Hotărârea nr. 72/2021

HCL 72 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 225 din 03.12.2020,privind numirea în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureş,cu atribuţiile aferente în consiliul de administraţie la Colegiul Național “Alexandru Papiu Ilarian” și Colegiul Național “Unirea”,în anul școlar 2020-2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 72

din 25 martie 2021

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 225 din 03.12.2020, privind numirea în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului

Târgu Mureș, cu atribuțiile aferente în consiliul de administrație la Colegiul Național “Alexandru Papiu Ilarian” și Colegiul Național “Unirea”, în anul școlar 2020-2021

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr.160/16864 din 02.03.2021, inițiat de Primar prin Direcția Școli - Serviciul coordonare administrare, urmărire și aprobare a bugetelor de cheltuieli administrative, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr.225 din 03.12.2020, privind numirea în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, cu atribuțiile aferente în consiliul de administrație la Colegiul Național “Alexandru Papiu Ilarian” și Colegiul Național “Unirea”, în anul școlar 2020-2021,

Având la bază prevederile art.96 alin.(2) lit. „a” „b” și „c” din Legea educației naționale nr.1/2011, a Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ aprobat prin Ordinul nr.4619/2014,cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr.4 din 28.01.2021, prin care s-a constatat încetarea de drept a mandatului de consilier local al dlui Molnar Ervin și s-a declarat vacant locul ocupat, precum și Încheierea civilă nr.1060 din 10.02.2021 a Judecătoriei Târgu Mureș, prin care s-a dispus validarea mandatului supleantului la funcția de consilier local pentru domnul Șarlea Horea Arthur (PNL)

Ținând seama de prevederile art.80 și art.81 din Legea nr.24 din 27.03.2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și art.7, alin.(1), alin.(2) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

În temeiul prevederilor art.129 alin.(1), alin.(2), lit. „d”, alin.(7), lit. „a”, alin.(14), art.136 alin.(1), art.139 alin. (1), precum și art. 196 alin. (1) lit. „a“ din O.U.G nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș nr. 225 din 03.12.2020, privind numirea în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș, cu atribuțiile aferente în consiliul de administrație la Colegiul Național “Alexandru Papiu Ilarian” și Colegiul Național “Unirea”, în anul școlar 2020-2021, în sensul numirii domnului consilier local Șarlea Horea Arthur în consiliul de administrație la Colegiul Național “Alexandru Papiu Ilarian”.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli-Serviciul coordonare administrare, urmărire și aprobare a bugetelor de cheltuieli administrative.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

  • - Direcției Școli,

  • - Persoanei nominalizate conform art.1.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

  • p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 19 voturi „pentru“)