Hotărârea nr. 93/2021

HCL 93 privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureş a drumului DE 571 în suprafață de 5774 mp,situat pe Calea Sighișoarei

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 93 din 25 martie 2021

privind reglementarea înscrierii provizorii în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a drumului DE 571 în suprafață de 5774 mp, situat pe Calea Sighișoarei

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 11365/1206/11.02.2021 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public - Biroul Juridic privind înscrierea provizorie în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a drumului DE 571 în suprafață de 5774 mp situat pe Calea Sighișoarei,

Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • Art. 41, alin. (5A1) din Legea cadastrului și publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

  • Art.28 alin (6) din Legea nr.7 /1996, Legea cadastrului și a publicității imobiliare;

  • Art. 80-81 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

  • Art.881, art.898 punctul 4 din Legea nr.287/2009 republicată privind Codul Civil;

•      Art.7 alin (1)-(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația

publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „b”, și „c”, ale art. 286 și art. 139 alin.(1) , alin. (3) lit. „g”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 243 alin. (1) lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă înscrierea provizorie în domeniul public al Municipiului Târgu Mureș a drumului DE 571 situat în Calea Sighișoarei în suprafață de 5774 mp identificat în CF nr. 139993 Târgu Mureș conform documentației anexate.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo