Hotărârea nr. 129/2001

129/17.05.2001 privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Modernizarea sistemului de pompare şi tratare a apei la Uzinele nr.2 - 4 Timişoara - etapa a II-a . Optimizarea funcţionării staţiilor de pompare treapta a II-a"
Hotararea Consiliului Local 129/17.05.2001
privind privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie "Modernizarea sistemului de pompare şi tratare a apei la Uzinele nr.2 - 4 Timişoara - etapa a II-a . Optimizarea funcţionării staţiilor de pompare treapta a II-a"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2001-7622/09.05.2001 al Direcţiei Tehnice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 20 lit. (c), (e), (g) şi (m) din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate şi realizarea obiectivului de investiţie " Modernizarea sistemului de pompare şi tratare a apei la Uzinele nr.2 - 4 Timişoara etapa a II-a. Optimizarea funcţionării staţiilor de pompare treapta a II-a", conform Proiectului nr.37360 B/082/2001 întocmit de S.C. IPROTIM S.A. şi a indicatorilor tehnico - economici, care constituie Anexele 1 şi 2 la prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţie prevăzut la art.1 se face din surse proprii ale Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Regia Autonomă de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Regiei Autonome de Apă şi Canal AQUATIM Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI