Hotărârea nr. 108/2001

108/03.05.2001 privind privind modificarea componentei Comisiei de repartizare a locuintelor
Hotararea Consiliului Local 108/03.05.2001
privind privind modificarea componentei Comisiei de repartizare a locuintelor


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC2001-6158/19.04.2001 al Directiei
Patrimoniu, din cadrul Primariei municipiului Timisoara ;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru administratie locala,
juridica, ordine publica, drepturile omului si culte si al Comisiei pentru
sanatate, protectie sociala si mediu din cadrul Consiliului Local al
Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.20/25.07.2000 privind
constituirea Comisiei de repartizare a locuintelor ;
In conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Legea nr.69/1991
privind administratia publica locala - republicata ;
In temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica
locala - republicata;


HOTARASTE

Art.1: Se modifica componenta Comisiei de repartizare a locuintelor in sensul inlocuirii Danielei Padurean cu domnisoara Mirela Ganea, sef Birou Juridic din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr.20 / 25.07.2000 raman nemodificate.

Art.2: Prezenta hotarare se comunica :
- Prefecturii judetului Timis;
- Directiei Tehnice ;
- Directiei Juridice ;
- Directiei Patrimoniu ;
- Directiei Economice ;
- Direcţiei Urbanism;
- Serviciului Control si Audit Intern ;
- Serviciului Centrul de informare pentru cetateni ;
- Biroului Relatii publice ;
- Membrilor Comisiei de repartizare a locuintelor sociale ;
- Mass media locale.

Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI