Hotărârea nr. 96/2021

HCL 96 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici,aferenţi obiectivului de investiţii ,Modernizare strada Mioriţei”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 96

din 22 aprilie 2021

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții „Modernizare strada Mioriței”

Consiliul local municipal Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr.70537/2345 din 26.11.2020 inițiat de Primar prin Direcția Tehnică, privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aferenți obiectivului de investiții „Modernizare strada Mioriței”

  • b) Avizele favorabile ale Compartimentelor de specialitate,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Municipal Târgu Mureș,

În conformitate cu prevederile

  • - Art.71 alin. (1), (2) și art. 66 pct 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal bugetare, art. 6 și art. 7 alin 2, litera b, c) din Înstrucțiunea nr.2/2018 privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică, emis de MinisterulFinanțelorPublice - Agenția Națională pentru Achiziții Publice

  • - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • - Art. 1 alin. (2) din Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.

  • - Art. 44 alin 1 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și potrivit art 1. alin 2 din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru a documentelor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice.

- Art. 129 alin.(1), alin 2 lit.b, alin. 4 lit d, art.139, alin (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

  • - Art. 1 Se aproba actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți - obiectivului de investiții ,, Modernizare strada Mioriței”astfel :

Valoarea totală a devizului actualizată (inclusiv TVA)= 3.584.776,10 lei, din care C+M (inclusiv TVA)=2.783.471,39 lei.

Obiectivul de investiții are următoarele caracteristici:

Lungime reală totală                          l = 500 m

Suprafața carosabilă                            s = 6.205 mp.

Suprafața trotuarelor                            s =1.945 mp

Suprafața pistelor de cicliști                       s = 1.530 mp.

(pista de bicicletă se va delimita fizic față de trotuar prin bordură de beton, înălțată cu 100 mm față de nivelul covorului asfaltic)

Suprafață zone verzi

s = 1.805 mp.

l = 975 ml

l = 210 ml

l = 2.630 ml.

s = 11.015 mp


Lungime borduri stradale

Lungime elemente de rampă

Lungime borduri trotuare

Suprafața totală a amprizei

Art. 2. Se abrogă HCL nr.340/19.12.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ,, Modernizare strada Mioriței

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Tehnică.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”)