Hotărârea nr. 9/2021

HCL 9 privind utilizarea în comun a domeniului public din zonele adiacente blocurilor de locuinţe de către Municipiul Târgu Mureş şi Asociaţiile de proprietari din Municipiul Târgu Mureş

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 9 din 28 ianuarie 2021

privind utilizarea în comun a domeniului public din zonele adiacente blocurilor de locuințe de către Municipiul Târgu Mureș și Asociațiile de proprietari din

Municipiul Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare inițiat de Primar prin Biroului Parcări, Garaje și Ridicări Mașini din cadrul Serviciului Public Administrația Domeniului Public nr. 63560/7192 din 27.10.2020 privind utilizarea în comun a domeniului public din zonele adiacente blocurilor de locuințe de către Municipiul Târgu Mureș și Asociațiile de proprietari din Municipiul Târgu Mureș,

 • b) Rapoartele de specialitate ale Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate,

 • c) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local Municipal Târgu Mureș,

 • d) Luând în considerare amendamentele formulate în Plenul ședinței Consiliului local.

În conformitate cu prevederile:

 • - art. 3, alin. (1), lit. „i“ și art. 5, pct. 2, lit. „j“ din Ordonanța nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • - prevederile Legii nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor.

În temeiul art. 129, alin. (2) lit. „c“, art. 133, alin. (1), art. 139, alin. (3), lit. „g“ și ale art. 196, alin. (1), lit. „a“ din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificări și completări ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă utilizarea în comun a domeniului public din zonele adiacente blocurilor de locuințe prin încheierea unor contracte de asociere între Municipiul Târgu Mureș și Asociațiile de proprietari constituite în Municipiul Târgu Mureș, în vederea mai bunei utilizări a domeniului public, în sensul conservării și utilizării parcărilor dintre blocuri, întreținerea spațiilor și zonelor verzi, a parcurilor și a gestionării deșeurilor.

Art. 2. Se aprobă modelul contractului de asociere și a procesului verbal de predare primire a parcărilor acoperite prezentate în Anexa 1, respectiv Anexa 2 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă prelungirea contractelor de asociere pe o perioadă de 5 ani, conform prevederilor contractului de asociere, prezentat în anexai, capitolul III., prin Actul Adițional prezentat în Anexa 3 și predarea-primirea parcărilor acoperite conform Proceselor verbale de predare-primire a parcărilor acoperite prezentate în Anexa 4, respectiv Anexa 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă procedura operațională, conform anexa 6, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5. Asociațiile de proprietari vor achita taxele aferente în cuantumul stabilit prin Hotărârile de consiliu local, taxe care se actualizează anual, începând cu data predării acestora.

Art. 6. Se împuternicește directorul/directorul adjunct al Serviciul Public Administrația Domeniului Public să semneze, în numele Primarului Municipiului Târgu Mureș, contractele și actele adiționale prevăzute în articolele de mai sus.

Art. 7. Se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 102/26.03.2015 privind utilizarea în comun a domeniului public de către Primăria Municipiului Târgu Mureș și Asociațiile de proprietari constituite în Municipiului Târgu Mureș.

Art. 8. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Administrația Domeniului Public, Direcția Impozite și Taxe Locale și Direcția Școli- Serviciul juridic, logistic, licitații și asociații de proprietari.

Art. 9. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 10. Prezenta hotărâre se comunică:

 • > Serviciului Public Administrația Domeniului Public,

 • > Direcției Impozite și Taxe Locale,

 • > Direcției Școli- Serviciul juridic, logistic, licitații și asociații de proprietari.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi pentru și 2 abțineri


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

Nr.din

ACT ADIȚIONAL NR.........................

La Contractul de asociere nr..........................din...................

Încheiat între:

Municipiul Târgu Mureș, cu sediul în P-ța Victoriei nr.3, prin Serviciul Administrația Domeniului Public, pe de o parte,în calitate de ASOCIAT

Și

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI nr........., cu sediul în Târgu Mureș, str.

............................., cod fiscal................, reprezentată de d-nul/d-na................................- în calitate de Președinte al Asociației de proprietari, pe de altă parte, în calitate de ASOCIAT

Obiectul prezentului act adițional constă în prelungirea Contractului de asociere nr. ......................din  ......................, conform H.C.L........................., art.3, și/sau completarea Capitolului IV, punctul 1, litera B, din Contractul de asociere, în sensul că Asociația de proprietari nr......., având în administrare până la data prezentului act adițional ....... de amplasamente pentru

parcări acoperite edificate de municipalitate, va mai prelua/preda......amplasamente pentru parcări acoperite, edificate de către municipiu, situate în zona străzii.......................................

Astfel, la data încheierii prezentului act adițional Asociația de proprietari are în administrare un număr total de -.............garaje

 • - parcări acoperite edificate de proprietari și autorizate

 • - parcări acoperite edificate de municipalitate

Asociația de proprietari va achita taxele aferente în cuantumul stabilit prin HCL nr...................., taxe care se vor reactualiza anual prin hotărâri ale Consiliului local municipal Târgu

Mureș, începând cu data predării acestora.

Restul clauzelor din contractul de asociere și a anexelor, nespecificate în prezentul act adițional, rămân neschimbate urmând a-și produce efectele juridice vizate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 3(trei) exemplare, 2(două) exemplare pentru Primăria Municipiului Târgu Mureș și 1(un) exemplar pentru Asociația de proprietari nr.........

Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării lui.

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ, prin              ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

nr.............

DIRECTOR S.P.A.D.P.,                                     PREȘEDINTE,

ȘEF B.P.G.R.M., x r* w • • • 1 • Viză jmdică,

Inspector de specialitate

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC BIROU PARCĂRI, GARAJE ȘI RIDICĂRI MAȘINI Str. Kos Karoly nr.1/B, tel. 0365/807872, fax 0365/807873, Email adp@tirgumures.ro

Nr.din________________

P R O C E S - V E R B A L de predare - primire

a parcărilor acoperite situate în zona str.nr.

Încheiat

Între:

Asociația de proprietari nr. (la primire) cu sediul în Târgu Mureș, str.

_______________________nr.______

Și

Municipiului Târgu Mureș (la predare), cu sediul în Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 3, prin-in calitate de Director Administrația Domeniului Public.

Am procedat azi, la predarea parcărilor acoperite (parcări acoperite) la contractul nr./, în vederea administrării de către Asociația de proprietari nr.____.

Prezentul proces - verbal s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, unul pentru Asociația de Proprietari și două pentru Municipiul Târgu Mureș.

La predare,

La primire, PREȘEDINTE


DIRECTOR S.P.A.D.P.,

ȘEF B.P.G.R.M.,

Inspector de specialitate

Viza Juridică


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

Nr.______________din________________

CONTRACT DE ASOCIERE

Între:


I. PĂRȚILE CONTRACTANTE


Municipiului Târgu Mureș, având statutul juridic de organ al administrației publice locale conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, reprezentată de Primar, cu sediul în P-ța Victoriei nr. 3, prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public,reprezentată de Director/Director Adj. S.P.A.D.P., pe de o parte,

Și

Asociația de Proprietari nr....., cu sediul în Târgu Mureș, str., nr._____ cod fiscal _________ reprezentată de _____________________ - în calitate de

Președinte al Asociației de Proprietari, pe de altă parte,

A intervenit prezentul contract de asociere.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

  • II.1 . Obiectul contractului îl constituie asocierea dintre autoritatea locală și asociația de proprietari în vederea utilizării în comun a domeniului public-respectiv locurile de parcare (parcări simple/ecologice, parcări acoperite și garaje) din zona blocurilor de locuințe care fac parte din asociație.

  • II.2 . Zonele aferente de administrare ale Asociației de proprietari nr.____ sunt stabilite conform schiței prezentate în anexa nr. 1 la prezentul contract de asociere.

  • II.3 . Zonele unde se pot amenaja spații de depozitare a gunoiului, locuri de joacă, odihnă, alei, etc. sunt cele stabilite de către asociația de proprietari, împreună cu conducerea municipalității, unde este cazul.

  • II.4 . Baza legală a prezentului Contract de asociere este Hotărârea Consiliului local municipal Târgu Mureș nr..........................., cu respectarea prevederilor art.87 și,art.96

din O.U.G nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

 • II.5 . Edificarea parcărilor/copertinelor, se va realiza prin grija exclusivă a municipalității, urmând ca predarea acestora să se facă printr-un „proces-verbal de predare-primire” către Asociația de proprietari.Parcările acoperite vor fi repartizate către solicitanții din cadrul Asociației de proprietari prin grija exclusivă a acesteia ,pe baza unor procese verbale de predare-primire , 1 exemplar din procesul verbal se va depune în mod obligatoriu la Serviciul de Administrare a Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș.

 • III. DURATA CONTRACTULUI

  • III. 1. Perioada de valabilitate a contractului de asociere va fi de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire cu durata maximă egală cu durata inițială, prin act adițional;

  • III. 2. În cazul, în care pe terenul unde sunt amplasate parcări acoperite edificate de muncipiu și/sau parcări acoperite autorizate și/sau acceptate, municipiul dorește să edifice construcții de interes public, parcările acoperite se vor demola în conformitate cu legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și complectările ulterioare;

  • III. 3. La încheierea/prelungirea/modificarea contractului se va ține seama de modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale care rezultă din prezentul contract de asociere. În acest

scop, în termen de 6 luni (sau la nevoie) de la încheierea contractului, Autoritatea locală va verifica zilnic/săptămânal/periodic îndeplinirea obligațiilor contractuale de către asociația de proprietari contractantă. Verificarea se va efectua, după caz, în prezența unui reprezentant al asociației.

 • IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

 • IV.1. Drepturile și obligațiile Asociației de proprietari

 • A. Asociația de proprietari va administra zona atribuită, delimitată conform art. II.2. din prezentul contract, aparținând domeniului public al municipiului, în sensul întreținerii spațiilor conform art II.3

 • B. Asociația de proprietari va prelua în administrare:______ amplasamente pentru

parcări acoperite edificate de către municipiu situate în zona str._________________,

nr._____, pentru care va achita taxe anuale în cuantumul stabilit prin H.C.L. Municipal.

Parcările acoperite vor rămâne în proprietatea Municipiului Târgu Mureș

 • B1. Taxele aferente ocupării domeniului public cu parcări acoperite se vor achita de către Asociația de proprietari la Municipiul Târgu Mureș la Casieria Centrală sau prin Ordin de plată. Penalitățile pentru întârzierea în efectuarea plăților sunt cele prevăzute de legislația în vigoare. Taxele astfel stabilite se vor reactualiza anual, prin hotărâri ale Consiliului local municipal Târgu Mures respectându-se termenele de plată impuse în acestea.

 • B2. Parcările acoperite vor fi repartizate către solicitanții din cadrul Asociației de proprietari prin grija exclusivă a conducerii acesteia pe baza unor procese verbale de predare - primire pe o perioadă de 1 an calendaristic, cu posibilitate de prelungire, 1 exemplar din procesul verbal se va depune la sediul Administratiei Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș.

 • B3. Repartizarea parcărilor acoperite se va face, respectând procedura operațională a B.P.G.R.M. din cadrul S.P.A.D.P. Nerespectarea întocmai a procedurii operaționale și a nesoluționării reclamațiilor din partea cetățenilor, duce la anularea repartizării parcărilor acoperite și reluarea procedurii de repartizare a acestora, în prezența unui inpector din cadrul B.P.G.R.M al S.P.A.D.P. si alegerea modalității de repartizarea a acestora, agreată de personalul din cadrul B.P.G.R.M al S.P.A.D.P. Nu se vor repartiza parcări acoperite în funcție de vechimea locatarului la adresa de domiciliu.

 • B4. Cedarea locului de parcare acoperită închiriat se va comunica în scris de către Asociația de proprietari prin depunerea procesului verbal nou încheiat la Primaria Municipiului Târgu Mureș -Serviciul Administratiei Domeniului Public.

 • B5. Remedierea oricăror distrugeri, deteriorări ale construcțiilor edificate de Municipiul Târgu Mureș se vor suporta de către Asociația de proprietari.

 • B6. Taxa de ocupare a domeniului public cu parcări acoperite autorizate și / sau acceptate de Municipiul Târgu Mureș pentru proprietarii membrii în Asociația de Proprietari vor fi încasate de această Asociația de proprietari.

 • B7. Parcările care fac obiectul prezentului contract, se vor folosi exclusiv pentru parcarea autoturismelor.

 • C. Asociația de proprietari are obligația de a demola toate construcțiile neavizate de pe terenul dat în administrare prin prezentul contract de asociere în termen de 60 de zile de la semnarea prezentului contract sub sancțiunea aplicării prevederilor legislației în vigoare, dacă este cazul. În caz de neconformare, demolarea se va face de către Municipiul Târgu Mureș, iar costurile de demolare vor fi suportate de către Asociația de proprietari.

Este interzisă construirea și amplasarea de noi construcții fără avizul Municipiului Târgu Mureș.

Construcțiile de parcări acoperite vor avea un caracter unitar, inclusiv din punct de vedere coloristic și vor fi edificate de Municipiul Târgu Mureș.

Asociația de proprietari are obligația de a inscripționa parcările acoperite conform modelului de mai jos:

A.P.nr.______

Boxa nr.

 • D. Administrarea zonelor delimitate prin art.II.2. din contract se va face cu stricta respectare a Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgu Mureș nr. 200/27.06.2019, inclusiv cu aplicarea sancțiunilor prevăzute de aceasta în cazul nerespectării lor.

 • IV .2. Drepturile și obligațiile Autorității locale

 • A. Parcările acoperite vor fi predate pe baza unui Proces Verbal de predare primire Asociației de proprietari contractantă și repartizate către solicitanții din cadrul Asociației de proprietari prin grija exclusivă a conducerii acesteia

 • B. Executivul Consiliului local municipal, prin serviciile specializate, va acorda sprijin logistic gratuit asociației de proprietari contractante în vederea dobândirii cunoștințelor necesare administrării corecte a domeniului public.

 • C. Inspectorii de specialitate din cadrul Municipiului Târgu Mureș au dreptul de a verifica îndeplinirea obligațiilor contractuale de către asociația de proprietari contractantă.

V.MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • V .1. Modificarea prevederilor cuprinse în prezentul contract se va putea face numai prin acordul expres al părților, consemnată printr-un act adițional.

 • V. 2. În funcție de obligațiile generale ce apar în exercitarea de către Consiliul local a atribuției privind administrarea domeniului public și privat, se pot impune partenerului contractual, în speță Asociația de proprietari nr. ______ o seamă de obligații privind

desfășurarea prezentului contract.

 • VI. NULITĂȚI

 • VI .1. Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate.

 • VI. 2. Părțile convin ca orice clauză declarată nulă va fi înlocuită cu o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu spiritul contractului.

 • VII. FORȚA MAJORĂ

 • VII .1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă în condițiile și termenele legii. Cazurile de forță majoră sunt cele prevăzute de legislația în vigoare. După încetarea forței majore, contractul își va urma cursul.

 • VIII .ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • V III.1. Prezentul contract de asociere își încetează efectele la expirarea termenului de 5 ani, în cazul în care nu va fi reînnoit in urma renegocierii dintre parti.

 • V III.2. Autoritatea locală își rezervă dreptul de a rezilia contractul de asociere în cazul în care asociația de proprietari nu își respectă obligațiile contractuale ce îi revin în baza prezentului contract, în cazul în care nu achită taxele stabilite prin hotărâri ale Consiliului local Târgu Mureș.

 • V III.3. Rezilierea contractului are loc în scris și își va produce efectele în termen de 30 de zile calendaristice de la notificarea în scris a intenției de reziliere.

IX.LITIGII

IX.1. Eventualele litigii care decurg din interpretarea, executarea și încetarea prezentului contract, care nu vor putea fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse instanțelor judecătorești de la sediul AUTORITĂȚII LOCALE, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

X. DISPOZIȚII FINALE

X.1. Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare, din care 2 exemplare pentru Primăria Municipiului Târgu Mureș , și 1 exemplar pentru ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI nr.din Târgu Mureș.

X.2. Face parte integrantă din prezentul contract anexa nr. 1.

X.3. Predarea-primirea zonei de administrare se face în baza unui proces verbal încheiat în 3 exemplare, care face parte integrantă din prezentul contract (anexa nr. 2 ).

X.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui, astăzi ___________.

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

DIRECTOR S.P.A.D.P.,


ASOC.DE PROPRIETARI

Nr. _____

PREȘEDINTE

ȘEF B.P.G.R.M.

VIZĂ JURIDICĂ

Inspector de specialitate

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC BIROU PARCĂRI, GARAJE ȘI RIDICĂRI MAȘINI Str. Kos Karoly nr.1/B, tel. 0365/807872, fax 0365/807873, Email adp@tirgumures.ro

Nr._______din_____________

P R O C E S - V E R B A L de predare - primire

a parcărilor acoperite situate în zona str._______________nr.____

Încheiat

Între:

Asociația de proprietari nr. (la primire) cu sediul în Târgu Mureș, str. _______________nr.____

Și

Municipiului Târgu Mureș (la predare), cu sediul în Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 3, prin _____________-in calitate de Director Administrația Domeniului Public.

Am procedat azi __________________, la predarea parcărilor acoperite (____parcări

acoperite) la contractul nr.__________/_________, în vederea administrării de către

Asociația de proprietari nr.___.

Prezentul proces - verbal s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, unul pentru asociație și două pentru Municipiul Târgu Mureș.

La predare,

La primire, PREȘEDINTE


DIRECTOR S.P.A.D.P.,

ȘEF B.P.G.R.M.,

Inspector de specialitate

Viza Juridică


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC

PROCEDURA OPERAȚIONALĂ VI.M.9.1

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

2020

DOCUMENTUL ESTE PROPRIETATEA ADP

MODIFICAREA, COPIEREA NEAUTORIZATĂ SAU DIFUZAREA INFORMAȚIILOR CUPRINSE ÎN ACEST DOCUMENT, ESTE INTERZISĂ FĂRĂ ACORDUL ADP

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

Procedura operațională:

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

Cod : VI.M.9.1

Pagina 2/34

Exemplar nr. :

1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale

Elemente privind responsabilii/operațiunea

Numele și prenumele

Funcția

Data

Semnătura

1

2

3

4

5

1.1.

Elaborat

Popasav Cristinel

Șef Birou

1.2.

Verificat

Gheorghiță loan

Director Adj

1.3.

Avizat

Moldovan

Florian

Director ADP

1.4.

Aprobat

Soos Zoltan

Primar

2. Situația edițiilor și a revizuirilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

Ediția sau după caz, revizia în cadrul ediției

Componența revizuită

Modalitatea reviziei

Data de la care se aplică prevederile ediției sau reviziei ediției

1

2

3

4

2.1.

Ediția I

x

x

01.10.2019

2.2.

Revizia 1

Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau după caz, a reviziei în cadrul ediției procedurii operaționale

actualizare

01.12.2020

2.3.

Revizia 2

2.4

Revizia 3

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

Procedura operațională:

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

Cod : VI.M.9.1

Pagina 3/34

Exemplar nr. :

 • 3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul procedurii operaționale

  Scopul difuzării

  Ex.

  nr.____

  Compartiment

  Funcția

  Nume și prenume

  Data primirii

  Semnătura

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  3.1.

  Informare /Evidență

  1

  Serviciul ADP

  Director

  Moldovan

  Florian

  3.2.

  Aplicare

  1

  Serviciul ADP

  Director adj.

  Gheorghiță Ioan

  3.3.

  Aplicare

  1

  BPGRM

  Șef Birou

  Popasav Cristian

  3.4.

  Aplicare

  1

  BPGRM

  Execuție

  Lupei Beniamin

  3.5.

  Aplicare

  1

  BPGRM

  Execuție

  Ignat Cristian

  3.6.

  Aplicare

  1

  BPGRM

  Execuție

  Antal Claudiu

  ROMÂNIA

  JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

  Procedura operațională:

  Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

  Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

  Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

  Cod : VI.M.9.1

  Pagina 4/34

  Exemplar nr. :

 • 4. Scopul procedurii operaționale:

  • 4.1. Prezenta procedură are ca scop trasarea liniilor directoare privind metodologia de selectare a zonelor de edificare a parcărilor acoperite, a activității de edificare de către Municipiul Tg-Mureș și repartizarea lor către asociațiile de proprietari în urma încheierii unor contracte de asociere cu acestea în vederea administrării în comun a zonelor aferente asociației.

  • 4.2. Stabilește documentația adecvată derulării activității

  • 4.3. Asigură continuitatea activității, inclusiv în condiții de fluctuație a personalului

  • 4.4. Sprijină auditul și/sau alte organisme abilitate în acțiuni de auditare și/sau control, iar pe Primar, în luarea deciziei

  • 4.5. Stabilește responsabilitățile și persoanele implicate în implementarea prezentei proceduri

   ROMÂNIA

   JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

   Procedura operațională:

   Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

   Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

   Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

   Cod : VI.M.9.1

   Pagina 5/34

   Exemplar nr. :

 • 5. Domeniul de aplicare a procedurii

  5.1. Precizarea (definirea) activității la care se referă procedura operațională

Prezenta procedură se aplică în cadrul BPGRM și stabilește modalitatea, etapele, departamentele implicate și responsabilitățile pentru desfășurarea activității de selectare a zonelor de edificare a parcărilor acoperite, a activității de edificare de către Municipiul Tg-Mureș și atribuirea lor asociațiilor de proprietari care le-au solicitat.

 • 5.2. Delimitarea explicită a activității procedurale în cadrul portofoliului de activități desfășurate de entitatea publică

 • - Activitatea se desfășoară în cadrul BPGRM din cadrul ADP

 • 5.3. Listarea principalelor activități de care depinde și/sau care depind de activitatea procedurală

  Activități de care depinde activitatea procedurală

 • - Biroul de Concesiuni, Închirieri, și Vânzări, responsabil cu elaborarea documentelor juridice în vederea contractării lucrării de edificare a parcărilor acoperite

Activități care depind de activitatea procedurală

 • - Direcția administrare Impozite și Taxe locale - încasare taxe, recuperare debite restante

 • - Serviciul Juridic, Logistic, Licitații și Asociații de Proprietari

 • 5.4. Listarea compartimentelor furnizoare de date și/sau beneficiare de rezultate ale activității procedurale; listarea compartimentelor implicate în procesul activității

 • - Direcția Arhitect-Șef avizează modelul și coloristica parcărilor acoperite

 • - Poliția locală pentru controlul legalității parcărilor edificate pe domeniul public

 • - Asociațiile de proprietari

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

Procedura operațională:

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

Cod : VI.M.9.1

Pagina 6/34

Exemplar nr. :

6. Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale

 • 6.1. Reglementări internaționale

 • - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

 • 6.2. Legislație primară

 • 1. Legea nr. 50/1991                  - privind autorizarea lucrărilor de

construcții cu completările și modificările ulterioare

 • 2. Legea nr. 98/1994***              - privind stabilirea și sancționarea

contravențiilor la normele legale de igienă și sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare;

12. Legea nr. 277/2015


- Privind Codul fiscal


3.

Legea nr. 10/1995

-   Privind calitatea în construcții

4.

Legea nr. 7/1996 ***

-   cadastrului și a publicității imobiliare

republicată

5.

Legea nr. 350/2001

-   privind    amenajarea    teritoriului    și

urbanismul, cu completările ulterioare

6.

Legea nr. 422/2001

-   privind protecția monumentelor istorice

cu modificări și completări ulterioare

7.

Legea nr. 544/2001

-   privind liberul acces la informații de

interes public

8.

Legea nr. 51/2006

-   privind serviciile comunitare de utilități

publice

9.

Legea nr. 273/2006

-   privind finanțele publice locale

10. Legea nr. 307/2006

-   privind apărarea împotriva incendiilor

11.

Legea nr. 230/2007

-   privind    înființarea,    organizarea    și

funcționarea asociațiilor de proprietari

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

Procedura operațională:

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

Cod : VI.M.9.1

Pagina 7/34

Exemplar nr. :

6.3. Legislație secundară

1. Hotărârea nr. 273/1994

-  privind  aprobarea   Regulamentului  de

recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora

2. HG nr. 31/1996

-  pentru aprobarea Metodologiei de avizare a

documentațiilor de urbanism privind zone și stațiuni turistice și a documentațiilor tehnice privind construcțiile din domeniul turismului

3. Hotărârea  nr.  525/1996

republicată

-  pentru aprobarea Regulamentului general

de urbanism

4. Hotărârea Guvernului nr. 540/2000

-   privind aprobarea încadrării în categorii

funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației publice, cu modificările ulterioare

5. HG nr. 964/2002

-   privind atestarea domeniului public al

județului Mureș, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș

6. Hotărârea nr. 123 / 2002

-  pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

7. Ordonanța nr. 27/2002

-   privind    reglementarea   activității   de

soluționare a petițiilor

8. OG nr. 33/2002

-   privind reglementarea eliberării

certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice locale

9. OUG nr. 27/2003

-   privind procedura aprobării tacite, aprobată

cu modificări și completări prin Legea nr. 486/2003;

10.   Hotărârea nr. 955/2004

-   pentru aprobarea reglementărilor-cadru de

aplicare a  Ordonanței  Guvernului  nr.

71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor  publice  de  administrare  a

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

Procedura operațională:

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

Cod : VI.M.9.1

Pagina 8/34

Exemplar nr. :

domeniului public și privat de interes local

11.

OUG nr. 195/2005

-    privind protecția mediului

12.

Ordinul nr. 2182/2005

-    privind lista monumentelor istorice

13.

HG nr. 1588/2007

-   pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari

14.

Ordinul nr. 1030/2009

-   privind    aprobarea    procedurilor    de

reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației

15.

HG nr. 1/2016

-   pentru aprobarea Normelor metodologice

de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

16.

OUG 57/2019

-   Codul Administrativ

6.4. Alte documente, inclusiv reglementări interne ale entității publice

 • 1. HCL-uri in vigoare            -

 • 2. Regulamentul de organizare și funcționare al instituției ROF

 • 3. Fișe de post 4. Organigrama

  ROMÂNIA

  JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

  Procedura operațională:

  Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

  Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

  Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

  Cod : VI.M.9.1

  Pagina 9/34

  Exemplar nr. :

 • 7. Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

7.1. Definiții ale termenilor

Nr. crt.

Termenul

Definiția și/sau, dacă este cazul, actul care definește termenul

1.

Procedura operațională

Prezentarea formalizată, în scris, a tuturor pașilor ce trebuie urmați, a metodelor de lucru stabilite și a regulilor de aplicat în vederea realizării activității, cu privire la aspectul procesual

2.

Ediție a unei proceduri operaționale

Forma inițială sau structurată, după caz, a unei proceduri operaționale, aprobate și difuzată

3.

Revizia în cadrul unei ediții

Acțiunile de modificare, adăugare, suprimare sau altele asemenea, după caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei ediții a procedurii operaționale, acțiuni care au fost aprobate și difuzate

4.

Domeniul public

Totalitatea bunurilor mobile și imobile aflate în proprietatea publică a unităților administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public local ori județean și care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public național;

5.

Domeniul privat

Totalitatea bunurilor mobile și imobile intrate în proprietatea   unităților   administrativ-teritoriale   prin

modalitățile prevăzute de lege și care nu fac parte din domeniul public al acestora;

6.

Servicii de administrare a domeniului public și privat

totalitatea acțiunilor și activităților edilitar-gospodărești prin care se asigură administrarea, gestionarea și exploatarea bunurilor din domeniul public și privat al unităților administrativ-teritoriale, altele decât cele date, potrivit legii, în administrarea altor servicii publice locale.

7.

Aviz, autorizație

Act administrativ emis de către o entitate publică prin care se dovedește un drept

8.

Parcare acoperită

Mobilier urban amplasat pe domeniul public și privat al municipiului prin grija exclusivă a Municipiului Tg-Mureș

9.

Proces-verbal

Este documentul prin care se consemnează cu exactitate fapte, acțiuni, discuții și hotărâri ale unei adunări constituite, poate cuprinde soluții sau măsuri.

10.

Asociația de proprietari

Formă de asociere autonomă și nonprofit a majorității proprietarilor dintr-un condominiu;

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

Procedura operațională:

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

Cod : VI.M.9.1

Pagina 10/34 Exemplar nr. :

11.

Condominiu

 • - un corp de clădire multietajat sau, în condițiile în care se poate delimita proprietatea comună, fiecare tronson cu una sau mai multe scări din cadrul acestuia;

 • - un ansamblu rezidențial format din locuințe și construcții cu altă destinație, individuale, amplasate izolat, înșiruit sau cuplat, în care proprietățile individuale sunt interdependente printr-o proprietate comuna forțată și perpetuă.

12.

Edificare

Construire, zidire, clădire

7.2. Abrevieri ale termenilor

Nr. crt.

Abrevierea

Termenul abreviat

1.

P.O.

Procedura operațională

2.

ADP

Serviciul Administrarea Domeniului Public

3.

BPGRM

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

4.

ROF

Regulament de organizare și funcționare

5.

HCL

Hotărâre a Consiliului Local

6.

OUG

Ordonanța de urgență a Guvernului

7.

PUG

Plan urbanistic general

8.

PUZ

Plan urbanistic zonal

9.

SIRP

Serviciul Informatică și Relații cu Publicul

10.

S

Secretarul Municipiului

11.

CL

Consiliu Local

12.

D

Director

13.

E

Elaborare

14.

V

Verificare

15.

A

Aprobare/semnare

16.

Av.

Avizare

17.

Ah.

Arhivare

18.

Î

Înregistrare

19.

R

Repartizare acte

20.

Ex.

Expediază

21.

T

Transmite

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

Procedura operațională:

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

Cod : VI.M.9.1

Pagina 11/34 Exemplar nr. :

8. Descrierea procedurii operaționale

 • 8.1. Generalități

Prezenta procedură urmărește descrierea clară a etapelor necesare pentru selectarea zonelor de edificare a parcărilor acoperite, a edificării de către Municipiu și predarea lor către Asociațiile de proprietari de pe raza Municipiului Tg-Mureș prin încheierea de contracte de asociere.

Cf. art. 5 din HCL 102/2015, Directorul ADP semnează, în numele Primarului Municipiului Tîrgu Mureș, contractele și actele adiționale încheiate cu asociațiile de proprietari.

 • 8.2. Documente utilizate

  8.2.1. Lista și proveniența documentelor utilizate

 • - solicitare din partea asociației de proprietari cu privire la edificarea de parcări acoperite în zona de administrare a acestora la care se atașează :

 • • tabel nominal cu acordul a 2/3 din cetățenii asociațiilor de proprietari din imediata vecinătate a amplasamentului

 • • tabel nominal cu cetățenii care solicită parcări acoperite

 • - propunere de buget (ADP)

 • - contract sau act adițional cu Asociația de proprietari (ADP și Asociația de proprietari) + anexa proces verbal de predare parcări acoperite către asociația de proprietari

 • - proces verbal de predare-primire amplasamente pentru edificare parcări acoperite (ADP și firma executantă)

 • - proces verbal de recepție parțială a lucrării (executantul lucrării și ADP)

 • - proces verbal de predare primire boxă, încheiat între Asociația de Proprietari și chiriaș

 • 8.2.2. Conținutul și rolul documentelor utilizate

Solicitare edificare parcări:

 • - conținut:

 • a) datele de identificare ale asociației de proprietari

 • b) datele de identificare ale președintelui de asociație

 • c) motivul solicitării

 • d) data solicitării

 • - rol: înregistrarea și luarea în evidență a solicitării de edificare parcări acoperite

Tabel nominal pentru acordul cetățenilor:

 • - conținut: datele de identificare și semnătura cetățenilor aparținând asociațiilor de proprietari din imediata vecinătate a amplasamentelor pe care urmează a se edifica parcări acoperite.

 • - rol: stabilirea îndeplinirii condiției de 2/3 favorabil, din totalul cetățenilor care își au domiciliul în imobilele respective

Tabel nominal cu cetățenii care solicită parcări acoperite:

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

Procedura operațională:

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

Cod : VI.M.9.1

Pagina 12/34

Exemplar nr. :

 • - conținut: datele de identificare și semnătura persoanelor care solicită parcare acoperită

 • - rol: stabilirea numărului de parcări acoperite necesare

Propunere de buget:

 • - conținut: în cadrul bugetului ADP aprobat prin HCL sunt aprobate sume necesare edificării de parcări acoperite

 • - rol: cuprinderea în buget a solicitărilor de edificare parcări acoperite

Contract sau act adițional încheiat între ADP și Asociația de proprietari + Anexa Proces verbal de

predare-primire a parcărilor acoperite

 • - conținut contract:

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

 • III. DURATA CONTRACTULUI

 • IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

V.MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • VI .NULITĂȚI

 • VII .FORȚA MAJORĂ

 • VIII .ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • IX .LITIGII

 • X . DISPOZIȚII FINALE

 • - rol: stabilește drepturile și obligațiile părților implicate

 • - conținut proces verbal:

 • a) data încheierii

 • b) datele de identificare ale predătorului, respectiv ale asociației de proprietari

 • c) obiectul procesului verbal - predarea parcări acoperite în vederea administrării

 • d) numărul contractului

 • e) numărul de exemplare

 • f) semnături din partea municipiului, respectiv al președintelui de Asociație.

- rol: consemnează cu exactitate fapte, acțiuni, discuții și hotărâri ale unei adunări constituite, poate cuprinde soluții sau măsuri

Proces-verbal de predare primire amplasamente între Municipiu prin ADP și executantul

lucrării:

 • - conținut:

 • a) data încheierii

 • b) datele de identificare ale predătorului, respectiv ale titularului de contract

 • c) obiectul procesului verbal

 • d) motivul predării

 • e) numărul de exemplare

 • f) semnături din partea municipiului, respectiv al executantului.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

Procedura operațională:

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

Cod : VI.M.9.1

Pagina 13/34

Exemplar nr. :

- rol: consemnează cu exactitate fapte, acțiuni, discuții și hotărâri ale unei adunări constituite, poate cuprinde soluții sau măsuri

Proces verbal de recepție parțială a lucrării încheiat între Municipiu prin ADP și executant:

 • - conținut: datele de identificare ale părților, numărul contractului în baza căruia s-a executat lucrarea, obiectul procesului verbal, comisia de recepție, constatările comisiei, semnături comisie, respectiv reprezentant executant.

 • - rol: consemnează cu exactitate fapte, acțiuni, discuții și hotărâri ale unei adunări constituite, poate cuprinde soluții sau măsuri

Proces verbal de predare primire boxă, încheiat între Asociația de Proprietari și chiriaș

 • - conținut: date de identificare asociația de proprietari, datele de identificare ale chiriașului, obiectul procesului verbal, drepturile și obligațiile părților

 • - rol: consemnează cu exactitate cine are dreptul de folosință asupra boxelor parcării acoperite

 • 8.2.3. Circuitul documentelor

Asociația de proprietari

Serviciul Informatică și Relații cu Publicul

Secretarul

Municipiului


Registratura ADP


Director ADP


Inspector desemnat cu înregistrarea intrărilor și ieșirilor


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

Procedura operațională:

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

Cod : VI.M.9.1

Pagina 15/34

Exemplar nr. :


ADP


Recepția lucrării la finalizarea ei


Proces verbal de recepție parțială

Referat de plată

ADP

Asociația de proprietari


Asociația de proprietari


Predarea parcării acoperite către Asociația de proprietari


Predarea parcării acoperite

către solicitanți


Contract sau act adițional + anexa Proces verbal de predare-primire parcare acoperită

Proces verbal de predare primire (1 ex. pt. ADP)


Inspectorul de specialitate • - propune prelungirea contractelor acolo unde este cazul

 • - propune întocmirea, modificarea și completarea contratului de asociere


ADPAsociația de proprietari

Proces verbal de recepție finală cu executantul lucrării


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

Procedura operațională:

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

Cod : VI.M.9.1

Pagina 16/34

Exemplar nr. :

 • 8.3. Resurse necesare

  8.3.1. Resurse materiale

 • - Birouri

 • - Echipamente și tehnică de calcul adecvate (calculator, imprimantă, scanner, copiator, softul Nsolution)

 • - Rechizite, bibliorafturi, dosare, formulare tipizate

 • - Aparat foto

 • - Parc auto

 • - Dispozitive de măsurare în teren

 • 8.3.2. Resurse umane

Resursele umane implicate sunt personalul specializat, inspectorii din cadrul BPGRM

 • 8.3.3. Resurse financiare

Bugetul Administrației Domeniului Public aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local și în care sunt aprobate sumele necesare edificării de parcări acoperite.

 • 8.4. Modul de lucru

  8.4.1. Planificarea operațiunilor și acțiunilor activității

 • 1. Stabilirea amplasamentelor unde se pot edifica parcări acoperite

 • 2. Edificarea parcărilor acoperite

 • 3. Atribuirea parcărilor acoperite

 • 4. Încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de Proprietari pentru administrarea în comun a zonei aferente asociației

 • 4. Urmărirea îndeplinirii atribuțiilor stipulate în contractul de asociere încheiat cu Asociațiile de Proprietari

 • 5. Prelucrarea datelor

 • 8.4.2. Derularea operațiunilor și acțiunilor activității

  1. Stabilirea amplasamentelor unde se pot edifica parcări acoperite

 • - Depunerea solicitării de către Asociația de Proprietari, cu privire la edificarea de parcări acoperite în zona de administrare a acesteia, la registratura generală a Municipiului Tg-Mureș

 • - Verificarea de către inspectorii din cadrul BPGRM a amplasamentului solicitat pentru edificarea de parcări acoperite din punct de vedere tehnic, (ex. să nu împiedice circulația auto și pietonală din zonă, sau pe cea a mașinilor de intervenție) și dacă este aprobat prin anexele la HCL 199/2009

 • - Se solicită Asociațiilor de proprietari din imediata vecinătate a amplasamentului, în scris, un tabel nominal cu cetățenii care își au domiciliul în imobilele respective cu privire la acordul acestora pentru edificarea parcărilor acoperite (acord pozitiv din partea a 2/3 din cetățeni)

  ROMÂNIA

  JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

  Procedura operațională:

  Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

  Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

  Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

  Cod : VI.M.9.1

  Pagina 17/34

  Exemplar nr. :

 • 2. Edificarea parcărilor acoperite

 • - Organizarea procedurilor legale în vederea atribuirii lucrărilor de confecționare și montare de parcări acoperite pe raza municipiului Tg-Mureș în colaborare cu Serviciul de concesionări, închirieri și respectarea disciplinei contractuale - responsabil cu elaborarea documentelor juridice în vederea contractării lucrării

 • - În baza contractelor de lucrări se predau amplasamentele, în vederea edificării de parcări acoperite în funcție de vechimea solicitării, amenajările urbanistice din anumite zone de cartiere, etc., către executant

 • - Urmărirea respectării condițiilor contractuale privind executarea lucrărilor de edificare a parcărilor acoperite

 • - Întocmirea proceselor verbale de recepție parțială a lucrării

 • - Se primește factura de la firma executantă

 • - Se verifică dosarul, situația de lucrări care însoțește factura

 • - Se întocmește referatul de plată care se trimite la Municipiul Tg-Mureș pentru efectuarea plății

 • 3. Atribuirea parcărilor acoperite

 • - Inspectorul din cadrul BPGRM verifică solicitările de parcări acoperite pe baza tabelului înaintat de către asociațiile de proprietari și stabilește pe baza criteriilor impuse dacă persoanele solicitante îndeplinesc condițiile de deținere a unei parcări acoperite

 • - Condițiile de atribuire a parcărilor acoperite:

 • 1. Persoana solicitantă să nu mai dețină pe domeniul public și privat al municipiului construcții de tip Garaj sau Parcare acoperită

 • 2. Persoana solicitantă să dețină și să aibă înregistrat autoturismul la adresa de domiciliu

 • 3. Se poate acorda un loc de parcare pe apartament, iar în cazul în care locurile de parcare acoperită sunt într-un număr mai mare, asociația poate repartiza mai multe parcări acoperite pe apartament în baza unor criterii care le stabilește ulterior

 • 4. Persoanele solicitante de parcări acoperite să nu aibă debite către Asociația de proprietari

 • 5. Nerespectarea întocmai a procedurii operaționale și a nesoluționării reclamațiilor din partea cetățenilor, duce la anularea repartizării parcărilor acoperite și reluarea procedurii de repartizare a acestora, în prezența unui inspector din cadrul B.P.G.R.M al S.P.A.D.P. si alegerea modalității de repartizarea a acestora, agreată de personalul din cadrul B.P.G.R.M al S.P.A.D.P.

 • 6. Nu se vor repartiza parcări acoperite în funcție de vechimea locatarului la adresa de domiciliu.

 • 7. Pentru persoanele care nu sunt prezente în momentul distribuirii locurilor de parcare, tragerea la sorți va fi efectuată de către un inspector din cadrul BPGRM;

 • 4. Încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

 • - Parcările acoperite se predau către Asociația de Proprietari, astfel:

 • - Se încheie un contract de asociere între Municipiu prin ADP și Asociația de proprietari privind utilizarea în comun a domeniului public din zonele adiacente blocurilor de locuințe, dacă nu există deja un astfel de contract de administrare în comun a zonei aferente asociației;

  ROMÂNIA

  JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

  Procedura operațională:

  Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

  Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

  Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

  Cod : VI.M.9.1

  Pagina 18/34 Exemplar nr. :

 • - Se întocmește un proces verbal de predare-primire parcări edificate care se anexează la Contractul de asociere cu Asociație de proprietari

 • - Dacă există un contract de asociere valabil, atunci se întocmește un act adițional la contractul de asociere și un proces verbal de predare-primire parcări pe baza acestui act adițional

 • - Asociația de proprietari, la rândul ei închiriază fiecare boxă către solicitanți, încheind un proces verbal de predare-primire boxă. Un exemplar din acest proces verbal se păstrează la ADP - BPGRM

 • 5. Urmărirea îndeplinirii atribuțiilor stipulate în contractul de asociere încheiat cu Asociațiile de Proprietari

 • - Inspectorul de specialitate din cadrul BPGRM urmărește îndeplinirea atribuțiilor stipulate în contractul de asociere încheiat cu Asociațiile de Proprietari

 • - Inspectorul de specialitate propune prelungirea contractelor acolo unde este cazul

 • - Inspectorul face propuneri pentru întocmirea, modificarea și completarea contratului de

asociere

 • 6. Prelucrarea datelor

 • - Inspectorul de specialitate din cadrul BPGRM introduce datele în format electronic referitor la taxe și acte adiționale la contractele de asociere în programul Impotax

 • - Inspectorul de specialitate din cadrul BPGRM transmite către serviciile date referitoare la contractele de asociere cu asociațiile de proprietari, după cum urmează: Serviciul Impozite și Taxe - comunică noile parcări edificate în vederea impunerii impozitului pentru folosința terenului, Serviciul de urmărire și executare silită, persoane fizice și juridice în vederea recuperării debitelor restante

 • - Ține evidența introducerii taxei de ocupare a domeniului public cu parcări acoperite

 • - Verifică modul de păstrare în timp a documentelor

 • 8.4.3. Valorificarea rezultatelor activității

 • - Cunoașterea modului de derulare a pașilor privind activitatea de identificare a amplasamentelor, edificarea parcărilor și încheierea contractelor cu asociațiile de proprietari

  ROMÂNIA

  JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

  Procedura operațională:

  Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

  Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

  Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

  Cod : VI.M.9.1

  Pagina 19/34

  Exemplar nr. :

9. Responsabilități și răspunderi în derularea activității

Nr. crt.

Compartimentul (postul) / acțiunea (operațiunea)

SIRP

S

Reg. ADP

Dir. ADP

Insp. coresp.

Șef Serv.

Insp.

BPGR M

ADP

Cons. Jur.

Pol. locală

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Înregistrare solicitare

Î

2.

Repartizează solicitare de edificare parcare acoperită către ADP

R

3.

Înregistrează solicitare în cadrul ADP

Î

4.

Repartizare solicitare către BPGRM

R

5.

Înregistrează solicitarea în cadrul BPGRM

Î

6.

Repartizare solicitarea către inspectorul de specialitate

R

7.

Verifică amplasamentul din punct de vedere tehnic

V

8.

Predare amplasament către executantul lucrării de edificare

P

9.

Recepția parțială a lucrării

R

10.

Întocmește referatul de plată

Î

11.

Predare parcare acoperită către Asociațiile de proprietari (contract sau act adițional,

P

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

Procedura operațională:

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

Cod : VI.M.9.1

Pagina 20/34

Exemplar nr. :

Nr. crt.

Compartimentul (postul) / acțiunea (operațiunea)

SIRP

S

Reg. ADP

Dir. ADP

Insp. coresp.

Șef Serv.

Insp.

BPGR M

ADP

Cons. Jur.

Pol. locală

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

proces verbal de predare-primire)

12.

Viza juridică

V

13.

Urmărirea îndeplinirii atribuțiilor stipulate în contractul de asociere încheiat cu Asociațiile de Proprietari

U

14.

Prelucrarea datelor

I

15.

Transmite către serviciile abilitate date referitoare la contractele de asociere cu asociațiile de proprietari

T

16.

Ține evidența introducerii taxei de ocupare a domeniului public cu parcări acoperite

Ț

17.

Verifică modul de păstrare în timp a documentelor și evidența lor

V, D

18.

Actualizarea legislației activității procedurale

V

19.

Verificare parcări edificate ilegal

V

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

Procedura operațională:

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

Cod : VI.M.9.1

Pagina 21/34

Exemplar nr. :

10. Anexe, înregistrări , arhivări

Nr.

anexă

Denumirea anexei

Elaborator

Aprobă

Nr.      de

exemplare

Difuzare

Arhivare

Alte elemente

Loc

Perioada

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Model contract de asociere

DE

Director

ADP

2.

Model proces verbal de predare-primire parcare acoperită

BPGRM

Director

ADP

3.

Model proces verbal de predare-primire amplasament

BPGRM

Director

ADP

4.

Model Act adițional

BPGRM

Director

ADP

5.

Proces verbal de recepție parțială

BPGRM

Director

ADP

6.

Proces verbal de predare primire boxă

BPGRM

Director

ADP

7.

Model referat de plată

BPGRM

Director

ADP

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

Procedura operațională:

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

Cod : VI.M.9.1

Pagina 22/34

Exemplar nr. :

ANEXA NR. 1


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

N r.din

CONTRACT DE ASOCIERE

 • I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Intre:

Municipiului Târgu Mureș, având statutul juridic de organ al administrației publice locale conform O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, reprezentată de Primar, cu sediul în P-ța Victoriei nr. 3, prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public,reprezentată de Director/Director Adj. S.P.A.D.P.. pe de o parte.

Și

Asociația de Proprietari nr...„, cu sediul in Târgu Mureș, str.___________________T nr. cod fiscal  reprezentată de  - în calitate de Președinte al Asociației de Proprietari, pe de altă parte,

A intervenit prezentul contract de asociere.

 • II. OBIECTUL CONTRACTULUI

  • Ii.! . Obiectul contractului îl constituie asocierea dintre autoritatea locală și asociația de proprietari în vederea utilizării in comun a domeniului public-respectiv locurile de parcare (parcări simple/ecologice. parcări acoperite și garaje) din zona blocurilor de locuințe care fac parte din asociație.

  • II.2 . Zonele aferente de administrare ale Asociației de proprietari nr. sunt stabilite conform schiței prezentate în anexa nr. 1 la prezentul contract de asociere.

  • 11.3 . Zonele unde se pot amenaja spații de depozitare a gunoiului, locuri de joacă, odihnă, alei. etc. sunt cele stabilite de către asociația de proprietari. Împreună cu conducerea municipalității, unde este cazul.

  • 11.4 . Baza legală a prezentului Contract de asociere este Hotărârea Consiliului local municipal Târgu Mureș nr............................cu respectarea prevederilor art.87 și,art.96

din O.U.G nr. 57/2019. privind Codul Administrativ;

0.5. Edificarea parcărilor/copertinelor. se va realiza prin grija exclusivă a municipalității, urmând ca predarea acestora să se facă printr-un ..proces-verbal de predare-primire*’ către Asociația de proprietari.Parcările acoperite vor li repartizate către solicitanții din cadrul Asociației de proprietari prin grija exclusivă a acesteia .pe baza unor procese verbale de predare-primire . I exemplar din procesul verbal se va depune in mod obligatoriu la Serviciul de Administrare a Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș.

IIL DURATA CONTRACTULUI

 • III. 1. Perioada de valabilitate a contractului de asociere va fi de 5 ani. cu posibilitatea de prelungire cu durata maximă egală cu durata inițială, prin act adițional;

  • III. 2. în cazul, in care pe terenul unde sunt amplasate parcări acoperite edificate de muncipiu și/sau parcări acoperite autorizate și/sau acceptate, municipiul dorește să edifice construcții de interes public, parcările acoperite se vor demola în conformitate cu legea nr. 50/1991. privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și complectările ulterioare;

  • III. 3. La incheierea/prelungirea/modificarea contractului se va ține seama de modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale care rezultă din prezentul contract de asociere. în acest

   ROMÂNIA

   JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

   Procedura operațională:

   Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

   Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

   Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

   Cod : VI.M.9.1

   Pagina 23/34

   Exemplar nr. :

scop. în termen de 6 luni (sau Ia nevoie) de Ia încheierea contractului. Autoritatea locală va verifica zilnic/săptămânal/periodic îndeplinirea obligațiilor contractuale de către asociația de proprietari contractantă. Verificarea se va efectua, după caz, în prezența unui reprezentant al asociației.

 • IV. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

IV'.1. Drepturile ți obligațiile Asociației de proprietari

 • A. Asociația de proprietari va administra zona atribuită, delimitată conform art. II _2. din prezentul contract, aparținând domeniului public al municipiului. în sensul întreținerii spațiilor conform art 11.3

 • B. Asociația de proprietari va prelua în administrare: amplasamente pentru parcări acoperite edificate de către municipiu situate in zona str.. nr.______. pentru care va achita taxe anuale in cuantumul stabilit prin H.C.L. Municipal. Parcările acoperite vor rămâne în proprietatea Municipiului Târgu Mureș

 • Bl. Taxele aferente ocupării domeniului public cu parcări acoperite se vor achita de către Asociația de proprietari la Municipiul Târgu Mureș la Casieria Centrală sau prm Ordin de plată. Penalitățile pentru întârzierea in efectuarea plăților sunt cele prevăzute de legislația în vigoare. Taxele astfel stabilite se vor reactualiza anual, prin hotărâri ale Consiliului local municipal Târgu Mureș respectându-se termenele de plată impuse în acestea.

 • B2. Parcările acoperite vor fi repartizate către solicitanții din cadrul Asociației de proprietari prin grija exclusivă a conducerii acesteia pe baza unor procese verbale de predare — primire pe o perioadă de 1 an calendaristic, cu posibilitate de prelungire, 1 exemplar din procesul verbal se va depune la sediul Administrației Domeniului Public din cadrul Primăriei Municipiului Târgu Mureș.

 • B3. Repartizarea parcărilor acoperite se va face, respectând procedura operațională a B.P.G.R.M. din cadrul S.P.AJ3.P. Nerespectarea întocmai a procedurii operaționale ți a nesoluționării reclamațiilor din partea cetățenilor, duce la anularea repartizării parcărilor acoperite ți reluarea procedurii de repartizare a acestora. în prezența unui inpector din cadrul B.P.G.R.M al S.P.A.D.P. si alegerea modalității de repartizarea a acestora, agreată de personalul din cadrul B.P.G.R.M al S.P.A.D.P. Nu se vor repartiza parcări acoperite în funcție de vechimea locatarului la adresa de domiciliu.

 • B4. Cedarea locului de parcare acoperită închiriat se va comunica in scris de către Asociația de proprietari prin depunerea procesului verbal nou încheiat la Primăria Municipiului Târgu Mureș —Serviciul Administrației Domeniului Public.

 • B5. Remedierea oricăror distrugeri, deteriorări ale construcțiilor edificate de Municipiul Târgu Mureț se vor suporta de către Asociația de proprietari.

 • B6. Taxa de ocupare a domeniului public cu parcări acoperite autorizate și I sau acceptate de Municipiul Târgu Mureș pentru proprietarii membrii in Asociația de Proprietari vor fi încasate de această Asociația de proprietari.

 • B7. Parcările care fac obiectul prezentului contract, se vor folosi exclusiv pentru parcarea autoturismelor.

 • C. Asociația de proprietari are obligația de a demola toate construcțiile neavizate de pe terenul dat in administrare prin prezentul contract de asociere în termen de 60 de zile de la semnarea prezentului contract sub sancțiunea aplicării prevederilor legislației in vigoare, dacă este cazul. In caz de neconformare. demolarea se va face de către Municipiul Târgu Mureș, iar costurile de demolare vor fi suportate de către Asociația de proprietari.

Este interzisă construirea si amplasarea de noi construcții fără avizul Municipiului Târgu Mureș.

Construcțiile de parcări acoperite vor avea un caracter unitar, inclusiv din punct de vedere coloristic si vor fi edificate de Municipiu] Târgu Mureș.

Asociația de proprietari are obligația de a inscripționa parcările acoperite conform modelului de mai jos:

A.P.nr.______

Boxa nr.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

Procedura operațională:

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

Cod : VI.M.9.1

Pagina 24/34

Exemplar nr. :

 • D. Administrarea zonelor delimitate prin art.II.2. din contract se va face cu stricta respectare a Hotărârii Consiliului Local Municipal Târgu Mureș nr. 200/27.06.2019. inclusiv cu aplicarea sancțiunilor prevăzute de aceasta in cazul nerespectării lor.

 • IV .2. Drepturile și obligațiile Autorității locale

 • A. Parcările acoperite vor fi predate pe baza unui Proces Verbal de predare primire Asociației de proprietari contractantă și repartizate către solicitanții din cadrul Asociației de proprietari prin grija exclusivă a conducerii acesteia

 • B. Executivul Consiliului local municipal, prin serviciile specializate, va acorda sprijin logistic gratuit asociației de proprietari contractante in vederea dobândirii cunoștințelor necesare administrării corecte a domeniului public.

 • C. Inspectorii de specialitate din cadrul Municipiului Târgu Mureș au dreptul de a verifica Îndeplinirea obligațiilor contractuale de către asociația de proprietari contractantă.

 • V .MODIFICAREA CONTRACTULUI

 • V . 1. Modificarea prevederilor cuprinse in prezentul contract se va putea face numai prin acordul expres al părților, consemnată pnntr-un act adițional.

 • V. 2. In funcție de obligațiile generale ce apar in exercitarea de către Consiliul local a atribuției privind administrarea domeniului public și privat, se pot impune partenerului contractual, in speță Asociația de proprietari nr.  o seamă de obligații privind desfășurarea prezentului contract.

VLNULITÂTI

 • VI. 1. Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate.

 • VI.2 . Părțile convin ca orice clauză declarată nulă va fi inlocuită cu o altă clauză care să corespundă cât mai mult cu spiritul contractului.

VILFORȚA MAJORĂ

 • VI LI. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă in condițiile și lennenele legii. Cazurile de forță majoră sunt cele prevăzute de legislația in vigoare. După încetarea forței majore, contractul iși va urma cursul.

VIILÎNCETAREA CONTRACTULUI

 • V I1I.1. Prezentul contract de asociere iși încetează efectele la expirarea termenului de 5 ani, in cazul in care nu va fi reînnoit in urma renegocierii dintre parti.

 • VTII.2. Autoritatea locală iși rezervă dreptul de a rezilia contractul de asociere în cazul în care asociația de proprietari nu iși respectă obligațiile contractuale ce ii revin in baza prezentului contract. în cazul in care nu achită taxele stabilite prin hotărâri ale Consiliului local Târgu Mureș.

 • V1IL3. Rezilierea contractului are loc in scris și iși va produce efectele in termen de 30 de zile calendaristice de la notificarea in scris a intenției de reziliere.

IX.LITTGII

 • IX. 1. Eventualele litigii care decurg din interpretarea, executarea și încetarea prezentului contract, care nu vor putea fi soluționate pe cale amiabilă, vor fi supuse instanțelor judecătorești de la sediul AUTORITĂȚII LOCALE, în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

  ROMÂNIA

  JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

  Procedura operațională:

  Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

  Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

  Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

  Cod : VI.M.9.1

  Pagina 25/34

  Exemplar nr. :

 • X. DISPOZIȚII FINALE

X.l. Prezentul contract s-a încheiat în 3 exemplare, din care 2 exemplare pentru Primăria Municipiului Târgu Mureș, și I exemplar pentru ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI nr._______din Târgu Mureș.

X.2. Face parte integrantă din prezentul contract anexa nr. 1.

X.3. Predarea-pnmirea zonei de administrare se face in baza unui proces verbal încheiat in 3 exemplare, care face parte integrantă din prezentul contract (anexa nr. 2 ).

X.4. Prezentul contract intră in vigoare la data semnării lui. astăzi.

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

DIRECTOR S.P.A.D.P^


ASOC.DE PROPRIETARI

PREȘEDINTE

ȘEF B.P.G.R.M.

VIZĂ JURIDICĂ

Inspector de specialitate

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

Procedura operațională:

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

Cod : VI.M.9.1

Pagina 26/34

Exemplar nr. :

ANEXA NR. 2

ROMÂNIA


JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

SERVICIUL PU BLIC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC BIROU PARCĂRI, GARAJE Șl RIDIC ĂRI MAȘINI

Str. Km Karoh nr.l/B. tcL 0363/807872. fax 0363/807873.

Email adpn tirgumurex.ro

Nr.din________________

PROCES - V ERBAL de predare - primire a parcărilor acoperite situate in zona str.nr. încheiat

între:

.Asociația de proprietari nr. (la primire) cu sediul in Târgu Mureș, str. _______________________nr.______

Și

Municipiului Târgu Mureș (la predare), cu sediul in Târgu Mureș, Piața Victoriei nr. 3. prin-in calitate de Director Administrația Domeniului Public.

Am procedat azi______________________, la predarea parcărilor acoperite ( parcări

acoperite) la contractul nr._____________/___________. in vederea administrării de către Asociația de proprietari nr.____.

Prezentul proces — verbal s-a încheiat în 3 (trei) exemplare, unul pentru asociație și două pentru Municipiul Târgu Mureș.

La predare.                                           La primire,

DIRECTOR S.P.A.D.PM                       PREȘEDINTE

ȘEF B.P.G.R.M.,

Inspector de specialitate

Viza Juridică

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

Procedura operațională:

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

Cod : VI.M.9.1

Pagina 27/34

Exemplar nr. :

ANEXA NR. 3

Proces verbal de predarea - primirea amplasamentelor

Nr          din_______________

încheiat azi, între:

Municipiul Tg-Mureș. cu sediul în P-ța Victoriei nr.3. reprezentată pnn ing. - director ADP, in calitate de predator

Și

SC.  .SRL în calitate de titular al contractului. __. cu sediul în loc. ____________________________________________, reprezentată prin- administrator, în calitate de executant;

Obiectul:

Predarea — primirea amplasamentelor din :

- str.........................

.........................nr......

........ 9

buc............

- str.........................

.........................nr......

-------- 1

buc............

- str.........................

.........................nr......

• ———- T

buc............

- str. ........................

...........  nr.___

........ 9

buc............

- str.........................

.........................nr......

buc...........

- str.........................

.........................nr......

buc............

- str.....................

........................nr.____

buc ______

 • - str..........................„......................nr.........____, buc............

 • - str...............................  nr. ............, buc____________

 • - str.................  nr............... buc ...........

privind edificarea de parcări acoperite în Municipiul Tg-Mureș. in baza contractului nr.____________________.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Din partea:

Municipiului Tg-Mureș.

Director ADP.


Din partea: Executantului

Sc____________________________________Sr!


Sef Serv iciu SADPP.

întocmit.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

Procedura operațională:

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

Cod : VI.M.9.1

Pagina 28/34

Exemplar nr. :

ANEXA NR. 4


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

N r.din

ACI ADIȚIONAL NR. La Contractul de asociere nr.........................din ..................

încheiat intre:

Primăria Municipiului Târgu Mureș, cu sediu! în P-ța Victoriei nr.3. prin Serviciul Administrația Domeniului Public, pe de o parte.in calitate de ASOCIAT F

ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI nr________ cu sediul in Târgu Mureș, str____________________________________________ nr_______, cod fiscal ___________________, reprezentată de d-nul/d-na

............................................................ — în calitate de Președinte al Asociației de proprietari, pe de altă parte, in calitate de ASOCIAT

Obiectul prezentului act adițional constă in modificarea și completarea Capitolului IV, punctul 1, litera B. din Contractul de asociere nr.............................., din .................... în sensul că

Asociația de proprietari nr........ având in administrare până la data prezentului act adițional _______ amplasamente pentru parcări acoperite edificate de municipalitate, va mai prelua......amplasamente pentru parcări acoperite, edificate de către municipiu, situate în zona străzii.......................................

Astfel, la data încheierii prezentului act adițional Asociația de proprietari are în administrare un număr total de_______... parcări acoperite edificate de către municipiu.

Asociația de proprietari are în administrare un număr de :

 • -.garaje

 • -.. parcări acoperite edificate de proprietari și autorizate

 • -.. parcări acoperite edificate de municipalitate

Edificarea parcărilor se va realiza prin grija municipalității, urmând ca predarea acestora să se facă printr-un „proces-verbal de predare-primire” către Asociația de proprietari. Parcările acoperite vor fi repartizate către solicitanții din cadrul Asociației de proprietari prin grija exclusivă a acesteia .pe baza unor procese verbale de predare-prnnire. 1 exemplar din procesul verbal se va depune în mod obligatoriu la Serviciul de Administrare a Domeniului Public și Privat din cadrul Primăriei municipiului Tg.Mureș.

Asociația de proprietari va achita taxele aferente în cuantumul stabilit prin HCL nr.

. taxe care se vor reactualiza anual prin hotărâri ale Consiliului local municipal Tg. Mureș, începând cu data predării acestora.

Restul clauzelor din contractul de asociere și a anexelor, nespecificate in prezentul act adițional, rămân neschimbate urmând a-și produce efectele juridice vizate.

Prezentul act adițional s-a încheiat în 3(trei) exemplare. 2(două) exemplare pentru Primăria Municipiului Târgu Mureș și l(un) exemplar pentru Asociația de proprietari nr._______

Prezentul act adițional intră în vigoare la data semnării lui.

Primăria Mun.TÎRGU MUREȘ, prin                 ASOCIAȚIA DE PROPRIETARI

DIRECTOR ADP.                                nr..........

___________________ PREȘEDINTE.

ȘEF S.A.D.P.P..

VIZA JURIDICĂ


Inspector de specialitate

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

Procedura operațională:

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

Cod : VI.M.9.1

Pagina 29/34

Exemplar nr. :

ANEXA NR. 5

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE PARȚIALĂ A LUCRĂRILOR Nr din

Investitor Municipiului Tîrgu-Mureș privind lucrarea de „Parcări acoperite" executată in cadrul contractului nr..............................,

încheiat între executant SC.........................SRL $i investitor MUNICIPIUL TG.-MUREȘ.

I. Lucrările au fost executate in baza autorizației nr.„-.„„ eliberată de Municipiul Tg. Mureș, la data      cu

valabilitate până La data________

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la. până la                 fiind

formată din:

Nr crt

Numele și prenumele

Calitatea

Denumirea unității de care aparține

1.

2.

3.

4.

5.

3. Au mai participat la recepție:

Nr crt

Numele și prenumele

Calitatea

Denumirea unității de care aparține

1

4. Obiectul prezentului proces verbal il face recepția parcărilor acoperite edificate în strada:

...........................................  nr............

nr. buc...............

............................................  nr............

nr. buc................

......................................................nr............

nr. buc................

.....................................................nr............

nr. buc................

.....................................................nr............

nr. buc................

...........................................  nr............

nr. buc................

.....................................................nr............

nr. buc................

............................................  nr............

nr. buc................

.....................................................nr............

nr. buc................

.....................................................nr............

nr. buc................

.....................................................nr............

nr. buc................

1 Otllla

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

Procedura operațională:

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

Cod : VI.M.9.1

Pagina 30/34

Exemplar nr. :

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

Procedura operațională:

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

Cod : VI.M.9.1

Pagina 31/34

Exemplar nr. :

ANEXA NR. 6

F-PO-BPGRM-04/06

Asociația de proprietari nr.


Nr. inreg.______________din __________

PROCES VERBAL de predare - primire a boxei din cadrul parcării acoperite edificată de Municipiul Tg. Mureș

Încheiat astăzi ____________

Între:

Asociația de proprietari nr., având sediul social în Tg. Mureș,  reprezentată  președinte, în calitate de administrator al parcării acoperite edificată de Primăria Tg. Mureș și dată în administrare asociației, conform Contractului de asociere nr._____________________

și

D-ul(D-na)___________________________________ domiciliat         in         Tg.

Mureș_____________________________________ , posesor al actului de identitate _____ seria

________ nr. _____________, proprietar al autoturismului având numărul de înmatriculare __________________, în calitate de chiriaș.

Obiectul:  atribuirea parcării acoperite edificate de Municipiul Tg. Mureș în zona

___________________, boxa nr. _______, în scopul utilizării acesteia pentru parcarea autoturismului aflat în proprietatea chiriașului.

Durata: Prezentul proces-verbal se încheie pe o perioada de 1 an.

Drepturile si Obligațiile părților:

Odată cu semnarea prezentului proces-verbal părțile convin asupra următoarelor drepturi și obligații:

 • 1. Boxa nr. ______ este proprietatea Municipiului Tg. Mureș, iar Asociația de proprietar

nr_________ este administrator al acesteia;

 • 2. Administratorul predă și chiriașul preia, în condiții foarte bune, construcția aferentă boxei și terenul acesteia;

  ROMÂNIA

  JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

  Procedura operațională:

  Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

  Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

  Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

  Cod : VI.M.9.1

  Pagina 32/34

  Exemplar nr. :

 • 3. Taxa de ocupare domeniu public cu parcare acoperită este stabilită anual prin hotărâri ale Consiliului local și se achită semestrial, în două rate egale, la următoarele date scadente: 15 martie și 15 septembrie

 • 4. Chiriașul va achita taxa stabilită la administrator, înainte cu cel puțin 3 zile de la data scadentă, acesta din urma obligându-se să depună, la rându-i suma respectivă la casieria centrală a Municipiului Tg. Mureș;

 • 5. Pentru neplata taxei la termenele stabilite, se percep penalități de întârziere în cuantumul stabilit prin hotărâri ale Consiliului local municipal Tg. Mureș;

 • 6. Taxa, precum și termenele de plată scadente, se stabilesc anual prin hotărâri ale Consiliului local municipal Tg Mureș;

 • 7. Chiriașul are obligația de a întreține, în mod corespunzător și permanent, curățenia la boxa repartizată;

 • 8. Chiriașului îi este interzis transferul dreptului de utilizare, către terțe persoane, a boxei repartizate;

 • 9. Chiriașului îi este interzis să efectueze modificări neautorizate la construcția aferentă boxei repartizată(acoperită, stâlpi susținere, culoare, etc.);

 • 10. Administratorul poate retrage dreptul chiriașului de a utiliza boxa repartizată, în una din următoarele condiții;

 • a) neachitarea, de către chiriaș în mod intenționat și /sau cu rea credință, în totalitate sau în parte, la termenele și în condițiile legal stabilite, a taxei de atribuire, astfel cum este prevăzut la pct. 3-7.

 • b) Neîntreținerea corespunzătoare, de către chiriaș, a locului aferent boxei repartizate;

 • c) Efectuarea, de către chiriaș, de modificări neautorizate la construcția aferentă boxei repartizată;

 • d) Neefectuarea, de către chiriaș, în timp util a operațiilor de remediere a oricăror deteriorări și/ sau distrugeri ale construcției aferente boxei utilizate, constatate de administrator;

 • e) Achitarea, cu o întârziere mai mare de două luni, a cotelor de contribuție lunară la cheltuielile asociației;

 • f) Nedeținerea în proprietate a unui autoturism sau lipsa dovezii privind utilizarea de către chiriaș, în condiții legale, a unui autoturism înmatriculat în municipiul Tg. Mureș .

Prezentul proces-verbal conține 2 (două) pagini și este încheiat în 3(trei)exemplare, unul pentru Asociația de proprietari(administrator), unul pentru Primăria Tg. Mureș și unul pentru chiriaș.

Asociația de proprietari nr_______

Chiriaș,


Președinte,


D-nul(D-na)

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

Procedura operațională:

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

Cod : VI.M.9.1

Pagina 33/34

Exemplar nr. :

ANEXA NR. 7

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ

ADP / BPGRM Nr.din

Către, Direcția Economică

Referat de plată

Vi rugăm a aproba plata facturii nr. din  emis de cu sediu în reprezentând contravaloarea

lucrării de edificare: conform ref. de necesitate/comanda/contractul nr.din. Anexe:________________________________________________________________

Valoare factura fiscală:lei.

SC ADENT LA:___________

DIRECTOR (EXECUTIV) ADP,                       Șef Serviciu (Gestionar),

Întocmit.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TiRGU MUREȘ ADP / BPGRM

Nr.din 2016

Către. Direcția Economică

Referat de plată

Vă rugăm a aproba plata facturii nr. din  emis de___cu sediu în                      reprezentând contravaloarea

lucrării de edificare:_____________________________________________________________________ conform ref. de necesitate/comanda/contractul nr.din.

Anexe:________________________________________________________________

Valoare factura fiscală:lei.

SCADENT LA:__________

DIRECTOR (EXECUTIV) ADP.                       Șef Serviciu (Gestionar).

Întocmit.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÎRGU-MUREȘ Serviciul de Administrare a Domeniului Public

Procedura operațională:

Edificarea parcărilor acoperite și încheierea de contracte de asociere cu Asociațiile de proprietari

Ediția : I Nr. de ex.:2 Revizia : 1 Nr. de ex.:

Biroul Parcări, Garaje și Ridicări de Mașini

Cod : VI.M.9.1

Pagina 34/34

Exemplar nr. :

11. Cuprins

Numărul componentei în cadrul procedurii operaționale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaționale

Pagina

Coperta

1.

Lista responsabililor cu elaborarea, certificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziilor în cadrul ediției procedurii operaționale

2

2.

Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii operaționale

2

3.

Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz , revizia din cadrul ediției procedurii operaționale

3

4.

Scopul procedurii operaționale

4

5.

Domeniul de aplicare a procedurii operaționale

5

6.

Documente de referință (reglementări) aplicabile activității procedurale

6

7.

Definiții și abrevieri ale termenilor utilizați în procedura operațională

10

8.

Descrierea procedurii operaționale

12

9.

Responsabilități și răspunderi în derularea activității

20

10.

Anexe, înregistrări, arhivări

22

11.

Cuprins

34

Asociația de proprietari nr.

Nr. inreg.______din _______


PROCES VERBAL de predare - primire

a boxei______din cadrul parcării acoperite edificată de Municipiul Târgu

Mureș

Încheiat astăzi

Între:

Asociația de proprietari nr., având sediul social în Târgu Mureș, reprezentată de președinte,

în calitate de administrator al parcării acoperite edificată de Municipiul Târgu Mureș și dată în administrare asociației de proprietari, conform Contractului de asociere nr._____________________

si

D-ul(D-na)___________________________________ domiciliat in Târgu

Mures_____________________________________ , posesor al actului de identitate

_____ seria ________ nr. _____________, proprietar al autoturismului având numărul de înmatriculare __________________, în calitate de locatar.

Obiectul: atribuirea parcării acoperite edificate de Municipiul Târgu Mureș în zona ___________________, boxa nr. _______, în scopul utilizării acesteia pentru

parcarea autoturismului aflat în proprietatea locatarului.

Durata: Prezentul proces-verbal se încheie pe o perioada de 1 an.

Drepturile si Obligațiile părților:

Odată cu semnarea prezentului proces-verbal părțile convin asupra urmatoarelor drepturi și obligații:

 • 1. Boxa nr. ______ este proprietatea Municipiului Târgu Mureș, iar

Asociația de proprietar nr_________ este administrator al acesteia;

 • 2. Administratorul predă și locatarul preia, în condiții foarte bune,

construcția aferentă boxei și terenul acesteia;

 • 3. Taxa de ocupare domeniu public cu parcare acoperită este stabilită

anual prin hotărâri ale Consiliului local și se achită semestrial, în două rate egale, la urmatoarele date scadente: 15 martie și 15 septembrie

 • 4. Locatarul va achita taxa stabilită, la administrator, înainte cu cel puțin

 • 3 zile de la data scadentă, acesta din urma obligandu-se să depună , la rându-i suma respectivă la caseria centrală a Municipiului Târgu Mureș;

 • 5. Pentru neplata taxei la termenele stabilite, se percep penalități de

 • întârziere în cuantumul stabilit prin hotărâri ale Consiliului local municipal Târgu Mureș;

 • 6. Taxa, precum și termenele de plată scadente, se stabilesc anual prin

hotărâri ale Consiliului local municipal Târgu Mureș;

 • 7. Locatarul are obligația de a întreține, în mod corespunzator și

 • permanent, curățenia la boxa repartizată;

 • 8. Locatarului îi este interzis transferul dreptului de utilizare, către terțe

personae, a boxei repartizate;

 • 9. Locatarului îi este interzis să efectueze modificări neautorizate la

construcția aferentă boxei repartizată(acoperiă, stâlpi susținere, culoare, etc.);

 • 10. Administratorul parcării, poate retrage dreptul locatarului de a utiliza

boxa repartizată, în una din urmatoarele condiții;

 • a) neachitarea, de către locatar în mod intenționat și /sau cu rea credință, în totalitate sau în parte, la termenele și în condițiile legal stabilite, a taxei de atribuire, astfel cum este prevazut la pct. 3-7.

 • b) Neîntreținerea corespunzatoare, de către locatar, a locului aferent boxei repartizate;

 • c) Efectuarea, de către locatar, de modificări neautorizate la construcția aferentă boxei repartizată;

 • d) Neefectuarea, de către locatar, în timp util a operațiilor de remediere a oricăror deteriorări și/ sau distrugeri ale construcției aferente boxei utilizate, constatate de administrator;

 • e) Achitarea, cu o intarziere mai mare de 30 de zile, a cotelor de contribuție lunară la cheltuielile asociației;

 • f) Nedeținerea în proprietate a unui autoturism sau lipsa dovezii privind utilizarea de către locatar, în condiții legale, a unui autoturism, respectiv dacă, acesta nu poate să facă dovada că pentru toată perioada anterioară în care a avut calitatea de locatar, a deținut în proprietate un autoturism înmatriculat pe adresa de domiciliu corespunzătoare.

Prezentul proces-verbal conține 2 (două) pagini și este încheiat în

3(trei)exemplare,    unul pentru Asociația de proprietari

_________(administrator), unul pentru Municipiul Târgu Mureș și unul pentru locatar.

Asociația de proprietari nr_______ Președinte,

Locatar, D-nul(D-na)_______