Hotărârea nr. 126/2001

126/17.05.2001 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 90 mp situat în Timişoara, strada Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel nr.1, către Parohia Ortodoxă Română - Viile Fabric Timişoara
Hotararea Consiliului Local 126/17.05.2001
privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 90 mp situat în Timişoara, strada Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel nr.1, către Parohia Ortodoxă Română - Viile Fabric Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2001- 7934/14.05.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Solicitarea nr.SC2001-7398/07.05.2001 a Parohiei Ortodoxe Viile Fabric;
În baza prevederilor art.17 din Legea nr.213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.(g), (m) şi art.86 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie în folosinţă gratuită pe o perioadă de 49 ani, terenul în suprafată de 90 mp, înscris în C.F. nr.18889 Timişoara cu nr. top. 28003 în suprafaţă totală de 5567 mp, Parohiei Ortodoxe Române - Viile Fabric Timişoara, în vederea extinderii capelei existente.

Art.2: Dezmembrarea suprafeţei de teren menţionată la art.1 este în sarcina beneficiarului.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism , Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Tehnice;
-Direcţiei Juridice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-Serviciului Control şi Audit Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Parohiei Ortodoxe Române - Viile Fabric;
-Mass-media locale;


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI