Hotărârea nr. 106/2001

106/03.05.2001 privind privind propunerea schimbării denumirii unor străzi în municipiul Timişoara
Hotararea Consiliului Local 106/03.05.2001
privind privind propunerea schimbării denumirii unor străzi în municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatele nr. SC2000- 13489/10.10.2000 şi nr.SC2000- 13601/11.10.2000 ale Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru sănătate, protecţie socială şi mediu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere propunerile Comisiei constituite conform Dispoziţiei Primarului municipiului Timişoara nr. 2001/25.10.2000;
În conformitate cu prevederilor art. 20 al. 3 şi art. 63 lit.(ş) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se propune schimbarea de către Consiliul Judeţean Timiş a denumirii unor străzi în muncipiul Timişoara, conform Anexelor 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Juridice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Serviciului Control şi Audit Intern ;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass-media locale;

Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI