PROCES - VERBAL

Încheiat cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului local municipal Târgu

Mureș din data de 21 ianuarie 2021

Din totalul de 23 consilieri în funcție, sunt prezenți la ședință 20 consilieri. Absentează d-nii consilieri Bălaș Radu, Papai Laszlo și Molnar Ervin.

Dl. consilier Kelemen: - suntem prezenți 20 consilieri. Declar deschisă ședința Consiliului local din data de 21 ianuarie 2021. Pe ordinea de zi avem un singur punct - Proiect de hotărâre privind convocarea Adunării Generale Ordinare a SC Compania Aquaserv SA și mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Mureș.

Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi, vă rog să votăm.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 voturi (Maior C., Moldovan C.)

Ordinea de zi a fost aprobată cu 18 voturi pentru și 2 abțineri.

Am fost informat de d-na de tehnic că dacă votăm între cele sunete se înregistrează.

Punctul nr. 1 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind convocarea Adunării Generale Ordinare a SC Compania Aquaserv SA și mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Mureș.

Dl. consilier Kelemen: - vă rog, de la juridic să ne prezinte materialul.

D-na Costașuc Irma: - bună ziua, domnilor consilieri, principalul argument pentru adoptarea unei hotărâri privind numirea unui Consiliu de administrație la Compania Aquaserv, reprezintă faptul că mandatul actualului Consiliul de administrație a expirat la data de 4 august 2020. Conform reglementărilor legale privind starea de alertă Târgu Mureșul a intrat în zonă verde la data de 11 ianuarie 2020, considerăm că în acest moment sunt întrunite toate condițiile legale pentru desfășurarea în siguranță a ședinței adunării AGA. Drept urmare, Municipiul Târgu Mureș în calitate de acționar majoritar prin deținerea 81,733% din capitalul social, are obligația convocării unei ședințe a adunării generale care să-și ia hotărârile care se impun în acest sens. Numirea unui consiliul de administrație pe un mandat întreg impune o procedură care durează, se impune desemnarea unui consiliu de administrație provizorie în condițiile Ordonanței de urgență 109 coroborat cu prevederile Statutului Aquaserv S.A. Din aceste considerente, din perspectiva celor prezentate, apreciem că proiectul de hotărâre și mandatarea reprezentantului municipiului Târgu Mureș în cadrul acestei adunări, îndeplinește condițiile legale pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului Consiliului local al municipiului Târgu Mureș .

Dl. consilier Kelemen:- vă mulțumesc foarte mult, dl. Claudiu Maior, vă rog.

Dl. consilier Maior :- bună ziua tuturor și La mulți ani!, că nu ne-am văzut anul acesta. Eu o solicit să amânați materialul și o să vă citesc câteva norme legale care poate o să vă schimbe ideea, și totodată o să vă spun că dacă-l votați așa cum v-am obișnuit, o să facem hârtiile necesare mai departe.

Referitor la normele legale care guvernează activitatea Adunării generale a acționarilor și a Consiliului de administrația Compania Aquaserv, subliniez faptul că sunt incidente dispozițiile Ordonanței 109 de care vorbea d-na secretar, din 2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, ca fiind normă specială coroborat cu prevederile normei generale, în speța Legea 31/1990, potrivit societăților comerciale și nu exclud Legea 31 din 1990, cum în mod greșit s-a făcut mențiunea în cursul referatului.

Referitor la numirea consiliului de administrație provizoriu , prin Hotărârea AGA a fost prelungită durata mandatului administratorului societății Compania Aquaserv S.A, provizoriu cu 4 luni, aferentă perioadei 05.04.2020 - 04.08.2020, anul trecut. Raportat la prevederile Deciziei nr. 24 din 2017 a Înaltei Curți de Casație si Justiție coroborat cu prevederile articolului 64A2 din OUG 109 privind guvernanța corporativă întreprinderilor publice care prevăd în mod expres prelungirea mandatului consiliului de administrație prin hotărâre AGA pe o perioadă maxim 6 luni. Deci ce faceți acuma? Faceți cum credeți. Până la numire unui nou consiliu de administrație propunerea dvs. privind numirea unui nou consiliu de administrație provizorie este cu încălcarea prevederilor legale mai sus menționate și ca atare ilegală. Referitor la modalitatea și completarea de numire a administratorilor, potrivit dispoziției articolului 29 din Legea109 privind guvernanța corporativă, la societățile prevăzute la art.2 pct. 2 litera b și c, în cazul în care autoritatea publică tutelară în numele acționarului, stat sau unitatea administrativ teritorială sau întreprindere publică care dețin o participare majoritară sau de control, propune candidați pentru funcțiile de membri ai consiliului de administrație, aceste propuneri sunt făcute în baza unei selecții prealabile efectuate de către o comisie formată din specialiști în recrutarea resurselor umane, așa cum știți, s-a făcut și la alte societăți. Conform prevederilor nr.3 art. 13 punctul din Actul constitutiv al SC Aquaserv, potrivit căruia prin reprezentant act constitutiv acționari acordă Asociației de Dezvoltare în Intracomunitară de utilități publice pentru serviciul de alimentare cu apă și de canalizare Aquaserv Invest, al cărei membri sunt, dreptul special pentru a propune listă, - deci și ceilalți, și județul - de persoane, din rândul cărora Adunarea generală are dreptul să numească membri în consiliul de administrație; precum și dispozițiile art.15 aliniat 3 litera e, Actul constitutiv al societății Companiei Aquaserv potrivit căreia atribuțiile adunărilor generale ordinare ale acționarilor alege și convoacă membrii consiliului de administrație. Alegerea membrilor consiliului de administrație va fi făcută din lista persoanelor propuse de asociație, iar revocarea poate fi hotărâtă numai la propunerea asociației, vorbim de asociația Aqua Invest.

Față de textele legale prevăzute, rezultă că numirea administraților se face exclusiv pe bază de o listă înaintată acționarilor de către Asociația de Dezvoltare Intracomunitară de utilități publice prin serviciul de alimentare cu apă și canalizare Aqua Invest Mureș care reprezintă autoritatea tutelară a Companiei Aquaserv. Având în vedere faptul că numirea administraților se face nominal și la data mandatării unui reprezentat al adunării AGA care numește administratorii membrilor consiliilor locale acționare la Compania Aquaserv S.A., trebuie să li se prezinte o listă de propuneri și de la Asociația de Dezvoltare Intracomunitară de utilități publice pentru serviciu de alimentare cu apă și comunicare Aqua Invest, pe care o cam uitați afară. Iar din cuprinsul listei de vot vor alege nominal persoanele pe care mandatarul AGA al Companiei Aquaserv le va vota în AGA. Pentru soluționarea acestui provizorat al consiliului de administrație, apreciez că soluția ar fi numirea unui consiliu de administrație nou cu respectarea tuturor dispozițiilor legale aplicate în vigoare. Vă mulțumesc că ați avut răbdare să mă ascultați.

Dl. consilier Kelemen:- vă mulțumesc mult. Stimați colegi, vă rog pe cât posibil să țineți cont de limita de 2 minute impuse, nu v-am întrerupt d-nul Maior dar chiar rog pe toata lumea că acum avem un singur punct dar este de așteptat ca săptămâna viitoare să avem vreo 40-50 de puncte pe ordinea de zi și dacă voi conduce eu ședința atunci n-o să mai dau loc intervențiilor mai lungi. Mulțumesc foarte mult, d-nul Sergiu Papuc , vă rog

Dl. consilier Papuc: - raportat la cele spuse de dl. consilier Maior, data trecută când s-a votat, mi se pare că în aprilie 2020 s-a votat prelungirea mandatelor. Nu s-au numit, chiar dacă s-au numit în pretextul hotărârii provizoriu, dar în esență hotărârea a fost de prelungirea mandatelor pe care le-au avut foștii membrii în Consiliul de administrație.

Din august, noi nu mai avem cu consiliului de administrație baliză, spunem așa în plenitudinea prerogativelor, și atunci, OUG 109 asta spune la art. 64 alin. 1, la alin. 3, indice 1 alin.3: în cazul de vacanță a unuia sau mai multor posturi de administrator al unei societăți, acționari inclusiv acționarul stat prin autoritatea publică tutelară, pot convoca AGA în vederea numirii unuia sau mai multora administratori provizorii până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, potrivit prezentei ordonanțe de urgență. Acționarii, inclusiv acționarul stat prin autoritatea publică tutelară, adică Municipiul, în cazul nostru, vor putea prezenta în adunarea generală a acționarilor propuneri de candidați. Or, în momentul de față societatea nu se poate guverna, pentru că Consiliul de administrație este ieșit din termen. Și atunci, sigur că aveam și un amendament, să includem în referatul de aprobare și în preambulul Hotărârii prevederile guvernanței corporative, și anume, - și acum o să formulez amendamentul. Va trebui să facem referire la OUG 109/2011 republicată și la art. 3 Teza 2 lit. a și b, art. 29 alin.1, 32 alin. 1 și 64 A1 alin. 3 și 5, atât în referatul de aprobare cât și în preambulul hotărârii. Și numirea Consiliului de administrație provizoriu până la procedura de selecție, până se face procedura de selecție, pentru că altfel societatea nu se poate guverna. Nu putem să luăm hotărâri în consiliul de administrație și aici autoritatea tutelară, consiliului local, practic, dă mandat autorității tutelare să convoace AGA și să numească provizoriu prin Aqua Invest administratorii. Eu așa o văd, pentru că anul trecut s-a prelungit mandatul. Nu s-au numit provizoriu. Cam asta e diferența, prelungire de mandat. Chiar dacă scrie provizoriu, nu-i tot una. Nu-i tot una. Eu știu ce spunea dl. Maior, să se facă referire la faptul că e provizoriu. Dar nu. Nu s-au numit provizoriu alții, ci s-a prelungit provizoriu.

Dl. consilier Kelemen: - dl. Maior, ați cerut cuvântul procedural. Așa este?

Dl. consilier Maior. - în ceea ce privește provizoriu, vedeți că în HCL scrie foarte clar, provizoriu. Dvs. acum vreți provizoriu. Provizoriu, conform legii,

Dl. consilier Kelemen: - în ce sens este asta procedural?

Dl. consilier Maior. - faptul că i-am dat răspuns.

Dl. consilier Kelemen: - știți foarte bine că nu e procedural. Aveți dreptul pentru un minut de răspuns, fără nici o problemă, dar nu este intervenție procedurală.

Dl. consilier Maior. - dacă doriți, o să vă atenționez și eu de fiecare dată, dar nu-mi propun lucrul acesta, dar dacă doriți o facem.

Dl. consilier Kelemen: - dacă nu este nici o altă intervenție, trebuie să trecem la numirea reprezentantului Consiliului local, și după ce se vor face nominalizările, o să-l rog pe dl. Papuc să reformuleze încă o dată pe scurt propunerea de amendament. Dacă sunt propuneri?

D-na consilier Frunda: - eu l-aș propune pe dl. consilier Kelemen Marton.

Dl. consilier Kelemen. - în prima fază, cum a zis și dl. coleg Maior, supun la vot propunerea de amânare a materialul. Eu zic că trebuie să mergem cu acest material, dar evident, a existat o astfel de propunere în acest sens. Supun la vot și dacă respingem o să-l rog pe dl. Papuc să reformuleze propunerea.

Supun la vot amânarea materialului.

Cine este pentru? - 2 voturi (Maior C., Moldovan C.)

Cine este împotrivă? - 18 voturi

Cine se abține?

Materialul nu a fost amânat. Domnule Papuc, vă rog să ne formulați pe scurt și ad litteram.

Dl. consilier Papuc: - introducerea în referatul de aprobare a prevederilor legale prevăzute de OUG 109/2011, republicată, și anume: art. 3 Teza 2 lit. a și b, art. 29 alin.1, art., 32 alin 1, art. 64 A1 alin. 3 și 5. Și în preambulul hotărârii la fraza în temeiul prevederilor art. 129, după ce se face vorbire de OUG 57/2019, introducem aceleași prevederi legale, atât acolo cât și la art. 1.

Dl. consilier Kelemen: - am înțeles. Din punct de vedere juridic dacă există vreun impediment?

În prima fază, supun la vot materialul fără amendamentul d-lui consilier Papuc și dacă asta nu trece, o să supun la vot cu amendamentele respective. Vă rog să votați.

Cine este pentru? - 7 voturi (Frunda C., Gyorgy A., Kiss Z., Pescar R., Suciu H., Szabo P., Voicu B.)

Cine este împotrivă? - 11 voturi

Cine se abține? - 1 vot (Papuc S.)

(Nu a votat d-na Kakassy B.)

Materialul fără amendamente a fost respins.

Supun la vot materialul cu nominalizarea mea ca mandatat pentru reprezentarea municipiului Târgu Mureș în AGA, și cu amendamentele propuse de dl. consilier Papuc Sergiu.

Cine este pentru? - 18 voturi

Cine este împotrivă? - 2 voturi (Maior C., Moldovan C.)

Cine se abține?

Cu 18 voturi pentru și 2 împotrivă, materialul a fost aprobat.

Am epuizat ordinea de zi, dacă sunt alte intervenții la Diverse

Dl. consilier Pui: - bună ziua, aș dori să aduc în vedere o problemă de actualitate și să solicit Executivului Primăriei Târgu Mureș să demareze discuțiile și demersurile spre D.S.P. pentru stabilirea unui centru nou de vaccinare, având în vedere că o parte din cadrele didactice nu au reușit încă să se programeze pentru prima doză de vaccin, o parte a reușit doar în luna martie pentru prima doză, iar având în vedere că a doua doză se va face doar la sfârșitul lui martie sau aprilie, ajungem să expunem o parte din cadrele didactice pentru o perioadă de 2 luni sau 2 luni și jumătate, al un mediu care nu este tocmai favorabil.

Dl. consilier Maior: - m-ar interesa dacă poate d-na secretar să ne spună în scris până la următoarea ședință, bănuiesc că va fi într-o săptămână sau 2-3 zile, dacă ceea ce am votat noi data trecută în ceea ce privește salubritatea în Târgu Mureș s-a respectat întocmai ceea ce am discutat noi în sala de ședință, am supus la vot, și dacă s-a trimis vreo adresă societății în cauză, în care îi spunea să facă colectarea, adică să încaseze banii de la persoanele fizice sau juridice, pentru că noi în ultima ședință pe care am votat-o vizavi de Salubriserv, cu toții am fost de acord sau nu am fost de acord să se facă lucrul acesta. Deci, dacă s-a făcut și să ne dea în scris.

Al doilea lucru, am înțeles că vor fi probleme în ceea ce privește salubritatea, să nu vă mirați că tot ce v-am spus acum trei săptămâni, încet, încet, se adeverește. Din nou dacă o să fiți mai atenți cu actele, cred că nu vor fi probleme și nu vom avea nimic altceva de făcut.

Dl. consilier Kelemen: - dacă nu sunt alte intervenții, vă mulțumesc și închei ședința.

dl. consilier Kelemen Atilla - președinte de ședință

d-na Soos Erika - Secretarul general al Municipiului Târgu Mureș