Hotărârea nr. 71/2021

HCL 71 privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere a unor încăperi din incinta Parohiei Romano Catolice Sf. Ioan Botezătorul Târgu Mureş,situate în Piaţa Trandafirilor nr.61,în vederea utilizării acestora de către Liceul Teologic Romano Catolic „II Rákóczi Ferenc” din Târgu Mureş şi aprobarea modelului de contract

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 71 din 25 martie 2021

privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere a unor încăperi din incinta Parohiei Romano Catolice Sf. loan Botezătorul Târgu Mureș, situate în Piața Trandafirilor nr.61, în vederea utilizării acestora de către Liceul Teologic Romano Catolic „II Răkoczi Ferenc” din Târgu Mureș și aprobarea modelului de contract

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Referatul de aprobare nr. 13.698 din 19.02.2021, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli, privind aprobarea încheierii unui contract de închiriere a unor încăperi din incinta Parohiei Romano Catolice Sf. loan Botezătorul Târgu Mureș, situate în Piața Trandafirilor nr.61, în vederea utilizării acestora de către Liceul Teologic Romano Catolic „II Râkâczi Ferenc” din Târgu Mureș și aprobarea modelului de contract,

Având în vedere:

Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș,

Ținând cont de amendamentele formulate în plenul Consiliului local,

Luând în considerare propunerile din cadrul ședinței Consiliului local,

Prevederile art. 105 alin. (1) lit. „a” din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Dispozițiile art.7, 9, alin. (2) și ale art.20 din Legea nr.1/2011- Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,

Art. 1777 din Codul civil,

Art.7 alin.13 din Legea nr.52/2003, privind transparența decizională.

În temeiul prevederilor art.129, alin. (1), alin. „7” lit. „a” , art.131, art.196 alin.1 lit. „a”, din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă încheierea unui contract de închiriere a unor încăperi din incinta Parohiei Romano Catolice Sf. Ioan Botezătorul Târgu Mureș, situate în Piața Trandafirilor nr.61, în vederea utilizării acestora de către Liceul Teologic Romano Catolic „II Râkâczi Ferenc” din Târgu Mureș.

Art. 2. Se aprobă constituirea unei comisii de negociere în vederea stabilirii cuantumului lunar al chiriei prin contract de închiriere a unor încăperi din incinta Parohiei Romano Catolice nr.1 Sf. Ioan Botezătorul Târgu Mureș, în vederea utilizării acestora de către Liceul Teologic Romano Catolic „II Râkâczi Ferenc” din Târgu Mureș, formată din 3 reprezentanți ai executivului, respectiv 2 reprezentanți ai Consiliului Local după cum urmează :

  • a) Consilier local - dl. Papuc Sergiu Vasile

  • b) Consilier local - dl. Iszlai Tamâs

Art. 3. Se aprobă modelul contractului de închiriere, conform anexei 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, și care se va semna între părți după stabilirea cuantumului lunar al chiriei de către comisia de negociere nominalizată la art. 2 și aprobat de Consiliul Local.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Școli, membrii comisiei de negociere și Direcția Economică.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunica:

  • - Direcției Școli,

  • - Direcției Economice

  • - persoanelor desemnate la art.2.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 14 voturi „pentru“, 2 voturi „împotrivă“ și 3 „abțineri”)

Anexa 1.

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE NR................/2021

--------- I. Încheiat între: ----------------------------------------------------------------------------------

-------1.1. PAROHIA ROMANO CATOLICĂ TÂRGU MUREȘ NR.1, cu sediul în Târgu Mureș, Piața Trandafirilor, nr.61, județul Mureș, având cod fiscal nr.RO434077, cod IBAN nr. RO45RNCB0193015967340001 deschis la BCR central Târgu Mureș, reprezentată de protopop paroh OLAH DENES în calitate de PROPRIETAR-LOCATOR, pe de o parte, iar de altă parte --------------------------------------------------------------------------------------

--------------1.2. MUNICIPIUL TÎRGU MUREȘ, cu sediul în Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr. 3, jud. Mureș, reprezentată de primar SOOS ZOLTÂN, în calitate de CHIRIAȘ-LOCATAR, precum și ---------------------

--------------1.3. LICEUL TEOLOGIC ROMANO CATOLIC “II RÂKOCZI FERENC”, cu sediul în Târgu Mureș, str. Mihai Viteazul, nr.15, jud.Mureș, reprezentat de director prof dr. Tamasi Zsolt Jozsef, în calitate de BENEFICIARUL CONTRACTULUI,----------------

--------- II. OBIECTUL CONTRACTULUI ----------------------------------------------------------------

-------2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie închirierea de către Parohia Romano Catolică nr.1 din Târgu Mureș, către Municipiul Târgu Mureș a spațiilor situate în Târgu Mureș, Piața Trandafirilor, nr.61, - Centrul Tinerilor Catolici- din incinta Casei Parohiale, înscrise în CF nr.133502, et.1, compus din: Capela în suprafața de 35,10 mp și sacristie în suprafața de 7,50 mp, 2 săli cu suprafețe de 45,45 mp, 1 sală cu suprafața de 44,55 mp, 1 sală suprafața de 44,50 mp, 1 sală cu suprafața de 45,90 mp, grupurile sanitare băieți și fete, 2 coridoare cu suprafața de 99,25 mp și 63,20 mp, parter: 1 sală festivă cu suprafața de 130,60 mp, 1 sală cu suprafața de 35,06 mp, 1 sală cu suprafață de 67,68 mp, 2 grupuri sanitare cu suprafața totală de 50 mp, 1 hol foaier și coridor cu suprafața de 200 mp.

--------------2.2. Imobilul va fi folosit de către LOCATAR prin LICEUL TEOLOGIC ROMANO CATOLIC “II RÂKOCZI FERENC”, din Târgu Mureș, cu destinația de învățământ educațional.---------------2.3.Schimbarea destinației spațiului ori folosirea imobilului pentru alte activități decât cele școlare atrag sancțiunea imperativă a rezilierii de drept a prezentului contract.

--------------2.4. Predarea și primirea spațiului închiriat, precum și a bunurilor mobile din spațiu se realizează de către părți prin procese-verbale de predare sau preluare, care fac parte integrantă din prezentul contract.-------------------------------------------------------------------------

--------- III. DURATA CONTRACTULUI ----------------------------------------------------------

--------------3.1. Prezentul contract se încheie pe o durată de ____ (__________________) ani, începând cu data de ___. ___. 2021 pe această perioadă fiind transmisă numai folosința imobilului, urmând ca la încetarea contractului, chiriașul să restituie imobilul.

--------------3.2. Durata de valabilitate a contractului poate fi modificată prin acordul de voință a părților contractante, acord manifestat sub forma unui act adițional la contract. ----------------

---------IV. PREȚUL CONTRACTULUI - CHIRIA----------------------------------------------

--------------4.1. Cuantumul lunar al chiriei pentru folosirea încăperilor este în valoare totală de /lună adică lei/mp/lună - pentru construcții.

--------------4.2. Chiria stabilită mai sus nu conține contravaloarea utilităților și a altor servicii. Locatarul se obligă să achite la termen toate consumurile aferente spațiului închiriat (energie electrică, gaz-metan, apă-canal, salubritate, etc.).

--------------4.3. În cazul în care intervin modificări ale legislației fiscale, care dau naștere la obligații de plată față de bugetele centrale sau locale inexistente la data încheierii prezentului contract în sarcina locatorului, chiria se majorează de drept cu contravaloarea acestor noi obligații fiscale. Modificarea valorii chiriei se va face după 6 luni de la data notificării către chiria a sumei majorate a chiriei.------------------------------------------------------------------------

--------- V. PLATA CHIRIEI ----------------------------------------------------------------------------

--------------5.1. Plata chiriei se va face lunar, până în ziua de _______a lunii pentru luna în curs, în contul bancar al locatorului.------------------------------.---------------------------------------

--------------5.2. Neplata chiriei la termen atrage după sine rezilierea de drept a contractului de închiriere după expirarea unui termen de 30 de zile, cu drept de recuperare a chiriei restante și a penalităților de întârziere pe cale legală, precum și evacuarea beneficiarului contractului din spațiul închiriat. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------5.3. Neplata chiriei la termen autorizează pe locator să perceapă penalități de întârziere de 0,5 % pe fiecare zi de întârziere, calculată la suma scadentă.-------------------------

--------------5.4. Imposibilitatea de plată ori blocajul financiar al locatarului nu constituie caz fortuit și ca atare nu poate fi invocat față de locator.---------------------------------------------------

