Hotărârea nr. 73/2021

HCL 73 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr.207 din 26.11.2020,privind numirea în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,cu atribuţiile aferente în consiliile de administraţie ale unităților de învățământ preuniversitar de stat

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 73

din 25 martie 2021

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr.207 din 26.11.2020, privind numirea în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Târgu

Mureș, cu atribuțiile aferente în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr.158/16870 din 02.03.2021, inițiat de Primar prin Direcția Școli -Serviciul coordonare administrare, urmărire și aprobare a bugetelor de cheltuieli administrative, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr.207 din 26.11.2020, privind numirea în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, cu atribuțiile aferente în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat,

Luând în considerare propunerea din cadrul ședinței Consiliului local,

Având la bază prevederile art.96 alin.(2) lit. „a” „b” și „c” din Legea educației naționale nr.1/2011, a Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ aprobat prin Ordinul nr.4619/2014,cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr.4 din 28.01.2021, prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local al dlui Molnar Ervin și s-a declarat vacant locul ocupat, precum și Încheierea civilă nr.1060 din 10.02.2021 a Judecătoriei Târgu Mureș, prin care s-a dispus validarea mandatului supleantului la funcția de consilier local pentru domnul Șarlea Horea Arthur (PNL),

Ținând seama de prevederile art.80 și art.81 din Legea nr.24 din 27.03.2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.7, alin.(1), alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2), lit. „d”, alin.(7), lit. „a”, alin.(14), art.136 alin.(1), art.139 alin. (1), precum și art. 196 alin. (1) lit. „a“ din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr.207 din 26.11.2020, privind numirea în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, cu atribuțiile aferente în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, precum și numirea domnului consilier local Șarlea Horea Arthur în consiliile de administrație la unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Târgu Mureș:

  • - Școala Gimnazială “George Coșbuc”;

  • - Școala Gimnazială “Dacia”;

  • - Grădinița cu program prelungit nr.16.

  • Art.2. Se aprobă numirea unui al treilea reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, cu atribuțiile aferente în consiliul de administrație la Liceul Tehnologic “Traian Vuia” din municipiul Târgu Mureș, a d-nei Frunda Csenge Orsolya, consilier local.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli-Serviciul coordonare administrare, urmărire și aprobare a bugetelor de cheltuieli administrative.

Art.4. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Direcției Școli;

  • - Persoanelor nominalizate conform art.1și art.2.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

  • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru“)