Hotărârea nr. 94/2021

HCL 94 privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 332/2019,privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 145/2019,privind revocarea H.C.L.M. nr. 8 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcaj subteran,zona centrală Piața Trandafirilor” din Municipiul Târgu Mureș – varianta B,respectiv H.C.L.M. nr. 92 din 24 februarie 2011 privind aprobarea documentației "Studiu de fezabilitate parcaj subteran,zona centrala - Piaţa Trandafirilor",beneficiar Municipiul Târgu Mureș,şi înlocuirea Anexei 1 la H.C.L.M. 255 din 30 august 2018

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 94 din 16 aprilie 2021

privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 332/2019 privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 145/2019 privind revocarea H.C.L.M. nr. 8 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcaj subteran, zona centrală Piața

Trandafirilor” din Municipiul Târgu Mureș - varianta B, respectiv H.C.L.M. nr. 92 din 24 februarie 2011 privind aprobarea documentației "Studiu de fezabilitate parcaj subteran, zona centrala - Piața Trandafirilor", beneficiar Municipiul Târgu Mureș, și înlocuirea Anexei 1 la

H.C.L.M. 255 din 30 august 2018

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 26.636/708/07.04.2021 inițiat de primar prin Direcția Tehnică privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 332/2019 privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 145/2019 privind revocarea H.C.L.M. nr. 8 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcaj subteran, zona centrală Piața Trandafirilor” din Municipiul Târgu Mureș - varianta B, respectiv H.C.L.M. nr. 92 din 24 februarie 2011 privind aprobarea documentației "Studiu de fezabilitate parcaj subteran, zona centrala - Piața Trandafirilor", beneficiar Municipiul Târgu Mureș, și înlocuirea Anexei 1 la H.C.L.M. 255 din 30 august 2018,

  • b) Avizele favorabile ale Compartimentelor de specialitate,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

Ținând cont de prevederile art. 44, alin.(1) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, precum și potrivit art. 1, alin. 2 din HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor tehnico -economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții publice finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit.”b”, alin. (14), art. 139 alin. (1),  art.196 alin.(1) lit. „a” și ale art. 243, alin.(1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind

Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 1. Se aprobă modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 332/2019 privind modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului local municipal nr. 45/2019 privind revocarea H.C.L.M. nr. 8 din 31 ianuarie 2019 referitoare la aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcaj subteran, zona centrală Piața

Trandafirilor ” din Municipiul Târgu Mureș - varianta B, respectiv H. C.L.M. nr. 92 din 24 februarie 2011 privind aprobarea documentației "Studiu de fezabilitate parcaj subteran, zona centrala - Piața Trandafirilor", beneficiar Municipiul Târgu Mureș, și înlocuirea Anexei 1 la H.C.L.M. 255 din 30 august 2018.

Art. 2. Restul articolelor Hotărârii Consiliului local municipal nr. 332/2019 rămân neschimbate.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Târgu Mureș și Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: Direcției economice, Direcției Tehnice, Serviciului public Administrația Domeniului public.

Președinte de ședință Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș

Szoverfi Laszlo

Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”

Anexa 1

la HCL nr_.

Nr. crt.

Denumire obiectiv investiții

Valoare lei

1

Achiziționare autobuze noi pentru transport public

18.000.000,00

2

Modernizare strada 8 Martie

5.230.856,00

3

Sistem management al traficului in Municipiul Târgu Mureș

100.000,00

4

Amenajare Parc zona centrala cartier Belvedere, Târgu Mureș - Etapa ii -

530.447,00

5

Achiziționarea de mijloace de transport public - autobuze electrice, cu o lungime aproximativa de 12 metri ( 32 buc )

1.232.293,00

6

Achiziționarea de autobuze ecologice care sa deservească transportul public de calatori al Municipiului Târgu Mureș ( 38 buc autobuze hibrid)

1.000.000,00

7

Achiziționare de mijloace de transport public - autobuze electrice cu o lungime aproximativa de 10 metri (15 buc )

453.774,00

8

SF, PT, Execuție rețea de biciclete (str. Margaretelor, pe malul pârâului Poklos, etc

800.000,00

9

SF, PT, execuție Parcări supraterane

102.169,00

10

Modernizare strada Libertății tronson între strada Cuza Vodă și strada Barajului

1.000.003,00

11

Studiu de fezabilitate, proiect tehnic si execuția lucrărilor de mansardare, subzidire, schimbare învelitoare si reabilitare fațadă posterioara/interioara clădire Școala Gimnaziala Dr. Bernady Gyorgy

100.000,00

12

Amenajare Parc Municipal, centru de atletism si stadion

5.033.028,00

Total

33.582.570,00

Direcția economică Ec. Năznean Ana


Direcția tehnică ing. Popistan Dorin

SADP

Ing. Moldovan Florian