Hotărârea nr. 74/2021

HCL 74 privind modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului local municipal nr. 233/2020,privind stabilirea unor taxe speciale şi amenzi pentru anul 2021,în vederea dezvoltării și întreținerii spațiilor verzi din Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 74 din 25 martie 2021

privind modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului local municipal nr. 233/2020, privind stabilirea unor taxe speciale și amenzi pentru anul 2021, în vederea dezvoltării și întreținerii spațiilor verzi din Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 62 din 13.01.2021 inițiat de Primar prin Serviciul Public Administrația Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi, privind modificarea Hotărârii Consiliului local municipal nr. 233/2020,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică locală, republicată,

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(1), alin.(2) lit. „c”, alin.(6) lit. .„b”, art.136 alin. (8) și art.196 alin. (1), lit. „a”, și ale art. 243 alin.(1), lit. „a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului local municipal nr. 233/2020, privind stabilirea unor taxe speciale și amenzi pentru anul 2021 cuprinse în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Administrația Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi și Direcția Economică.

Art.3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Direcției Impozite și Taxe Locale, Direcției Poliției Locale și Administrației Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi Târgu Mureș.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

 • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru“ și 1 vot „abținere“)


ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ ADMINISTRAȚIA SERELOR, PARCURILOR ȘI ZONELOR VERZI

Anexa 1

Taxe speciale pentru anul 2021:

 • 1. Taxă pentru autorizarea de tăieri arbori:

55 lei/ arbore

 • 2. Taxă pentru autorizarea de tăieri arbuști:

25 lei/ arbust

 • 3. Taxă pentru autorizarea desființării 1 metru liniar de gard viu:

 • 40 lei/ metru liniar de gard viu

Amenzi:

 • 1. Amendă pentru neîntreținerea zonei verzi aferentă blocurilor de locuințe:

cuprinsă între 150 - 400 lei, conform art. 6, art. 7, pct. 3 și 4 din HCL nr. 197/2007, completată cu HCL nr. 315/2017;

 • 2. Amendă pentru neîntreținerea zonei verzi din dreptul locuințelor:

cuprinsă între 150 - 400 lei, conform art. 6, art. 7, pct. 5, din HCL nr. 197/2007, completată cu HCL nr. 315/2017;

 • 3. Amendă pentru neîntreținerea zonei verzi din dreptul instituției:

cuprinsă între 450 - 650 lei, conform art. 6, art. 7, pct. 6, din HCL nr. 197/2007, completată cu HCL nr. 315/2017;

 • 4. Amendă pentru transformarea zonelor verzi din jurul blocurilor în grădini de zarzavat:

cuprinsă între 150 - 450 lei pentru utilizatorul grădinii sau asociației care nu a desființat grădina, conform art. 20 din HCL nr. 197/2007, completată cu HCL nr. 315/2017;

 • 5. Amendă pentru tăierea arborilor, arbuștilor, pomilor fructiferi, viței de vie, indiferent de proprietarul terenului, care nu au obținut autorizație/aviz de tăiere arbori eliberate de Primaria Tg. Mureș:

cuprinsă între 2300 - 4000 lei/arbore, pom fructifer pentru persoana fizică/juridică ce execută tăierea fără autorizație/aviz, conform art. 21 din HCL nr. 197/2007, completată cu HCL nr. 315/2017; *Se percepe și o despăgubire în cuantumul stabilit prin HCL 197/2007, cu completările și modificările ulterioare;

Punctul 6 se modifică și va avea următorul conținut:

 • 6. Amendă pentru degradarea arborilor și arbuștilor prin tăieri:

 • a) neautorizate cuprinsă între 2000 - 4500 lei

 • b) nejustificate, care nu respectă normele de specialitate sau reprezintă intervenții majore, fără ca acestea să fie impuse de starea arborilor cuprinsă între 500- 1500 lei/arbore

 • 7. Punctul 7 se abrogă.

