Hotărârea nr. 64/2021

HCL 64 privind actualizarea Organigramei şi Statului de funcţii a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureş,prin punerea în executare a Sentinţei nr. 189 din 18.06.2020,pronunțată de Tribunalul Mureș,Secția de contencios administrativ și fiscal,în dosar nr. 75/102/2020,definitivă prin Decizia Civilă nr.777/R din 09.12.2020 a Curţii de Apel Târgu Mureș şi în conformitate cu HCL nr. 47 din 25 februarie 2021

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 64

din 12 martie 2021

privind actualizarea Organigramei și Statului de funcții a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș, prin punerea în executare a Sentinței nr. 189 din 18.06.2020, pronunțată de Tribunalul Mureș, Secția de contencios administrativ și fiscal, în dosar nr. 75/102/2020, definitivă prin Decizia Civilă nr.777/R din 09.12.2020 a Curții de Apel Târgu Mureș și în conformitate cu HCL nr. 47 din 25 februarie 2021

Consiliul local al municipiului Târgu Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) Referatul de aprobare nr.16982 din 03.03.2021 inițiat de Primarul Municipiului Târgu Mureș, prin Direcția proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică, pentru Proiectul de hotărâre privind actualizarea Organigramei și Statului de funcții a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș, prin punerea în executare a Sentinței nr. 189 din 18.06.2020, pronunțată de Tribunalul Mureș, Secția de contencios administrativ și fiscal, în dosar nr. 75/102/2020, definitivă prin Decizia Civilă nr.777/R din 09.12.2020 a Curții de Apel Târgu Mureș și în conformitate cu HCL nr. 47 din 25 februarie 2021;

 • b) Raportul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local municipal Târgu Mureș

În conformitate cu:

 • Sentința nr. 189 din 18.06.2020, pronunțată de Tribunalul Mureș, Secția de contencios administrative și fiscal, în dosar nr. 75/102/2020,

 • Decizia Civilă nr.777/R din 09.12.2020, pronunțată de Curtea de Apel Mureș în dosarul nr.75/102/2020 prin care instanța a respins definitiv recursul formulat de Primarul Municipiului Târgu Mureș împotriva Sentinței Civile nr. 189/18.06.2020,

 • art.80 și art.81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • art. 155 alin.2 lit. „a”, art. 156 alin.1 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 • HCL nr. 47 din 25 februarie 2021 privind modificarea structurii organizatorice a Aparatului de Specialitate al Primarului Unității Administrativ Teritoriale Târgu Mureș, Cabinet primar și Cabinet viceprimari,

 • art. 7 alin. 13 din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în

administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • art. 11 alin. 1 din Legea-Cadru Nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare,

 • art. 129 alin.(1), alin.(14), art.196, alin.(1), lit. „a” și ale art. 243, alin. (1), lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1 Se aprobă actualizarea Organigramei și Statului de funcții a Aparatului de Specialitate al Primarului Municipiului Târgu Mureș, prin punerea în executare a Sentinței nr. 189 din 18.06.2020, pronunțată de Tribunalul Mureș, Secția de contencios administrativ și fiscal, în dosar nr. 75/102/2020, definitivă prin Decizia Civilă nr.777/R din 09.12.2020 a Curții de Apel Târgu Mureș și în conformitate cu HCL nr. 47 din 25 februarie 2021.

Art. 2 Modificările intervenite conform art.1 sunt cuprinse în Anexa 1 și 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri orice dispoziții contrare se abrogă.

Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu Mureș prin Serviciul salarizare și resurse umane, din cadrul Direcției proiecte cu finanțare internațională, resurse umane, relații cu publicul și logistică.

Art. 5 În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 6 Prezenta hotărâre se comunică:

•Primarului Municipiului Târgu Mureș;

•Direcției economice;

 • • Serviciului salarizare și resurse umane;

 • • Serviciului autoritate tutelară;

 • • Direcției de Asistență Socială Târgu Mureș;

 • • Se va publica pe site-ul instituției.

Președinte de ședință, Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează,

Secretarul General al Municipiului Târgu Mureș, Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 21 voturi „pentru”)

Acest document nu conține text relevant ci doar grafice și schițe de mari dimensiuni. Vă rugăm să consultați documentul original folosind butonul "DOWNLOAD DOCUMENT PDF".

