Hotărârea nr. 89/2021

HCL 89 privind aprobarea regulamentului de desfășurare a „Actului artistic stradal” ,în Municipiul Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 89 din 25 martie 2021

privind aprobarea regulamentului de desfășurare a „Actului artistic stradal” în Municipiul Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 2542/235 din 13.01.2021, inițiat de Primar, prin Serviciul public Administrația domeniului public, privind aprobarea regulamentului de desfășurare a „Actului artistic stradal” în Municipiul Târgu Mureș,

  • b) Avizele favorabile ale Compartimentelor de specialitate.

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș. d) Amendamentele formulate în Plenul Consiliului local.

În conformitate cu:

  • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

  • Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin.(2) lit. „c”, alin. (7) lit. „d”, alin. (14) și ale art.196, alin.(1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă regulamentul desfășurării „Actului artistic stradal” în Municipiul Târgu Mureș, prezentat în Anexa nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei Hotărâri, se abrogă HCL nr. 367 din 29.11.2018 privind aprobarea regulamentului de desfășurare a performanțelor artistice stradale în municipiul Târgu Mureș”.

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei Hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția activități social-culturale, patrimoniale și comerciale - Serviciul activități culturale, sportive, de tineret și locative, Direcția Arhitect Șef, Direcția Poliția Locală și Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru“ și 1 vot „abținere”)

ANEXA nr. 1, parte integrantă din hotărârea nr. _________

Regulament

privind ”actul artistic stradal” în Municipiul Târgu Mureș

Art. 1. Prin ”act artistic stradal” în Municipiul Târgu Mureș se înțelege actul artistic desfășurat în spațiu public, în condițiile prezentului regulament.

Art. 2. Artiștii pot prezenta performanțe teatrale (piese, scenete, recitaluri, joc cu marionete, teatru de păpuși) muzicale (în toate genuri muzicale), scenete de clovn, iluzionism, contorsionism, jonglerii, acrobații, pantomime, sculpturi vii, portretiști, scamatori, pictori, fără a pune în pericol integritatea corporală a spectatorilor, fără perturbarea circulației rutiere și/sau pietonală și fără a aduce prejudicii domeniului public sau privat al municipiului din cauza, sau în urma desfășurării activității și cu respectarea prevederilor legale.

Art. 3. Sunt interzise: jocurile de noroc sau cei care îndeamnă publicul la câștiguri ilicite. (ex. alba-neagra), actele culturale cu conținut obscen sau pornographic, propagarea ideilor totalitare de natură fascistă, comunistă, rasistă, șovină, defăimarea țării și a națiunii, îndemnul la ură națională sau religioasă, incitarea la discriminare, la violență publică, orice prezentare care contravine legislației.

Art. 4. (1) Nu se consideră ”act artistic stradal” în sensul prezentului regulament: ceremoniile, manifestațiile, acțiunile civice, evenimentele comemorative, ceremoniile militare, orice fel de manifestații politice sau sindicale, spectacolele sau concertele, campanii publicitare, jocurile de noroc, comerțul ambulant, cerșetoria... etc..

  • (2) Prevederile prezentului regulament nu se aplică instituțiilor și companiilor de spectacole definite prin OUG nr. 21/2007 cu completările și modificările ulterioare și organizatorilor de evenimente cultural-artistice.

Art. 5. Artiștii care vor să prezinte ”acte artistice stradale” vor depune/transmite cererea din care să rezulte: genul actului artistic, numărul persoanelor care realizează actul artistic, locația solicitată pentru desfășurare și perioada de desfășurare.

Cererea va fi însoțită de: copie BI/CI, acceptul părinților/tutorilor pentru minori, descrierea actului artistic și se va menționa locația exactă.

  • a) Cererile, însoțite de actele necesare, pot fi depuse la registratura municipiului Târgu Mureș sau în format electronic la adresa de e-mail: infopublic@tirgumures.ro, cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte de data solicitată pentru avizare,

  • b) În cazul cererilor incomplete, se comunică telefonic sau în scris solicitantului, indicând actele ce trebuie completate și anexate, comunicarea informațiilor necesare se face în termenul legal.

  • c) Cererile, însoțite de actele necesare vor fi redirecționate către Direcția activități social culturale, patrimoniale și comerciale, pentru analiză și soluționare, apoi se înaintează Serviciului public Administrația Domeniului Public, pentru avizarea ocupării domeniului public.

  • d) Elevii și studenții, sunt scutiți de taxe, pentru actele artistice stradale.

Art. 6. Locațiile pentru acte artistice stradale vor fi stabilite de către Serviciului public Administrația Domeniului Public.

Art. 7. Locațiile vor fi atribuite în ordinea cronologică de depunere a cererilor, la registratura municipiului.

Locațiile vor fi marcate prin planuri de situație și atribuite ca atare, după achitarea taxei de ocupare a domeniului public.

Art. 8. Pe domeniul public, este interzisă desfășurarea actului artistic stradal, în alte locații decât cele avizate și strict interzisă în fața trecerilor de pietoni, în zona căilor de acces, în fața instituțiilor publice, instituțiilor sociale, în mijloacele de transport în comun, în stații de autobuze, autogări, gări, în fața spitalelor, în zona obiectivelor militare, pe trotuarele/spațiile pietonale cu o lățime de 3m sau mai mică.

Art. 9. Se pot folosi instrumente acustice și electronice, cu respectarea nivelului de sonorizare permis de legislație.

Art. 10. Actele artistice stradale sunt permise în cursul săptămânii între orele 10 și 20, iar duminica și sâmbăta între orele 10 și 22, când artiștii stradali pot să producă și să performeze actele culturale descrise în aviz.

Art. 11. Poliția locală verifică Avizele emise și în caz de neconcordanță poate să interzică actul artistic stradal și aplicarea sancțiunii contravenționale.

Art. 12. În cazul în care în locația respectivă numărul audienței obstrucționează circulația pietonală, Poliția locală poate opri temporar actul artistic stradal până la dispersarea publicului.

Art. 13. Prezența reprezentantului Poliției locale poate fi solicitată de către artist pentru realizarea nestingherită a actului artistic stradal.

Art. 14. Artiștii pot colecta la fața locului bani în locul de desfășurare a actului artistic stradal, cu respectarea legislației. Este interzisă cererea expresă prin gesturi și/sau cuvinte a plății de către public.

Art. 15. Artiștii plastici pot realiza portrete, opere de artă și o mini expoziție în plain air în locația avizată, fără depășirea suprafeței avizată.

Este interzisă comercializarea operelor artistice expuse de către artiști plastici în locația actului artistic stradal, cu excepția portretelor realizate la comandă la fața locului, cu respectarea legislației.

Art. 16. În cazul în care artiștii stradali încălcă   prevederile regulamentului actului artistic

stradal, vor fi evacuați de la locația atribuită și sancționați contravențional.

Art. 17. În cazul în care solicitantul încalcă de trei ori regulamentul ”actului artistic stradal”, nu se va mai elibera Aviz pentru ocuparea domeniului public, pentru act artistic stradal, pe perioada unui an.