Hotărârea nr. 92/2021

HCL 92 privind aprobarea organizării campionatelor de mini fotbal desfășurate în cadrul Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 92 din 25 martie 2021

Privind aprobarea organizării campionatelor de mini fotbal desfășurate în cadrul Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 4796/21 ianuarie 2021 inițiat de consilierii locali dl. Szabâ Peter respectiv dl. Kelemen Attila-Marton Privind aprobarea organizării campionatelor de mini fotbal desfășurate în cadrul Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”,

 • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

 • c) Rapoartele de specialitate ale Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate. În conformitate cu prevederile:

 • • În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (l), alin. (2) lit. „e”, alin. 9 lit. „a”, art. 196, alin.(l), lit. „a” și ale art. 243, alin. (l), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă organizarea campionatelor de mini fotbal desfășurate în cadrul Complexului de Agrement și Sport „Mureșul” organizate de Asociația „Institutul pentru Comunicare, Educație, Cultură și Sport”.

Art. 2. Se aprobă scutirea de la plata taxelor pentru închirierea terenurilor și accesul jucătorilor în perioada desfășurării jocurilor pe baza legitimațiilor de minifotbal emise de organizatori în Complexul de Agrement și Sport Mureșul, stabilite prin H.C.L. nr.62/30.04.2020.

Art. 3. Organizarea campionatelor se va desfășura în condițiile stabilite în anexa 1 la prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Complexul de Agrement și Sport Mureșul și Direcția Economică.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Complexului de Agrement și Sport „Mureșul”,

 • - Direcției Economice din cadrul Municipiului Târgu Mureș,

 • - Consilier local, dl. Szabâ Peter,

 • - Consilier local, dl. Kelemen Attila-Marton.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

 • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru“ și 2 voturi „împotrivă”)

Anexa 1

OBLIGAȚIILE COMPLEXULUI DE AGREMENT ȘI SPORT„Mureșul”

 • - Să pună la dispoziție în zilele de sâmbătă după masă între orele 13-21 a terenului mic și duminica între orele 8-15 a terenului mare și mic din cadrul Complexului

 • - Să pună la dispoziție în ziua de joi între orele 19-21 a terenurilor în cazul în care se amână meciuri și trebuie rejucate.

 • - Să pună la dispoziție cele 4 vestiare.

 • - Să anunțe în timp vrea să organizeze un turneu în aceeași perioadă cu orele de desfășurare a campionatelor, pentru a avea timp suficient să se anunțe jucătorii participanți la aceste campionate.

OBLIGAȚIILE ORGANIZATORULUI

 • - Să asigure buna desfășurare a campionatelor.

 • - Să programeze jocurile din cadrul acestor campionate și să anunțe conducerea complexului Weekend de perioada de desfășurare sau în cazul unor modificări neprevăzute de program.

 • - Să respecte regulamentul campionatului și să aplice regulamentul la abaterile unor jucători/echipe.

 • - Să asigure brigada de arbitrii și observatori.

 • - Să asigure trusa medicală pe durata campionatului.

 • - Să colaboreze eficient cu reprezentanții primăriei cât și cu cei care conduc complexul Weekend.

 • - Să respecte cu strictețe regulile sanitare în cazul în care campionatul se reia cu restricții din partea DSP

MĂSURI PREVENTIVE ÎMPOTRIVA RĂSPÂNDIRII COVID-19 PE DURATA CAMPIONATULUI DE MINI FOTBAL

 • - Menținerea distanței între persoane.

 • - Evitarea atingerii suprafețelor care sunt atinse frecvent.

 • - Folosirea echipamentului personal. Acestea pot include mingi, echipament de protecție, măști de față, sticle de apă, dezinfectant pentru mâini și prosoape.

 • - Jucătorii să se spele pe mâini înainte de a merge pe terenul de fotbal și după ce au atins echipamentele comune.

 • - Arbitrii și observatorii să poarte în permanență masca de protecție.

 • - Jucătorii să poarte masca de protecție la sosire și în timpul: încălzirilor, exercițiilor și activităților de intensitate scăzută și în cazul unei adunări la marginea terenului de fotbal