Hotărârea nr. 66/2021

HCL 66 privind aderarea Municipiului Târgu Mureș la ,„Convenția Primarilor pentru Climă și Energie” (2030)

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 66

din 25 martie 2021

privind aderarea Municipiului Târgu Mureș la „Convenția Primarilor pentru Climă și Energie” (2030)

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru, Având în vedere:

  • a) Referatul de aprobare Nr. 14604/401/DT din 23.02.2021, inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Tehnică - Biroul Energetic, referitor la aprobarea aderării Municipiului Târgu Mureș la „Convenția Primarilor pentru Climă și Energie”(2030);

  • b) Avizele favorabile ale compartimentelor de specialitate;

  • c) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgu Mureș

În conformitate cu prevederile: art.129, alin.(1), alin.(4), lit. „g” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,.

Analizând Convenția Primarilor pentru Climă și Energie (2030);

Analizând Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă - PAED al Municipiului Târgu Mureș pentru perioada 2013-2020;

Analizând Strategia Energetică a Municipiului Târgu Mureș pentru perioada 20122025;

În temeiul prevederilor art.129, alin (1), alin. (2) lit. „e”, art. 139, alin.(1), alin.(3), lit. „f” , art.196, alin (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

H o t ă r ă ș t e:

  • Art. 1. Se aprobă aderarea Municipiului Târgu Mureș la „Convenția Primarilor pentru Climă și Energie” (2030).

Art. 2. Se mandatează Primarul Municipiului Târgu Mureș, dl Soâs Zoltan, să semneze Formularul de aderare la „Convenția Primarilor pentru Climă și Energie” (2030) și asumarea angajamentelor stabilite în Documentul de angajament, care fac parte din prezenta Hotărâre.

Art. 3.. Se aprobă elaborarea „Planului de Acțiune pentru Energie Durabilă și Climă” (PAEDC), în primii doi ani de la aderare, cu scopul de a reduce emisiile de CO2 cu 40 % până în 2030 și de a spori reziliența la schimbările climatice.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Direcția Tehnică - Biroul Energetic, Direcția Arhitect Șef, Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională.

Art. 5. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6. Prezenta Hotărâre se comunică către:

  • - Direcția Arhitect Șef,

  • - Serviciul Proiecte cu Finanțare Internațională,

  • - Direcția Tehnică - Biroul Energetic,

  • - Oficiul pentru Convenția Primarilor,

  • - Agenția Locală a Energiei Alba.


Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton


Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo


(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru“)