Hotărârea nr. 8/2021

HCL 8 – privind stabilirea Costului mediu lunar de întreținere și a Contribuției lunare de întreținere,pentru anul 2021,datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș şi a Categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 8 din 28 ianuarie 2021

privind stabilirea Costului mediu lunar de întreținere și a Contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2021, datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș și a Categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr.2850 din 7.12.2020 inițiat de Primar prin Căminul pentru persoane vârstnice Târgu Mureș privind stabilirea Costului mediu lunar de întreținere și a Contribuției lunare de întreținere, pentru anul 2021, datorate de persoanele vârstnice beneficiare ale Căminului pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș și a Categoriilor de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice,

 • b) Rapoartele de specialitate ale Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate,

 • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

 • Legii Nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • Hotărârii Guvernului nr. 426/2020 privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale,

 • Legii asistenței sociale nr.292/2011, cu modificările ulterioare,

 • Ordinului ministrului muncii și justiției sociale nr.29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice,

 • Hotărârii Guvernului nr. 886/ 2000 pentru aprobarea Grilei naționale de evaluare a nevoilor persoanelor vârstnice,

 • Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,

 • Legii nr. 24/2004 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • În temeiul prevederilor art. 129 alin.( 1), alin.(14), art. 196,alin.(1), lit.„a”și ale art.243, alin.(1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă „Costul mediu lunar de întreținere/beneficiar al Căminului pentru persoane vârstnice Târgu Mureș / pe grade de dependență, pentru anul 2021” în cuantum de:

4.288 lei pentru persoane dependente

2.857 lei pentru persoane semidependente

2.145 lei pentru persoane independente

Art. 2. Se aprobă „Contribuția lunară de întreținere/beneficiar /pe grade de dependență datorată de persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Târgu Mureș, pentru anul 2021” în cuantum de:

852 lei pentru persoane dependente

800 lei pentru persoane semidependente

754 lei pentru persoane independente

Art. 3. Se aprobă Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Căminul pentru persoane vârstnice Tîrgu Mureș.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi pentru)

ANEXA

Categoriile de venituri luate în calcul la stabilirea venitului lunar pe membru de familie în baza căruia se stabilește contribuția lunară de întreținere datorată de susținătorii legali ai persoanelor vârstnice

-venituri din salarii și asimilate salariilor

-venituri din pensii

-venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură

-conturi/depozite bancare

-venituri din cedarea folosinței bunurilor