Hotărârea nr. 119/2001

119/03.05.2001 privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivalului " Serbările Copiilor"
Hotararea Consiliului Local 119/03.05.2001
privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivalului " Serbările Copiilor"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001 - 6186/19 .04.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Festivalului "Serbările Copiilor ", ce se va desfăşura în perioada 1 - 3 iunie 2001, la Timişoara.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 50.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei acţiuni se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Casei de Cultură a Municipiului Timişoara
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ IOAN COJOCARI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI