Hotărârea nr. 76/2021

HCL 76 privind aprobarea prețului de pornire a licitației în vederea vânzării masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate ,a Municipiului Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 76 din 25 martie 2021

privind aprobarea prețului de pornire a licitației în vederea vânzării masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate

a Municipiului Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 13 din 06.01.2021 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi privind aprobarea prețului de pornire a licitației în vederea vânzării masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș,

În baza prevederilor art. 12, art.59, alin. (1) - (2) din Legea nr.46/19.03.2008 privind Codul Silvic cu modificările și completările ulterioare, pentru aprobarea atribuțiilor ocoalelor silvice de stat și ale celor constituite ca structuri proprii, a obligațiilor ce revin deținătorilor de păduri, în vederea respectării regimului silvic, conform prevederilor art.1, art.2 alin (1), art.4 alin (1) - (2), art. 6 din HG nr. 715/2017 pentru aprobarea regulamentului de valorificare/vânzare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică,

Ținând cont de Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Având în vedere prevederile art. 81 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a art.7 din Legea nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. „c”, alin.(6) lit. „b”, art.136 alin.(8) și art.196 alin.(1), lit. „a”, și ale art. 243 alin.(1), lit. „a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă prețul de pornire a licitației în vederea vânzării masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș, conform Anexei nr. 1, vânzare care se va realiza prin licitație organizată de Ocolul Silvic Târgu Mureș, în 4 ( patru) loturi.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Administrația Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Silvice - Ocolul Silvic Târgu Mureș și Administrației Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi Târgu Mureș.

Președinte de ședință,

Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru“)

Municipiul Târgu Mureș

Anexa 1


Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi

Prețul de pornire la licitație pentru vânzarea masei lemnoase pe picior ce urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș conform tabelului de mai jos

Nr. crt.

Partida

UP

ua

Volum mc

Natura produs

Pret lei/mc.fără TVA

1.

10.012

I

1

315

Conservare

Lot 1

210

2.

10.013

I

2BDEF

392

Conservare

Lot 1

210

3.

10.014

I

3CFG

150

Conservare

Lot 2

210

4.

60.028

I

4A

123

Conservare

Lot 2

210

5.

60.029

I

4B

57

Conservare

Lot 2

210

6.

60.030

I

4C

176

Accidentale I

Lot 2

210

7.

60.052

I

6C

138

Accidentale I

Lot 2

210

8.

60.051

I

6AB

274

Conservare

Lot 3

170

9.

60.053

I

7ABC

214

Conservare

Lot 3

170

10.

60.054

I

7D

338

Accidentale I

Lot 3

170

11

60.055

I

107D, 108, 109A,2G

205

Conservare

Lot 3

170

12.

60.056

I

8C

143

Accidentale I

Lot 3

170

13.

60.057

III

20C

308

Progresive

Lot 4

90

14.

60.058

III

23J

55

Progresive

Lot 4

90

TOTAL

2.888