Hotărârea nr. 11/2001

11/29.01.2001 privind privind prelungirea contractelor de închiriere pentru unele spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă deţinute de C.A.R.P.
Hotararea Consiliului Local 11/29.01.2001
privind privind prelungirea contractelor de închiriere pentru unele spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă deţinute de C.A.R.P.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.PA8X -4078 /15.01.2001 al Direcţiei Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.204/13.07.1999 privind anularea Protocolului încheiat între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor din Timişoara, la data de 18 iulie 1994 şi prelungirea contractelor de închiriere pentru spaţiile cu altă destinaţie decît aceea de locuinţă deţinute de C.A.R.P.;
În baza Hotărârii Consiliului Local nr.34/1998 - privind utilizarea spaţiilor cu altă destinaţie decăt aceea de locuinţă aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesul - Verbal din 04.12.2000 al Comisiei de aplicare a Hotărârii nr.34/1998;
În conformitate cu prevederilor art.20 lit.g din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se prelungesc contractele de închiriere încheiate între Primăria Municipiului Timişoara şi Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor , pentru o
perioadă de 5 ani, pentru următoarele spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă:
- Bv. 16 Decembrie 1989, nr.5, în suprafaţă de 29,25 mp. cu destinaţia de depozit;
- Bv. 16 Decembrie 1989 nr.5, în suprafaţă de 51,52 mp. cu destinaţia de pizzerie;
- Str. C. Porumbescu nr.32, în suprafaţă de 21,76 mp. cu destinaţia de magazin alimentar

Art.2: Veniturile realizate din exploatarea spaţiilor menţionate la art.1 se evidenţiază în contabilitatea CARP, Primăria Municipiului Timişoara rezervându-şi dreptul de control asupra acestora. În cazul în care se constată nereguli se reziliază contractul.

Art.3:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism
- Direcţiei Administrative;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Corp Control Primar;
- Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor;
- Mass-media locală.

Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI