Hotărârea nr. 79/2021

HCL 79 privind modificarea Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 209 din 26 noiembrie 2020 cu privire la procedura emiterii ”Autorizației de spargere” și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Târgu Mureș și abrogarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 2/2014 ”privind aprobarea noului Regulament referitor la emiterea Autorizației de spargere și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Târgu Mureș și abrogarea Hotărârii Consiliului Local municipal nr. 182/2008”

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 79

din 25 martie 2021

privind modificarea Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 209 din 26 noiembrie 2020 cu privire la procedura emiterii ”Autorizației de spargere” și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Târgu Mureș și abrogarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 2/2014 ”privind aprobarea noului Regulament referitor la emiterea Autorizației de spargere și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Târgu Mureș și abrogarea Hotărârii Consiliului Local municipal nr. 182/2008”

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare al Serviciului Siguranța Circulației, Transport Rutier și Transport Local din Cadrul Serviciului Public Administrația Domeniului Public nr. 5438/516/22.01.2021 pentru modificarea Regulamentului aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Municipal nr. 209 din 26 noiembrie 2020 cu privire la procedura emiterii ”Autorizației de spargere” și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Târgu Mureș și abrogarea Hotărârii Consiliului Local Municipal nr. 2/2014 ”privind aprobarea noului Regulament referitor la emiterea Autorizației de spargere și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Tîrgu Mureș și abrogarea Hotărârii Consiliului Local municipal nr. 182/2008”

 • b) Avizele favorabile ale compartimentelor de specialitate;

 • c) Raportul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș;

 • d) Amendamentele formulate în plenul Consiliului local.

În conformitate cu prevederile:

 • > Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Ordonanței nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Ordonanței de Urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Ordonanței nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;

 • > Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, cu modificările și completările ulterioare;

 • > Ordonanței de Guvern nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. „d”, alin. (7), lit. „m” și „n”, a art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. „a”, art. 243, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. I. Regulamentul privind emiterea „Autorizației de spargere” și refacere a infrastructurii domeniului public și privat al Municipiului Tg. Mureș, aprobat prin Anexa nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 209 din 26 noiembrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

 • 1. La capitolul IV, pct. IV.1., lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins:

d) - proiect tehnic cu:

 • - memoriu tehnic, întocmit conform Legii nr. 50/1991, actualizată, anexa nr. 1, litera A, pct. I.2, subpunct 2.1 - Date generale;

 • - piese desenate la scara 1:100 conform Legii nr. 50/1991, actualizată, anexa nr. 1, litera A, pct. II.1, subpunct 1.2, alineatele 2 și 3;

 • 2. La capitolul IV, pct. IV. 2., lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins:

d) - proiect tehnic cu:

 • - memoriu tehnic, întocmit conform Legii nr. 50/1991, actualizată, anexa nr. 1, litera A, pct. I.2, subpunct 2.1 - Date generale;

 • - piese desenate la scara 1:100 conform Legii nr. 50/1991, actualizată, anexa nr. 1, litera A, pct. II.1, subpunct 1.2, alineatele 2 și 3;

 • 3. La Capitolul IX, pct. IX.1., literele a), b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

IX.1. Constituie contravenții următoarele fapte:

 • a) - nerespectarea prevederilor: Cap. VII.1, pct. 2 și 11, Cap. VII.2 , pct. 8 și Cap. VIII. 3, al.1;

 • b) - nerespectarea prevederilor: Cap. V.1, lit. d, g, h și i, Cap.V.2, lit. h, j, k, l și m, Cap.VI.3, Cap. VII.1, pct. 3, 10 și 13 și Cap. VII.2, pct. 5, 6, 7 și 10;

 • c) - nerespectarea prevederilor: Cap. V.1, lit. c, e și f, Cap. V.2 lit. f și i, Cap. VI.1, Cap. VI.2, al. 2, 3 și 4, Cap. VII.1, pct. 4, 12 și 14, Cap.VII.2, pct. 9 și 12.

  • 3.1. La Capitolul IX, pct. IX.1, lit. d) - k) se abrogă.

 • 4. La Capitolul IX, pct. IX.2. se modifică și va avea următorul cuprins:

 • I X.2.  Contravențiile prevăzute la Cap. IX.1, săvârșite de către deținătorii sau

administratorii de rețele, unitățile economice, persoanele fizice și societățile comerciale, care solicită autorizarea sau execută lucrări pe domeniul public și privat al Municipiului Târgu Mureș, se sancționează cu amendă după cum urmează:

 • 1. - cele prevăzute la Cap. IX.1, litera a) -2.400 - 2.500 lei;

 • 2. - cele prevăzute la Cap. IX.1, litera b) - 2.000 - 2.500 lei;

 • 3. - cele prevăzute la Cap. IX.1, litera c) - 1.500 - 2.000 lei.

 • 5. La Capitolul IX, după pct. IX.2. se introduc două noi puncte, IX.3 și IX.4, cu următorul cuprins:

 • I X.3. Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesului verbal.

 • IX .4. Pentru evitarea paralelismelor, contravențiile și sancțiunile instituite prin prezentul Regulament abrogă reglementările anterioare și se aplică prioritar față de acestea.

 • 6. La capitolul II., după pct. II.1., alin. (1), lit. k), se introduce o nouă literă, litera l) cu următorul cuprins:

”l) Sunt scutiți de la plata taxei speciale de ocupare a domeniului public și privat al Municipiului Târgu Mureș deținătorii de rețele de gaz și terții prestatori autorizați care execută lucrări în numele lor, în concordanță cu art. 138, alin. (2), lit. d) al Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012.”

 • 7. La capitolul VIII, pct. VIII.3. se modifică și va avea următorul cuprins:

Orice lucrare executată de către persoane fizice sau juridice care afectează sub o formă sau alta pe domeniul public, fără a deține „Autorizație de spargere ” sau „Aviz de execuție lucrări”, se sancționează cu amendă și se obligă la readucerea zonei afectate la forma inițială, pe cheltuiala proprie în termen de trei zile lucrătoare de la data înștiințării. Dacă termenul de refacere nu este respectat zona se reface de către o societate cu care Primăria are contract de lucrări pe, străzi, alei, trotuare etc. cu recuperarea contravalorii cheltuielilor ocazionate de refacere, de la persoana în cauză. Sunt exceptați de la amendă deținătorii sau administratorii de rețele electrice, apă, gaz, telecomunicații, care execută o intervenție de spargere de urgență în afara orelor de program sau în zilele de sărbători legale.

 • 8. La capitolul III, pct. III.1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”III.1. Pentru lucrările de intervenție depistate din timp de către deținătorii de rețele, inclusiv cele care aparțin municipalității, și care nu prezintă pericol pentru siguranța utilizatorilor, a cetățenilor, sau a bunurilor materiale, se solicită de către aceștia „Autorizație de spargere la remedierea avariilor”, fiind necesare următoarele documente:”

 • 9. La capitolul IV, după pct. IV.3. se introduce un nou punct, pct. IV.4., cu următorul cuprins:

Documentația pentru emiterea autorizației de spargere se depune fizic la registratură sau electronic, prin mijloacele online puse la dispoziție de autoritate sau prin e-mail unic.

 • 10. La Anexa nr. 2 a Regulamentului, ”Modele de formulare folosite”, notele de la finalul modelelor de autorizație pentru spargerea domeniului public privind lucrările de extindere, înlocuire, modernizare și alimentare cu energie, la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, energie termică, energie electrică, telefonie, televiziune și transmitere informații prin cablu și pentru lucrările de racorduri și branșamente la rețelele publice de apă, canalizare, gaze, energie electrică, energie termică, telefonie și televiziune prin cablu se modifică și vor avea următorul cuprins:

NOTĂ: - refacerea sistemului rutier în forma inițială se va face conform ANEXEI nr. 1 și a planșelor anexate ce fac parte integrantă din prezenta autorizație.”

Art. II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 209 din 26 noiembrie 2020 rămân neschimbate.

Art. III. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Direcția Poliția Locală, Direcția Impozite și Taxe Locale, Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Art. IV. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. V. Prezenta Hotărâre se comunică:

 • - Direcției Poliția Locală;

 • - Direcției Impozite și Taxe Locale;

 • - Direcției Economice;

 • - Direcției Tehnice.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru“)