Hotărârea nr. 116/2001

116/03.05.2001 privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Zilelor Academice Timişene, ediţia a VII-a
Hotararea Consiliului Local 116/03.05.2001
privind privind participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Zilelor Academice Timişene, ediţia a VII-a


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001 - 5469/05.04.2001 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru cultură, învăţământ, turism şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.11 din Legea 189/1998 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(e) şi (o) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă participarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara în calitate de coorganizator al Zilelor Academice Timişene, ediţia a VII-a, ce se va desfăşura în perioada 24-25 mai 2001.

Art.2: Se aprobă alocarea sumei de 70.000.000 lei de la bugetul local , cap.59.02 "Cultură, religie şi alte acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret", pentru acţiunea prevăzută la art.1. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestei manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Biroul Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Juridice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Academiei de Ştiinţe Tehnice din România, Filiala Timişoara;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI