Hotărârea nr. 65/2021

HCL 65 privind reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș,în Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș - instituție publică de interes local cu personalitate juridică,modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice,aprobarea organigramei,a numărului de personal și a statului de funcții

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 65 din 25 martie 2021

privind reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș, în Direcția Fiscală Locală Târgu

Mureș - instituție publică de interes local cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr. 5458 din 25.01.2021 inițiat de Primar prin Direcția impozite și taxe locale privind reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș, în Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș -instituție publică de interes local cu personalitate juridică, modificarea corespunzătoare a structurii organizatorice, aprobarea organigramei, a numărului de personal și a statului de funcții;

 • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș.

În conformitate cu prevederile:

 • Ordonanței de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

 • În temeiul prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala, cu modificările și completările ulterioare;

 • Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015;

 • Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 • Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

 • Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • art. 129 alin. (1) și (2) lit. „a” și „b”, alin. (3) lit. „c”, al. (14), art. 130 alin. 1- 3, art. 196 alin. (1) lit. „a”, și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă reorganizarea Direcției Impozite și Taxe Locale în Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș - instituție publică de interes local cu personalitate juridică, aflat sub autoritatea Consiliului Local Târgu Mureș și al Primarului Municipiului Târgu Mureș.

Art. 2. Denumirea noii instituții publice de interes local cu personalitate juridică este: Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș.

Art. 3. Sediul Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș - instituție publică de interes local cu personalitate juridică este Târgu Mureș, P-ța Victoriei nr.3, jud. Mureș.

Art. 4. (1) Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș - instituție publică de interes local cu personalitate juridică va prelua personalul și patrimoniul fostei direcții.

 • (2) Până la data predării patrimoniului și a bugetului, respectiv până la data separării complete a Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș, serviciile de specialitate contabilitate, salarizare, resurse umane vor fi asigurate de aparatul de specialitate al primarului municipiului, alături de personalul noii direcții.

Art. 5. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare a Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș - instituție publică de interes local cu personalitate juridică, cuprins în Anexa 1 care face parte integrantă din această hotărâre.

Art. 6. Se aprobă organigrama Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș - instituție publică de interes local cu personalitate juridică, conform Anexei 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7. Se aprobă statul de funcții și numărul de posturi pentru Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș - instituție publică de interes local cu personalitate juridică, conform Anexei 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8. Se împuternicește dl. Director executiv Szoverfi Lâszlâ pentru reprezentarea Unității Administrativ Teritoriale Municipiul Târgu Mureș în vederea înregistrării fiscale a noii persoane juridice, Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș.

Art. 9. Directorul executiv al direcției va fi ordonator terțiar de credite, iar finanțarea se va face din bugetul local, din sume provenite de la bugetul de stat, din donații, sponsorizări sau din alte contribuții din partea unor persoane fizice sau juridice, din țară sau străinătate, precum și din alte surse, cu respectarea legislației în domeniu.

Art. 10. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș și compartimentele de resort din aparatul de specialitate al primarului.

Art. 11. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. (1), lit. „c” și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ precum și ale art. 3, alin. (1) din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 12. Prezenta hotărâre se comunică:

 • • Primarului municipiului Târgu Mureș,

 • • Direcției Impozite și Taxe Locale Târgu Mureș,

 • • A.N.F.P. București, prin grija Serviciului Resurse Umane,

 • • Se va publica pe site-ul instituției.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

p. Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Szoverfi Laszlo

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”)

- funcții de execuție

- funcții de conducere

PERSONAL CONTRACTUAL

- funcții de execuție

- funcții de conducere

FUNCȚIONARI PUBLICI

TOTAL PERSONAL

o

o

O

CD CD

m

mRomânia

Județul Mureș

Consiliul Local al Municipiului Târgu Mureș

ANEXA nr.1

la H.C.L. nr. 65/25.03.2021


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL DIRECȚIEI FISCALE LOCALE TÂRGU MUREȘ

CAPITOLUL I. Dispoziții generale

Art.1(1) Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș, este organizată și funcționează în baza Hotărârii Consiliului Local Târgu Mureș nr. 65 din 25.03.2021, ca structură funcțională cu caracter permanent, fiind instituție publică de interes local cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Local Târgu-Mureș și coordonarea Primarului Municipiului Târgu Mureș, în calitate de ordonator principal de credite.

 • (2) Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș are sediul în Târgu-Mureș, Piața Victoriei nr.3, jud. Mureș își desfășoară activitatea în conformitate cu reglementările legale în vigoare, axat pe Regulamentul cadru de organizare și funcționare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Târgu-Mureș 185 din 30 mai 2019.

 • (3) Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș exercită atribuții privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitelor și taxelor locale, inclusiv a accesoriilor acestora, recuperarea creanțelor fiscale prin procedura executării silite, soluționarea acțiunilor și contestațiilor formulate împotriva actelor de control, impunere și de executare silită, precum și urmărirea creanțelor societăților aflate în procedura specială a insolvenței, competențele acesteia derivând din dispozițiile. Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015, ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

CAPITORLUL II.

Structura organizatorică

Art.2 Pentru îndeplinirea tuturor obiectivelor stabilite, desfășurarea corectă și eficientă a proceselor specifice obiectului de activitate, Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș are următoarea structură organizatorică:

 • 1 .Directorul executiv, care are în subordine directă:

 • a) .Directorul executiv adjunct;

 • b) .Serviciul Impozite și taxe persoane fizice;

 • c) .Serviciul Impozite și taxe persoane juridice;

 • d) . Biroul inspecție fiscală;

 • f) .Compartimentul Audit public intern.

 • 2 .Directorul executiv adjunct, care are în subordine următoarele servicii:

 • a) .Serviciul executare silită și evidența amenzilor;

 • b) .Serviciul juridic, contabilitate și administrativ.

CAPITOLUL III

Atribuții

Art.3 Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș are atribuții legale în stabilirea, constatarea, colectarea, controlul fiscal, recuperarea creanțelor fiscale prin procedura executării silite, soluționarea acțiunilor și contestațiilor formulate împotriva actelor de control, impunere și de executare silită, precum și urmărirea creanțelor societăților aflate în procedura specială a insolvenței.

Art.4 Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș este condusă de Directorul executiv care are principal obiectiv coordonarea, organizarea și controlul întregii activități privind impozitele și taxele locale, veniturile bugetului local.

I. Direcția Fiscală Locală Târgu Mureș

Directorul executiv

Atribuțiile directorului executiv:

 • - Este ordonator terțiar de credite pentru bugetul alocat Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș;

 • - Este reprezentatul legal al Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș;

 • - Organizează, coordonează, îndrumă și controlează prin Directorul executiv adjunct și șefii de serviciu, activitățile desfășurate de către Serviciul executare silită și evidența amenzilor, Serviciul juridic, contabilitate și administrativ, prin șefii de serviciu activitățile desfășurate de către Serviciul impozite și taxe persoane fizice, Serviciul impozite și taxe persoane juridice și Biroul inspecție fiscală;

 • - Propune în condițiile legii, cuantumul impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor și tarifele speciale, gestionate de către Direcția fiscală locală și le supune aprobării Consiliului Local;

 • - Propune spre aprobare acordarea de înlesniri la plata taxelor și impozitelor locale gestionate de către Direcția fiscală locală;

 • - Urmărește și răspunde de respectarea și aplicarea hotărârilor Consiliului local municipal și a celorlalte acte normative referitoare la taxele și impozitele locale gestionate de către Direcția fiscală locală;

 • - Întocmește raportului anual ce se prezintă Consiliului local al Municipiului Târgu Mureș și Primarului Municipiului Târgu Mureș;

 • - Elaborează proiectele de acte normative și a altor reglementări specifice activității compartimentelor aflate în subordine;

 • - Urmărește aplicarea și interpretarea întocmai a prevederilor legate de administrarea taxelor și impozitelor locale gestionate de către Direcția fiscală locală;

 • - Propune Consiliului Local al municipiului Târgu Mureș, spre aprobare Organigrama, Statul de funcții, statul de personal și Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș;

 • - Vizează fundamentarea și elaborarea proiectului de buget propriu, vizează propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru realizarea optimă a obiectivelor propuse;

 • - Urmărește și răspunde de modul de realizare a veniturilor la bugetul local;

 • - Răspunde de organizarea și executarea creanțelor bugetare.

 • - Angajează, lichidează și ordonanțează cheltuielile în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibile de încasat;

 • - Organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice;

 • - Aprobă rapoartele de inspecție fiscală;

 • - Aprobă componența:

 • comisiei de disciplină;

 • comisiei de concurs;

 • comisiei paritare;

 • comisiei de achiziții;

 • comisiei de inventariere;

și oricărei alte comisii necesare pentru buna desfășurare a activității instituției;

 • - Aprobă restituirile, compensările și transferurile de venituri din conturile de venit ale bugetului local către persoanele fizice și juridice;

 • - Emite decizii cu privire la soluționarea obiecțiunilor și contestațiilor la actele administrativ-fiscale;

 • - Emite decizii privind delegarea dreptului de semnătură șefilor compartimentelor de resort cum sunt: decizii de impunere, acte de executare, informări cu privire la bunurile impozabile, stingerea obligațiilor fiscale și alte asemenea acte emise în desfășurarea activității;

 • - Se preocupă și dispune măsuri privind pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;

 • - Răspunde de rezolvarea, în limitele competente, a cererilor contribuabililor sau de îndrumarea lor spre rezolvare către organele competente; acordă audiențe contribuabililor;

 • - Organizează și stabilește circuitul fluxurilor informaționale între serviciile și compartimentele instituției;

 • - Informează primarul în legătură cu acțiunile derulate și măsurile întreprinse de către instituție, în calitate de ordonator terțiar de credite

 • - Organizează activitățile de securitate și sănătate în muncă, de prevenire și stingere a incendiilor;

 • - Numește, sancționează și dispune suspendarea, modificarea și încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, ale raporturilor de muncă ale personalului D.F.L.T.M.;

 • - Stabilește atribuții și responsabilități, aprobă fișele de post pentru personalul din subordine;

 • - Asigură implementarea, cunoașterea și aplicarea de către personalul din subordine a procedurilor prevăzute de Sistemul de Control Intern Managerial în activitatea instituției;

 • - Îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

Directorul executiv adjunct

Directorul executiv adjunct al direcției își desfășoară activitatea în subordinea Directorului executiv al direcției și are ca principal obiectiv organizarea, coordonarea și controlul activității desfășurate de Serviciile din subordine.

Colaborează:

 • - cu toate serviciile din cadrul Direcției fiscale locale Târgu Mureș, compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și cu serviciile publice municipale pentru elaborarea strategiilor de urmărire și executare silită a impozitelor și taxelor locale;

Atribuțiile directorului executiv adjunct:

 • - Organizează, coordonează și controlează, prin șefii de serviciu, activitățile desfășurate de către serviciile din subordine.

 • - Asigură reprezentarea și apărarea intereselor autorității în fața instanțelor de judecată, a organelor cu activitate jurisdicțională, a altor instituții și autorități publice în cauzele al căror obiect este legat de activitățile desfășurate de către Serviciul juridic, insolvențe și resurse umane;

 • - Susține proiectele de Hotărâri în fața comisiilor de specialitate și răspunde la interpelări;

 • - Propune avansarea, premierea, stimularea sau măsuri de sancționare pentru personalul din subordine, în condițiile legii;

 • - Participă la menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității;

 • - Primește și asigură rezolvarea corespondenței celor doua servicii;

 • - Se preocupă și dispune măsuri privind pregătirea profesională continuă a personalului din subordine;

 • - Răspunde de rezolvarea, în limitele competente, a cererilor contribuabililor sau de îndrumarea lor spre rezolvare către organele competente; acordă audiențe contribuabililor;

 • - Organizează și stabilește circuitul fluxurilor informaționale între serviciile și compartimentele instituției;

 • - Coordonează activitatea de elaborare și actualizare a procedurile operaționale, aferente activităților desfășurate de către serviciile din subordine;

 • - Vizează fundamentarea și elaborarea proiectului de buget propriu, vizează propunerea de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru realizarea optimă a obiectivelor propuse;

 • - Urmărește și răspunde de modul de realizare a veniturilor la bugetul local;

 • - Răspunde de organizarea și executarea creanțelor bugetare.

 • - Angajează, lichidează și ordonanțează cheltuielile în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibile de încasat;

 • - Organizează sistemul de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice;

 • - Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului local municipal, dispoziții ale primarului sau primite de la șefii ierarhici.

Competență:

 • - Semnarea actelor interne elaborate de către compartimentele din subordine;

 • - Primește și repartizează corespondența care intră în direcție, verifică și semnează actele întocmite de personalul din subordine.

I.1 Serviciul impozite și taxe persoane fizice

Șeful serviciului: este funcționar public cu funcție publică de conducere, subordonat directorului executiv al direcției și are în subordine personalul serviciului.

Colaborează:

 • - cu toate compartimentele din cadrul Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș, aparatului de specialitate al Primarului și cu serviciile publice municipale pentru elaborarea strategiilor de stabilire, încasare impozite și taxe locale.

Atribuțiile șefului de serviciu:

 • - Organizează, îndrumă și controlează acțiunea de constatare, stabilire și încasare a impozitelor și taxelor locale și a taxelor gestionate de serviciu, datorate de persoanele fizice și încasare la bugetul local a veniturilor;

 • - Face propuneri pentru stabilirea de impozite, taxe locale și taxe speciale, datorate de persoanele fizice;

 • - Prin directorul direcției propune Consiliului local municipal, în condițiile legii, modificarea cuantumului impozitelor și taxelor pe care le gestioneaza serviciul, precum și stabilirea de taxe speciale;

 • - Analizează, verifică, întocmește și prezintă propunerile și dosarele în legătură cu acordarea de înlesniri la plata impozitelor si taxelor pe care le gestioneaza și urmărește permanent ținerea evidenței acestor lucrări, stadiul soluționării și respectarea termenelor;

 • - Propune acordarea de înlesniri la plata impozitelor si taxelor locale, în conditiile legii, pentru taxele si impozitele pe care le gestioneaza serviciul;

 • - Efectuează analize și întocmește situații în legătură cu verificarea, constatarea și stabilirea taxelor și impozitelor locale și a taxelor pe care le gestioneaza serviciul la persoanele fizice, rezultatele acțiunilor de verificare și impunere, măsurile luate pentru nerespectarea legislației fiscale, cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală și propune măsuri pentru întărirea legalității în materie de impozite și taxe;

 • - Organizează și verifică pe raza Municipiului Tîrgu-Mureș activitatea de identificare a bunurilor impozabile aparținând persoanelor fizice;

 • - Asigură verificarea gestionară a salariaților care efectuează încasări în numerar de impozite și taxe;

 • - Primește și asigură rezolvarea corespondenței serviciului;

 • - Întocmește și înaintează directorului executiv centralizatorul listelor de rămășițe și suprasolviri pe tipurile de impozite și taxe pe care le gestioneaza serviciul;

 • - Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local municipal;

 • - Face propuneri pentru participarea la cursuri de perfecționare a personalului din subordine în vederea creșterii performanțelor profesionale;

 • - Propune avansarea, premierea, stimularea sau măsuri de sancționare pentru personalul din subordine, în condițiile legii;

 • - Participă la menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității;

 • - Elaborează și actualizează procedurile operaționale, aferente activităților pe care le coordonează;

 • - Stabilește și ierarhizează riscurile asociate principalelor activități precum și managementul acestora, împreună cu directorul executiv al Direcției fiscale locale și personalul serviciului, în cadrul grupului de lucru;

 • - Urmărește și răspunde de respectarea și aplicarea hotărârilor Consiliului local municipal și a celorlalte acte normative care reglementează impozitele si taxele pe care le gestionează serviciul;

 • - Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin legi și alte acte normative, hotărâri ale Consiliului local municipal, dispoziții ale Primarului sau primite de la șefii ierarhici.

Competență:

 • - semnarea actelor interne elaborate de către serviciu.

Atribuțiile serviciului impozite și taxe persoane fizice:

Constată, stabileste, gestionează si operează în baza de date următoarele taxe si impozite datorate de persoanele fizice:

 • - impozit clădiri,

 • - impozit asupra mijloacelor de transport,

 • - impozit/taxa teren,

 • - taxa pentru vehicule lente,

 • - taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate,

 • - taxe speciale, cum sunt: taxa pentru folosinta in scopuri agricole a terenurilor din domeniul public al municipiului - taxa gradina, taxa pentru eliberare in regim de urgență a certificatelor de atestare fiscală, taxa de folosință teren proprietatea municipiului Tg.Mures, taxa pentru ocupare domeniul public cu garaje autorizate sau acceptate, taxa de stationare pentru ocuparea unor suprafețe de teren din domeniul public cu destinatia de statii de taximetrie, taxa curatenie primăvară/toamnă, si taxa habitat.

 • - Constituie, ține evidența si gestionează dosarele fiscale ale contribuabililor persoane fizice. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;

 • - Constată si stabilește impozitele și taxele pe care le gestionează, datorate de persoanele fizice;

 • - Urmărește întocmirea și depunerea în termenele prevăzute de lege a declarațiilor de impunere de către persoanele fizice pentru impozitele și taxele pe care le gestionează;

 • - Aplică sancțiunile prevăzute de actele normative tuturor contribuabililor care încalcă legislația fiscală și ia măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficiențelor constatate;

 • - Prelucrează declarațiile fiscale depuse de contribuabili persoane fizice pentru impozitele și taxele pe care le gestionează;

 • - Emite decizii de impunere pentru contribuabili persoane fizice pentru taxele si impozitele, mai sus precizate;

 • - Încaseaza impozitele și taxele locale, datorate de persoanele fizice;

 • - Asigura calculul majorărilor de întarziere pentru neplata la termen a obligatiilor pentru impozitele si taxele pe care le gestionează,

 • - Tine evidenta creantelor aferente impozitelor si taxelor pe care le gestionează, precum si modificările debitelor initiale

 • - Efectuează compensări între conturi si efectuează restituiri de impozite achitate in plus pentru taxele si impozitele pe care le gestionează

 • - Emite certificate fiscale la solicitarea contribuabililor

 • - Supune impunerii bunurile identificate ale contribuabililor, prin acțiuni proprii dar și în colaborare cu compartimentele din cadrul Municipiului Tg.Mures, in baza comunicărilor periodice făcute în scris de către Directia Arhitect Sef în legatura cu autorizatiile de construire emise si expirate, în baza comunicărilor făcute în scris de Biroul concesionări, închirieri, vânzări cu privire la contractele de concesiune si de vânzare imobile, și in baza comunicărilor făcute în scris către de Administratia Domeniului public pentru garaje amplasate pe domeniu public

 • - Întocmește dosare pentru debitele primite de la alte unități și asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitelor și confirmarea preluării în evidență fiscală a acestor debite;

 • - Transmiterea dosarelor fiscale pentru autoturismele apartinând persoanelor fizice care si-au schimbat domiciliul din municipiul Târgu Mures in alte localităti.

 • - Întocmirea adreselor de inaintare catre alte primarii a actelor de proprietate pentru contribuabilii cu domiciliul in alta localitate decat municipiul Tirgu Mures, care au dobandit un mijloc de transport de la un contribuabil, persoana fizica cu domiciliul in Tirgu Mures.

 • - Întocmește borderourile de debite și scăderi și urmărește operarea lor pentru taxele si impozitele pe care le gestioneaza.

 • - Verifică periodic persoanele fizice aflate în evidență ca deținătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor și taxelor, în legătură cu sinceritatea declarațiilor făcute, cu modificările intervenite operând, după caz, diferențele față de impunerile inițiale și ia măsuri pentru încasarea acestora la termen;

 • - Asigura inregistrarea ordinelor de plata in baza de date pentru taxele si impozitele pe care le gestioneaza;

 • - Inregistrarea ordinelor de plata in baza de date se va efectua de catre fiecare serviciu de specialitate, fiecare pentru taxele care pe care le gestioneaza;

 • - Asigură încasarea in numerar a amenzilor gestionate de către Serviciul executare silită și evidența amenzilor;

 • - Asigură încasarea în numerar a taxelor gestionate de către Serviciul Autorizări si Activităti economice;

 • - Asigura încasarea in numerar a obligatiilor rezultate din contractele de concesiune, gestionate de către Biroul concesionări, închirieri, vânzări;

 • - Asigura încasarea in numerar a obligatiilor gestionate de către Administratia Complexului de agrement si sport „Muresul”;

 • - Asigura încasarea în numerar a taxelor de timbru, a taxelor judiciare de timbru si a taxelor extrajudiciare de timbru;

 • - Asigura încasarea in numerar a taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public de către persoane fizice, asociații familiale, gestionate de către Administrația domeniului public;

 • - Asigura încasarea de la persoane fizice a taxelor pentru ocupare a terenului aparținând domeniului public cu garaje, boxe, chioșcuri și rulote prin verificarea după caz a documentelor primare doveditoare comunicate in scris de catre Administrația domeniului public;

 • - In sensul celor de mai sus, pentru taxele gestionate de serviciile de specialitate din cadrul Municipiului Târgu Mureș , stabilirea taxelor, operarea in baza de date, recalcularile, restituirile, compensarile, emiterea deciziilor de impunere, solutionarea eventualelor contestatii si reprezentarea in instanta, se va face de catre serviciile de specialitate in cauza.

 • - Colaborează cu Serviciul Executare Silită și Evidența Amenzilor în vederea desfășurării activității de urmărire silită a bunurilor și veniturilor persoanelor fizice pentru realizarea creanțelor bănești constând în impozite și taxe neachitate în termen bugetului local și accesoriilor aferente către bugetul local;

 • - Comunica Serviciului Executare Silită și Evidența Amenzilor, lista persoanelor fizice pentru care trebuie sa se inceapa procedura de executare silita;

 • - Primește și asigură rezolvarea corespondenței;

 • - Pastreaza confidentialitatea informatiilor gestionate

 • - Solicita informatii de la diverse institutii in vederea clarificarii situatiei fiscale a unor contribuabili persoane fizice;

 • - Asigură prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite și Consiliului local municipal, în vederea întocmirii bugetului local, precum și a modului de execuție a bugetului local;

 • - Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local municipal;

 • - Serviciul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin legi și alte acte normative, hotărâri ale Consiliului local municipal, dispoziții ale Primarului, sau primite de la șefii ierarhici.

I.2 Serviciul impozite și taxe persoane juridice

Șeful serviciului: este funcționar public cu funcție publică de conducere, subordonat directorului executiv al direcției și are în subordine personalul serviciului.

Colaborează:- cu toate compartimentele din cadrul Direcției Fiscale Locale, aparatului de specialitate al Primarului și cu serviciile publice municipale pentru elaborarea strategiilor de stabilire, încasare impozite și taxe datorate de persoanele juridice.

Atribuțiile șefului de serviciu:

 • - Organizează, îndrumă și controlează acțiunea de constatare, stabilire și încasare a impozitelor și taxelor locale si speciale gestionate de serviciu, datorate de persoanele juridice,

 • - Face propuneri pentru stabilirea de impozite, taxe locale și taxe speciale, datorate de persoanele juridice;

 • - Prin directorul direcției propune Consiliului local municipal, în condițiile legii, modificarea cuantumului impozitelor și taxelor pe care le gestioneaza serviciul, precum și stabilirea de taxe speciale pentru persoane juridice;

 • - Analizează, verifică, întocmește și prezintă propunerile și dosarele în legătură cu acordarea de înlesniri la plata impozitelor si taxelor pe care le gestioneaza și urmărește permanent ținerea evidenței acestor lucrări, stadiul soluționării și respectarea termenelor;

 • - Propune acordarea de înlesniri la plata impozitelor si taxelor locale, in conditiile legii, pentru taxele si impozitele pe care le gestioneaza serviciul;

 • - Efectuează analize și întocmește situații în legătură cu verificarea, constatarea și stabilirea taxelor și impozitelor locale și a taxelor pe care le gestioneaza serviciul, rezultatele acțiunilor de verificare și impunere, măsurile luate pentru nerespectarea legislației fiscale, cauzele care generează fenomenele de evaziune fiscală și propune măsuri pentru întărirea legalității în materie de impozite și taxe;

 • - Organizează, execută și verifică pe raza Municipiului Tîrgu-Mureș activitatea de identificare a bunurilor impozabile aparținând persoanelor juridice;

 • - Asigură verificarea gestionară a casierului care efectuează încasări în numerar de impozite și taxe pentru persoane juridice;

 • - Primește și asigură rezolvarea corespondenței serviciului;

 • - Întocmește și înaintează directorului executiv centralizatorul listelor de debite curente, rămășițe, plati și suprasolviri pe tipurile de impozite și taxe pe care le gestioneaza serviciul;

 • - Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local municipal;

 • - Face propuneri pentru participarea la cursuri de perfecționare a personalului din subordine în vederea creșterii performanțelor profesionale;

 • - Propune avansarea, premierea, stimularea sau măsuri de sancționare pentru personalul din subordine, în condițiile legii;

 • - Participă la menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității;

 • - Elaborează și actualizează procedurile operaționale, aferente activităților pe care le coordonează;

 • - Stabilește și ierarhizează riscurile asociate principalelor activități precum și managementul acestora, împreună cu directorul executiv și personalul serviciului, în cadrul grupului de lucru;

 • - Urmărește și răspunde de respectarea și aplicarea hotărârilor Consiliului local municipal și a celorlalte acte normative care reglementează impozitele si taxele pe care le gestioneaza serviciul;

 • - Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin legi și alte acte normative, hotărâri ale Consiliului local municipal, dispoziții ale Primarului sau primite de la șefii ierarhici.

Competență:

 • - semnarea actelor interne elaborate de către serviciu.

Atribuțiile serviciului impozite și taxe persoane juridice:

 • - Constată, stabileste, gestionează si operează în baza de date următoarele taxe si impozite datorate de persoanele juridice:

 • - impozit/taxa clădiri,

 • - impozit asupra mijloacelor de transport,

 • - impozit/taxa teren,

 • - taxa pentru vehicule lente,

 • - taxa pentru servicii de reclama si publicitate,

 • - taxa pentru afisaj in scop de reclama si publicitate,

 • - impozit pe spectacole,

 • - taxe speciale instituite de serviciu: taxa de folosinta teren proprietatea municipiului Târgu.Mures cu titlu de zona de protectie sonde si echipamente pentru persoane juridice private, taxa pentru ocupare domeniu public cu garaje autorizate sau acceptate, taxa de stationare pentru ocuparea unor suprafete de teren din domeniul public cu destinatia de statii de taximetrie, taxa pentru eliberare in regim de urgenta a certificatelor de atestare fiscala;

 • - Constituie, tine evidenta si gestionează dosarele fiscale ale contribuabililor persoane juridice. Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;

 • - Constată si stabilește impozitele și taxele pe care le gestionează, datorate de persoanele persoanele juridice;

 • - Urmărește întocmirea și depunerea în termenele prevăzute de lege a declarațiilor fiscale de către persoanele juridice, pentru impozitele și taxele pe care le gestionează;

 • - Aplică sancțiunile prevăzute de actele normative contribuabililor persoane juridice care încalcă legislația fiscală și ia măsurile ce se impun pentru înlăturarea deficiențelor constatate;

 • - Prelucrează declarațiile fiscale depuse de contribuabili persoane juridice pentru impozitele și taxele pe care le gestionează;

 • - Emite decizii de impunere pentru contribuabilii persoane juridice pentru taxele si impozitele, mai sus precizate;

 • - Incasează impozitele și taxele locale, precum si taxele speciale instituite de serviciu, datorate de persoanele persoanele juridice;

 • - Asigura calculul majorarilor de intarziere pentru neplata la termen a obligatiilor pentru impozitele si taxele pe care le gestioneaza,

 • - Tine evidenta creantelor aferente impozitelor si taxelor pe care le gestionează, precum si modificarile debitelor initiale;

 • - Efectueaza compensari intre conturi si efectueaza restituiri de impozite achitate in plus pentru taxele si impozitele pe care le gestioneaza;

 • - Emite certificate fiscale la solicitarea contribuabililor;

 • - Supune impunerii bunurile identificate ale contribuabililor, prin acțiuni proprii dar și în colaborare cu celelalte compartimente din cadrul Municipiului Tg.Mures:

 • - în baza comunicărilor periodice făcute în scris de către Direcția Arhitect Șef în legătură cu autorizațiile de construire emise și expirate,

 • - în baza comunicărilor facute în scris de Biroul concesionări, închirieri, vânzări cu privire la contractele de concesiune și de vânzare imobile,

 • - în baza comunicărilor făcute în scris de către Administratia Domeniului public:

 • - pentru garaje amplasate pe domeniu public,

 • - pentru terenurile și cladirile aflate în proprietatea municipiului, precum și orice modificări intervenite

 • - în baza comunicărilor efectuate de Direcția Școli în ceea ce privește contractele de închiriere încheiate cu persoane juridice,

 • - în baza comunicărilor în scris efectuate de Serviciul buget contabilitate în ceea ce privește modificarea valorilor clădirilor aflate în folosința/ chiria/ utilizarea/ administrarea persoanelor juridice;

 • - în baza comunicărilor efectuate de Direcția activități social-culturale și patrimoniale a Dispozitiilor de primar prin care se aproba emiterea Autorizatiilor pentru activitate de taximetrie;

 • - Înregistrează biletele prezentate de organizatorii de spectacole, vizează cererea de declarare a biletelor puse în vânzare, urmărește încasarea de la organizatorii de spectacole de orice tip a impozitelor datorate;

 • - Întocmește dosare pentru debitele primite de la alte unități și asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitelor și confirmarea preluării în evidență fiscală a acestor debite;

 • - Întocmește borderourile de debite și scăderi și urmărește operarea lor pentru taxele si impozitele pe care le gestionează;

 • - Verifică periodic persoanele juridice aflate în evidență ca deținătoare de bunuri sau venituri supuse impozitelor și taxelor, în legătură cu sinceritatea declarațiilor făcute, cu modificările intervenite operând, după caz, diferențele față de impunerile inițiale și ia măsuri pentru încasarea acestora la termen;

 • - Asigura inregistrarea ordinelor de plata in baza de date pentru taxele si impozitele pe care le gestionează;

 • - Înregistrarea ordinelor de plata in baza de date se va efectua de catre fiecare serviciu de specialitate, fiecare pentru taxele care pe care le gestionează;

 • - Asigura încasarea in numerar a amenzilor gestionate de catre Serviciul executare silită și evidența amenzilor;

 • - Asigura încasarea in numerar a taxelor gestionate de către Serviciul Autorizări si Activitati economice;

 • - Asigura încasarea in numerar a obligatiilor rezultate din contractele de concesiune, gestionate de catre Biroul concesionări, închirieri, vânzări;

 • - Asigura încasarea in numerar a obligatiilor gestionate de către Administratia Complexului de agrement si sport „Muresul”;

 • - Asigură încasarea in numerar a taxelor judiciare de timbru pentru persoanele juridice;

 • - Asigură încasarea de la persoane juridice a taxelor pentru ocupare a terenului aparținând domeniului public cu garaje, boxe, chioșcuri și rulote prin verificarea după caz a documentelor primare doveditoare, comunicate in scris de către Administrația domeniului public;

 • - Verifică modul în care agenții economici persoane juridice, calculează și virează la termenele legale sumele cuvenite bugetului local, cu titlu de impozite și taxe gestionate de Serviciul impozite și taxe persoane juridice.

 • - In sensul celor de mai sus, pentru taxele gestionate de alte servicii de specialitate din cadrul Municipiului Târgu Mureș, stabilirea taxelor, operarea in baza de date, recalculările, restituirile, compensările, emiterea deciziilor de impunere, solutionarea eventualelor contestatii si reprezentarea in instanta, se va face de către serviciile de specialitate in cauza.

