PROCES - VERBAL


Încheiat cu ocazia ședinței de îndată, on-line, a Consiliului local municipal Târgu Mureș din data de 12 mai 2021

Din totalul de 23 de consilieri locali în funcție, sunt prezenți online la ședință 17 consilieri. Absentează d-nii consilieri Kelemen Atilla Marton, Maior Claudiu, Moldovan Călin, Suciu Horațiu, Șarlea Horea și Pui Sebastian.

dl. secretar Szoverfi Laszlo: - buna ziua, doamnelor și domnilor, declar deschisă ședința de îndată de azi 12 mai. În temeiul art. 243 alin. (1) lit. „j” voi face apelul nominal. Deci, avem 6 persoane lipsă. Deci ședința, cvorumul este.

În temeiul art. 123 alin. (3) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, în care se arată că în cazul în care președintele de ședință lipsește, la propunerea consilierilor locali din rândul acestora este ales un alt președinte de ședință printr-o hotărâre adoptată cu majoritate simplă, care conduce ședința respectivă. Având în vedere acest articol și văzând că dl. Kelemen lipsește, vă solicit să faceți o propunere pentru președinte de ședință.

dl. consilier Jakab Istvan: - aș avea o propunere dacă îmi permiteți. O propun pe d-na Csenge Frunda.

dl. secretar Szoverfi Laszlo: - Mulțumesc. Supun la vot propunerea dvs. de alegere de președinte de ședință pe d-na Frunda . Cine e împotrivă? -

dl. consilier Bălaș Radu: - d-na Frunda e absentă?

dl. secretar Szoverfi Laszlo: - nu e absentă, e aici lângă mine.

dl. consilier Bălaș Radu: - sărut mâna

d-na consilier Frunda Csenge: - Bună ziua

dl. secretar Szoverfi Laszlo: - Cine este împotrivă? - Cine se abține? - Deci d-na Frunda Csenge este aleasă președinte de ședință. Îi dau cuvântul.

d-na consilier Frunda Csenge: - Mulțumesc și bună ziua. În primul rând vă rog să luați act de Informarea secretarului nr. 34.993 din 2021, și conform Convocatorului anunțat avem două puncte pe Ordinea de zi. Și în prima fază supun aprobării dumneavoastră Ordinea de zi propusă. Dacă cineva este împotrivă? Nu este. Dacă cineva se abține? Nu este.

Deci, în unanimitate se aprobă Ordinea de zi propusă. Mulțumesc. Trecem la dezbaterea problemelor din Ordinea de zi.

Punctul nr. 1 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 118 din 22 aprilie 2021 referitoare la, înființarea Serviciului Public Ecologie, Peisagistică și Salubrizare Urbană -instituție publică de interes local cu personalitate juridică, în subordinea, Consiliului Local Municipiul Târgu Mureș,prin reorganizarea Serviciului,Public Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi și preluarea unor servicii din structura Serviciului Public Administrației Domeniului Public din cadrul Municipiului Târgu Mureș:

d-na consilier Frunda Csenge: - Dacă sunt intervenții, vă rog? Nu sunt. În cazul acesta, supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este împotrivă? - Cine se abține? - 2 abțineri (Bălaș R. și dl. Papai L.)

Deci cu 2 abțineri și 15 voturi pentru, materialul a trecut materialul. Vă mulțumesc.

Punctul nr. 2 din ordinea de zi

Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării continuității unor activități specifice serviciului de salubrizare de către operatorul S.C. SYLEVY SALUBRISERV S.R.L. ca urmare a împlinirii termenului prevăzut de art. 33, alin. (3) al Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006:

d-na consilier Frunda Csenge: - Dacă sunt intervenții? Nu sunt. Bun. Supun la vot proiectul de hotărâre.

Cine este împotrivă? -

Cine se abține? - 2 abțineri (Bălaș R. și Papai L.)

Cu două abțineri și 15 voturi pentru, a trecut materialul. Mulțumesc frumos.

Trecem la punctul nr. 3 la Diverse. Dacă nu este nicio intervenție, declar închisă ședința de astăzi. Mulțumesc frumos. O zi bună vă doresc!

d-na consilier Frunda Csenge Orsolya - președinte de ședință

dl. Szoverfi Laszlo - p. Secretar general al Municipiului Târgu Mureș