Hotărârea nr. 80/2021

HCL 80 privind trecerea terenului în suprafaţă de 10.250 mp din suprafaţa totală de,78.460 mp teren identificat în CF nr.129302 Târgu Mureş,nr.cad. 129302 ,situat în str. Parcul Sportiv Municipal nr. 4,din domeniul public al Municipiului Târgu Mureş în domeniul public al statului în vederea dării în administrare Ministerului Tineretului şi Sportului prin Clubul Sportiv „Mureşul”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 80

din 25 martie 2021

privind trecerea terenului în suprafață de 10.250 mp din suprafața totală de 78.460 mp teren identificat în CF nr.129302 Târgu Mureș, nr.cad. 129302 ,situat în str. Parcul Sportiv Municipal nr. 4, din domeniul public al Municipiului Târgu Mureș în domeniul public al statului în vederea dării în administrare Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv „Mureșul”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 17711/1794/04.03.2021, inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Biroul Juridic privind trecerea terenului în suprafață de 10.250 mp din suprafața totală de 78.460 mp teren identificat în CF nr.129302 Târgu Mureș,nr.cad. 129302 situat în str. Parcul Sportiv Municipal nr. 4, din domeniul public al Municipiului Târgu Mureș în domeniul public al statului în vederea dării în administrare Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv „Mureșul”,

  • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • Art. 293 alin.( 1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

  • Art. 80-81 din Legea nr. 24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

  • Art. 7 alin. (1)-(2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. „c”, alin. (14), ale art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă trecerea terenului în suprafață de 10.250 mp din suprafața totală de 78.460 mp teren identificat în CF nr.129302 Târgu Mureș, nr.cad. 129302, situat în str. Parcul Sportiv Municipal nr. 4, din domeniul public al Municipiului Târgu Mureș în domeniul public al statului în vederea dării în administrare Ministerului Tineretului și Sportului prin Clubul Sportiv „Mureșul”, conform planului de situație care face parte integrantă din prezenta.

Art. 2. Toate dispozițiile contrare prezentei se revocă.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Serviciului Public Administrația Domeniului Public și Clubului Sportiv „Mureșul” Târgu Mureș.

Președinte de ședință,

Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru“)