Hotărârea nr. 67/2021

HCL 67 privind aprobarea documentaţiei de urbanism,„Plan Urbanistic Zonal- reconversie zonă funcţională din "LV2z" în "LV1z"pentru extindere şi mansardare locuinţă”,str. Verii nr. 51 cu regulamentul local de urbanism aferent,Proprietari- Beneficiari: Benedek Theodora- Mariana- Nicoleta şi Benedek Imre- Sandor

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 67 din 25 martie 2021

privind aprobarea documentației de urbanism

„Plan Urbanistic Zonal- reconversie zonă funcțională din "LV2z" în "LV1z"pentru extindere și mansardare locuință”, str. Verii nr. 51 cu regulamentul local de urbanism aferent

Proprietari- Beneficiari: Benedek Theodora- Mariana- Nicoleta și Benedek Imre- Sandor

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

a) Referatul de aprobare nr. 576 din 02.02.2021 inițiat de Primar prin Direcția ”Arhitect Șef’, b) Avizul tehnic al Arhitectului Șef nr. 05/02.02.2021,

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

  • art. 2*), alin. (2) și art. 8, alin. (2) din Legea nr. 50/1991 din 29 iulie 1991 *** Republicată privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, prevederile art. 25, alin. (1), art. 26 și art. 56, alin. (1) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,

  • H.C.L. nr. 166/26.10.2000 privind aprobare "P.U.Z.- zona rezidențială Cornești",

  • art. 80-81 din Legea nr. 24 din 27 martie 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative,

  • art.7, alin.(1)- (2) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în

administrația publică,

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (14), art. 196 alin. (1) lit. „a” și ale art. 243, alin (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă documentația de urbanism „Plan Urbanistic Zonal- reconversie zonă funcțională din "LV2z" în "LV1z" pentru extindere și mansardare locuință”, cu regulamentul local de urbanism aferent, pentru imobilul cu suprafața de teren de 1000mp situat în intravilanul Municipiului Târgu Mureș, str. Verii nr. 51, evidențiat în cartea funciară nr. 125309- Târgu Mureș, nr. cad. 125309, aflat în proprietatea lui Benedek Theodora- Mariana-Nicoleta și Benedek Imre- Sandor, în condițiile reglementărilor cuprinse în proiectul nr. 610/2019-2020 elaborat de SC"Arhitecton"SRL- arhitect urbanist Kovacs Angela, proiect anexat care împreună cu studiile, avizele și acordurile aferente face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, se va realiza în condițiile reglementărilor urbanistice atribuite zonei studiate prin P.U.Z., respectiv UTR"LV1z"- subzona locuințelor individuale cu regim de înălțime P+1E+M, situate pe versanți slabi construiți, în condiții de densitate redusă, cu obligativitatea rezolvării extinderilor aferente rețelelor de utilități, a branșamentelor de către beneficiari pe cheltuiala proprie și respectării prevederilor H.C.L. nr. 6/2021 cu privire la aprobarea Regulamentului local privind aprobarea investițiilor private și publice în domeniul urbanismului și construcțiilor în municipiul Târgu Mureș.

Pentru emiterea autorizațiilor de construire în vederea edificării, proprietarii imobilului reglementat vor depune anticipat o declarație pe propria răspundere autentică prin care își asumă orice responsabilitate în cazul daunelor provocate propriului imobil sau imobilelor învecinate ori domeniului public/privat al municipiului Târgu Mureș, rezultate din realizarea obiectivelor propuse prin prezenta documentație.

Totodată prin declarația ce se va depune la dosar, proprietarii imobilului își asumă orice daună rezultată din realizarea investiției și renunță la orice acțiune în despăgubiri față de municipiul Târgu Mureș.

Art. 3. Planul urbanistic zonal și regulamentul local de urbanism aferent, modifică și completează prevederile planului urbanistic general pentru zona reglementată prin prezenta documentație și are o valabilitate de max. 5ani de la data aprobării.

Art. 4. Prezenta hotărâre împreună cu documentația aferentă se va transmite la OCPI în vederea notării în cartea funciară. Se instituie interdicția de a schimba destinația locurilor de parcare/garare stabilite conform prezentei documentații de urbanism pe întreaga durată de existență a imobilului, interdicție care se va nota în cartea funciară la evidențierea imobilului edificat, în condițiile legii și care va putea fi ridicată/modificată doar în cazul reamplasării acestora pe un alt amplasament care să respecte prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri și respectarea documentației de urbanism se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția Arhitect Șef.

Art. 6. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi „pentru“)