Hotărârea nr. 102/2001

102/03.05.2001 privind atribuirea imobilelor din Timisoara str.Mugurilor nr.1 si 3 catre Spitalul Clinic Municipal Timisoara
Hotararea Consiliului Local 102/03.05.2001
privind atribuirea imobilelor din Timisoara str.Mugurilor nr.1 si 3 catre Spitalul Clinic Municipal Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC2001-339/17.04.2001 al Directiei Patrimoniu, Biroul S.A.D. din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere Procesul verbal din data de 06.04.2001, al Comisiei de aplicare a H.C.L.M.T. nr.34/1998;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu art. 17 din Legea nr. 213 /1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala, republicata;
In temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala, republicata.


HOTARASTE

Art.1: Se atribuie, fara licitatie, imobilele din Timisoara, str. Mugurilor (fostă strada Rozalia) nr.1, casa cu un etaj si curte, inscris in C.F. nr. 5735 nr.top. 11809, si strada Mugurilor nr. 3, casa si curte, inscris in C.F.nr.1 nr. top. 11810/1 si C.F. nr. 5040 nr.top. 11810/2, pe baza de contract de inchiriere, pe perioada de cinci ani, la Spitalul Clinic Municipal Timisoara, pentru Sectii oncologice. Suprafetele utile ale incaperilor sunt trecute in Anexa nr.1 si Anexa nr. 2 care fac parte integranta din prezenta hotarare .

Art.2: Cu aducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Timisoara .

Art.3: Prezenta hotarare se comunica :
- Prefecturii judetului Timis;
- Directiei Economice ;
- Directiei de Urbanism;
- Directiei Tehnice ;
- Directiei Patrimoniu ;
- Directiei Juridice;
- Biroului Relatii Publice;
- Serviciului Control si Audit Intern;
- Serviciului Central de Informare pentru Cetateni;
- Spitalului Clinic Municipal Timisoara;
- Mass media locale .


Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI