Hotărârea nr. 97/2021

HCL 97 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici,aferenţi obiectivului de investiţii ,Modernizare strada Eden”

fR O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 97

din 22 aprilie 2021

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții

,,Modernizare strada Eden”

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr 70539/2346 din 26.11.2020 inițiat de Primar prin Direcția Tehnică, privind actualizarea indicatorilor economici, aferenți obiectivului de investiții „Modernizare strada Eden”,

  • b) Avizele favorabile ale Compartimentelor de specialitate,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile :

  • - Art.71 alin. (1), (2) și art. 66 pct 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, art. 6 și art. 7 alin 2, litera b, c) din Înstrucțiunea nr.2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică, emis de Ministerul FinanțelorPublice - Agenția Națională pentru Achiziții Publice.

  • - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • - Art.1 alin.(2)din legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

  • - Art.44 alin.1 din legea nr.273/2006 privind finanțele publice cu modificările și completările ulterioare, precum și art. 1 alin 2 din HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru a documentelor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.

  • - Art. 129 alin.(1),alin 2 lit.b, alin. 4 lit d, art.139,alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ,, Modernizare strada Eden” astfel:

Valoarea totală a devizulzui actualizată (inclusiv TVA)= 3.458.741,31 lei, din care C+M (inclusiv TVA)=2.437.246,32 lei

Obiectivul de investiții are următoarei caracteristici:

Lungime reală totală                         l = 740 m

Suprafața carosabilă                         s = 4.278 mp.

Suprafața trotuarelor                       s =1.585 mp

Suprafață zone verzi

Lungime borduri stradale

Lungime elemente de rampă

Lungime borduri trotuare

Suprafața totală a amprizei


s = 788 mp. l = 1.240ml


l = 240 ml


l = 2.600 ml.

s = 8.335 mp


Art. 2. Se abrogă H.C.L. nr. 342/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare strada Eden”.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Tehnică.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru”)