Hotărârea nr. 70/2021

HCL 70 privind revocarea HCLM nr. 12/28.01.2021 referitoare la concesionarea directă a unor terenuri din raza teritorială a Municipiul Târgu Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 70 din 25 martie 2021

privind revocarea HCLM nr. 12/28.01.2021 referitoare la concesionarea directă a unor terenuri din raza teritorială a Municipiul Târgu Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare nr. 16.792/02.03.2021 inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări, privind revocarea HCLM nr. 12/28.01.2021 referitoare la concesionarea directă a unor terenuri din raza teritorială a Municipiul Târgu Mureș,

  • b) Avizele favorabile ale Compartimentelor de specialitate: Direcția economică,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

  • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

  • art.196, alin.(1), lit. „a”, art. 200, art. 252, alin. (1), lit. „c” și art. 255 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. „a”, art. 243, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se revocă HCLM nr. 12/28.01.2021 referitoare la concesionarea directă a unor terenuri din raza teritorială a Municipiul Târgu Mureș.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Economică - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

Direcției economice - Biroul Concesionări, Închirieri și Vânzări.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru“)