Hotărârea nr. 69/2021

HCL 69 privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Târgu Mureș pentru anul 2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 69 din 25 martie 2021

privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Târgu Mureș pentru anul 2021

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 7091/1078DAS/29.01.2021 inițiat de Primar prin Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Târgu Mureș pentru anul 2021,

 • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

 • Art. 112 alin. (3) lit. „b” și a art. 118 alin. (1) și alin. (3) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • Ordinului nr. 1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul consiliului local;

 • HG nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

 • Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată,

 • art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. „d” și alin. 7 lit. „b”, art. 196 alin. (1) lit. „a”, art. 243 alin. (1) lit. „a” și ale art. 139 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă Planul de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul local al Consiliului Local Târgu Mureș pentru 2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică:

- Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează, p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru“)


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ TÂRGU MUREȘ

ROMÂNIA - 540015, Târgu Mureș, Str . Gheorghe Doja, Nr. 9

Tel. 0365-430.859, Fax. 0365-882.023; E-mail: registratura.das@tirgumures.ro

Nr. 7487/1147DAS/01.02.2021


PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND SERVICIILE SOCIALE administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Târgu Mureș pentru anul 2021

Având în vedere:

 • Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană a Municipiului Târgu Mureș 2016-2023, aprobată prin HCL nr. 221 din 27 iulie 2017;

 • Strategia de dezvoltare locală a Grupului de Acțiune Locală Târgu Mureș, aprobată prin HCL nr. 269 din 28.09.2017 modificat și completat prin HCL nr. 270/13.10.2017;

 • Strategia de Dezvoltare a serviciilor sociale în Județul Mureș în domeniul protecției și promovării drepturilor copilului și a persoanelor adulte cu handicap sau aflate la nevoi 2021-2030 aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Mureș nr. 145/27.08.2020;

 • Plan strategic instituțional 2019-2022 pentru Ministerul Muncii și Justiției Sociale;

 • Legea asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare;

 • Procesul-verbal nr. 7081/1076DAS//28.01.2021 încheiat ca urmare a consultării publice privind elaborarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, organizată cu furnizori privați acreditați care acordă servicii sociale licențiate în Municipiul Târgu Mureș;

 • Ordinul ministrului muncii și justiției sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea planului anual de acțiuni privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean/Consiliului Local/ Consiliului General al Municipiului București.

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale poate fi modificat:

 • ca urmare a unor modificări apărute în structura Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș;

 • ca urmare a modificării sau apariției unor acte legislative.

Obiectivul general al Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș este cunoașterea și evaluarea situației sociale a comunității locale, dezvoltarea și îmbunătățirea rețelei de servicii sociale existente în funcție de caracteristicile sociale locale, în vederea identificării măsurilor și acțiunilor necesare pentru a răspunde nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în scopul prevenirii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență, pentru prezervarea autonomiei și protecției persoanei, pentru prevenirea marginalizării și excluziunii sociale și creșterea calității vieții.

Planul anual de acțiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătățire a sistemului de asistență socială, date privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, sursele de finanțare, respectând transpunerea în obiective a tuturor factorilor analizați în procesul de realizare și dezvoltare a unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale ale municipiului Târgu Mureș.

Planul anual de acțiune urmărește și dezvoltarea serviciilor promovate precum și crearea altora noi, pentru acoperirea unor cerințe tot mai mari, pe fondul accentuării gradului de sărăciei.

Caracteristicile Principale ale planului de acțiune propus:

În cadrul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș, serviciile oferite se adresează acelei părți ale comunității care, din cauza condițiilor materiale precare, lipsei de educație, stării de sănătate, respectiv lipsei unui spațiu locativ nu poate să se susțină singură, să își asigure cele necesare, fiind determinată să apeleze la comunitate, de a cărei implicare este nevoie în rezolvarea problemelor sociale. Aceste servicii se pot concretiza sub forma ajutoarelor materiale, bănești, obținerea unui spațiu locativ, a unui loc de muncă, de hrană caldă sau alimente de bază, care au ca finalitate reintegrarea persoanelor cu probleme sociale, aflate în situații de risc.

Un rol important în procesul de acordare a serviciilor sociale îl are desfășurarea de acțiuni ce vizează prevenirea situațiilor de risc și combaterea acestora prin educarea și informarea adecvată a tinerilor, părinților și familiilor în ansamblul lor.

Din perspectiva funcțională, acordarea serviciilor de asistență socială este concepută ca un sistem de acțiuni specifice, care trebuie să asigure realizarea obiectivului său major asistarea care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-și asigure nevoile sociale, să-și dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrarea socială.

Planul strategic se bazează pe respectarea următoarelor principii și valori:

 • a) Solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport și măsuri de protecție socială pentru depășirea sau limitarea unor situații de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populație;

 • b) Subsidiaritatea, potrivit căreia, în situația în care persoana sau familia nu își poate asigura integral nevoile sociale, intervine colectivitatea locală și structurile ei asociative și, complementar, statul;

 • c) Universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistență socială, în condițiile prevăzute de lege;

 • d) Respectarea demnității umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă și deplină a personalității, îi sunt respectate statutul individual și social și dreptul la intimitate și protecție împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic;

 • e) Abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistență socială trebuie adaptate situației particulare de viață a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul și cauza unor situații de urgență care pot afecta abilitățile individuale, condiția fizică și mentală, precum și nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situației de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susținere adresate membrilor familiei beneficiarului;

 • f) Parteneriatul, potrivit căruia autoritățile publice centrale și locale, instituțiile publice și private, organizațiile neguvernamentale, instituțiile de cult recunoscute de lege, precum și membrii comunității stabilesc obiective comune, conlucrează și mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiții de viață decente și demne pentru persoanele vulnerabile;

 • g) Participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea și implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social și se implică activ în viața comunității, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activități voluntare desfășurate în folosul persoanelor vulnerabile;

 • h) Transparența, potrivit căreia se asigură creșterea gradului de responsabilitate a administrației publice centrale și locale față de cetățean, precum și stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

 • i) Nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri și acțiuni de protecție socială fără restricție sau preferință față de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenență politică, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenență la o categorie defavorizată;

 • j) Eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activități și obținerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat;

 • k) Eficiența, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost-beneficiu;

 • l) Respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu amenință drepturile sau interesele legitime ale celorlalți;

 • m) Activizarea, potrivit căreia măsurile de asistență socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale și creșterii calității vieții persoanei, și întărirea nucleului familial;

 • n) Caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistență socială, potrivit căruia pentru aceeași nevoie sau situație de risc social se poate acorda un singur beneficiu de același tip;

 • o) Proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului și menținerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viață;

 • p) Complementaritatea și abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potențial de funcționare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunității și societății, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului și acordate integrat cu o gamă largă de măsuri și servicii din domeniul economic, educațional, de sănătate, cultural etc.;

 • q) Concurența și competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici și privați trebuie să se preocupe permanent de creșterea calității serviciilor acordate și să beneficieze de tratament egal pe piața serviciilor sociale;

 • r) Egalitatea de șanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunitățile de împlinire și dezvoltare personală, dar și la măsurile și acțiunile de protecție socială;

 • s) Confidențialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieții private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidențialității asupra datelor personale și

informațiilor referitoare la viața privată și situația de dificultate în care se află;

 • t) Echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleași tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale;

 • u) Focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistență socială și serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane și se acordă în funcție de veniturile și bunurile acestora;

 • v) Dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditați.

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local al Municipiului Târgu Mureș cuprinde:

 • 1. Capitolul I. - Date privind administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale;

 • 2. Capitolul II. - Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local;

 • 3. Capitolul III. - Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale.

CAPITOLUL I.

Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale

A1. Servicii sociale publice existente la nivelul municipiului Târgu Mureș:

Nr. crt.

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social licențiat în baza Legii 197/2012

Capacitate

Grad de ocupare

Bugetele pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente pentru anul 2020

Buget local

Buget județean

A1

B2

C3

1.

8899 CZ-AD-I

Agenția Națională Antidrog -

Centru de prevenire, evaluare și consiliere antidrog Mureș

55

4

-

Serviciu social fără personalitate juridică, înființat în cadrul Agenției Naționale Antidrog

2.

8790 CR-PFA-II

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș - Adăpost de Noapte

60

62%

1.783.328

0

0

0

0

3.

8730 CR-V-I

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș - Căminul pentru persoane vârstnice

76

97%

3.183.749

0

0

511.034

91.813

4.

8899 CZ-F-I

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș - Centrul de consiliere și sprijin părinți și copii

100

54%

1.141.677

0

0

0

0

5.

8891 CZ-C-II

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș - Centrul de Zi Rozmarin

100

72%

6.

8810 ID-II

Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș - Compartimentul Asistență Persoane Vârstnice

70

100%

898.415

0

0

23.765,34

0

7.

8790 CR-II

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș - Centrul de tranzit - Casa Ada

4

-

-

-

-

-

-

1 Buget de stat

2 Contribuții persoane beneficiare

3 Alte surse

4 Nu dispunem de date

8.

8790 CR-II

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș - Centrul de tranzit - Casa Adi

6

-

-

-

-

-

-

9.

8790 CR-MC-I

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș - CentrulMaternal "Materna"

9

-

-

-

-

-

-

10.

8790 CR-C-II

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș - Centrul de Primire în Regim de Urgență

14

-

-

-

-

-

-

11.

8790 CR-C-I

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș - Centrul Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități Neuropsihiatrice Târgu Mureș (str. Branului nr. 3)

15

-

-

-

-

-

-

12.

8790 CR-C-I

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș - Centrul Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități Neuropsihiatrice Târgu Mureș (str. Slatina nr. 13)

11

-

-

-

-

-

-

13.

8790 CR-C-I

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș - Centrul Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități Neuropsihiatrice Târgu Mureș (str. Trebely nr. 3)

14

-

-

-

-

-

-

14.

8790 CR-C-I

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș - Centrul Rezidențial pentru Copii cu Dizabilități Neuropsihiatrice Târgu Mureș (str. Turnu Roșu nr.

1B)          '

11

-

-

-

-

-

-

15.

8790 CR-MC-I

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș - Serviciul asistență maternală profesionistă

-

-

-

-

-

-

-

16.

8790 CR-C-I

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș - Serviciu rezidențial de îngrijire și asistență medico-socială "Speranța"

6

-

-

-

-

-

-

17.

8790 SF-C

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Mureș - Serviciu de îngrijire de tip familial

640

98%

-

-

-

-

-

18.

8899 CZ-PN-IV

Penitenciarul Târgu Mureș -Serviciul reintegrare socială

214

-

-

-

-

-

-

TOTAL

-

7.072.113

-

-

534.799,34

91.813

TOTAL GENERAL

7.698.725,34

A2. Servicii sociale private existente la nivelul municipiului Târgu Mureș:

Nr. crt.

Cod serviciu social, conform nomenclatorului serviciilor sociale

Denumirea serviciului social licențiat în baza Legii 197/2012

Capacitate

Grad de ocupare

Bugetele pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale

existente

pentru anul 2020

Buget local

Buget județean

A5

B6

C7

19.

8810 ID-I

Asociația Caritas Asistență Socială-Filiala Organizației

Caritas Alba-Iulia - Centru de îngrijire medicală și asistență socială (CIMAS Târgu Mureș)

15

90%

21.600

io.Ooo

55.000

48.000

10.010

20.

8810 CZ-V-I

Asociația Caritas-Asistență Socială Filiala Organizației Caritas Alba Iulia - Centrul de zi pentru vârstnici Maica Tereza

40

100%

84.000

0

0

27.800

3.666

21.

8891 CZ-C-III

Asociația Copiilor și Tinerilor Diabetici Mureș - ASCOTID -Centrul de zi pentru copii și tineri cu diabet ASCOTID

8

-

0

-

-

-

-

5 Buget de stat

6 Contribuții persoane beneficiare

7 Alte surse

22.

8899 CZ-PN-V

Asociația Hifa-România Ajutor pentru Toți - Inimi deschise (Open hearts) - Centru de informare, integrare și sensibilizare în comunitate pentru persoane adulte

50

100%

0

0

0

0

50.000

23.

8810 ID-I

Asociația Hifa-România Ajutor pentru Toți - Ridică-te și umblă (Get up and walk) - servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități, boli cronice și a familiilor lor

2

100%

80.640

25.000

0

0

87.000

24.

8899 CZ-PN-V

Asociația Hifa-România Ajutor pentru Toți - Să construim poduri (Building bridges) - centrul de zi

45/zi

100%

94.500

34.000

0

0

92.000

25.

8899 CZ-D-I

Asociația Institutul de Psihoterapie și Dezvoltare Personală - Centru ’         de zi - IPPD

8

80%

0

30.000

0

0

55.000

26.

8790 CR-C-I

Asociația Pro Christo et Ecclesia -Filiala Târgu Mureș - Casă de copii tip familial Dorcas

9

100%

0

210.738

0

0

232.524

27.

8810 ID-I

Asociația Pro Christo et Ecclesia -Filiala Târgu Mureș - Servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru vârstnici Adoptă o bunică!

110

54%

0

0

48.348

0

106.360

28.

8790 CR-C-I

Asociația Sfânta Elisabeta -Centrul Casa de tip familial

7

80%

0

128.470

0

0

73.000

29.

8810 ID-I

Federația Comunităților evreiești din Romania - Cultul Mozaic Centru care acorda servicii de îngrijire și asistență la domiciliu Yad be Yad Târgu Mureș

24

-

-

-

-

-

-

30.

8899 CZ-D-I

Fundația Cezara Codruța Marica -Centrul de Zi Cezara pentru

10

95%

21.000

27.000

0

58.000

50.000

persoane adulte cu dizabilități

31.

8810 ID-I

Fundația Creștină Diakonia-Filiala Târgu Mureș - Serviciul de asistență și îngrijire la domiciliu pentru personae vârstnice

500

100%

100.800

60.000

0

7.200

192.000

32.

8891 CZ-C-II

Fundația Creștină Rhema - Centrul de zi pentru copiii aflați în situație de risc de separare de părinți-loana

35

100%

50.400

26.000

0

0

113.600

33.

8790 CR-D-I

Fundația Creștină Rhema - Centru de îngrijire și asistență Iona

10

100%

30.000

318.000

0

81.000

211.000

34.

8810 CZ-V-I

Fundația de Ecologie Umană Oasis - Centrul de zi Brândușa

30

100%

63.000

0

0

0

10.677

35.

8790 CR-VD-I

Fundația Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii -Adăpost - Centrul de primire în regim de urgență

18

89%

76.186,07

164.443,06

0

0

32.217,59

36.

8899 CZ-VD-I

Fundația Institutul Est European de Sănătate a Reproducerii -Centrul de prevenire și combatere a violenței în familie

20-40/ lună

50%

290.169,84

0

0

0

0

37.

8730 CR-V-I

Fundația Kalvin Janos -Cămin pentru persoane vârstnice Kalvin

60

-

-

-

-

-

-

38.

8790 CR-C-I

Fundația Kiwi Casa Bucuriei -Casa de tip familial Casa bucuriei

10

-

0

-

-

-

-

39.

8790 SF-C

Fundația Kiwi Casa Bucuriei -Serviciul social de asistență maternală "Brațe deschise"

2

-

0

-

-

-

-

40.

8790 CR-C-I

Fundația Lazarenum - Casa de tip familial "Casa de Copii Lidia"

10

-

0

-

-

-

-

41.

8730 CR-V-I

Fundația Lazarenum - Cămin de vârstnici

53

-

0

-

-

-

-

42.

8899 CZ-PN-III

Fundația Mater - Centrul de consiliere și informare pentru

3

-

0

-

-

-

-

familii aflate în dificultate

43.

8899 CZ-D-I

Fundația Mâini Dibace - Centrul de zi pentru persoane cu dizabilități

42

100%

60.900

31.000

0

66.255

158.345

44.

8899 CZ-D-I

Fundația Rheum-Care - Centrul de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu Joy

40

100%

84.000

0

0

0

144.600

45.

8790 CR-D

Fundația Rheum Care - Centrul de recuperare și reabilitare pentru persoane cu handicap

14

100%

0

36.000

0

0

119.400

46.

8810 CZ-V-I

Fundația Rheum-Care - Centrul de zi de asistență și recuperare pentru persoane vârstnice

20

100%

84.000

0

0

0

139.920

47.

8899 CZ-F-I

Fundația Talentum - Centrul de consiliere și sprijin pentru părinți și copii

40

100%

94.500

0

0

0

29.717

48.

8891 CZ-C-VI

Fundația Talentum - Centrul de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă

40

100%

0

155.837

0

0

5.000

49.

8899 CP-DH-I

Fundația Transilvană Alpha -Cantina socială

-

-

-

-

-

-

-

50.

8899 CZ-PN-V

Fundația Transilvană Alpha -Centrul Comunitar Alpha

10

-

63.000

-

-

-

-

51.

8899 CZ-D-I

Fundația Transilvană Alpha -Centrul de zi pentru tineri și adulți cu dizabilități-dezvoltarea deprinderilor de viață independentă Atrium

16

-

58.800

-

-

-

-

52.

8891 CZ-C-III

Fundația Transilvană Alpha -Centrul de zi de recuperare și îngrijire pentru copii cu nevoi speciale Perseverența

60

-

-

-

-

-

-

53.

8810 ID-I

Fundația Unitarcoop - Serviciul de îngrijire la domiciliu a

12/zi

100%

60.480

18.000

0

0

53.000

persoanelor vârstnice

54.

8899 CZ-F

Organizația Salvați Copiii - Filiala Mureș - Centrul de Consiliere pentru Părinți

12

-

0

-

-

-

-

55.

8891 CZ-C-II

Organizația Salvați Copiii - Filiala Mureș - Centrul de zi pentru copii din grupuri vulnerabile din cadrul Școlii Gimnaziale Alexandru loan Cuza, Tg. Mureș

60

-

0

-

-

-

-

56.

8891 CZ-C

Organizația Salvați Copiii - Filiala Mureș - Centrul de zi pentru copii din grupuri vulnerabile, din cadrul Școlii Gimnaziale "Serafim Duicu", Tg. Mureș

20

-

0

-

-

-

-

57.

8810 ID-I

Parohia Reformată Târgu Mureș II - Servicii sociale de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice

120

100%

46.080

-

45.144

0

1.880

TOTAL

-

-

-

1.464.055,91

1.274.488,06

148.492

288.255

1.970.916,59

TOTAL GENERAL

5.146.207,56

 • B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate pe raza municipiului Târgu Mureș:

Denumire serviciu social propus

Cod serviciu social

Categorie beneficiari

Capacitate necesară

Capacitate clădire/spațiu necesar -mp-

A

8

B9

Nr.

Benef.

H10

C11

D12

E 13

F14

G15

Centru Multifuncțional zona str.

Dealului

8790

CRT-I

Comunități marginalizate

70

-

1 mil

-

-

-

5,4 mil

Investiție în cadrul proiectului POCU/GAL/GAL Târgu Mureș/2020/5/5.1 având ca scop reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, prin măsuri integrate, precum și sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale în cadrul centrului comunitar integrat medico-social pentru comunități defavorizate.

Centru Multifuncțional în Valea Rece

8790

CRT-I

Comunități marginalizate

70

-

-

-

-

Portofoliu de proiecte.

Dacă se identifică surse de finanțare.

Centru de recuperare din adicții ”Bastion”

8899 CZ-AD-I

Persoane dependente de substanțe psihoactive

48

-

-

-

-

Portofoliu de proiecte.

Dacă se identifică surse de finanțare.

Centru de tip respiro/centre de criză

8790 CR-D-VI

Copii și tineri cu dizabilitate (și cu nevoi

10

-

-

-

-

Portofoliu de proiecte.

Dacă se identifică surse de finanțare.

8 Resurse umane necesare

9 Justificare

10 Nr. locuri (în paturi)

11 Buget local

12 Buget județean

13 Buget de stat

14 Contribuții persoane beneficiare

15 Alte surse (ex. fonduri europene)

speciale)

Centru de tip respiro/centre de criză

8790 CR-D-VI

Persoane adulte dizabilitate (și cu nevoi speciale)

15

-

-

-

-

Portofoliu de proiecte.

Dacă se identifică surse de finanțare.

Centre de zi -tip club

8810CZ-V-II

Persoane vârstnice

40

Portofoliu de proiecte. Dacă se identifică surse de finanțare. Necesitatea existenței în cartierele din Municipiul Târgu Mureș a unor centre de zi în care să se desfășoare activități de socializare/informare/consiliere pentru diferite categorii de persoane.

Centre de zi -tip club

8810CZ-V-II

Copii în risc de separare, copii străzii, copii care săvărșesc fapte penale, tineri, persoane dependente

40

Servicii ambulatorii integrate (socio-medicale-educaționale-ocupare) pentru persoane fără adăpost

8899CZ-

PFA-II

Persoane fără adăpost

50

Portofoliu de proiecte.

Inițiator: Asociația Samaritanius

Magazin social pentru categorii defavorizate

8899CZ-PN-VI

Persoane aflate în situații de nevoie

Portofoliu de proiecte.

Inițiator: Asociația Samaritanius

 • C. Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice (pentru anul 2021), în baza prevederilor Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, conform Planului anual al achizițiilor publice:

  Nr. crt.

  Cod CPV

  Tip Serviciu

  Cod Serviciu

  Categoria de beneficiari

  Nr. beneficiari

  Cost-beneficiari1

  Valoare estimată pe anul 2021

  1.

  85310000 - 5

  Servicii de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie

  8899 CZ-

  VD-I

  Victimele violenței domestice, respectiv agresori

  20-40

  33.371,00 (10 beneficiari/ salariat/ an)

  166.855,00 lei (sem. I.)

  166.855,00 lei (sem. II.)

  2.

  85310000 - 5

  85310000 - 2

  Servicii de primire în regim de urgență pentru victimele violenței în familie

  8790 CR-VD-I

  Victimele violenței domestice, respectiv agresori

  10

  26.775,00 (10 beneficiari/ salariat/ an)

  80.325,00 lei (sem. I.)

  80.325,00 lei (sem II.)

  3.

  85310000 - 5

  85312500 - 4

  Servicii de recuperare pentru copii cu dizabilități

  8891 CZ-C-

  III

  Copii cu dizabilitate

  16-20

  22.642,00 (1 beneficiar/ an)

  405.280,00 lei (sem. I.)

  444.720,00 lei (sem. II.)

  4.

  79540000 - 1

  Servicii de interpretare limbaj mimico-gestual pentru persoanele cu deficiențe de auz/surdo cecitate

  8899-CZ-PN-V

  Persoane cu deficiențe de auz/surdo cecitate

  Pe bază de comandă

  25.439,00 (1 beneficiar/ an)

  10.000,00 lei

Programul anual de competiție de proiecte în domeniul social din fonduri publice (pentru anul 2021), în baza prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare:

Nr. crt.

Denumirea liniei de finanațare

Buget local propus pentru anul 2021

1.

”Coeziune socială în comunitate”2

1.000.000 lei

 • D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare:

Serviciile sociale eligibile pentru a primi subvenții de la bugetul local:

> Servicii sociale fără cazare:

 • 1. Centre de zi pentru persoane vârstnice:

 • - Centre zi de asistență și recuperare - cod serviciu social: 8810 CZ-V-I;

 • - Centre de zi de socializare și petrecerea timpului liber (tip club) - cod serviciu social: 8810 CZ-V-II.

 • 2. Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice, persoane cu dizabilități, persoane aflate în situație de dependență:

 • - Unități de îngrijire la domiciliu - cod serviciu social: 8810ID-I;

 • - Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin echipă mobilă - cod serviciu social: 8810ID-III.

 • 3. Centre de zi pentru persoane adulte cu dizabilități:

 • - Centre de zi - cod serviciu social: 8899 CZ-D-I;

 • - Centre de servicii de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu - cod serviciu social: 8899 CZ-D-II.

 • 4. Centre de zi pentru copii: copii în familie, copii separați sau în risc de separare de părinți:

 • - Centre de zi pentru copii aflați în situații de risc de separare de părinți - cod serviciu social: 8891 CZ-C-II;

 • - Centre de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități - cod serviciu social: 8891 CZ-C-III;

 • - Centre de zi pentru pregătirea și sprijinirea integrării sau reintegrării copilului în familie - cod serviciu social: 8891 CZ-C-IV;

 • - Centre de zi de coordonare și informare pentru copiii străzii - cod serviciu social: 8891 CZ-C-V;

 • - Centre de zi pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independent - cod serviciu social: 8891 CZ-C-VI;

 • - Centre de zi pentru orientarea, supravegherea și sprijinirea reintegrării sociale a copilului care săvârșește fapte penale și nu răspunde penal -

cod serviciu social: 8891 CZ-C-VII.