 • 8. Amendă pentru amenajare, reamenajare de zonă verde fără avizul Primăriei: cuprinsă între 150 - 400 lei, conform art. 11 din HCL nr. 197/2007, completată cu HCL nr. 315/2017;

Punctul 9 se abrogă

 • 10. Amendă pentru tăierile rase și în coronament la arborii din zonele verzi din cadrul asociațiilor de proprietari executate de către aceștia sau locatari:

cuprinsă între 750 - 1000 lei/ arbore, conform art. 7, pct.2, din HCL nr. 197/2007, completată cu HCL nr. 315/2017;

 • 11. Amendă pentru recoltarea florilor, semințelor, fructelor din parcuri scuaruri și zone verzi aparținând domeniului public și privat al municipiului:

cuprinsă între 350 - 500 lei, conform art. 22 din HCL nr. 197/2007, completată cu HCL nr. 315/2017;

 • *Se percepe și o despăgubire în cuantumul stabilit prin HCL 197/2007, cu completările și modificările ulterioare;

 • 12. Amendă pentru distrugerea unui metru pătrat de teren plantat cu flori și alte plante ornamentale, sau însămânțat cu iarbă:

cuprinsă între 500 - 1000 lei, conform art. 23 din HCL nr. 197/2007, completată cu HCL nr. 315/2017;

 • *Se percepe și o despăgubire în cuantumul stabilit prin HCL 197/2007, cu completările și modificările ulterioare;

 • 13. Amendă pentru desființarea neautorizată a unui metru liniar de gard viu:

cuprinsă între 1500 - 3000 lei, conform art. 24 din HCL nr. 197/2007, completată cu HCL nr. 315/2017;

 • *Se percepe și o despăgubire în cuantumul stabilit prin HCL 197/2007, cu completările și modificările ulterioare;

 • 14. Punctul 14 se modifică și va avea următorul conținut:

Amendă pentru distrugerea arborilor, puieților, arbuștilor de pe aliniamentele stradale, parcuri, scuaruri și alte zone verzi prin lovire de către autovehicule, persoane sau în orice mod:

 • a) cuprinsă între 200 - 500 lei/arbore, arbust, rezultată ca urmare a unui accident rutier conform art. 25 din HCL nr. 197/2007, completată cu HCL nr. 315/2017

 • b) cuprinsă între 3000-5000 lei/arbore, arbust pentru distrugeri cu intenție în orice mod de către persoane fizice sau juridice,

*Se percepe și o despăgubire în cuantumul stabilit prin HCL 197/2007, cu completările și modificările ulterioare;

 • 15. Amendă pentru abandonarea, staționarea, traversarea, parcarea, spălarea și repararea autovehiculelor de orice fel, în parcuri, scuaruri și zone verzi aparținând domeniului public și privat al municipiului:

cuprinsă între 1500 - 3500 lei, conform art. 26 din HCL nr. 197/2007, completată cu HCL nr. 315/2017;

 • 16. Amendă pentru amenajarea de parcări prin acoperire cu beton, dale și pișcoturi a unor porțiuni de teren din parcuri, scuaruri și zone verzi de pe domeniul public, sau construirea de garaje, executate fără aprobarea planului urbanistic de detaliu de către Consiliul Local și fără avizul favorabil al serviciului de specialitate:

cuprinsă între 1000 - 1500 lei pentru fiecare metru pătrat și suportarea cheltuielilor privind readucerea terenului la forma inițială

*Se percepe și o despăgubire în cuantumul stabilit prin HCL 197/2007, cu completările și modificările ulterioare;

 • 17. Amendă pentru neplantare de puieți de arbori pentru înlocuirea arborilor tăiați pe baza autorizației de tăiere arbori.

400 lei/ arbore neplantat

200 lei/ arbust neplantat.

Se introduce un nou articol cu următorul conținut:

 • 18. Amendă pentru utilizatorul grădinii de zarzavat sau pentru asociația de proprietari/locatari care are în întreținere zona verde și nu desființează grădina.

cuprinsă între 300 lei - 500 lei. conform art. 20, din HCL nr. 197/2007, completată cu HCL nr. 315/2017;