---------VI. OBLIGAȚIILE PROPRIETARULUI-------------------------------------------------

--------------6.1. Locatorul se obligă: ---------------------------------------------------------------------

-------a.) Să predea imobilul obiect al acestui contract și să-l pună la dispoziția chiriașului, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

-------b.) Să asigure folosința nestânjenită a imobilului închiriat pe toată durata contractului. Verificarea periodică a imobilului ori efectuarea unor lucrări de reparații la acesta de către locator este un drept al acestuia, prin urmare nu poate fi considerat o tulburare a folosinței chiriașului. ------ ---------------------------------------------------------------------------------------------

-------c.) Să nu împiedice activitățile școlare și extrașcolare desfășurate de beneficiarii contractului.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

---------VII. OBLIGAȚIILE CHIRIAȘULUI-------------------------------------------------------

--------------7.1. Chiriașul se obligă: ----------------------------------------------------------------------

-------a. Să conserve și să îngrijească imobilul obiect al acestui contract, ca un bun proprietar.

-------b. Să mențină destinația inițială a clădirii și terenului aferent care fac obiectul prezentului contract. În cazul schimbării destinației sau a desființării instituției beneficiare ale contractului, prezentul contract se desființează de drept și fără somație. În această situație, proprietarul nu are obligația de restituire a eventualelor cheltuieli reprezentând valoarea reparațiilor sau investițiilor făcute de chiriaș la imobil, încă neamortizate. ------------------------

-------c. Să execute pe cheltuiala sa la timp și de bună calitate toate lucrările de întreținere reparații curente și reparații capitale care vor fi necesare în perioada derulării contractului. -----

-------d. Chiriașul trebuie să efectueze pe propria cheltuială, de-a lungul perioadei contractuale, toate reparațiile care decurg din folosința obișnuită a imobilului, raportat la destinația acestuia, inclusiv al celor care asigură buna folosință și aspectul imobilului.----------------------

-------g. Să informeze anual proprietarul despre toate lucrările de întreținere, reparații curente și reparații capitale executate precum și valoarea lor, pentru anul respectiv.-----------------------

-------h. Chiriașul nu va putea cere restituirea valorii lucrărilor de reparații de orice fel și a lucrărilor de investiții executate și neamortizate, sub durata contractului, decât în cazul rezilierii contractului din vina proprietarului.-----------------------------------------------------------

-------i. Să nu depoziteze mărfuri toxice sau inflamabile și să ia toate măsurile necesare pentru exploatarea în siguranță a spațiilor pe care le are in folosință.----------------------------------------

-------j. Să-l anunțe pe proprietar, despre acțiunea intentată de un terț, care privește proprietatea sau posesia imobilului pe care-l folosește.------------------------------------------------

-------k. Să permită inspecțiile reprezentanților proprietarului pentru verificarea stării imobilu-lui dat în folosință. Aceste inspecții se vor anunța în prealabil, data și ora efectuării lor se va stabili prin acordul comun al părților astfel încât procesul de învățământ să nu fie perturbat.--

-------l. Să răspundă pentru pagubele pricinuite imobilului din cauza unor eventuale incendii.-

-------m. Să obțină toate avizele prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, pentru desfășurarea în bune condiții a activității proprii-------------------------------------------------------

-------o. Să predea imobilul folosit, la data încetării contractului, pe bază de proces-verbal în care vor fi consemnate starea imobilului, eventuale deteriorări care pot constitui daune pentru locator și valoarea investițiilor executate în perioada derulării contractului.--------------------

-------p. Să achite cheltuielile ce-i revin pentru consumul propriu de utilități: apă, canal, energie electrică, gaz, telefon, evacuarea deșeurilor de orice fel, întreținerea curățeniei, cheltuieli colaterale, dezinfecție, dezinsecție, etc. -----------------------------------------------------

------r. Cheltuielile aferente spațiilor închiriate se vor achita lunar, conform calculelor procentuale a suprafețelor închiriate 226/915( 226 mp total săli de clasă din 915 mp total spațiul închiriat) conform facturilor emise de proprietar----------------------------------------------

------s Să respecte normele SSM și PSI și alte obligații prevăzute de actele normative în vigoare-----

---------------------------------------------------------------------------------------------

------ș. Să nu constituie sarcini asupra imobilului închiriat--------------------------------------------

---------VIII. CLAUZELE SPECIALE - INTERDICȚII.----------------------------------------

--------------8.1. Subînchirierea, chiar și parțială, cedarea contractului, încheierea de contracte de colaborare sau asociere în participațiune, încheierea unor contracte de comodat sau orice altă modalitate în care folosința imobilului este cedată, în tot sau în parte unor terțe persoane, sunt permise doar cu acordul scris și prealabil al proprietarului.------------------------

--------- IX. INCETAREA CONTRACTULUI ------------------------------------------------------

--------------9.1. Prezentul contract încetează:

-------a) la expirarea duratei contractului;

-------b) prin acordul părților;

-------c) prin reziliere pentru neexecutarea obligațiilor contractuale prevăzute în acest contract de către chiriaș;---------------------------------------------------------------------------------------------

-------d) prin reziliere în cazul în care chiriașul sau beneficiarul contractului cesionează sau transmite în orice formă unor terți imobilul pe care-l are în folosință sau dacă execută transformări neautorizate de către proprietar la imobil;------------------------------------------------

-------e) prin reziliere în cazul în care chiriașul sau beneficiarul contractului divulgă prevederile contractului unor terțe persoane fără consimțământul proprietarului, sau face declarații defăimătoare sau denigratoare cu privire la contract sau proprietar în presă sau alte foruri publice. ------------------- ----------------------------------------------------------------------------

--------------9.2. În caz de nerespectare a oricărei clauze din prezentul contract de către chiriaș, prezentul contract este desființat de plin drept, fără a mai fi nevoie pentru aceasta acțiune în justiție. În acest caz proprietarul va pune în întârziere chiriașul în scris, cu cel puțin 5 zile înainte de reziliere, arătând motivul rezilierii și data la care contractul de închiriere este desființat ca urmare a neîndeplinirii obligațiilor de către chiriaș.------------------------------------

--------------9.3. Punerea în întârziere se va face printr-o adresă scrisă, sub semnătură privată, care se va comunica chiriașului prin oricare modalitate prevăzută de normele generale de drept. --------------

-------------------------------------------------------------------------------------------

--------- X. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ --------------------------------------------------

--------------10.1. Pentru nerespectarea totală sau parțială sau pentru executarea defectuoasă a vreuneia din clauzele contractuale, partea vinovată se obligă să plătească daune-interese.-------

--------------10.2. Forța majoră, așa cum este definită de lege, apără de răspundere partea care o invocă, în condițiile notificării scrise în termen de 7 zile de la apariția cazului de forță majoră. ------- ------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------10.3. De comun acord, părțile stabilesc că față de spațiul închiriat, locatorul este exonerat de orice răspundere pentru prejudiciile înregistrate de chiriaș și beneficiar (inclusiv persoanele admise de către aceștia în imobilul închiriat) prin furt, inundații, cutremure, incendii, stări sociale conflictuale, dărâmarea sau prăbușirea construcției ori a unor părți din acestea, avarii de orice fel la oricare dintre instalațiile aferente spațiului închiriat.----------------

--------- XI. LITIGII ---------------------------------------------------------------------------------------

--------------11.2. Litigiile de orice fel, decurgând din executarea prezentului contract de închiriere ori în legătură cu acesta, în cazurile în care nu pot fi soluționate pe cale amiabilă, sunt de competența instanței de judecată în a cărei arie de competență își are sediul proprietarul.--------------

--------- XII. MODIFICAREA CONTRACTULUI -------------------------------------------------

--------------12.1. Prezentul contract de închiriere se va modifica numai cu acordul scris al părților, consemnat în act adițional, ce va face parte integrantă din prezentul contract.-----------

--------- XIII. PREVEDERI FINALE

--------------13.1. Prevederile prezentului contract sunt guvernate de dispozițiile Codului civil în materie, respectiv legislația română în vigoare. Subsemnații reprezentanți ai părților contractante declarăm, că înainte de semnarea prezentului contract de închiriere am citit personal cuprinsul acestuia, constatând că acesta corespunde voinței și condițiilor stabilite de comun acord, drept pentru care semnăm mai jos.-------------------------------------------------------

-------------- Prezentul contract a fost redactat în 5 (cinci) exemplare originale și semnat azi, la data de ___. ___. 2021. la Târgu Mureș.--------------------------------------------------------------------

PROPRIETAR-LOCATOR

CHIRIAȘ-LOCATAR


BENEFICIAR