Hotărârea nr. 75/2021

HCL 75 privind stabilirea cantității maxime de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș și modul de valorificare a materialului lemnos rezultat

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 75 din 25 martie 2021

privind stabilirea cantității maxime de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș și modul de valorificare a materialului lemnos rezultat

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12 din 06.01.2021 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Serelor Parcurilor si Zonelor Verzi privind stabilirea cantităților și modul de recoltare/valorificare a masei lemnoase în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș,

Având în vedere necesarul de lemn de foc pentru anul 2021 la serele orașului, Grădina Zoologică, cele 4 cimitire municipale și asistații sociali, precum și prevederile art.4 și art.6 din Regulamentul de recoltare/valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr.715/2017,

Ținând cont de Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

Luând în considerare amendamentele formulate în plenul Consiliului local.

Având în vedere prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. „c”, alin.(6) lit. „b”, art.136 alin.(8) și art.196 alin. (1), lit. „a”, și ale art. 243 alin.(1), lit. „a” din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă cantitățile maxime de masă lemnoasă care urmează a fi recoltată în anul 2021 din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș și modul de valorificare a materialului lemnos rezultat, conform Anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Administrația Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Administrației Serelor Parcurilor si Zonelor Verzi Târgu Mureș

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

Municipiul Târgu-Mureș

Administrația Serelor, Parcurilor și Zonelor Verzi

Anexa nr. 1

Cantitățile de material lemnos ce urmează a fi recoltate din fondul forestier proprietate a Municipiului Târgu Mureș și modul de valorificare a acestora

în anul 2021

Nr. crt.

Partida

Mod de valorificare

Observații

Vânzare pe picior Cantitate mc.

Se va licita în 4 (patru) loturi de O.S. Tg.Mureș

1.

10.014

150

Lot 1

2.

60.028

123

Lot 1

3.

60.029

57

Lot 1

4.

60.030

176

Lot 1

5.

60.052

138

Lot 1

6.

60.051

274

Lot 2

7.

60.053

214

Lot 2

8.

60.054

338

Lot 2

9.

60.056

143

Lot 2

10.

60.057

308

Lot 3

11.

60.058

55

Lot 3

TOTAL

1.976

Nr.crt.

Partida

Prestări servicii

1.

6.989

159

2.

6.990

264

3.

10.015

83

4.

10.017

264

5.

10.019

222

6.

10.020

25

7.

60.035

672

8.

60.036

51

TOTAL

1.740

TOTAL

GENERAL

4.628