Hotărârea nr. 124/2001

124/17.05.2001 privind aprobarea Protocolului încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Primăria Faenza
Hotararea Consiliului Local 124/17.05.2001
privind aprobarea Protocolului încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Primăria Faenza


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-8049/15.05.2001 al Serviciului Social din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara ;
Având în vedere Protocolul Încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi Primăria Faenza- Italia la data de 13.04.2000;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.140/1997 privind asocierea Primăriei Municipiului Timişoara cu Primăria oraşului Faenza - Italia, în vederea realizării unui centru de sănătate ambulatoriu-laborator, pentru tratarea afecţiunilor minorilor, în Timişoara, Zona Spitalului Judeţean;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.256/1999 - privind suplimentarea unei suprafeţe de teren stabilite în baza H.C.L. nr.140/1997 pentru realizarea Centrului de Sănătate - Casa Faenza, în cadrul asocierii Primăriei Municipiului Timişoara cu Primăria oraşului Faenza;
Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 - privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 20 lit.(r), (ş) şi (v) din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Protocolul încheiat la data de 13.04.2000, între Primăria Municipiului Timişoara, reprezentată prin Primarul Municipiului Timişoara - dl. Gheorghe Ciuhandu şi Directorul economic-dl. Adrian Bodo, şi Primăria Faenza - Italia reprezentată prin Primarul oraşului Faenza - dl. Claudio Casadio, prevăzut în Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.2: Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Centrului Comunitar "Casa Faenza" pentru asistarea a 15 copii cu sindrom autist cu vârste între 8 - 14 ani, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.3: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr.9/29.01.2001 - privind înfiinţarea Centrului Comunitar "Casa Faenza" pentru copii cu sindrom autist
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Serviciul Social din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-Asociaţiei Casa Faenza;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI