Hotărârea nr. 99/2021

HCL 99 privind aprobarea cotei de contribuție proprie a Municipiului Târgu Mureș de 30 % din valoarea lucrărilor de intervenție,pentru anul 2021,la finanțarea proiectelor de investiții privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe,conform OUG nr. 18/2009

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 99

din 22 aprilie 2021

privind aprobarea cotei de contribuție proprie a Municipiului Târgu Mureș de 30 % din valoarea lucrărilor de intervenție, pentru anul 2021, la finanțarea proiectelor de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, conform OUG nr. 18/2009

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședința ordinară de lucru,

Având în vedere :

Referatul de aprobare nr. B1/20/1313 din 08.01.2021 prezentat prin Direcția Școli -Serviciul Juridic, Logistic, Licitații și Asociații de Proprietari, privind aprobarea cotei de contribuție proprie a Municipiului Târgu Mureș de 30 % din valoarea lucrărilor de intervenție, pentru anul 2021, la finanțarea proiectelor de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, conform OUG nr. 18/2009,

  • a ) Avizul favorabil al compartimentului de specialitate: Direcția economică;

  • b ) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

  • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată ;

  • • Art. 13, alin (2) și ale art 13A1, alin. (2) din OUG nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare, privind creșterea performanțelor energetice a blocurilor de locuințe ;

  • • Art.129, alin (1), alin (4), lit. a) și d), art. 139 alin (1), art. 196, alin. (1), lit. a) și ale art. 243, alin (1), lit. a) din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrativ - actualizat,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă cota de contribuție proprie a Municipiului Târgu Mureș de 30 % din valoarea lucrărilor de intervenție, pentru anul 2021, la finanțarea proiectelor de investiții privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, conform OUG nr. 18/2009.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Economică și Direcția Școli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitații și Asociații de Proprietari.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, ali. (1), lit. c) și ale art. 255 din OUG nr. 57/2019, privind Codul administrative-actualizat, precum și ale art. 3, alin.(1) din Legea nr. 554/2004, Legea Contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate .

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică :

  • • Direcției Economice;

  • • Direcției Școli - Serviciul Juridic, Logistic, Licitații și Asociații de Proprietari.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 2 voturi „abținere”)