Hotărârea nr. 1/2001

1/29.01.2001 privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului JAMES ROSAPEPE
Hotararea Consiliului Local 1/29.01.2001
privind conferirea Titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara domnului JAMES ROSAPEPE


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001-1208/26.01.2000 al Biroului Relaţii Publice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte şi Comisiei pentru invăţământ, turism, cultură şi sport din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.20 lit.(u) din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.28 din Legea nr. 69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Timişoara Domnului JAMES ROSAPEPE , pentru contribuţia directă la afirmarea şi creşterea prestigiului municipiului Timişoara în plan internaţional.

Presedinte de sedinta
IUSTIN FURDUI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI