Hotărârea nr. 68/2021

HCL 68 privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Planul urbanistic zonal- introducere teren în intravilan,lotizare teren şi stabilire reglementări în vederea construirii de locuinţe unifamiliale,str. Remetea fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent,Iniţiator: ŞTEFAN DOINIŢA- MARIA

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 68 din 25 martie 2021

privind aprobarea documentației de urbanism

„Planul urbanistic zonal- introducere teren în intravilan, lotizare teren și stabilire reglementări în vederea construirii de locuințe unifamiliale, str. Remetea fnr. cu regulamentul local de urbanism aferent

Inițiator: ȘTEFAN DOINIȚA- MARIA

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

a) Referatul de aprobare nr. 1363 din 05.03.2021 inițiat de Primar prin Direcția ”Arhitect Șef”, b) Avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 08/01.03.2021,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • art. 2*), alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 din 29 iulie 1991 *** Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

  • H.C.L. nr. 257/19.12.2002; H.C.L. nr. 239/17.12.2020 privind aprobare "P.U.G.- Municipiul Târgu Mureș",

  • art. 80-81 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

  • art.7, alin.(1)- (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică,

  • În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 243, alin (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism „Planul urbanistic zonal- introducere teren în intravilan, lotizare teren și stabilire reglementări în vederea construirii de locuințe unifamiliale, str. Remetea fnr., cu regulamentul local de urbanism aferent, Varianta II, pentru terenurile cu suprafața totală de teren de 10038mp, situate în intravilanul și extravilanul Municipiului Târgu Mureș, str. Remetea fnr., înscrise în cărțile funciare: C.F. nr. 136993-Tg.Mureș, nr. cad. 1481/4, teren cu suprafața de 2543mp, proprietar Ștefan Doinița Maria; C.F. nr. 138300-Tg. Mureș, nr.cad.1481/3, teren cu suprafața de 3.937mp, proprietari Păcurar Veronica în cotă de 1/3 și Moldovan Rodica în cotă de 2/3; C.F. nr. 138295- Tg. Mureș, nr.cad. 4945, teren cu suprafața de 200mp, proprietari Moldovan Rodica și Moldovan Ioan; C.F.nr. 129894- Tg. Mureș, nr. cad. 4944, teren cu suprafața de 2000mp, proprietari Lila Mihaela și Lila Marian; C.F. nr. 138292- Tg. Mureș, nr. cad.4946, teren cu suprafața de 1358mp, proprietar Filimon Ioan, în condițiile reglementărilor cuprinse în proiectul nr. 521/2017- 2020 elaborat de SC"Arhitecton"SRL- arhitect urbanist Kovacs Angela, proiect anexat care împreună cu studiile, avizele și acordurile aferente face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza în condițiile reglementărilor urbanistice atribuite zonei studiate prin P.U.Z., respectiv UTR "L2"- zona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri; "L2a"- subzona locuințelor individuale și colective mici cu P+1,2 niveluri, retrase de la aliniament cu regim de construire discontinuu și UTR"Vz"- zona spațiilor plantate; "V5z"- culoare de protecție față de infrastructura tehnică, detaliate în regulamentul local de urbanism aferent, cu obligativitatea rezolvării extinderilor aferente rețelelor de utilități și a branșamentelor de către beneficiar pe cheltuiala proprie.

Pentru emiterea autorizațiilor de construire, proprietarii imobilelor studiate prin P.U.Z. vor reglementa regimul juridic al drumurilor din zonă conform condițiilor impuse de către ADP și de către Direcția Tehnică prin avizele emise și vor obține avizul D.J.C. Mureș.

Art. 3. Se modifică limita intravilanului existent conform planșă A2.1 aferentă P.U.Z. privind reglementări urbanistice și se majorează cu suprafața de teren de 7686mp.

Art. 4. Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent, modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona reglementată prin prezenta documentație și are o valabilitate de max. 5ani de la data aprobării.

Art. 5. Prezenta hotărâre împreună cu documentația aferentă se va transmite la OCPI în vederea notării în cartea funciară. Se instituie interdicția de a schimba destinația locurilor de parcare/garare stabilite conform prezentei documentații de urbanism pe întreaga durată de existență a imobilului, interdicție care se va nota în cartea funciară la evidențierea imobilului edificat, în condițiile legii și care va putea fi ridicată/modificată doar în cazul reamplasării acestora pe un alt amplasament care să respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Arhitect Șef, Direcția Tehnică și Administrația Domeniului Public.

Art. 7. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș,

Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru“)