PROCES - VERBAL


Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local municipal Târgu Mureș din data de 27 aprilie 2021

Din totalul de 23 de consilieri locali în funcție, sunt prezenți la ședință 20 consilieri. Absentează d-nii consilieri Papai L., Șarlea H și Suciu H.

Dl consilier Kelemen: Bună ziua! Stimați colegi, declar deschisă ședința extraordinară a Consiliului local Târgu Mureș din data de azi, 27 aprilie 2021.

Pe ordinea de zi avem 4 puncte pe care le-ați primit.

Supun la vot ordinea de zi.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Ordinea de zi a fost aprobată cu 18 voturi pentru.

(Nu a votat d-na Kakassy B. și dl. Pui S.)

Punctul nr. 1 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului A.G.A., dl.....să aprobe documentele referitoare la subiectele de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acționarilor Compania Aquaserv SA, din data de 18 mai 2021.

Dl consilier Kelemen: - s-au formulat anumite amendamente în comisia juridică. Dacă nu sunt alte intervenții, o să dau citire acestor amendamente. Toată lumea a primit amendamentele sau doar eu? Nu este nicio intervenție, atunci dau citire. Vor fi 4 amendamente din partea comisiei juridice.

Art. 1 se schimbă și conținutul va fi următorul:

Art. 1. Dl. .„, reprezentant AGA consiliul local al UAT - Municipiul Târgu Mureș, în adunarea generală a SC Compania Aquaserv SA, în virtutea mandatului de reprezentare va vota în ședințele AGA hotărârile de pe ordinea de zi care vor fi supuse aprobării AGA, ordinară sau extraordinară, cu următoarele excepții:

  • - Dizolvarea/lichidarea societății și numirea lichidatorului;

  • - Schimbarea formei juridice a societății;

  • - Majorarea/reducerea capitalului social sau reîntregirea acestuia prin emisiunea de noi acțiuni;

  • - Dobândirea de către societate a propriilor sale acțiuni în condițiile Legii 31/1990;

  • - Contractarea unor împrumuturi pe termen mediu sau lung;

  • - Conversia acțiunilor și emisiunea de obligațiuni.

Aceasta va fi forma nouă a art. 1 pe baza amendamentelor comisiei juridice.

Art. 2, iarăși se va schimba. Conținutul noului art. 2 va fi:

Art. 2. Pentru aprobarea hotărârilor AGA având ca obiect excepțiile stipulate în art. 1 precum și în orice alte situații, reprezentantul UAT Municipiul Târgu Mureș în AGA va solicita un mandat special materializat printr-o hotărâre a Consiliul local.

Acesta va fi noul art. 2.

Amendamentul 3 se referă la preambul unde o să includem un nou punct: In conformitate cu dispozitiile art. 117A1 alin 1 din Legea nr. 31/1990 a societățiilor, republicată, cu completarile si modificarile ulterioare, “Au dreptul de a cere introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social.”

Asta merge ca punct nou în preambul. Și o să avem un nou art. 3 iar celelalte articole vor fi renumerotate, și noul art. 3 va fi următorul:

“Municipiul Targu Mures prin Consiliul Local Targu Mures, solicită completarea ordinii de zi a AGA cu urmatoarele puncte:

  • 1. Revocarea Hotararii AGOA nr. 1 din 26.02.2021

  • 2. Constatarea încetarii calitatii de membri în Consiliul de Administratie al S.C. COMPANIA AQUASERV a numiților - Racz Ernest Lucian, Lazar Sorin Daniel, Pajint Emilia Marcela, Sipos Levente si Nagy Istvan ca urmare a expirarii valabilitatii contractelor de mandate conferite susnumitelor persoane.

  • 3. Alegerea membrilor Consiliu de Administratie, pe o perioadă de 4 luni, cu respectarea legislatiei în vigoare si a prevederilor Actului Constitutiv.

  • 4. Adoptarea unei hotarari AGOA privind imputernicirea (Dl, D-nei xxxx), care in numele si pe seama Societatii, cu putere si autoritate deplină, sa semneze toate documentele si sa indeplineasca toate formalitatile necesare atat la Oficiul Registrului Comertului, cât si la oricare autoritate, institutie publică, persoana juridica sau fizica, precum si sa execute orice operatiuni, in vederea aducerii la indeplinire a hotararii AGOA adoptată, în vederea asigurarii opozabilitatii față de terți”.

Acestea sunt amendamentele propuse. Dacă există vreo intervenție?

Dl. p. secretar Szoverfi: - pentru a corela titlul cu art. 1, consider că trebuie să reformulăm puțin art. 1 să se spună: se mandatează dl....., reprezentant AGA, Consiliul local al UAT - Municipiul Târgu Mureș, în AGA SC Compania Aquaserv, ca în virtutea mandatului de reprezentare să voteze în ședințele AGA hotărârile de pe ordinea de zi. Și titlul să sune: „Se mandatează dl. reprezentant AGA Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, în Adunarea Generală a SC Compania Aquaserv ca în virtutea mandatului de reprezentare să voteze în ședințele AGA hotărârile de pe ordinea de zi”.

Să înceapă cu „se mandatează dl. . „” și art. 1

Dl consilier Kelemen: - am înțeles. Modificăm titlul și o mică modificare la art. 1.

Dl. consilier Maior: - aș fi început, dl. președinte, cu, de ce este nevoie la art. 3 următoarele puncte: revocarea Hotărârii AGOA nr. 1 din 26.02 .021. Și aș fi explicat consilierilor locali că este nevoie de lucrul acesta pentru că în data de 26 sau 20 când a fost ședința de consiliu, v-am spus și atunci că nu poți legal să mai pui pe o perioadă de o lună, 4 luni sau cât vreți dvs., noii membri în consiliul de administrație. Atunci ați spus că se poate. Se pare că ați pierdut în instanță și v-au suspendat toate hotărârile. Mergeți mai departe pe lucrul acesta și eu vă spun că mă duc mai departe și eu, dar de data aceasta nu o să mă opresc numai în instanță, pentru că se pare că nu mai este greșeală, este rea credință din partea unora. Aviz și d-lui secretar, sper să nu intre în acest lucru.

Al doilea lucru pe care vi-l spun, nu poți să numești membri fără să ai o adresă de la ADI Aqua Invest cu o propunere de membri în CA. Nu-i poți vota în alb, v-am spus și atunci și din nou v-a respins la instanță. Cu siguranță veți pierde din nou și acum. Se pare că nu vreți să respectați legea nicicum. De ce nu intrați cu o hotărâre clară începeți procedura, faceți concursul, exact cum se face la oricare altă societate din subordinea Primăriei Municipiului Târgu Mureș? Eu v-am spus ce am avut de zis, să nu spuneți că sunt de rea credință, în rest, fiecare votează cum crede de cuviință.

Dl consilier Kelemen: - propunerile evident că o să existe, de ce nu facem concurs, fiindcă pe moment nu există nimeni cu un mandat care nu s-a terminat încă. Știți și dvs. foarte bine aceste lucruri, dar nu vreau să intru în polemică.

Dl. p. secretar Szoverfi: - să se folosească AGA. Formularea cu AGOA nu apare în legislație.

D-ra consilier Frunda: - aș dori să-l numesc ca și reprezentat AGA pe dl. Kelemen Marton.

Dl consilier Kelemen: - în prima fază supun la vot materialul în forma originală și apoi dacă nu trece trecem la amendamente.

Cine este pentru? - 2 voturi (Maior C., Moldovan C.)

Cine este împotrivă? - 15 voturi

Cine se abține? - 3 abțineri (Bălaș R., Papuc S., Pui S.)

Trecem la amendamente. În prima fază aș vrea să votăm referitor la titlul proiectului, denumirea proiectului. Vă rog dl. secretar, să citiți așa cum ați propus.

Dl. secretar Szoverfi : se mandatează dl....... reprezentant AGA consiliul

local al UAT - Municipiul Târgu Mureș, în adunarea generală a SC Compania Aquaserv SA, ca în virtutea mandatului de reprezentare să voteze în ședințele AGA hotărârile de pe ordinea de zi care vor fi supuse aprobării AGA,.

Dl consilier Kelemen: - mulțumesc. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (Maior C., Moldovan C.)

Al doilea amendament se referă la art. 1 care va fi modificat. Nu o să-i dau citire încă o dată. Dacă doriți citesc încă o dată, cu amendamentele mici aduse de dl. secretar, adică se mandatează dl. . „, vă voteze în virtutea mandatului.

Dl. secretar Szoverfi : - exact ca în titlu.

Dl consilier Kelemen: - vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Art. 2 iarăși va fi înlocuit cu varianta la care i-am dat citire. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 17 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (Maior C., Moldovan C.)

(Nu a votat d-na Kakassy B.)

Al treilea amendament se referă la preambul. Se include acea prevedere cu art. 117 din Legea 31/1990, cu privire la completarea ordinii de zi. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (Maior C., Moldovan C.)

Al patrulea amendament se referă la un articol nou, noul articol 3, celelalte vor fi renumerotate, la care am dat citire, doar că sintagma AGOA va fi înlocuită cu AGA, conform prevederilor legale. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (Maior C., Moldovan C.)

Supun la vot materialul în întregime împreună cu nominalizarea făcută de d-șoara Frunda. La vot.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (Maior C., Moldovan C.)

Hotărârea cu aceste amendamente a fost adoptată cu 18 voturi pentru și 2 abțineri.

Punctul nr. 2 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de pășunat pentru pajiștile proprietate privată a municipiului Târgu Mureș.

Dl. consilier Bălaș: - așa ca o privire generală, de câte ori am votat un asemenea proiect și îl votăm anual, mi se pare puțin ciudat să votăm despre pășunat într-un oraș în Secolul 21, din Uniunea europeană, că nu tot mai avem încă oi și facem transhumanță în centre urbane. Am înțeles că aceste pășuni, în anumite condiții pot fi trecute în intravilan, așa încât dacă există anumite obiecte de investiții sau ceva, avem de gând ca și comunitate să facem cu aceste pășuni, ele pot fi trecute în intravilan și probabil pot fi luate în considerare ca și terenuri pentru viitor, ca să terminăm cu pășunatul și să folosim terenurile pentru ceva mai bun.

Dl consilier Kelemen: - dacă nu sunt alte intervenții, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 20 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? -

Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi pentru.

Punctul nr. 3 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.71 din 25 martie 2021 prin care sa aprobat încheierea unui contract de închiriere a unor încăperi din incinta Parohiei Romano Catolice Sf. loan Botezătorul Târgu Mureș, situate în Piața Trandafirilor, nr.61, în vederea utilizării acestora de către Liceul Teologic Romano Catolic “II Rakoczi Ferenc„ din Târgu Mureș și aprobarea modelului de contract.

Dl. consilier Tamasi: - la acest punct nu particip la ședință.

Dl consilier Kelemen: - dacă nu sunt alte intervenții, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 16 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (Maior C., Moldovan C.)

Hotărârea a fost adoptată cu 16 voturi pentru și 2 abțineri.

(Nu au votat d-nii consilieri Voicu B. și Tamasi Z.)

Punctul nr. 4 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea derulării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, pentru delegarea serviciului public de salubrizare pentru activități - colectare și transport deșeuri - în municipiul Târgu Mureș, prin contract de prestări de servicii, ca procedură de urgență, conform prevederilor art. 104 alin. 1 lit. c) din Legea nr. 98/2016, și a documentației de atribuire aferentă:

Dl. consilier Kelemen: - avem o variantă II. S-au făcut modificări la referatul de oportunitate caietul de sarcini, anexa 9. La formulare de propunere tehnică și modificări la proiectul de contract. Le avem pe tablete, dacă solicitați o prezentare din partea cuiva.

Dacă nu, supun la vot. Vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 15 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 5 abțineri (Maior C., Moldovan C., Bălaș R., Kiss Z., Pescar R.) Hotărârea a fost adoptată cu 15 voturi pentru și 5 abțineri.

DIVERSE

Dl. consilier Berecki: - aș dori să atrag atenția Serviciul public Administrația domeniului public, că de pe soclul statuilor Pseudosfera din Piața Bolyai și a Monumentului Holocaustului de pe str. Morii, de ceva vreme sunt desprinse plăci mari de marmură. Prin urmare, v-aș ruga să faceți demersurile necesare cât mai curând posibil, pentru înlocuirea acestora.

Dl. consilier Szabo Arpad: - câțiva locuitori din str. Henri Coandă mi-au spus că, poate că exagerează, dar zic că în 50 de ani numai de două ori s-a făcut curățenie pe strada respectivă. Fosta Zorilor care este paralelă cu Cimitirul catolic și am fost pe acolo și am văzut că încă rămășițele pomilor de Crăciun sunt aruncate acolo pe colțul străzii, nu le-a luat nimeni.

Dl. consilier Bălaș: - nu aș fi vrut să intervin, dar cum a vorbit dl. Berecki mi-am adus și eu aminte de o chestie de acolo, exact în zona aceea. Dacă tot se merge acolo pentru statui, știți că și statuia lui Bolyai și Pseudosfera sunt înconjurate de nișe pietre modelate de pe vremea lui Bernadi, care în momentul în care s-a renovat acea zonă au fost dublate de bordurile moderne. Doar că această dublare de borduri moderne a venit după, mi-aduc aminte că atunci s-a făcut oarecare protest în mediul online legat de scoaterea acelor pietre de pe vremea lui Bernadi și câteva nu sunt. Deci, de atunci, de 3 sau 4 ani există zone care delimitează acea zonă din jurul statuii Bolyai și a Pseudosferei unde lipsesc acele pietre de pe vremea lui Bernadi. Nu știu, au fost duse undeva, dar dacă nu, cred că s-ar putea reface de așa manieră încât să nu arate ca o gură cu dinți știrbi acele scuaruri.

Dl. consilier Moldovan. - profit de faptul că sunt prezenți d-nii viceprimari și dl. director ADP, dl. Moldovan Florian. Ne-am trezit cetățenii de pe str. Rozmarinului cu adrese din partea executivului, prin care ni se pune în vedere să intrăm în legalitate în ceea ce privește garajele de pe această stradă. Este vorba despre vreo 210 garaje care au aparținut, sau mă rog, au plătit impozitele și taxele către primărie, de aproximativ 1 an Compania Națională de căi ferate a întabulat această zonă, acest teren, ca atare aceste garaje se regăsesc amplasate pe terenul companiei, ori, cetățenii au primit o adresă prin care li se solicită să clarifice situația acestor garaje cu Compania SNCFR, după care să se adreseze primăriei și să radieze din evidențe aceste garaje. În momentul de față, Compania CFR nu are nici un act pentru aceste garaje, nici măcar cetățenii, este o nebuloasă acolo cum se va proceda, nimeni nu știe, se întreabă în stânga în dreapta și cred că singura variantă, spuneau cetățenii, ceea ce eu nu recomand, să vină dânșii la primărie să clarifice. Or, nu cred că este ok, cred că ar trebui ca executivul, dl. primar, d-nii viceprimari să invite la discuții reprezentanții Companiei CFR și să clarifice situația acestor garaje care se regăsesc actualmente pe domeniul CFR. Știu că a mai existat o întrunire între executiv și conducerea Companiei Regionala de Căi Ferate Brașov, nu știu discuțiile care au fost la această întâlnire, cert este că aceste garaje construite pe domeniul public în urmă cu mulți ani, cetățenii nu au acte doveditoare sau actele legale care ar fi trebuit pentru ridicarea acestor garaje. Primăria prin hotărâri de consiliu repetate succesive sau cum doriți dvs., au schimbat pe aici pe acolo, astfel încât să le poată lua în evidență, ceea ce a și făcut, există un proces verbal de luare în evidență în baza căruia primăria a și încasat anumite taxe pe aceste garaje. În momentul de față Compania Națională de Căi Ferate nu poate să ia în evidență aceste garaje, este o sincopă majoră acolo și desigur cetățenii se întreabă cum se va rezolva situația garajelor de pe strada Rozmarinului. Sper ca în perioada următoare executivul să invite la discuții și să se ajungă la un consens, pentru că cetățenii doresc să intre în legalitate în ceea ce privește aceste garaje de pe str. Rozmarinului.

D-na consilier Frunda: - ca și concluzie, aș dori să vă urez Sărbători fericite, în numele tuturor din grupul UDMR. Paște fericit!

Dl. consilier Bălaș: - în 29 aprilie, poimâine, se împlinesc 405 ani de la întemeierea orașului Târgu Mureș, de atunci orașul nostru se numește Târgu Mureș, așa că eu urez La mulți ani, tuturor târgumureșenilor!.

Dl. consilier Moldovan: - pentru că se apropie marea Sărbătoare Pascală, pentru ortodocși și greco-catolici, tuturor colegilor consilieri, tuturor cetățenilor acestui oraș le doresc Paște luminat, binecuvântat, cu sănătate și bucurii.

Dl. consilier Kelemen: - și eu vă doresc Sărbători fericite, Paște fericit! și să aveți o zi frumoasă. Declar închisă ședința, vă mulțumesc foarte mult de participare.

dl. consilier Kelemen Atilla - președinte de ședință

dl. Szoverfi Laszlo - p. Secretar general al Municipiului Târgu Mureș