Hotărârea nr. 103/2001

103/03.05.2001 privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, str. Podgoriei nr.10, Asociatiei Sf. Petru si Pavel pentru realizarea unui Centru de Probatiune
Hotararea Consiliului Local 103/03.05.2001
privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, str. Podgoriei nr.10, Asociatiei Sf. Petru si Pavel pentru realizarea unui Centru de Probatiune


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere referatul nr. PA8X1 - 617/19.04.2001 al Directiei
Patrimoniu, Biroul S.A.D. din cadrul Primariei municipiului Timisoara ;
Avand in vedere procesul verbal incheiat in 06.04.2001 cu ocazia
sedintei Comisiei de aplicare a H.C.L.M.T. nr.34/1998 ;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie,
buget,finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului
public si privat, servicii publice si comert si al Comisiei pentru
administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din
cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
In conformitate cu prevederile art.20, lit.(g) si art 86 din Legea
nr.69/1991 privind administratia publica locala - republicata ;
In temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica
locala - republicata;


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie in folosinta gratuita, pe o perioada de 5 ani , spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat la parterul si subsolul imobilului din Timisoara, str. Podgoriei nr. 10, in suprafata totala de 651,41 m.p., inscris in C.F. nr. 564 Comuna Freidorf, nr.top 154/b catre Asociatia umanitara " Sf.Petru si Pavel " cu destinatia de centru comunitar de probatiune.

Art.2: Se abroga H.C.L.M.T. nr. 281/1999 privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta situat in Timisoara, str. Pavlov nr.19, Asociatiei Sf. Petru si Pavel pentru realizarea unui centru de probatiune.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica :
- Prefecturii Judetului Timis;
- Directiei Tehnice ;
- Directiei Juridice;
- Directiei Patrimoniu ;
- Directiei Urbanism ;
- Directiei Economice ;
- Serviciului Control si Audit Intern ;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Biroului Relaţii Publice;
- Asociatiei Sf. Petru si Pavel ;
- Mass media locale .

Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI