Hotărârea nr. 91/2021

HCL 91 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş nr. 209/2017 pentru aprobarea Programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Târgu Mureș pentru activități non-profit pentru tineri „Târgu Mureş sprijină tinerii” şi a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş nr. 198/2019 privind organizarea unei Competiţii de Proiecte de Cercetare pentru Stimularea Competitivităţii şi Creşterea Capacităţii de Cercetare-Inovare ,din Municipiul Târgu Mureş

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 91 din 25 martie 2021

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 209/2017 pentru aprobarea Programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Târgu Mureș pentru activități non-profit pentru tineri „Târgu Mureș sprijină tinerii” și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 198/2019 privind organizarea unei Competiții de Proiecte de Cercetare pentru Stimularea Competitivității și Creșterea Capacității de Cercetare-Inovare din Municipiul Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 8101 din 02.02.2021 a domnilor consilieri locali Radu Bălaș, Berecki Sândor, Jakab Istvân, Tamâsi Zsolt-Jâzsef și Voicu Bogdan, privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 209/2017 pentru aprobarea Programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Târgu Mureș pentru activități non-profit pentru tineri „Târgu Mureș sprijină tinerii” și a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 198/2019 privind organizarea unei Competiții de Proiecte de Cercetare pentru Stimularea Competitivității și Creșterea Capacității de Cercetare-Inovare din Municipiul Târgu Mureș

Având în vedere Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), art. 136 alin. (1) și art. 139, alin. (1), din OUG nr 57/2019 privind Codul administrative, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se revocă Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 209/2017 pentru aprobarea Programului de finanțare nerambursabilă din bugetul local al municipiului Târgu Mureș pentru activități non-profit pentru tineri „Târgu Mureș sprijină tinerii” și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 198/2019 privind organizarea unei Competiții de Proiecte de Cercetare pentru Stimularea Competitivității și Creșterea Capacității de Cercetare-Inovare din Municipiul Târgu Mureș.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Activități Social-Culturale, Direcția Economică și Direcția Arhitect Șef.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru“)