 • - Colaborează cu Serviciul Executare Silită și Evidența Amenzilor, în vederea desfășurării activității de urmărire silită a bunurilor și veniturilor persoanelor juridice pentru realizarea creanțelor bănești constând în impozite și taxe neachitate în termen bugetului local și accesoriilor aferente către bugetul local;

 • - Comunica Serviciului Executare Silită și Evidența Amenzilor lista persoanelor juridice pentru care trebuie sa se inceapa procedura de executare silită;

 • - Colaboreaza cu Serviciul inspecție fiscală, in vederea desfasurarii activitatii de inspectie fiscala, prin punerea la dispozitie a dosarelor si a informatiilor solicitate de catre acestea, operarea in baza de date a obligatiilor stabilite in urma inspectiei fiscale;

 • - Colaborează cu Serviciul juridic, contabilitate și administrativ;

 • - Primește și asigură rezolvarea corespondenței;

 • - Pastrează confidentialitatea informatiilor gestionate;

 • - Asigură prezentarea tuturor documentelor necesare ordonatorului de credite și Consiliului local municipal, în vederea întocmirii bugetului local, precum și a modului de execuție a bugetului local;

 • - Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local municipal;

 • - Serviciul îndeplinește și alte atribuții stabilite prin legi și alte acte normative, hotărâri ale Consiliului local municipal, dispoziții ale Primarului, sau primite de la șefii ierarhici.

 • I.3 Biroul inspecție fiscală.

Șeful biroului: este funcționar public cu funcție publică de conducere, subordonat directorului executiv al direcției, și are în subordine personalul serviciului.

Colaborează:

 • - cu toate compartimentele din cadrul Direcției fiscale locale Târgu Mureș, aparatului de specialitate al Primarului și cu serviciile publice municipale și cu alte autorități, instituții publice, persoane fizice și juridice în legătură cu aspecte legate de activitatea desfășurată în cadrul serviciului.

Atribuțiile șefului de birou:

Conduce, coordonează, organizează, îndrumă, controlează și răspunde de activitatea biroului;

 • - Răspunde de realizarea calitativă, cantitativă și la termenele stabilite a lucrărilor repartizate;

 • - Participă la elaborarea sau realizarea unor lucrări de complexitate sau importanță deosebită, dispuse de superiorii ierarhici;

 • - Prezintă și susține în fața directorului executiv al instituției, lucrările și corespondența elaborate în cadrul biroului;

 • - Stabilește atribuțiile și obiectivele individuale pentru personalul din cadrul biroului;

 • - Evaluează performanțele profesionale individuale ale personalului din subordine;

 • - Elaborează și revizuiește fișele postului pentru personalul din subordine în condițiile legii;

 • - Stabilește măsurile necesare pentru cunoașterea și aplicarea legilor și dispozițiilor conducătorilor ierarhici, pentru domeniile de activitate de care răspunde;

 • - Verifică/semnează/vizează și /sau propune spre avizare lucrările executate în cadrul biroului;

 • - Participă, în condițiile legii, la elaborarea propunerilor de acte normative din domeniul de activitate al Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș;

 • - Urmărește respectarea normelor de conduită și disciplină de către personalul pe care îl conduce;

 • - Completează fișa de prezență lunară; întocmește planificarea concediilor de odihnă;

 • - Asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea Sistemului de Control Intern Managerial, elaborate și aprobate pentru activitățile specifice domeniului de activitate;

 • - Primește și asigură rezolvarea corespondenței;

 • - Păstrează confidentialitatea informatiilor gestionate

 • - Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local municipal;

 • - Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin legi și alte acte normative, hotărâri ale Consiliului local municipal, dispoziții ale Primarului, sau primite de la șefii ierarhici.

Atributii privind activitatea de inspecție fiscală:

 • - efectuează inspecții fiscale pentru verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscale, corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor de către contribuabili persoane juridice, respectării prevederilor legislației fiscale și contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferențelor obligațiilor de plată și a accesoriilor aferente acestora la contribuabili din aria sa de competență, in ceea ce privește domeniul impozitelor si taxelor, contributii sau alte sume datorate care se constituie venituri la bugetul local.

 • - verifică legalitatea si conformitatea declarațiilor fiscale, corectitudinea si exactitatea îndeplinirii obligațiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legislatiei fiscale si operarea diferențelor constatate în evidenta operativa;

 • - analizează și evaluează informațiile fiscale, în vederea stabilirii stării de fapt fiscale și a confruntării declarațiilor fiscale cu informațiile proprii sau din alte surse;

 • - sancționează, potrivit legii, faptele constatate si dispune măsuri pentru prevenirea si combaterea abaterilor de la prevederile legislației fiscale;

 • - constată faptele de natură contravenționala și aplică sancțiunile conform competențelor legale;

 • - examinează documentele aflate în dosarul fiscal al contribuabilului;

 • - verifică, concordanța dintre datele din declarațiile fiscale/informative și cele din evidență contabilă a contribuabilului;

 • - stabilește corect baza de impunere, diferențele datorate în plus sau în minus, după caz, față de creanța fiscală declarată și/sau stabilită, după caz, la momentul începerii inspecției fiscale;

 • - stabilește diferențe de obligații fiscale de plată, precum și obligațiile fiscale accesorii aferente acestora;

 • - discută constatările și solicită explicații scrise de la reprezentanții legali ai contribuabililor sau împuterniciții acestora, după caz;

 • - solicită informații de la terți, conform competențelor;

 • - dispune instituirea de măsuri asigurătorii în condițiile legii;

 • - aplică, potrivit prevederilor legale, sigilii asupra bunurilor;

 • - sesizează organele de urmărire penală, în legătură cu constatările efectuate cu ocazia inspecției fiscale și care ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni, în condițiile legii penale, cu avizul serviciului juridic;

 • - reverifică anumite perioade, ca urmare a apariției unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuării verificărilor, care influențează rezultatele acestora;

 • - informează contribuabilii, pe parcursul desfășurării inspecției fiscale, asupra constatărilor rezultate din inspecția fiscală;

 • - înscriu rezultatele inspecției fiscale într-un raport scris care va sta la baza emiterii deciziei de impunere sau a deciziei de nemodificare a bazei impozabile;

 • - încheie procese verbale, procese verbale de constatare și sancționare a contravenției și alte documente prevăzute de legislația în vigoare urmare acțiunilor de control efectuate;

 • - efectuează controale inopinate și cercetări la fața locului, din proprie inițiativă sau ca urmare a unor sesizări cu privire la existența unor fapte de încălcare a legislației fiscale;

 • - solicită efectuarea de controale încrucișate și cercetări la fața locului altor organe fiscale, în cazuri justificate;

 • - aplică prevederile metodologiilor, tematicilor și procedurilor de inspecție fiscală și ale legislației financiar - fiscale;

 • - utilizează în activitatea de inspecție fiscală informațiile din bazele de date deținute, la care acesta are acces;

 • - îndeplinește, în condițiile legii, și alte atribuții stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului local municipal, dispoziții ale primarului sau primite de la șefii ierarhici.

 • I.4. Compartimentul audit public intern

Își desfășoară activitatea în subordinea Directorului executiv și are ca obiectiv supravegherea, verificarea și auditarea întregii activități desfășurate de serviciile, birourile și compartimentele din cadrul Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș.

Atribuții:

 • - Elaborează procedurile de sistem și operaționale specifice compartimentului;

 • - Elaborează propuneri pentru planul anual de audit intern corespunzător scopului și obiectivelor vizate;

 • - Stabilește metodele și etapele de realizare a auditului intern;

 • - Stabilește concluziile/constatările fundamentate pe baza analizei obiective a datelor selectate;

 • - Elaborează procedurile formalizate aferente compartimentului de audit public intern;

 • - Elaborează raportul anual al activității de audit public intern din cadrul Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș;

 • - Elaborează documentele specifice activității de audit intern în funcție de scopul și obiectivele auditului intern, conform legislației în vigoare;

 • - Efectuează activități de audit public intern în funcție de condițiile externe apărute pe durata desfășurării procesului de audit, conform legislației în vigoare;

 • - Modifică planul anual de audit intern de asigurare (de regularitate/conformitate, de sistem);

 • - Prezintă și arhivează raportul de audit intern conform legislației în vigoare;

 • - Asigură o comunicare eficientă cu serviciile/birourile auditate;

 • - Răspunde de comunicarea în timp util a rapoartelor de audit și a măsurilor corective către toți cei implicați;

 • - Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul său de activitate;

 • - Răspunde de comunicarea în timp util a activității auditate și a datei programate pentru realizarea auditului;

 • - Răspunde de întocmirea corectă și la timp a documentelor specifice auditului;

 • - Răspunde de stabilirea metodelor de culegere a datelor: interviu, examinarea documentelor;

 • - Răspunde de păstrarea și protejarea documentelor întocmite și utilizate pe parcursul auditului, evitând deteriorarea lor;

 • - Efectuează activități de consiliere, conform planului de audit public intern, la solicitarea Directorului executiv al Direcției Fiscale Locale Tg. Mureș sau a șefilor de servicii/birouri din cadrul instituției;

 • - Raportează periodic, către conducerea direcției, constatările, concluziile și recomandările rezultate din activitățile de audit desfășurate;

 • - În cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, informează conducerea direcției, respectiv Directorul executiv, prin transmiterea documentației elaborate conform cadrului specific legal;

 • - Urmărește implementarea recomandărilor formulate în cadrul rapoartelor de audit public intern;

 • - Menține un sistem de arhivare corespunzător, în vederea menținerii documentelor din cadrul compartimentului în bune condiții și pentru a fi accesibile personalului competent în a le utiliza;

 • - Realizează orice sarcină dispusă de Directorul executiv al Direcției Fiscale Locale Tg. Mureș, în condițiile legii;

 • - Păstrează confidențialitatea informațiilor prelucrate.

 • I.5. Serviciul executare silită și evidența amenzilor

Șeful serviciului: este funcționar public cu funcție publică de conducere, subordonat directorului executiv al direcției, directorului executiv adjunct al direcției și are în subordine personalul serviciului.

Colaborează:

 • - cu toate compartimentele din cadrul Direcției fiscale locale Târgu Mureș, aparatului de specialitate al Primarului și cu serviciile publice municipale pentru elaborarea și ducerea la îndeplinire a strategiilor de încasare, urmărire și executare silită a impozitelor, taxelor și amenzilor contravenționale restante, datorate bugetului local;

 • - cu alte autorități, instituții publice, persoane fizice și juridice în legătură cu aspecte legate de activitatea desfășurată în cadrul serviciului.

Atribuțiile șefului de serviciu:

 • - Organizează, coordonează, îndrumă și controlează activitățile Serviciului executare silită și evidența amenzilor;

 • - Propune spre anulare obligațiile bugetare, supuse executării silite, mai mici decât cheltuielile de executare;

 • - Asigură înregistrarea corespondenței primite și urmărește rezolvarea acesteia cu respectarea procedurilor legale și a termenelor prevăzute de lege;

 • - Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local municipal;

 • - Face propuneri pentru participarea la cursuri de perfecționare a personalului din subordine în vederea creșterii performanțelor profesionale;

 • - Întocmește fișele posturilor și realizează evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici din cadrul Serviciului de urmărire și executare silită persoane fizice și juridice;

 • - Propune avansarea, premierea, stimularea sau măsuri de sancționare pentru personalul din subordine, în condițiile legii;

 • - Participă la menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității;

 • - Elaborează și actualizează procedurile operaționale, aferente activităților pe care le coordonează;

 • - Stabilește și ierarhizează riscurile asociate principalelor activități precum și managementul acestora, împreună cu directorul direcției și personalul serviciului, în cadrul grupului de lucru;

 • - Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului local municipal, dispoziții ale primarului sau primite de la șefii ierarhici.

Competență:

 • - semnarea actelor elaborate de către serviciu.

Atribuțiile serviciului:

 • - Efectuează procedura de executare silită a debitorilor care nu își plătesc de bunăvoie obligațiile fiscale datorate, în vederea stingerii acestora, în conformitate cu prevederile Codului de procedură fiscală și a altor acte normative care au incidență în domeniul executării silite a creanțelor bugetare locale, pe baza solicitărilor și sesizărilor primite din partea Serviciilor de impozite și taxe locale sau din partea altor compartimente din cadrul aparatului de specialitate al Primarului ;

 • - Verifică legalitatea și valabilitatea titlurilor executorii transmise de alte instituții/autorități competente și aplică măsurile legale corespunzătoare;

 • - Înregistrează titlurile executorii transmise de alte instituții/autorități competente și efectuează procedura de executarea silită;

 • - Urmărește încasarea sumelor din titlurile de creanță devenite executorii, transmise de alte instituții/autorități competente;

 • - Procedează, pe raza Municipiului Târgu-Mureș, la acțiuni de executare silită a bunurilor și veniturilor persoanelor juridice și fizice pentru încasarea impozitelor și taxelor locale neachitate în termenul de scadență, ținând seama de interesul imediat al bugetului local cât și de drepturile și obligațiile debitorilor urmăriți;

 • - Întocmește dosarele pentru debitele primite spre executare de la alte instituții/autorități competente și asigură respectarea prevederilor legale privind identificarea debitelor, confirmarea și debitarea amenzilor, despăgubirilor și a altor venituri ale bugetului local, primite de la alte instituții/autorități competente;

 • - Urmărește achitarea taxelor judiciare de timbru stabilite și eșalonate de către instanțele de judecată, procedând la executarea silită a acestora în cazul neîndeplinirii obligației de plată de către debitori la termen;

 • - Întocmește și comunică titlurile executorii în baza cărora se declanșează procedura și se efectuează operațiunile de executare silită;

 • - Întocmește procesele-verbale de aducere la îndeplinire a măsurilor asiguratorii dispuse de instanța judecătorească;

 • - Întocmește și comunică somațiile de plată;

 • - Colaborează cu toate organele competente în vederea depistării tuturor bunurilor mobile si imobile urmăribile ale debitorilor și a veniturilor acestora;

 • - Efectuează cercetări pentru identificarea sediului sau domiciliului debitorilor;

 • - Evidențiază și urmărește debitele restante primite spre urmărire și elaborează propuneri pentru compensarea plusurilor cu sumele restante pentru lichidarea dosarelor de executare silită;

 • - Înființează popriri asupra sumelor urmăribile reprezentând venituri și disponibilități bănești în lei și în valută;

 • - Verifică respectarea condițiilor de înființare a popririlor pe veniturile realizate de debitorii bugetului local, urmărește respectarea de către terții popriți a popririlor înființate și stabilește, după caz, măsurile legale pentru executarea acestora;

 • - Întocmește documentațiile și propunerile privind debitorii insolvabili și dispăruți și le prezintă spre aprobare;

 • - Aplică măsurile de executare silită asupra bunurilor mobile și imobile proprietatea debitorilor, precum și asupra veniturilor lor urmăribile, potrivit legii;

 • - Desfășoară acțiunile necesare pentru valorificarea bunurilor mobile sau imobile supuse executării silite;

 • - Repartizează sumele realizate prin executare silită, potrivit ordinii de prioritate prevăzute de lege, în cazul în care la urmărirea silită participă mai mulți creditori;

 • - Soluționează cererile de restituire a sumelor achitate în plus de către debitorii față de care s-a început executarea silită și care nu sunt de competența altor servicii;

 • - Urmărește procedurile de executare silită, care-i sunt aduse la cunoștință, pornite de către executorii judecătorești și de către celelalte organe de executare care au ca subiecți debitori la bugetul local;

 • - Formulează răspunsuri la adresele primite de către Serviciul executare silită și evidența amenzilor;

 • - Asigură arhivarea actelor pe care le instrumentează;

 • - Asigură secretul informațiilor primite în cadrul compartimentului de la societățile bancare și de la organele de politie cu care colaborează pentru identificarea debitorilor, a bunurilor și veniturilor urmăribile ale acestora;

 • - Păstrează confidențialitatea în legătură cu informațiile, faptele sau documentele de care ia cunoștință în desfășurarea activității;

 • - Participă la menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității;

 • - Îndeplinește, în condițiile legii, și alte atribuții stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului local municipal, dispoziții ale primarului sau primite de la șefii ierarhici.

 • I.6 Serviciul juridic, contabilitate și administrativ

Șeful serviciului: este funcționar public cu funcție publică de conducere, subordonat directorului executiv al direcției, directorului executiv adjunct al direcției, și are în subordine personalul serviciului.

Colaborează:

 • - cu toate compartimentele din cadrul Direcției fiscale locale Târgu Mureș, aparatului de specialitate al Primarului și cu serviciile publice municipale pentru promovarea și soluționarea litigiilor având ca obiect insolvențe și contestații, plângeri împotriva actelor administrativ fiscale;

 • - cu alte autorități, instituții publice, persoane fizice și juridice în legătură cu aspecte legate de activitatea desfășurată în cadrul direcției.

Atribuțiile șefului de serviciu:

 • - Asigură reprezentarea și apărarea intereselor autorității în fața instanțelor de judecată, a organelor cu activitate jurisdicțională, a altor instituții și autorități publice în cauzele al căror obiect este legat de activitățile desfășurate de către Direcția fiscală locală Târgu Mureș prin Serviciul impozite și taxe persoane fizice, Serviciul impozite și taxe persoane juridice, Serviciul executare silită și evidența amenzilor și Biroul inspecție fiscală;

 • - Asigură înregistrarea corespondenței primite și urmărește rezolvarea acesteia cu respectarea procedurilor legale și a termenelor prevăzute de lege;

 • - Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local municipal;

 • - Repartizează personalului din subordine sarcinile și lucrările primite, sprijină personalul pentru elaborarea lucrărilor;

 • - Verifică și semnează actele întocmite de către personalul aflat în subordine;

 • - Stabileste, după caz, prioritatea lucrărilor si termenele în care trebuie rezolvate;

 • - Urmărește elaborarea corespunzătoare și la termenele stabilite a lucrărilor repartizate de către conducătorul ierarhic superior și a celorlalte lucrări ale serviciului;

 • - Solicită, în cazurile în care este necesar, instanței judecătorești înființarea măsurilor asiguratorii pentru asigurarea realizării creanțelor;

 • - Sesizează instanța judecătorească în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, în cazul contravenienților persoane fizice care nu au achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii și nu există posibilitatea executării silite;

 • - Promovează acțiuni și urmărește procedurile de insolvență pornite împotriva persoanelor juridice și reprezintă Municipiul Târgu Mureș și Direcția fiscală locală Târgu Mureș în raporturile cu participanții la această procedură;

 • - Păstrează confidențialitatea în legătură cu informațiile, faptele sau documentele de care ia cunoștință în desfășurarea activității;

 • - Participă la menținerea și îmbunătățirea continuă a sistemului de management al calității;

 • - Face propuneri pentru participarea la cursuri de perfecționare a personalului din subordine în vederea creșterii performanțelor profesionale;

 • - Întocmește fișele posturilor și realizează evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici din cadrul Serviciului insolvențe, contestații, baza de date;

 • - Propune avansarea, premierea, stimularea sau măsuri de sancționare pentru personalul din subordine, în condițiile legii;

 • - Elaborează și actualizează procedurile operaționale, aferente activităților pe care le coordonează;

 • - Stabilește și ierarhizează riscurile asociate principalelor activități precum și managementul acestora, împreună cu directorul direcției și personalul serviciului, în cadrul grupului de lucru;

 • - Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului local municipal, dispoziții ale primarului sau primite de la șefii ierarhici.

Atribuțiile Serviciului juridic, contabilitate și administrativ

1. Atribuții privind activitatea juridică:

 • - Reprezintă și apără interesele instituției în fața instanțelor de judecată, a

organelor cu activitate jurisdicțională, a altor instituții și autorități publice în cauzele al căror obiect este legat de activitățile desfășurate de către Direcția fiscală locală Târgu Mureș;

 • - Sesizează instanța judecătorească în vederea înlocuirii amenzii cu sancțiunea

obligării contravenientului la prestarea unei activități în folosul comunității, în cazul contravenienților persoane fizice care nu au achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancțiunii și nu există posibilitatea executării silite,

 • - Promovează acțiuni și urmărește procedurile de insolvență pornite împotriva

persoanelor juridice și reprezintă Municipiul Târgu Mureș și Direcția fiscală locală în raporturile cu participanții la această procedură;

 • - Soluționează contestațiile formulate împotriva actelor administrative fiscale

emise de serviciile de impozite și taxe locale și Biroul de inspecție fiscală,

 • - Păstrează confidențialitatea în legătură cu informațiile, faptele sau documentele

de care ia cunoștință în desfășurarea activității;

 • - Primește și asigură înregistrarea corespondenței ,

 • - Colaborează cu celelalte servicii pentru întocmirea raportului anual ce se prezintă Consiliului local municipal,

 • - Îndeplinește și alte atribuții stabilite prin legi, hotărâri ale Consiliului local municipal, dispoziții ale primarului sau primite de la șefii ierarhici.

 • 2. Atribuțiile serviciului privind activitatea de contabilitate:

 • - Elaborează procedurile de sistem și operaționale specifice biroului;

 • - Participă la întocmirea notelor de fundamentare a proiectului de buget venituri și cheltuieli al Direcției fiscale locale Târgu Mureș;

 • - Participă la întocmirea lucrărilor referitoare la proiectul de buget venituri și cheltuieli pe care le prezintă spre aprobare;

 • - Organizează și conduce evidența contabilă;

 • - Asigură încadrarea corectă pe subdiviziunile clasificației bugetare a cheltuielilor efectuate;

 • - Întocmește notele contabile pentru cheltuielile efectuate atât la materiale, la salarii cât și la mijloace fixe și obiecte de inventar;

 • - Întocmește documentele de plată către unitățile bancare;

 • - Urmărește angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor privind obligațiile instituției față de prestatorii de servicii și față de salariații instituției;

 • - Asigură contabilitatea sintetică și analitică privind execuția de casă a bugetului aprobat;

 • - Lunar întocmește contul de execuție la cheltuieli, privind creditele aprobate pentru efectuarea plăților;

 • - Trimestrial și anual, întocmește bilanțul contabil și anexele la bilanț conform legii contabilității, pentru partea de cheltuieli;

 • - Asigură încasarea la timp a creditelor bugetare și lichidarea obligațiilor de plată;

 • - Întocmește adrese de reglare a conturilor de trezorerie;

 • - Operează pe conturi de buget virările și restituirile, făcute pe fiecare plătitor;

 • - Întocmește notele contabile privind veniturile bugetului local;

 • - Asigură și răspunde de arhivarea documentelor nou create;

 • - Asigură primirea și înregistrarea corespondenței, precum și transmiterea acesteia către serviciile de specialitate;

 • - Colaborează cu serviciile din cadrul direcției și cu Direcția economică din cadrul Municipiului Târgu Mureș;

 • - Îndeplinește în condițiile legii, orice alte atribuții repartizate de conducerea instituției.

 • 3. Atribuțiile serviciului privind activitatea de achiziții publice:

Realizarea tuturor operațiunilor necesare achiziționării serviciilor/bunurilor pentru desfășurarea în condiții bune a activității instituției și încheierea contractelor aferente, respectând prevederile legale.

 • - Asigurarea întocmirii documentațiilor privind organizarea și desfășurarea procedurilor de achiziții publice;

 • - Întocmirea programului anual al achizițiilor pe baza propunerilor Serviciilor/Biroului de specialitate;

 • - Întocmirea de rapoarte și analize privind activitatea de licitații;

 • - Întocmirea notei justificative privind accelerarea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată a fost alta decât licitația deschisă sau licitația restrânsă;

 • - Întocmirea referatului și deciziei pentru numirea comisiei de evaluare, comisiei de negociere;

 • - Asigurarea secretariatului tuturor procedurilor de achiziție inițiate, împreună cu comisiile de evaluare;

 • - Întocmirea și transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de ofertanți, în urma inițierii unei proceduri de achiziție;

 • - Întocmirea și redactarea proceselor-verbale de deschidere și hotărârile comisiei de

evaluare;

 • - Întocmirea și transmiterea rezultatului aplicării procedurilor de achiziție către toți

ofertanții participanți, în cel mult două zile de la data la care comisia de evaluare a stabilit oferta câștigătoare;

 • - Întocmirea contractelor de achiziții, după ce contractul este prezentat conducerii instituției;

 • - Întocmirea și transmiterea către SEAP a anunțurilor de atribuire a contractelor încheiate în urma procedurilor de achiziții inițiate de instituție, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • - Întocmirea și transmiterea, rapoartelor trimestriale privind toate contractele de achiziții publice încheiate, însoțite de fișele de date individuale ale acestora, către Administrația Finanțelor Publice Târgu Mureș;

 • - Vizarea facturile furnizorilor direcți și urmărirea derulării contractelor încheiate cu aceștia;

 • - Întocmirea documentelor necesare restituirii garanțiilor de participare;

 • - Ordonarea, îndosarierea și păstrarea documentelor rezultate din activitatea desfășurată în vederea predării la arhivă a acestora conform legii.

 • - Exercită și alte atribuții în domeniul său de activitate care sunt dispune de conducerea instituției sau care decurg din alte acte normative în vigoare privind activitatea de achiziții publice.

 • 4. Atribuțiile serviciului privind activitatea administrativă și de resurse umane:

 • - Propune directorului executiv proiectul de stat de funcții, structura organizatorică și numărul de personal;

 • - Pregătește documentația necesară aprobării Regulamentului de organizare și funcționare, a regulamentului intern și a altor documente necesare bunei funcționări a instituției;

 • - Pregătește documentația necesară elaborării statului de funcții;

 • - Organizează examenele și concursurile pentru încadrarea și promovarea în grad a personalului;

 • - Asigură secretariatul comisiilor de examen/concurs, respectiv a comisiilor de soluționare a contestațiilor;

 • - Efectuează lucrările legate de încadrarea, modificarea (promovare, transfer, delegare, detașare, mutare temporară sau definitivă), suspendarea sau încetarea raportului de serviciu pentru personalul din cadrul instituției;

 • - Ține evidența fiselor de post, a dosarelor profesionale și răspunde pentru corelarea acestora cu atribuțiile din Regulamentul de organizare șu funcționare, Codul Muncii, Codul Administrativ;

 • - Organizează în luna decembrie, pentru anul următor, programarea concediilor de odihnă a salariaților și ține evidența concediilor de odihnă, a concediilor medicale, a concediilor fără plată, a sancțiunilor disciplinare;

 • - Întocmește documente lunare privind plata drepturilor salariale ale personalului pe baza pontajelor primite de la șefii serviciilor și a concediilor medicale;

 • - Întocmește declarația lunară cu privire la contribuțiile obligatorii;

 • - Asigură relația de colaborare cu Agenția Națională a Funcționarilor Publici;

 • - Ține evidența funcționarilor publici în portalul ANFP și îl completează cu toate

modificările survenite în raportul de serviciu al acestora;

 • - Întocmește, completează și transmite lunar către ANFP veniturile obținute de

personalul instituției;

 • - Întocmește planul de perfecționare profesională;

 • - Eliberează la cerere adeverințe privind calitatea de salariat, vechimea în muncă și specialitate, numărul de zile de concediu medical;

 • - Asigură eliberarea și vizarea legitimațiilor de serviciu, a legitimațiilor de control, precum și a ecusoanelor și a cartelelor de acces;

 • - Ține evidența personalului instituției cu privire la efectuarea controlului medical periodic și face programarea acestuia în funcție de data expirării la unitatea medicală contractată de instituție;

Răspunde de implementarea prevederilor legale a dispozițiilor Legii nr. 144/2007 privind declarațiile de avere și de interese;

Răspunde de implementarea și monitorizarea respectării normelor de conduită.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Art.5. În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu prevăzute de prezentul regulament, personalul Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș își exercită competența exclusiv pe raza Municipiului Târgu Mureș.

Art.6 Toate structurile funcționale din cadrul direcției au obligația:

 • - Să asigure realizarea la timp și de calitate a tuturor sarcinilor stabilite de

conducerea direcției;

 • - Să manifeste fermitate în aplicarea legilor și solicitudine față de organele centrale

sau local cu care colaborează sau care cer sprijin în rezolvarea unor probleme din domeniile de activitate ale direcției;

 • - Să manifeste solicitudine față de toți cetățenii care se adresează Direcției fiscale

locale Târgu Mureș prin audiențe, cereri, sesizări sau reclamații în vederea rezolvării acestora potrivit dispozițiilor legale în vigoare;

 • - Să nu divulge datele sau informațiile la care au acces, decât în condițiile legii.

Art.7 Atribuțiile stabilite prin prezentul Regulament de Organizare și Funcționare al Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș se detaliază pentru fiecare post din structura organizatorică prin Fișa postului.

 • - Obligativitatea întocmirii fișelor de post revine conducătorilor ierarhici ai

structurilor pe care aceștia le coordonează.

 • - Fișele posturilor vor fi elaborate sau modificate după caz, în conformitate cu

prevederile prezentului Regulament, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.

 • - În cazul modificării prezentului Regulament, fișele postului se vor actualiza

corespunzător în termen de 30 de zile de la data modificării.

Art.8 Prevederile prezentului Regulament se completează cu orice alte dispoziții legale care privesc organizarea, funcționarea și atribuțiile Direcției fiscale locale Târgu Mureș.

Art.9 Prezentul Regulament intră în vigoare de la data aprobării sale prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Târgu Mureș și produce efecte pentru toți angajații Direcției Fiscale Locale Târgu Mureș.

Anexa nr. 3

la HCL nr. ______________

STATUL DE FUNCȚII

al DIRECȚIEI FISCALE LOCALE TÂRGU MUREȘ

Nr. crt.

Nume și prenume

Structura

Funcția de demnitate publică

Înalt funcționar public

Funcție publică

Clasa

Gradul profesional

Studii

Functia contractuala

Treapta profesionala/gra

d

Studii           |

Funcție contractuală

Gradul profesional

Studii

Observații

De conducere

De execuție

De conducere

De executie

De conducere

De execuție

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

10

11

12

13

14

DIRECȚIA FISCALĂ LOCALĂ TÂRGU MUREȘ (1+75)

1

Director ex.

II

S

2

Director ex. adj.

II

S

Serviciul impozite și taxe persoane fizice (1+28)

3

Șef serviciu

II

S

4

Consilier

I

Sup

S

5

Inspector

I

Sup

S

6

Inspector

I

Sup

S

7

Inspector

I

Sup

S

8

Inspector

I

Sup

S

9

Inspector

I

Sup

S

10

Inspector

I

Sup

S

11

Inspector

I

Sup

S

12

Inspector

I

Sup

S

13

Inspector

I

Sup

S

14

Inspector

I

Princ

S

15

Inspector

I

Princ

S

16

Inspector

I

Princ

S

17

Inspector

I

Asist

S

18

Inspector

I

Asist

S

19

Inspector

I

Asist

S

20

Inspector

I

Asist

S

21

Inspector

I

Asist

S

22

Referent

III

Sup

M

23

Referent

III

Sup

M

24

Referent

III

Sup

M

25

Referent

III

Sup

M

26

Referent

III

Sup

M

27

Referent

III

Sup

M

28

Referent

III

Sup

M

29

Referent

III

Sup

M

30

Referent

III

Sup

M

31

Referent

III

Princ

M

Serviciul impozite și taxe persoane juridice (1+11)

32

Șef serviciu

II

S

33

Consilier

I

Sup

S

34

Consilier

I

Sup

S

35

Inspector

I

Sup

S

36

Inspector

I

Sup

S

37

Inspector

I

Sup

S

38

Inspector

I

Sup

S

39

Inspector

I

Princ

S

40

Referent

III

Sup

M

41

Referent

III

Sup

M

42

Referent

III

Sup

M

43

Referent

III

Sup

M

Biroul inspecție fiscala (1+5)

44

Șef birou

II

S

45

Inspector

I

Sup

S

46

Inspector

I

Sup

S

47

Inspector

I

Sup

S

48

Inspector

I

Sup

S

49

Inspector

I

Princ

S

Compartiment audit public intern (1)

50

Auditor

I

Sup

S

Serviciul executare silită și evidența amenzilor (1+14)

51

Șef serviciu

II

S

52

Consilier

I

Sup

S

53

Inspector

I

Sup

S

54

Inspector

I

Sup

S

55

Inspector

I

Sup

S

56

Inspector

I

Sup

S

57

Inspector

I

Sup

S

58

Inspector

I

Sup

S

59

Inspector

I

Sup

S

60

Inspector

I

Sup

S

61

Inspector

I

Sup

S

62

Inspector

I

Sup

S

63

Inspector

I

Sup

S

64

Inspector

I

Princ

S

65

Referent

III

Sup

M

Serviciul insolvențe, contabilitate și administrativ (1+10)

66

Șef serviciu

II

S

67

Consilier jurii

I

Sup

S

68

Consilier juri

I

Sup

S

69

Consilier juri

I

Sup

S

70

Consilier juri

I

Sup

S

71

Consilier juri

I

Asist

S

72

Inspector

I

Sup

S

73

Inspector

I

Sup

S

74

Inspector

I

Sup

S

75

Inspector

I

Sup

S

76

Inspector

I

Asist

S