Hotărârea nr. 77/2021

HCL 77 privind aprobarea prețului maxim de pornire a licitației în vederea achiziției serviciilor de exploatare forestieră și transportul de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 77 din 25 martie 2021

privind aprobarea prețului maxim de pornire a licitației în vederea achiziției serviciilor de exploatare forestieră și transportul de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 14 din 06.01.2021 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi privind aprobarea prețului de referință pentru achiziția serviciilor de exploatare masă lemnoasă și transport ce urmează a fi recoltată în anul 2020 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș,

În baza prevederilor Codului Silvic, privind reglementarea regimului silvic și administrarea fondului forestier național, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea atribuțiilor ocoalelor silvice de stat și ale celor constituite ca structuri proprii, a obligațiilor ce revin deținătorilor de păduri, în vederea respectării regimului silvic, a prevederilor art.1 lit. q, art.4 alin (1) și (2) precum și art.13 din H.G. 715/2017 de aprobare a regulamentului de exploatare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,

Ținând cont de Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. „c”, alin.(6) lit. „b”, art.136 alin.(8) și art.196 alin.(1), lit. „a”, și ale art. 243 alin.(1), lit. „a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă prețul maxim de pornire a licitației în vederea achiziției serviciilor de exploatare forestieră și transportul de masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș, pentru partizile prezentate în tabelul de la Anexa nr.1.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Administrația Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Silvice - Ocolul Silvic Târgu Mureș și Administrației Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi Târgu Mureș.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru“)

Municipiul Târgu Mureș

Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi

Anexa nr. 1

Preț de referință

Preț maxim de pornire a licitației în vederea achiziției serviciilor de exploatare și transport masă lemnoasă ce urmează a fi recoltată în anul 2021

Nr.crt

Partida

Cantitate de exploatat/recoltat și transported mc.

Cost maxim lei/mc

Observații

fără TVA

cu TVA

1.

6.989

159

108,66

129,30

Igienă

2.

6.990

264

108,66

129,30

Accidentale I

3.

10.015

83

108,66

129,30

Accidentale I

4.

10.017

264

108,66

129,30

Accidentale I

5.

10.019

222

108,66

129,30

Igienă

6.

10.020

25

108,66

129,30

Igienă

7.

60.035

672

108,66

129,30

Progresive

8.

60.036

51

108,66

129,30

Progresive

Total

Total

1.740

189.068,40

224.982,00

NOTĂ : Prețul include exploatarea și transportul la sediul ASPZV, Târgu Mureș, strada Prutului, numărul 24.