Hotărârea nr. 90/2021

HCL 90 privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari,pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureş,anul școlar 2020-2021,semestrul I și II

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 90 din 25 martie 2021

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș, anul școlar 2020-2021, semestrul I și II

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 2936 din 14.01.2021 inițiat de domnii consilieri locali ai Municipiului Târgu Mureș Tamasi Zsolt-Jâzsef și Berecki Sandor privind aprobarea cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș, anul școlar 2020-2021, semestrul I și II,

 • b) Raportul Direcției Juridice, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală înregistrat sub nr. 10763/10.02.2021,

 • c) Raportul Direcției economice înregistrat sub nr. 10651/8777/10.02.2021,

 • d) Raportul Direcției școli înregistrat sub nr. 105/10651/10.02.2021,

 • e) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș,

 • f) Amendamentele formulate în plenul Consiliului local.

Ținând cont de prevederile:

 • - art. 82 alin. (1), (1A1)-(1A2), alin.(2), alin.(3), art.105 alin.(1) și alin.(2), lit. d) din Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare, aduse prin Legea nr. 38/2019,

 • - H.G. nr. 1064/08.12.2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, care se acordă în anul școlar 2020-2021, conform art. unic,

 • - Ordinul M.E.N. nr. 3125/2020 privind structura anului școlar 2020-2021,

 • - art. 3, art. 4, art. 10, art. 12, art. 17 și art. 20 Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor din învățământul preuniversitar de stat cu modificările și completările aduse prin Ordinul nr. 3480/2018 și Ordinul nr. 5085/2019,

 • - Art. 7 alin. (13) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • - art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă cuantumului lunar al burselor școlare și al numărului de beneficiari, pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș, anul școlar 2020-2021, semestrul I și II, astfel:

Alin. (1) Se aprobă cuantumul lunar al burselor școlare respectiv bursele școlare de performanță, burse de merit, burse de studii și burse de ajutor social pentru elevii înscriși la cursurile cu frecvență în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș, pentru anul școlar 2020-2021 semestrul I și II în cuantum lunar de:

 • - bursa de performanță: 300 lei/lună/elev

 • - bursa de merit: 130 lei/lună/elev

 • - bursa de studiu: 120 lei/lună/elev

 • - bursa de ajutor social: 100 lei/lună/elev

Alin. (2) Se aprobă numărul de beneficiari pentru acordarea următoarelor burse școlare în anul școlar 2020-2021, semestrul I, conform Anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • - bursă de performanță: 27 elevi

 • - bursă de merit: 6290 elevi

 • - bursă de studiu: 2 elevi

 • - bursă de ajutor social: 33 elevi

 • - total: 6352 elevi

Alin. (3) Se aprobă numărul de beneficiari pentru acordarea următoarelor burse școlare în anul școlar 2020-2021, semestrul II, conform Anexei 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • - bursă de performanță: 27 elevi

 • - bursă de merit: 8933 elevi

 • - bursă de studiu: 2 elevi

 • - bursă de ajutor social: 49 elevi

 • - total: 9011 elevi

 • A rt. 2. Criteriile de acordare a burselor sunt prevăzute de Ordinul M.E.C.T.S. nr. 5576/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • A rt. 3. Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli și instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Târgu Mureș, vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 • A rt. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

 • - Direcției școli,

 • - Domnului consilier local municipal Târgu Mureș Tamâsi Zsolt-Jozsef,

 • - Domnului consilier local municipal Târgu Mureș Berecki Sândor.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

 • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru“)

Anexa nr.1

NUMĂRUL BURSELOR ȘCOLARE DE CARE BENEFICIAZĂ ELEVII DE LA CURSURILE CU FRECVENȚĂ DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR DE STAT DIN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ, ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021, SEMESTRUL I

Denumire unitate școlară

Total nr.

elevi

Burse de ajutor social

Total nr.

burse sociale

Nr. burse

studiu

Burse de merit

Total nr. burse de merit

Burse de performanță

Numărul total

de burse

art.13

art.8

lit.a

lit.b

lit.c

lit.a

lit.b

lit.c

Colegiul Național "Alexandru Papiu Ilarian"

934

0

0

0

0

0

636

0

0

636

0

636

Colegiul Național “Unirea”

888

0

0

0

0

0

527

0

0

527

0

527

Colegiul Economic ”Transilvania”

834

0

0

0

0

0

229

0

0

229

0

229

Colegiul Agricol “Traian Săvulescu”

630

0

0

0

0

0

80

0

0

80

0

80

Liceul Teoretic “Gheorghe Marinescu”

743

3

0

0

3

1

253

0

0

253

0

257

Liceul Teoretic “Bolyai Farkas”

1083

6

0

0

6

1

610

0

0

610

25

642

Liceul Vocațional Reformat

691

0

0

0

0

0

203

0

0

203

0

203

Liceul Vocațional de Artă

974

2

0

0

2

0

426

0

0

426

0

428

Liceul Vocațional Pedagogic “Mihai Eminescu”

675

0

0

0

0

0

344

0

0

344

0

344

Liceul Tehnologic „Traian Vuia”

583

0

0

0

0

0

37

0

0

37

0

37

Liceul Tehnologic “Ion Vlasiu”

612

0

0

0

0

0

38

0

0

38

0

38

Liceul Tehnologic “Electromureș”

915

1

0

0

1

0

112

0

0

112

0

113

Liceul Tehnologic " Gheorghe Șincai"

887

0

0

0

0

0

17

0

0

17

0

17

Liceul Tehnologic “Aurel Persu”

683

0

0

0

0

0

3

0

0

3

0

3

Liceul Tehnologic „Avram lancu”

506

2

0

0

2

0

32

0

0

32

0

34

Liceul cu Program Sportiv “Szasz Adalbert”

741

0

0

0

0

0

128

0

0

128

0

128

Liceul Teologic Romano-Catolic"II Rakoczi Ferenc"

421

0

0

0

0

0

239

0

0

239

2

241

Școala Gimnazială “Friedrich Schiller”

741

0

0

0

0

0

131

0

0

131

0

131

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”

726

0

0

0

0

0

177

0

0

177

0

177

Școala Gimnazială “Serafim Duicu”

538

0

0

0

0

0

54

0

0

54

0

54

Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”

960

4

0

0

4

0

162

0

0

162

0

166

Școala Gimnazială "Dr.Bernady Gyorgy"

811

0

0

0

0

0

251

0

0

251

0

251

Școala Gimazială„Nicolae Bălcescu”

726

0

0

0

0

0

125

0

0

125

0

125

Școala Gimnazială " Europa"

867

7

2

0

9

0

249

0

0

249

0

258

Școala Gimnazială „Romulus Guga”

742

0

0

0

0

0

141

0

0

141

0

141

Școala Gimnazială “Dacia”

797

0

0

0

0

0

184

0

0

184

0

184

Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu”

1298

0

0

0

0

0

462

0

0

462

0

462

Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu”

810

0

0

0

0

0

176

0

0

176

0

176

Școala Gimnazială „George Coșbuc”

591

6

0

0

6

0

143

0

0

143

0

149

Școala Gimnazială Nr. 7

497

0

0

0

0

0

121

0

0

121

0

121

TOTAL:

22904

31

2

0

33

2

6290

0

0

6290

27

6352

Municipiul Târgu Mureș

Direcția Școli

SCAUBC

Nr.196 din 08.03.2021

NUMĂRUL BURSELOR ȘCOLARE DE CARE BENEFICIAZĂ ELEVII DE LA CURSURILE CU FRECVENȚĂ DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERS1TAR DE STAT DIN MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ, ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021, SEMESTRUL II

Denumire unitate școlară

Total nr.

elevi

Burse de ajutor social

Total nr.

burse

sociale

Nr. burse

studiu

Burse de merit

Total nr.

burse

de merit

Burse de performanță

Numărul total

de burse

art. 13

art. 8

lit.a

lit.b

lit.c

lit.a

lit.b

lit.c

Colegiul Național "Alexandru Papiu llarian"

932

0

0

0

0

0

878

0

0

878

0

878

Colegiul Național "Unirea"

897

1

0

0

1

0

714

0

0

714

0

715

Colegiul Economic "Transilvania”

835

0

0

0

0

0

461

0

0

461

0

461

Colegiul Agricol “Traian Săvulescu”

628

0

0

0

0

0

130

0

0

130

0

130

Liceul Teoretic “Gheorghe Marincscu”

741

2

0

0

2

1

311

0

0

311

0

314

Liceul Teoretic “Bolyai Farkas”

1081

0

0

0

0

0

878

0

0

878

25

903

Liceul Vocațional Reformat

599

1

1

0

2

0

313

0

0

313

0

315

Liceul Vocațional de Artă

976

3

0

0

3

0

569

0

0

569

0

572

Colegiul Național Pedagogic "Mihai Eminescu"

675

0

0

0

0

0

585

0

0

585

0

585

Liceul Tehnologic „Traian Vuia”

578

0

0

0

0

0

45

0

0

45

0

45

Liceul Tehnologic “Ion Vlasiu”

342

0

0

0

0

0

68

0

0

68

0

68

Liceul Tehnologic “Electromureș”

893

4

0

0

4

0

133

0

0

133

0

137

Liceul Tehnologic " Gheorghe Șincai"

919

0

0

0

0

0

53

0

0

53

0

53

Liceul Tehnologic "Aurel Pcrsu”

671

0

0

0

0

0

4

0

0

4

0

4

Liceul Tehnologic „Avram lancu”

496

0

0

0

0

0

28

0

0

28

0

28

Liceul cu Program Sportiv "Szasz Adalbert”

736

0

0

0

0

0

262

0

0

262

0

262

Liceul Teologic Romano-Catolic"!! Rakoczi Ferenc"

422

0

0

0

0

0

268

0

0

268

2

270

Școala Gimnazială “Friedrich Schiller”

752

0

0

0

0

0

172

0

0

172

0

172

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul"

728

7

0

0

7

0

242

0

0

242

0

249

Școala Gimnazială “Serafim Duicu”

522

0

0

0

0

0

58

0

0

58

0

58

Școala Gimnazială „Alexandru loan Cuza”

963

15

0

0

15

1

271

0

0

271

0

287

Școala Gimnazială "Dr.Bcrnady Gyorgy"

810

0

0

0

0

0

338

0

0

338

0

338

Școala Gimazială,,Nicolae Bălcescu"

725

2

0

0

2

0

192

0

0

192

0

194

Școala Gimnazială " Europa"

860

8

0

0

8

0

373

0

0

373

0

381

Școala Gimnazială „Romulus Guga”

734

0

0

0

0

0

204

0

0

204

0

204

Școala Gimnazială “Dacia”

707

0

0

0

0

0

267

0

0

267

0

267

Școala Gimnazială „Liviu Rebrcanu”

1294

0

0

0

0

0

476

0

0

476

0

476

Școala Gimnazială “Tudor Vladimirescu”

803

0

0

0

0

0

258

0

0

258

0

258

Școala Gimnazială „Gcorge Coșbuc”

594

5

0

0

5

0

222

0

0

222

0

227

Școala Gimnazială Nr. 7

494

0

0

0

0

0

160

0

0

160

0

160

TOTAL:

22407

48

1

0

49

2

8933

0

0

8933

27

9011

întocmit /

insp.sup.Elena Morari^