 • 5. Centre de zi pentru familie și copii:

 • - Centre de zi pentru consiliere și sprijin pentru părinți și copii - cod serviciu social: 8899 CZ-F-I.

 • 6. Centre de zi pentru victimele violenței în familie și agresori:

 • - Centre de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie - cod serviciu social: 8899 CZ-VD-I;

 • - Centre de asistență destinate agresorilor - cod serviciu social: 8899 CZ-VD-III.

 • 7. Centre de zi pentru persoane toxico-dependente, pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice:

 • - Centre de zi pentru prevenire, evaluare și consiliere antidrog - cod serviciu social: 8899 CZ-AD-I;

 • - Centre de zi de integrare/reintegrare socială - cod serviciu social: 8899 CZ-AD-II;

 • - Centre de zi pentru asistență integrată a adicțiilor - cod serviciu social: 8899 CZ-AD-III;

 • - Centre de zi pentru reducerea riscurilor asociate consumului de droguri - cod serviciu social: 8899 CZ-AD-IV.

 • 8. Centre de zi pentru victimele traficului de persoane:

 • - Centre de zi pentru informare și consiliere - cod serviciu social: 8899 CZ-VTP-I;

 • - Centre de zi pentru integrare/reintegrare socială - cod serviciu social: 8899 CZ-VTP-II.

 • 9. Centre de zi pentru persoanele fără adăpost:

 • - Centre de zi pentru informare și consiliere - cod serviciu social: 8899 CZ-PFA-I;

 • - Centre de zi pentru integrare/reintegrare socială - cod serviciu social: 8899 CZ-PFA-II.

 • 10. Centre de zi pentru asistență și suport pentru alte persoane aflate în situații de nevoie:

 • - Centre de zi pentru consiliere și informare - cod serviciu social: 8899 CZ-PN-III;

 • - Centre de zi pentru integrare/reintegrare socială - cod serviciu social: 8899 CZ-PN-IV;

 • - Servicii de asistență comunitară - cod serviciu social: 8899 CZ-PN-V.

 • 11. Servicii de intervenție în stradă pentru persoane fără adăpost, persoane cu diferite adicții, victime ale violenței în familie, victime ale dezastrelor naturale:

 • - Echipă mobilă - cod serviciu social: 8899 SIS-I;

 • - Ambulanța socială - cod serviciu social: 8899 SIS-II.

 • 12. Centre de preparare și distribuire a hranei pentru persoane în risc de sărăcie:

 • - Cantine sociale - cod serviciu social: 8899 CPDH-I;

 • - Servicii mobile de acordare a hranei/masă pe roți - cod serviciu social: 8899 CPDH-II.

 • > Servicii sociale cu cazare:

 • 1. Centre rezidențiale de îngrijire și asistență medico-socială pentru persoane vârstnice, bolnavi cronici în fază terminală:

 • - Centre rezidențiale de îngrijiri paleative - cod serviciu social: 8710 CRMS-II.

 • 2. Centre rezidențiale de recuperare/reabilitare socială și dezintoxicare pentru persoane cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanțe toxice:

 • - Centre rezidențiale de reabilitare socială pentru adicții - cod serviciu social: 8720 CR-AD-I;

 • - Centre rezidențiale de tip comunitate terapeutică - cod serviciu social: 8720 CR-AD-II.

 • 3. Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane vârstnice:

 • - Centre de tip respiro/centre de criză - cod serviciu social: 8730 CR-V-II.

 • 4. Centre rezidențiale pentru persoane adulte cu dizabilități:

 • - Centre de îngrijire și asistență - cod serviciu social: 8790 CR-D-I;

 • - Centre de recuperare și reabilitare - cod serviciu social: 8790 CR-D-II;

 • - Centre de integrare prin terapie ocupațională - cod serviciu social: 8790 CR-D-III;

 • - Centre de pregătire pentru o viață independentă - cod serviciu social: 8790 CR-D-IV;

 • - Centre de tip respiro/centre de criză - cod serviciu social: 8790 CR-D-VI;

 • - Locuințe protejate - cod serviciu social: 8790 CR-D-VII.

 • 5. Centre rezidențiale pentru copii în sistemul de protecție specială:

 • - Centre de primire în regim de urgență - cod serviciu social: 8790 CR-C-II;

 • - Adăposturi de noapte pentru copii străzii - cod serviciu social: 8790 CR-C-III;

 • - Centre de orientare, supraveghere și sprijinire a reintegrării sociale a copilului care a săvârșit fapte penale - cod serviciu social: 8790 CR-C-IV.

 • 6. Centre rezidențiale pentru tineri în dificultate:

 • - Centre multifuncționale - cod serviciu social: 8790 CRT-I;

 • - Centre de tranzit - cod serviciu social: 8790 CR-II.

 • 7. Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru victimele violenței în familie (domestice):

 • - Centre de primire în regim de urgență - cod serviciu social: 8790 CR-VD-I;

 • - Centre de recuperare - cod serviciu social: 8790 CR-VD-II;

 • - Locuințe protejate - cod serviciu social: 8790 CR-VD-III.

 • 8. Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru persoane victime ale traficului de persoane:

 • - Centre de asistență și protecție a victimelor - cod serviciu social: 8790 CR-VTP-I;

 • - Locuințe protejate - cod serviciu social: 8790 CR-VTP-II.

 • 9. Centre rezidențiale de îngrijire și asistență pentru alte categorii de persoane în situație de dependență:

 • - Centre rezidențiale de îngrijire și asistență persoane dependente (bolnavi cronici, bolnavi în fază terminală etc.) - cod serviciu social: 8790 CR-PD-I;

 • - Centre rezidențiale recuperare/reabilitare persoane dependente (altele decât persoanele vârstnice și persoanele cu dizabilități) - cod serviciu social: 8790 CR-PD-II.

Nu sunt eligibile pentru a fi subvenționate unitățile de asistență socială încadrate în Nomenclatorul serviciilor sociale, după cum urmează:

 • a) Centre de servicii comunitare și formare - cod serviciu social: 8790 CR-D -V;

 • b) Servicii pentru copilul aflat în plasament la rude/familii/persoane, precum și la asistent maternal - cod serviciu social: 8790 SF-C;

 • c) Centre pentru gravide în dificultate - cod serviciu social: 8790 CR-MC-II;

 • d) Îngrijiri personale la domiciliu (acordate de îngrijitori persoane) - cod serviciu social: 8810 ID-II;

 • e) Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilități prin asistent personal - cod serviciu social: 8810 ID-IV;

 • f) Servicii în comunitate pentru persoanele adulte cu dizabilități acordate prin asistent personal profesionist - cod serviciu social: 8899 SC-D-I;

 • g) Servicii de supraveghere și îngrijire pe timpul zilei acordate de bone - cod serviciu social: 8891 CZ-C-VIII;

 • h) Centre de zi pentru monitorizare, asistență și sprijin al femeii gravide predispusă să își abandoneze copilul - cod serviciu social: 8899 CZ-F-II;

 • i) Centre de informare și sensibilizare a populației - cod serviciu social: 8899 CZ-VD-II;

 • j) Centre de zi pentru victime ale dezastrelor naturale - cod serviciu social: 8899 CZ-PN-I;

 • k) Centre de suport pentru situații de urgență/de criză - cod serviciu social: 8899 CZ-PN-II.

În baza art. 2 alin. 2 din Normele metodologice la Legea nr. 34/1998 aprobată prin HG nr. 1153/2001 cu toate completările și modificările ulterioare, din bugetul local al Municipiului Târgu Mureș se acordă subvenții pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli curente de funcționare:

 • Cheltuieli de personal în conformitate cu specificațiile Normelor de aplicare ale Legii nr. 34/1998, cu modificările și completările ulterioare;

 • Cheltuieli cu hrană pentru persoanele asistate;

 • Cheltuieli pentru încălzirea și prepararea hranei;

 • Cheltuieli cu iluminatul;

 • Cheltuieli cu plata serviciilor, apă, canal, salubrizare, telefon etc;

 • Cheltuieli cu materiale didactice pentru persoanele asistate;

 • Cheltuieli cu obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată și echipament pentru persoanele asistate;

 • Cheltuieli de transport pentru persoanele asistate și însoțitorii lor;

 • Cheltuieli cu materiale sanitare pentru persoanele asistate;

 • Cheltuieli cu materiale pentru curățenie pentru persoanele asistate;

 • Cheltuieli pentru funcționarea mijloacelor de transport specific activității unității de asistență socială în conformitate cu specificațiile legii și a normelor de aplicare;

 • Alte cheltuieli (consumabile birou, piese de schimb, reparații etc).

Bugetul propus al programului de subvenționare pentru anul 2021 este de 1.134.300,00 lei.

Pentru anul 2021, Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș își propune următoarele obiective generale:

Obiectiv

Acțiuni/Măsuri necesare

Termene

Rezultate așteptate

pentru atingerea obiectivului

O1.

Realizarea diagnozei sociale pe municipiul Târgu Mureș

Contractarea unei firme specializate în vederea realizării diagnozei sociale la nivelul Municipiului Târgu Mureș

30.06.2021

Cu ajutorul diagnozei sociale să oferim soluții la problemele sociale identificate;

Să identificăm zonele prioritare de intervenție în domeniul social, în Municipiul Târgu Mureș pentru perioada 2021-2027;

Să realizăm elaborarea unei hărți sociale a municipiului Târgu Mureș cu categoriile de beneficiari și servicii din sfera socială.

O2.

Elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2021-2027

După finalizarea Diagnozei sociale se vor organiza consultări publice cu furnizorii de servicii sociale, instituții, reprezentanți ai societății civile. Redactarea strategiei sociale. Aprobarea strategiei de către Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș.

31.12.2021

Scopul elaborării strategiei este de a asigura condițiile furnizării unor servicii sociale de calitate, care implicit să conducă la îmbunătățirea calității vieții familiilor și persoanelor care, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu au posibilitatea să-și asigure nevoile sociale, să-și dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrarea socială.

O3.

Crearea structurii comunitare consultative conform Legii nr. 272/2004

Crearea structurii în sine cuprinzând actori sociali relevanți;

Identificarea nevoilor comunității locale; Soluționarea la nivel local a problemelor sociale concrete, respectiv nevoilor generale.

30.06.2021

Creșterea calității serviciilor sociale furnizate de către Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș.

O3.

Dezvoltarea parteneriatului public-privat între furnizorii de servicii sociale din Municipiul Târgu Mureș

Identificarea potențialilor parteneri din comunitate și înaintarea de propuneri de colaborare;

Încheierea de convenții de colaborare.

Permanent

Creșterea calității serviciilor sociale furnizate la nivelul Municipiului Târgu Mureș.

O5.

Promovarea activității de voluntariat

Campanii de promovare, informare și sensibilizare a comunității.

Permanent

Creșterea calității serviciilor sociale furnizate de către Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș.

O6.

Creșterea calității serviciilor sociale oferite precum și asigurarea continuității acestora pe plan local

6.1

Acordarea serviciilor de prevenire a abandonului școlar și instituționalizarea copiilor, prin asigurarea pe timpul zilei, a unor activități de îngrijire, educație, recreere-socializare, consiliere, dezvoltarea unor deprinderi de viață independentă, orientare școlară și profesională pentru copii în cadrul Centrului de Zi Rozmarin.

Preluare și verificare cerere și acte necesare;

Asigurarea locurilor solicitate; Evaluare și consiliere.

Permanent

Prevenirea abandonului și instituționalizarea copiilor care provin din mediile defavorizate de pe raza Municipiului Târgu Mure.

6.2

Acordarea serviciilor de consiliere pentru părinți, reprezentanți legali ai copiilor în cadrul Centrului de Consiliere și Sprijin pentru Părinți și Copii.

Preluare și verificare cerere și acte necesare;

Evaluare și consiliere.

Permanent

Sprijinii acordat părinților pentru a face față dificultăților psiho-sociale care afectează relațiile familiale, pentru dezvoltarea competențelor parentale, pentru prevenirea separării copilului de familia sa, și sprijină copiii atunci când apar problemei în dezvoltarea acestora.

6.3

Acțiuni de prevenire și combatere a cerșetoriei de pe raza municipiului Târgu Mureș.

Evaluare și consiliere

Permanent

Nota de constatare;

Raport de evaluare;

Colaborare inter-instituțională pentru rezolvarea cazurilor.

6.4

Acțiuni de monitorizare a modului de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați în străinătate de pe raza municipiului Târgu Mureș.

Evaluare și consiliere

Permanent

Nota de constatare;

Raport de evaluare;

Colaborare inter-instituțională pentru rezolvarea cazurilor.

6.5

Elaborarea planurilor de servicii pentru acordarea prestațiilor și serviciilor conform nevoi speciale.

Evaluare, consiliere, și monitorizare.

Permanent

Nota de constatare;

Plan de servicii;

Raport de evaluare;

Colaborare inter-instituțională pentru rezolvarea cazurilor.

6.6

Acțiuni de monitorizare a copiilor cu Cerințe Educaționale Speciale de pe raza municipiului Târgu Mureș.

Evaluare și consiliere

Permanent

Nota de constatare;

Raport de evaluare;

Colaborare inter-instituțională pentru rezolvarea cazurilor.

6.7

Acțiuni de consiliere, informare și

Evaluare și consiliere

Permanent

Nota de constatare;

monitorizare a asistenților personali ai persoanelor cu dizabilități severe de pe raza municipiului Târgu Mureș.

Raport de evaluare.

6.8

Eficientizarea activității echipei mobile constituite la nivelul Municipiului Târgu Mureș pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.

Preluare sesizări; Deplasare pe teren în vederea culegerii de date; Întocmirea anchetelor.

Permanent

Nota de constatare;

Raport de evaluare;

Colaborare inter-instituțională pentru rezolvarea cazurilor.

6.9

Servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice dependente.

Preluare și verificare cerere și acte necesare;

Evaluare și consiliere;

Acordare servicii de îngrijire la domiciliu.

Permanent

Rezolvarea tuturor cererilor.

6.10

Servicii de îngrijire și asistență în cămin pentru persoane vârstnice.

Preluare și verificare cerere și acte necesare;

Evaluare și consiliere; Acordare servicii de tip rezidențial de îngrijire și asistență.

Permanent

Acoperirea tuturor locurilor solicitate.

6.11

Acordarea serviciilor de cazare și consiliere la Adăpostul de Noapte pentru persoanele fără adăpost.

Preluare și verificare cerere și acte necesare;

Asigurarea locurilor de cazare; Evaluare și consiliere.

Permanent

Ocuparea tuturor locurilor solicitate.

6.12

Servicii de asigurare a hranei persoanelor aflate în situații economice-sociale sau medicale deosebite din municipiul Târgu Mureș conform Legii nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social.

Evaluare în vederea acordării; Contractare și monitorizare serviciu.

Lunar

Acordarea meselor calde; Distribuirea pachetelor de hrană.

6.13

Distribuirea alimentelor și produselor de igienă pentru persoanele defavorizate prin Programul operațional pentru ajutorarea persoanelor defavorizate.

Preluare și verificare cerere și acte necesare;

Organizarea acțiunii de distribuire;

Acordarea pachetelor cu alimente și materialelor igienico-

Până la epuizarea stocului

Sprijin constând din alimente de baza și produse de igienă strict necesare pentru persoanele defavorizate distribuite anual prin Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș.

sanitare beneficiarilor eligibili.

O7.

Creșterea calității vieții beneficiarilor de ajutor social și a altor prestații sociale:

7.1

Întocmirea anchetelor sociale pentru acordarea drepturilor cuvenite pentru protecția socială și specială a persoanelor.

Preluare cereri și acte necesare; Deplasare pe teren în vederea culegerii de date; Întocmirea anchetelor.

Permanent

Anchetă socială;

V. Anexa 1 - Lista prestațiilor/beneficiilor sociale care se asigură prin Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș.

CAPITOLUL II.

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR DE INFORMARE A PUBLICULUI CU PRIVIRE LA SERVICIILE SOCIALE EXISTENTE LA NIVEL LOCAL ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE ART. 6 DIN HOTĂRÂREA GUVERNULUI NR. 797/2017

 • 1. Revizuirea/actualizarea informațiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afișează la sediul Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș:

a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale - se publică pe pagina proprie de internet;

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale este publicată pe pagina proprie de internet?

Da

Nu

Se va bifa răspunsul cu X

Nu este cazul

b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean/Consiliului Local - se publică pe

pagina de internet;______________________________________________________________________________________________________________________________________

Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean/Consiliului Local este publicat pe pagina proprie de internet?

Da

Nu

Se va bifa răspunsul cu X

X

c) Activitatea proprie și serviciile în proprie administrare-formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. - se actualizează trimestrial și se publică pe pagina de internet._____________________________________________________________________________________________________________________

Activitatea proprie și serviciile în proprie administrare-formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. sunt actualizate cel puțin lunar?

Da

Nu

Se va bifa răspunsul cu X

X

d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici și privați - se publică pe pagina proprie de internet;________________________________________________________________________________

Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale/subdiviziuni administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici și privați sunt piblicate pe pagina proprie de internet?

Da

Nu

Se va bifa răspunsul cu X

X

e) Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate/de nivel local (și din județ) și a serviciilor sociale acordate de aceștia - se actualizează anual;

Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate/de nivel local (și din județ) și a serviciilor sociale acordate de aceștia este actualizată anual?

Da

Nu

Se va bifa răspunsul cu X

X

f) Serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș: nr. Cod serviciu, date privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. - se actualizează trimestrial/anual;

Serviciile sociale care funcționează în cadrul/coordonarea Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș: nr. Cod serviciu, date privind beneficiarii, costurile și personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. sunt actualizate trimestrial/anual?

DA

NU

Se va bifa răspunsul cu X

X

g) Situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivel local (la nivel județean) - se actualizează cel puțin anual;

Situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate la nivel local (la nivel județean) sunt actualizate cel puțin anual?

Da

Nu

Se va bifa răspunsul cu X

X

h) Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale - se actualizează cel puțin trimestrial;

Informații privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unității administrativ-teritoriale sunt actualizate cel puțin trimestrial?

Da

Nu

Se va bifa răspunsul cu X

Nu este cazul

 • 2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi

  Nr.

  Tematică

  Scurtă descriere

  1.

  Sesiuni de informare

  Modalități de acordare a serviciilor și a beneficiilor sociale pentru diferite categorii de persoane: vârstnici, persoane cu handicap, persoane vulnerabile de pe raza Municipiului Târgu Mureș.

  2.

  Campania ”Alcoolul și tutunul nu te fac important”

  Program de prevenție privind consumul de tutun, alcool și droguri adresat tinerilor din unitățile de învățământ de pe raza Municipiului Târgu Mureș.

  3.

  Campania ”Singuri acasă - ai grijă de copiii tăi oriunde te-ai afla”

  Program de educație parentală destinată părintelui care se ocupă de creșterea și educarea copilului după plecarea celuilalt părinte la muncă în străinătate, precum și persoanelor desemnate a se ocupa de creșterea și îngrijirea copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate. Întâlniri cu părintele sau după caz, persoana în grija căreia a rămas copilul , pentru utilizarea unor metode de consiliere care să faciliteze comunicarea în familie și

  rezolvarea problemelor.

  4.

  Campania ”Ajută-i cu adevărat! Spune NU cerșetoriei!”

  Program de prevenție privind reducerea fenomenului de exploatare a: - copiilor care cerșesc, aceștia nefiind lăsați să meargă la școală, fiind obligați să producă în intersecțiile și în parcările magazinelor;

  - vârstnicilor/tinerilor care nu se pot apăra de rețele de exploatatori.

 • 3. Campanii de informare și sensibilizare a comunității, organizate de serviciul public de asistență socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.

  Nr.

  Tematică

  Scurtă descriere

  Ori de câte ori se impune

  Activități educative cu copiii din centrul de zi ”Rozmarin”

  Activități culturale și artistice diverse, vizionarea unor spectacole de teatru, vizite la muzee și diverse instituții. Scopul acestor activități este dezvoltarea spiritului civic, a dezvoltării personale, a promovării unor valori morale și sociale.

4. Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistență socială

Nr.

Crt.

Tematică

Scurtă descriere

1.

Școala părinților

Programul se adresează în special părinților care au copii în programul centrului de zi; Obiectivul principal al programului este prezentarea principiilor cheie care îi vor ajuta pe părinți să înțeleagă mai bine nevoile copiilor și să dezvolte o relație de atașament și sprijin în procesul instructiv-educativ;

Subiectele abordate sunt: adaptarea copiilor la grădiniță/școală, alimentația sănătoasă, dezvoltarea și îmbogățirea limbajului, etc.

2.

Gala voluntarilor din domeniul social

Evenimentul are ca scop evidențierea sprijinului oferit comunității de către voluntari și organizațiile neguvernamentale care își desfășoară activitatea în Municipiul Târgu Mureș.

3.

Ziua Internațională a Persoanelor cu dizabilități

Sprijin pentru organizarea acestui eveniment, în vederea sensibilizării comunității pentru participarea la viața comunitară, drepturi și viață de calitate pentru persoanele cu dizabilități.

4.

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice

Sărbătorirea persoanelor vârstnice, a celor care pentru noi reprezintă un exemplu, o manifestare a respectului comunității față de această categorie.

5. Organizarea de întâlniri cu furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare etc.

Nr.

Crt.

Tematică

Scurtă descriere

1.

Întâlniri de lucru cu furnizorii de servicii sociale din municipiul Târgu Mureș (trimestrial sau ori de câte ori este necesar).

Diseminarea informațiilor către toți factorii implicați, în vederea prevenirii și intervenția precoce în situații problematice în cazul persoanelor vulnerabile.

2.

întâlniri de lucru tematice cu autorități publice interesate, furnizorii de servicii sociale, organizații de voluntariat, asociații ale persoanelor beneficiare din municipiul Târgu Mureș (lunar).

Diseminarea informațiilor către toți factorii implicați, în vederea prevenirii și intervenția precoce în situații problematice în cazul persoanelor vulnerabile.

3.

Întâlniri de lucru cu profesioniști din diferite domenii de interes în asistență socială (trimestrial).

Participarea angajaților, respectiv cadre medicale din cabinetele medicale școlare, psihologi pentru identificarea și intervenția în posibile cazuri de traumă, abuz și adicții.

6. Mesaje de interes public transmise prin presă

Nr. crt.

Tematică

Scurtă descriere

1.

Modificări legislative intervenite Campanii de infomare publică pe diferite tematici;

Furnizare de anunțuri și informații de interes public (săptămânal sau ori de câte ori se impune).

Comunicate / anunțuri în presă scrisă / audio / online Emisiune radio

CAPITOLUL III.

PROGRAMUL DE FORMARE ȘI ÎNDRUMARE METODOLOGICĂ A PERSONALULUI CARE LUCREAZĂ ÎN DOMENIUL SERVICIILOR SOCIALE

 • 1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii performanței personalului din structurile proprii/instruire:

 • a) Cursuri de perfecționare:

Nr. de persoane      Buget estimat

b) Cursuri de calificare:

Nr. de persoane

Buget estimat

Prevenirea abuzului neglijării și a exploatării copilului

-

-

c) Sesiuni de instruire pentru:

Nr. de persoane

Buget estimat

Personalul din centre

12

4.260,00

Asistenți personali

248

88.040,00

Îngrijitori

22

7.810,00

Voluntari

5

1.775,00

Personalul de specialitate


99


35.145,00


 • d) Organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de dezvoltare intercomunitară etc?

  Teme de interes

  Nr. de persoane

  Buget estimat

  -

  -

  -

 • e) Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național;

 • f) Altele.

 • 2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/revizuirea fișelor de post în vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare în servicii sociale:

 • a) Pentru asistenți sociali; b) Pentru psihologi.

Implementarea Planului de acțiune se face cu participarea tuturor compartimentelor instituției, a personalului, a partenerilor, a beneficiarilor și a altor factori interesați din comunitate. Monitorizarea și evaluarea Planului de acțiune se face de către Direcția de Asistență Socială Târgu Mureș.

p. Director Executiv, Andreia Moraru

înt/red. Cseresznyes, Kristof & Szabadi

Director Executiv Adjunct, Todoran Carmen Corina

Șef serviciu FCRUASIP, Cotruș Crina Veronica

1

Conform HG. nr. 426 din 27 mai 2020

2

Competiția de proiecte în domeniul asistenței sociale, pe linia de finanțare menționată, va fi deschisă atât organizațiilor neguvernamentale și cultelor recunoscute de lege cu servicii sociale licențiate, cât și organizațiilor neguvernamentale care au activitate în domeniul asistenței sociale, dar nu derulează servicii sociale licențiate.