Hotărârea nr. 109/2001

109/03.05.2001 privind stabilirea Comisiei de negociere pentru vanzarea spatiilor comerciale in baza H .G. nr.389/1996, modificata prin Hotararea Guvernului nr.505/1998
Hotararea Consiliului Local 109/03.05.2001
privind stabilirea Comisiei de negociere pentru vanzarea spatiilor comerciale in baza H .G. nr.389/1996, modificata prin Hotararea Guvernului nr.505/1998


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC2001-6013/18.04.2001 al Directiei
Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica,
lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public
si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru administratie
locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte, din cadrul
Consiliului Local al municipiului Timisoara.
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.228/1998-privind stabilirea
Comisiei de negociere pentru vanzarea spatiilor comerciale, in baza H.G.
nr.389/1996, modificata; Hotararea Consiliului Local nr.61/1999- pentru
modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr.228/1998- privind
stabilirea Comisiei de negociere pentru vanzarea spatiilor comerciale in baza
H.G. nr.389/1996, modificata; Hotararea Consiliului Local nr.214/1999- pentru
modificarea Hotararii Consiliului nr.228/1998; Hotararea Consiliului Local
nr.25/2000 - pentru modificarea Hotararii Consiliului Local nr.214/1999,
privind stabilirea Comisiei de negociere pentru vanzarea spatiilor comerciale
in baza H.G. nr.389/1996, modificata;
Avand in vedere prevederile art.4 din Normele metodologice privind
vanzarea catre actualii detinatori a unor spatii comerciale construite din
fondurile statului si aflate in administrarea consiliilor locale si a regiilor
autonome de interes local de sub autoritatea acestora, cuprinse in Hotararea
Guvernului Romaniei nr.505/1998;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.3/30.06.2000 privind
constituirea Consiliului Local;
In conformitate cu prevederile art.20.lit.(g) si (e) din Legea
nr.69/1991 privind administratia publica locala-republicata;
In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administratia
publica locala-republicata;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica componenta Comisiei de negociere a Primariei municipiului Timisoara , aprobata prin Hotararea Consiliului Local nr.25/2000, pentru vanzarea spatiilor comerciale in baza Hotararii Guvernului Romaniei nr.389/1996, modificata prin H.G. nr.505/1998. Comisia de negociere va avea urmatoarea componenta:
1.ORZA ADRIAN - Viceprimar;
2.MIUT NICUSOR- Director Directia Patrimoniu;
3.BLAJ ADRIANA- Consilier municipal;
4.VLAD RODICA - Consilier municipal;
5.MUTIU CAIUS - Consilier municipal;
Secretariatul comisiei va fi asigurat de domnul Secretar Ioan Cojocari.

Art.2: Se imputerniceste Comisia mentionata la art.1 sa negocieze si pretul de vanzare al spatiilor comerciale pentru care instantele judecatoresti au pronuntat sentinte definitive si irevocabile care obliga Consiliul Local al municipiului Timisoara la incheierea contractelor de vanzare cumparare .

Art.3: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga H.C.L. nr.228/1998, H.C.L. nr.61/1999, H.C.L. nr.241/1999 si Hotararea Consiliului Local nr 25/25.07.2000 se modifica in mod corespunzator.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica :
- Prefecturii Judetului Timis;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei de Urbanism;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Juridice;
- Serviciului Control si Audit Intern;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Relaţii Publice;
- Membrilor Comisiei;
- Mass-media locale.

Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI