Hotărârea nr. 13/2001

13/29.01.2001 privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, strada Gheorghe Lazăr nr.1, către Partidul Naţional Liberal, Filiala Judeţului Timiş
Hotararea Consiliului Local 13/29.01.2001
privind atribuirea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, strada Gheorghe Lazăr nr.1, către Partidul Naţional Liberal, Filiala Judeţului Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2001- 379/19.01.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul-verbal din data de 18.01.2001 al Comisiei pentru aplicarea H.C.L. nr.34/1998;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(g) şi art.84 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă în
suprafaţă de 408,58 mp., situat în Timişoara, la parterul şi subsolul
imobilului din strada Gheorghe Lazăr nr. 1, pe bază de contract de
închiriere pe o perioadă de 5 ani, către Partidul Naţional Liberal, Filiala
Judeţului Timiş , cu destinaţia de sediu.

Art.2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea
Consiliului Local nr.156/19.12.2000 - privind atribuirea spaţiului cu altă
destinaţie decât aceea de locuinţă situat în Timişoara, strada Carusso nr.1,
către Organizaţia Judeţeană Timiş a Partidului Naţional Liberal.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează
Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Partidului Naţional Liberal;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI