Hotărârea nr. 98/2021

HCL 98 privind achiziţionarea imobilului situat în Târgu Mureş,str. Păşunii,nr.21/A,înscris în CF nr.131344 Tg Mureş,nr. cadrastral 1046/1-C1,nr.top.3810/a/3/2/1,3810/a/2/1/2/1,3809/1/1/1/2/1,3810/1/1/1/1/2/1,în vederea asigurării spaţiului necesar desfăşurării activităţii de învăţământ şi educaţie a structurii fără personalitate juridică arondată Şcolii Gimnaziale Romulus Guga

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 98 din 22 aprilie 2021

privind achiziționarea imobilului situat în Târgu Mureș, str. Pășunii, nr.21/A, înscris în CF nr.131344 Tg Mureș, nr. cadrastral 1046/1-C1, nr.top.3810/a/3/2/1, 3810/a/2/1/2/1, 3809/1/1/1/2/1, 3810/1/1/1/1/2/1, în vederea asigurării spațiului necesar desfășurării activității de învățământ și educație a structurii fără personalitate juridică arondată Școlii Gimnaziale

Romulus Guga

Consiliul local al municipiului Tîrgu-Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare înregistrat sub nr. 1931 din 11.01.2021, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli, privind achiziționarea imobilului situat în Târgu Mureș, str. Pășunii, nr.21/A, înscris în CF nr.131344 Tg Mureș, nr. cadrastral 1046/1-C1, nr.top.3810/a/3/2/1, 3810/a/2/1/2/1, 3809/1/1/1/2/1, 3810/1/1/1/1/2/1, în vederea asigurării spațiului necesar desfășurării activității de învățământ a structurii fără personalitate juridică arondată Școlii Gimnaziale Romulus Guga,

Luând în considerare amendamentele formulate în cadrul ședinței Consiliului local,

Având în vedere disp.art.1182,1188, art.1650 și următoarele Cod civil,

În temeiul prevederilor art. 108 alin.1, lit.e, art. 129, alin.1, alin. 2 lit.”c” și d, alin.4 lit.d și e, alin.7 lit.a și b, alin.14, art.139 alin.1, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă achiziționarea imobilului situat în Târgu Mureș, str. Pășunii, nr.21/A, înscris în CF nr.131344 Tg Mureș, nr. cadastral 1046/1-C1, nr.top.3810/a/3/2/1, 3810/a/2/1/2/1, 3809/1/1/1/2/1, 3810/1/1/1/1/2/1, compus din teren în suprafață de 720 mp și casă de locuit în suprafață de 110 mp (demisol cu două garaje și 2 pivnițe, parter cu 2 camere, bucătărie, antreu, hol, casa scării, mansardă cu 2 camere, baie și hol) cu suma de 85.000 euro, în vederea asigurării spațiului necesar desfășurării activității de învățământ și educație a structurii fără personalitate juridică arondată Școlii Gimnaziale Romulus Guga.

Art.2. Se aprobă alocarea sumelor necesare de la bugetul local, pentru achitarea contravalorii imobilului menționat la art.1, precum si a taxelor notariale aferente încheierii contractului autentic de vânzare-cumpărare, acesta urmând a face parte din domeniul privat al Municipiului Târgu Mureș.

Art.3.  Se împuternicește Primarul Municipiului Târgu Mureș să semneze contractul autentic

de vânzare-cumpărare.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Executivul Municipiului Târgu-Mureș prin Direcția Școli și Direcția Economică.

Art.5. În conformitate cu prevederile art.252 alin.1 lit.c , ale art.255 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ si ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință,

Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru” și 3 voturi „abținere”