local 130/17.05.2001
privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Reparaţie capitală clădire staţie desnisipare şi grătare Linia Vidrighin - Staţie de epurare " Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-7621/09.05.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 20 lit. (c), (e), (g) şi (m) din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Reparaţie capitală clădire staţie desnisipare şi grătare Linia Vidrighin - Staţia de epurare" Timişoara, conform Proiectului nr.571/2000 întocmit de U.P.T. - Facultatea de Construcţii şi Arhitectură şi indicatorilor tehnico-economici, care constituie Anexele 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţie prevăzut la art.1 se face din surse proprii ale Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara.

Art.4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni
- Regia Autonomă de Apă şi Canal Aquatim Timişoara
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI