Hotărârea nr. 128/2001

128/17.05.2001 privind privind alocarea unor sume de bani din fondul special instituit prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/1999
Hotararea Consiliului Local 128/17.05.2001
privind privind alocarea unor sume de bani din fondul special instituit prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/1999


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC8061-15.05.2001 al Serviciului Public de Sport, Cultură, Artă şi Ştiinţă din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere Rezoluţia nr.2/15.05.2001 a Comisiei de Monitorizare, jurizare a activităţii de sport, cultură artă şi ştiinţă;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr.8/26.01.1999 - privind înfiinţarea Serviciului Public de Sport, Cultură, Artă şi Ştiinţă, precum şi instituirea unei taxe speciale pentru finanţarea activităţilor respective;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.73/1999 - pentru aprobarea Regulamentului privind modul de organizare şi funcţionare a Serviciului Public de Sport, Cultură, Artă şi Ştiinţă din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată
În conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e) şi (o) din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă alocarea sumei de 141,5 milioane lei din fondul creat din încasarea taxei speciale instituită prin Hotărârea Consiliului Local nr.8/1999, după cum urmează:
1. U.M.T. Timişoara - fotbal 100 milioane lei
2. A.S. Industria Lânii - handbal fete 25 milioane lei
3. TASI IOSIF - pliant catalog pictură 9,5 milioane lei
4. COSOR VIOREL - expoziţie pictură 7 milioane lei
Decontarea şi justificarea sumelor se vor efectua numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Serviciul Public de Sport, Cultură, Artă şi Ştiinţă din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Public de Sport, Cultură, Artă şi Ştiinţă;
- U.M.T;
- A.S. Industria Lânii;
- D-lui Tasi Iosif;
- D-lui Cosor Viorel;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI