Hotărârea nr. 122/2001

122/03.05.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al campaniei "Săptămâna Inimii "
Hotararea Consiliului Local 122/03.05.2001
privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al campaniei "Săptămâna Inimii "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001 - 6606/26.04.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al campaniei "Săptămâna Inimii" ce se desfăşoară în perioada 30 aprilie - 6 mai 2001 la Timişoara.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 10.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei campanii se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Direcţiei de Sănătate Publică;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI