Hotărârea nr. 78/2021

HCL 78 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2021,precum și lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 78 din 25 martie 2021

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2021, precum și lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 15 din 06.01.2021 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2021, precum și lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș,

În baza prevederilor Codului Silvic cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea atribuțiilor ocoalelor silvice de stat și ale celor constituite ca structuri proprii, a obligațiilor ce revin deținătorilor de păduri, în vederea respectării regimului silvic, a H.G. nr.715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,

Ținând cont de Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. „c”, alin.(6) lit. „b”, art.136 alin.(8) și art.196 alin.(1), lit. „a”, și ale art. 243 alin.(1), lit. „a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli referitor la volumul masei lemnoase ce urmează a fi recoltată/valorificată în anul 2021, precum și lucrările necesare a fi executate în fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș conform Anexei nr. 1.

Art. 2. Se aprobă cantitățile de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș și modul de valorificare a materialului lemnos rezultat, conform Anexei 2.

Art. 3. Se aprobă prețul de pornire stabilit de Administrația Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi pentru vânzarea masei lemnoase pe picior, având la bază APV - urile transmise de către Ocolul Silvic Târgu Mureș prin adresele nr.1.448 din 29.11..2018, și nr. 6.641 din 01.11.2019 și 7.057 din 29.10.2020 conform Anexei nr. 3.

Art. 4. Se aprobă prețul maxim pentru achiziția serviciilor de exploatare forestieră și transport masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș, pentru partizile prezentate în tabelul de la Anexa nr.4.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Administrația Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică Administrației Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi Târgu Mureș

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru“)

ANEXA 2

Cantitățile de material lemnos ce urmează a fi recoltate din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș și modul de valorificare a acesteia în anul 2021

Nr. crt.

Partida

Mod de valorificare

Observații

Vânzare pe picior Cantitate mc.

Se va licita în 4 (patru) loturi de O.S. Târgu Mureș

1.

10.014

150

Lot 1

2.

60.028

123

Lot 1

3.

60.029

57

Lot 1

4.

60.030

176

Lot 1

5.

60.052

138

Lot 1

6.

60.051

274

Lot 2

7.

60.053

214

Lot 2

8.

60.054

338

Lot 2

9.

60.056

143

Lot 2

10.

60.057

308

Lot 3

11

60.058

55

Lot 3

TOTAL

1.976

Nr.crt.

Partida

Prestări servicii

1.

6.989

159

2.

6.990

264

3.

10.015

83

4.

10.017

264

5.

10.019

222

6.

10.020

25

7.

60.035

672

8.

60.036

51

TOTAL

1.740

TOTAL

GENERAL

4.628

Anexa 3

Prețul de pornire la licitație pentru vânzarea masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș conform tabelului de mai jos

Nr. crt.

Partida

UP

ua

Volum mc

Natura produs

Pret lei/mc.fără TVA

1.

10.014

I

3CFG

150

Conservare

Lot 1

210

2.

60.028

I

4A

123

Conservare

Lot 1

210

3.

60.029

I

4B

57

Conservare

Lot 1

210

4.

60.030

I

4C

176

Accidentale I

Lot 1

210

5.

60.052

I

6C

138

Accidentale I

Lot 1

210

6.

60.051

I

6AB

274

Conservare

Lot 2

170

7.

60.053

I

7ABC

214

Conservare

Lot 2

170

8.

60.054

I

7D

338

Accidentale I

Lot 2

170

9.

60.056

I

8C

143

Accidentale I

Lot 2

170

10.

60.057

III

20C

308

Progresive

Lot 3

90

11

60.058

III

23J

55

Progresive

Lot 3

90

TOTAL

1.976

Anexa nr. 4

Preț de referință

Preț maxim de pornire a licitației în vederea achiziției serviciilor de exploatare și transport masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2021

Nr.crt

Partida

Cantitate de exploatat/recoltat și transportat mc.

Cost maxim lei/mc

Observații

fără TVA

cu TVA

1.

6.989

159

108,66

129,30

Igienă

2.

6.990

264

108,66

129,30

Accidentale I

3.

10.015

83

108,66

129,30

Accidentale I

4.

10.017

264

108,66

129,30

Accidentale I

5.

10.019

222

108,66

129,30

Igienă

6.

10.020

25

108,66

129,30

Igienă

7.

60.035

672

108,66

129,30

Progresive

8.

60.036

51

108,66

129,30

Progresive

Total

Total

1.740

189.068,40

224.991,39

NOTĂ : Prețul include exploatarea și transportul la sediul ASPZV, Târgu Mureș, strada Prutului, nr. 24.

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI - ANUL     2021     ANEXA 1

Proprietar

PRIMARIA TARGU MURES

Anexa la contract de administrare

Nr.30788 din 22.05.2018

Suprafața administrată - ha-

849,06 ha

VENITURI aferente exercițiului financiar

1. Venituri din vânzarea de masă lemnoasă

Partida nr

Natura produsului

Numar fire

Volum

Preț Vânzare/mc. fara TVA

Valoare fără

TVA

Valoare cu TVA

(supraf.ha-curatiri)

mc

lei

lei

lei

1

2

3

4

5

6

10014

conservare

150

210

31.500

37.485

lot-2

60028

conservare

123

210

25.830

30.738

lot-2

60029

conservare

57

210

11.970

14.244

lot-2

60030

accidentale-1

176

210

36.960

43.982

lot-2

60052

accidentale-1

138

210

28.980

34.486

lot-2

60051

conservare

274

170

46.580

55.430

lot-3

60053

conservare

214

170

36.380

43.292

lot-3

60054

accidentale-1

338

170

57.460

68.377

lot-3

60056

accidentale-1

143

170

24.310

28.929

lot-3

60057

progresive

308

90

27.720

32.987

lot-4

60058

progresive

55

90

4.950

5.891

lot-4

TOTAL            2.888,00

332.640,00       395.841,00

CHELTUIELI aferente exercițiului financiar

Cheltueli aferente lucrărilor silvice

1. Cheltuieli aferente lucrarilor prognozate a se realiza prin firme pretatoare

92.040

2.Cheltueli aferente cheltuelilor de administrare ce ravin ocolului silvic

13.518

3. Cheltueli aferente materialelor asigurate de ocolul silvic ( puieți substanțe de combatere,etc.)                             4.374

II. Cheltuieli aferente serviciului obligatoriu de pază

Suprafata -ha-

Tarif lei/lună/ha

Total lei/luna

Total an lei

849,06

12,25

10.400,99

124.812

III. Inspectii de fond la cerere

Suprafata -ha-

Tarif lei/ha

Nr.inspec./an

Total an

849,06

0,90

0

0

IV. Tarife eliberare de documente de însoțite

UM.           Cantitate        Tarif lei             Total lei

1. inventariere material fasonat

mc.

1.740

4,28

7.447

2. eliberare aviz de însoțire

buc.

170

2,14

364

V.Cheltueli aferente exploatare forestieră și transport           mc.                1.740       129,30                    224.982

|TOTAL CHELTUIELI

CU TVA

467.537|

[REZULTATUL FINANCIAR BRUT

Nr.crt.

Specificație

valoare lei cu TVA

1

Venituri

395.841

2

Cheltuieli

467.537

3

Profit/Pierdere

-71.696

ALTE OBLIGAȚII FINANCIARE

1

Contribuție la Fondul de accesibilizare în conformitate cu Legea 56/2010

0

2

Contribuție la Fondul de mediu în conformitate cu Legea 167/2010

0

3

Contribuție la Fondul de regenerare în conformitate cu Legea 46/2008

0

4

Cheltuieli estimate privind revizuirea amenajamentului silvic

0

DIRECTOR

Întocmit,

Alexa Sorin


Daniel Lajos