5

|                                                                                                                          Cabinet Viceprimar 2 (2)                                                                                                                          |

O

|                                                                                                                          Cabinet Viceprimar 1 (2)                                                                                                                          |

'•o

00

CN

Ui

*■

|                                                                                                                  Cabinet Primar (1+5)                                                                                                                  |

|                                                                                                                                 Demnitari                                                                                                                                 |

o

Nr. crt.

Vacant

Vacant

Vacant

Vacant

Vacant

Vacant

Vacant

Ocupat

Ocupat

| Vacant

| Ocupat

| Ocupat

| Ocupat

>—‘

Nume și prenume

Structura

| Viceprimar 2

Iviceprimar 1

|Primar

Funcția de demnitate publică

înalt funcționar public

Ui

De

conducere

Funcție publică

CN

De execuție

Clasa

00

Gradul profesional

'O

Studii

| Director de cabinet

o

De

conducere

Funcție contractuală

"Consilier al Viceprimarului ” Insp. Spec

"Consilier al Viceprimarului ” Insp. Spec

"Consilier al Viceprimarului ” Insp. Spec

"Consilier al Viceprimarului ” Insp. Spec

"Consilier al Primarului" Referent

"Consilier al Primarului" Insp. Spec

"Consilier al Primarului" Insp. Spec

"Consilier al Primarului" Referent

"Consilier al Primarului" Insp. Spec

De execuție

2

£

£

£

£

£

£

£

£

5

Gradul profesional

C

Studii

K

Observații

STAT DE FUNCȚII MUNICIPIUL TÂRGU MUREȘ

SECRETAR GENERAL

14

Vacant

Secretar general

II

S

Temporar ocupat

SERVICIUL AUDIT

PUBLIC INTERN (1+7)

15

Ocupat

Șef serviciu

II

S

16

Ocupat

Auditor

I

Sup

S

17

Vacant

Auditor

I

Sup

S

18

Ocupat

Auditor

I

Sup

S

19

Ocupat

Auditor

I

Sup

S

20

Ocupat

Auditor

I

Sup

S

21

Vacant

Auditor

I

Princ

S

22

Vacant

Auditor

I

Princ

S

BIROUL VOLUNTAR PENTR

U SITUAȚII DE URGEN

Ă (1+8)

23

Ocupat

Șef birou

II

S

24

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

25

Ocupat

Consilier

I

Princ

S

26

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

27

Ocupat

Inspector

I

Princ

S

28

Vacant

Inspector

I

Princ

S

29

Vacant

Muncitor

I

G

30

Ocupat

Muncitor

I

G

31

Ocupat

Muncitor

I

G

DIRECȚIA PROIECTE CU FINANȚARE INTERNAȚIONALĂ, RESURSE UMANE, RELAȚII CU PUBLICUL ȘI LOGISTICĂ (1+ 66+10*)

32

Temporar vacant

Director ex.

II

S

33

Vacant

Director ex. adj.

II

S

Temporar ocupat

Serviciul relații cu publicul (1+7)

34

Ocupat

Șef serviciu

II

S

35

Vacant

Consjur.

I

Sup

S

36

Vacant

Consilier

I

Sup

S

37

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

38

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

39

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

40

Vacant

Inspector

I

Sup

S

41

Ocupat

Inspector

I

Asist

S

Serviciul proiecte cu finan

are internațională (1+9+10*)

42

Temporar vacant

Șef Serviciu

II

S

43

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

44

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

45

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

46

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

47

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

48

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

49

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

50

Ocupat

Inspector

I

Asist

S

51

Vacant

Referent de spec.

II

Sup

SSD

Compartiment implementare proiecte cu finanțare internațională (10*)

1

Ocupat

Insp. Spec

IA

S

*

2

Ocupat

Insp. Spec

IA

S

*

3

Vacant

Insp. Spec

IA

S

*

4

Vacant

Insp. Spec

IA

S

*

5

Vacant

Insp. Spec

I

S

*

6

Vacant

Insp. Spec

II

S

*

7

Vacant

Insp. Spec

II

S

*

8

Vacant

Insp. Spec

II

S

*

9

Vacant

Insp. Spec

II

S

*

10

Vacant

Insp. Spec

II

S

*

*10 posturi de natură contractuală adăugate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile conform pct. 4 și 6 din OUG 63/2010

Serviciul salarizare și resurse umane (1+11)

52

Vacant

Șef serviciu

II

S

53

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

54

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

55

Vacant

Consilier

I

Sup

S

56

Vacant

Consilier

I

Princ

S

57

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

58

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

59

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

60

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

61

Ocupat

Inspector

I

Princ

S

62

Ocupat

Inspector

I

Princ

S

63

Ocupat

Inspector

I

Princ

S

Serviciul logistică (1+34)

64

Vacant

Șef serviciu

II

S

65

Temporar vacant

Consilier juridic

I

Princ

S

66

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

67

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

68

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

69

Vacant

Inspector

I

Sup

S

70

Vacant

Inspector

I

Sup

S

71

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

72

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

73

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

74

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

75

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

76

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

77

Ocupat

Inspector

I

Asist

S

78

Ocupat

Inspector

I

Asist

S

79

Ocupat

Referent

III

Sup

M

80

Ocupat

Referent

III

Sup

M

81

Ocupat

Referent

III

Sup

M

82

Ocupat

Referent

III

Princ

M

83

Ocupat

Referent

III

Asist

M

84

Ocupat

Insp. Spec.

IA

S

85

Vacant

Insp. Spec

II

S

86

Ocupat

Referent

IA

M

87

Ocupat

Referent

IA

M

88

Ocupat

Referent

IA

M

89

Ocupat

Referent

IA

M

90

Ocupat

Referent

IA

M

91

Ocupat

Referent

IA

M

92

Ocupat

Referent

IA

M

93

Ocupat

Muncitor

I

G

94

Ocupat

Muncitor

I

G

95

Ocupat

Muncitor

I

G

96

Ocupat

Îngrijitor

I

G

97

Ocupat

Îngrijitor

I

G

98

Ocupat

Îngrijitor

I

G

DIRECȚIA ECONOMICĂ (1+36)

99

Vacant

Director ex.

II

S

Temporar ocupat

100

Ocupat

Director ex.adj

II

S

Serviciul achiziții publice (1+12)

101

Vacant

Șef serviciu

II

S

Temporar ocupat

102

Ocupat

Consilier achiziții publice

I

Sup

S

103

Temporar vacant

Consilier achiziții publice

I

Sup

S

104

Ocupat

Consilier achiziții publice

I

Sup

S

105

Ocupat

Consilier achiziții publice

I

Sup

S

106

Ocupat

Consilier achiziții publice

I

Sup

S

107

Ocupat

Consilier achiziții publice

I

Sup

S

108

Ocupat

Consilier achiziții publice

I

Sup

S

109

Ocupat

Consilier achiziții publice

I

Sup

S

110

Ocupat

Consilier achiziții publice

I

Princ

S

111

Ocupat

Consilier achiziții publice

I

Princ

S

112

Ocupat

Consilier achiziții publice

I

Asist

S

113

Ocupat

Consilier achiziții publice

I

Asist

S

Birou concesiuni, închierieri și vânzări (1+5)

114

Vacant

Șef birou

II

S

Temporar ocupat

115

Vacant

Consilier juridic

I

Princ

S

116

Ocupat

Consilier juridic

I

Asist

S

117

Temporar vacant

Inspector

I

Sup

S

118

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

119

Ocupat

Inspector

I

Princ

S

Serviciul buget - control financiar intern (1+9)

120

Ocupat

Șef serviciu

II

S

121

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

122

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

123

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

124

Temporar vacant

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

125

Inspector

I

Sup

S

126

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

127

Ocupat

Inspector

I

Princ

S

128

Temporar vacant

Inspector

I

Asist

S

129

Ocupat

Referent de spec.

II

Sup

SSD

Biroul contabilitate (1+5)

130

Temporar vacant

Șef birou

II

S

Temporar ocupat

131

Temporar vacant

Consilier

I

Sup

S

132

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

133

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

134

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

135

Ocupat

Referent

III

Sup

M

DIRECȚIA ȘCOLI (1+25+76*)

136

Ocupat

Director ex.

II

S

137

Ocupat

Director ex. adj

II

S

Serviciul investiții, reparații școli, biserici și spitale (1+7)

138

Ocupat

Șef serviciu

II

S

139

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

140

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

141

Vacant

Inspector

I

Princ

S

142

Ocupat

Inspector

I

Princ

S

143

Ocupat

Inspector

I

Princ

S

144

Ocupat

Inspector

I

Asist

S

145

Vacant

Referent de spec.

II

Sup

SSD

Serviciul juridic, logistic, licita

ii și asociații de proprietari (1+7)

146

Ocupat

Șef serviciu

II

S

147

Ocupat

Consilier juridic

I

Sup

S

148

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

149

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

150

Vacant

Inspector

I

Sup

S

151

Vacant

Inspector

I

Sup

S

152

Vacant

Inspector

I

Princ

S

153

Ocupat

Inspector

I

Asist

S

Serviciul coordonare, administrare, urmărire, aprobare a bugetelor de cheluieli administrative (1+7)

154

Vacant

Șef serviciu

II

S

155

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

156

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

157

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

158

Vacant

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

159

Inspector

I

Princ

S

160

Vacant

Referent de spec.

II

Sup

SSD

161

Ocupat

Referent

III

Sup

M

Compartiment Coordonare Cabinete școlare*

1

Ocupat

Medic primar

S

**

2

Vacant

Medic primar

S

** Temporar vacant (medic),   Temporar

ocupat (medic)

3

Ocupat

Medic primar

S

**

4

Ocupat

Medic primar

S

**

5

Ocupat

Medic primar

S

**

6

Ocupat

Medic primar

S

**

7

Ocupat

Medic primar

S

**

8

Ocupat

Medic primar

S

**

9

Ocupat

Medic primar

S

**

10

Ocupat

Medic primar

S

**

11

Ocupat

Medic specialist

S

**

12

Ocupat

Medic specialist

S

**

13

Ocupat

Medic specialist

S

**

14

Ocupat

Medic specialist

S

**

15

Ocupat

Medic specialist

S

**

16

Ocupat

Medic specialist

S

**

17

Ocupat

Medic specialist

S

**

18

Ocupat

Medic

S

**

19

Ocupat

Medic

S

**

20

Ocupat

Medic

S

**

21

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

22

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

23

Vacant

As. Med. Pr.

PL

**

24

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

25

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

26

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

27

Vacant

As. Med. Pr.

PL

** Temporar ocupat (As.Med.)

28

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

29

Vacant

As. Med. Pr.

PL

**

30

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

31

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

32

Vacant

As. Med. Pr.

PL

**

33

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

34

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

35

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

36

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

37

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

38

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

39

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

40

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

41

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

42

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

43

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

44

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

45

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

46

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

47

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

48

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

49

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

50

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

51

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

52

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

53

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

54

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

55

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

56

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

57

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

58

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

59

Ocupat

As. Med. Pr.

PL

**

60

Ocupat

As.Med.Pr.

PL

**

61

Ocupat

As.Med.Pr.

PL

**

62

Ocupat

As.Med.Pr.

PL

**

63

Ocupat

As Med.Pr.

PL

**

64

Ocupat

As. Med.

PL

**

65

Ocupat

As. Med.

PL

**

66

Ocupat

As. Med.

PL

**

67

Ocupat

As. Med.

PL

**

68

Ocupat

As. Med.

PL

**

69

Ocupat

As. Med.

PL

**

70

Ocupat

As. Med.

PL

**

71

Ocupat

Mediator sanitar

M

**

72

Ocupat

Mediator sanitar

M

**

73

Ocupat

Mediator sanitar

M

**

74

Ocupat

Mediator sanitar

M

**

75

Vacant

Mediator sanitar

M

**

76

Vacant

Mediator sanitar

M

**

** 76 posturi de natură contractuală - medici și asistenți medicali la Compartimentul coordonare Cabinete școlare- capitol "Sănătate" conform art. 3 alin 2 din OUG 63/2010

DIRECȚIA ARHITECT ȘEF (1+21)

162   | Ocupat

Arhitect șef

II

S

Serviciul urbanism, dezvoltare durabilă, informatizare (1+9)

163

Ocupat

Șef serviciu

II

S

164

Ocupat

Consilier juridic

I

Sup

S

165

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

166

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

167

Ocupat

Consilier

I

Princ

S

168

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

169

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

170

Ocupat

Inspector

I

Princ

S

171

Temporar vacant

Inspector

I

Asist

S

172

Ocupat

Referent de spec.

II

Sup

SSD

Serviciul autorizări în construcții (1+10)

173

Vacant

Șef serviciu

II

S

Temporar ocupat

174

Temporar Vacant

Consilier

I

Sup

S

Temporar ocupat

175

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

176

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

177

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

178

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

179

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

180

Ocupat

Referent de spec.

II

Sup

SSD

181

Ocupat

Referent de spec.

II

Sup

SSD

182

Ocupat

Referent de spec.

II

Sup

SSD

183

Ocupat

Referent

III

Sup

M

DIRECȚIA IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE (1+75)

184

Ocupat

Director ex.

II

S

185

Ocupat

Director ex. adj.

II

S

Serviciul impozite și taxe persoane fizice (1+30)

186

Ocupat

Șef serviciu

II

S

187

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

188

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

189

Vacant

Inspector

I

Sup

S

190

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

191

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

192

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

193

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

194

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

195

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

196

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

197

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

198

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

199

Ocupat

Inspector

I

Princ

S

200

Ocupat

Inspector

I

Princ

S

201

Ocupat

Inspector

I

Princ

S

202

Ocupat

Inspector

I

Asist

S

203

Ocupat

Inspector

I

Asist

S

204

Ocupat

Inspector

I

Asist

S

205

Ocupat

Inspector

I

Asist

S

206

Ocupat

Inspector

I

Asist

S

207

Ocupat

Referent

III

Sup

M

208

Ocupat

Referent

III

Sup

M

209

Ocupat

Referent

III

Sup

M

210

Ocupat

Referent

III

Sup

M

211

Ocupat

Referent

III

Sup

M

212

Ocupat

Referent

III

Sup

M

213

Ocupat

Referent

III

Sup

M

214

Ocupat

Referent

III

Sup

M

215

Ocupat

Referent

III

Sup

M

216

Ocupat

Referent

III

Princ

M

Serviciul impozite și taxe persoane juridice (1+11)

217

Ocupat

Șef serviciu

II

S

218

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

219

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

220

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

221

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

222

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

223

Vacant

Inspector

I

Sup

S

224

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

225

Ocupat

Inspector

I

Princ

S

226

Ocupat

Referent

III

Sup

M

227

Ocupat

Referent

III

Sup

M

228

Ocupat

Referent

III

Sup

M

Biroul inspecție fiscala (1+6)

229

Ocupat

Șef birou

II

S

230

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

231

Vacant

Inspector

I

Sup

S

232

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

233

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

234

Ocupat

Inspector

I

Princ

S

235

Ocupat

Inspector

I

Asist

S

Serviciul executare silită

i evidența amenzilor (1+15)

236

Vacant

Șef serviciu

II

S

Temporar ocupat

237

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

238

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

239

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

240

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

241

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

242

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

243

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

244

Temporar vacant

Inspector

I

Sup

S

245

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

246

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

247

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

248

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

249

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

250

Ocupat

Inspector

I

Princ

S

251

Ocupat

Referent

III

Sup

M

Serviciul insolvențe, contestații, baze de date (1+7)

252

Ocupat

Șef serviciu

II

S

253

Ocupat

Consilier juridic

I

Sup

S

254

Ocupat

Consilier juridic

I

Sup

S

255

Vacant

Consilier juridic

I

Sup

S

Temporar vacant

256

Ocupat

Consilier juridic

I

Sup

S

257

Ocupat

Consilier juridic

I

Asist

S

258

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

259

Vacant

Inspector

I

Sup

S

DIRECȚIA TEHNICA (1+24)

260

Ocupat

Director ex.

II

S

261

Ocupat

Director ex. adj.

II

S

Birou energetic (1+5)

262

Ocupat

Șef birou

II

S

263

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

264

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

265

Ocupat

Inspector

I

Princ

S

266

Ocupat

Inspector

I

Asist

S

267

Ocupat

Referent

III

Sup

M

Compartiment supraveghere deținători rețele și monitorizarea serviciilor publice (4)

268

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

269

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

270

Vacant

Referent

III

Sup

M

271

Ocupat

Referent

III

Princ

M

Compartiment investiții construcții drumuri și străzi (6)

272

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

273

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

274

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

275

Vacant

Inspector

I

Sup

S

276

Vacant

Referent

III

Sup

M

277

Ocupat

Muncitor

I

G

Compartiment investitii constructii civile (7)

278

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

279

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

280

Temporar vacant

Inspector

I

Sup

S

281

Vacant

Inspector

I

Sup

S

282

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

283

Ocupat

Referent de spec.

II

Sup

SSD

284

Ocupat

Referent

III

Sup

M

DIRECȚIA ACTIVITĂȚI SOCIAL-CULTURALE, PATRIMONIALE ȘI COMERCIALE (1+33)

285

Vacant

Director ex

II

S

Temporar ocupat

286

Ocupat

Director ex adjunct

II

S

287

Ocupat

Director ex adjunct

II

S

Biroul unic (1+5)

288

Ocupat

Șef birou

II

S

289

Ocupat

Inspector

Sup

S

290

Ocupat

Inspector

Sup

S

291

Ocupat

Inspector

Sup

S

292

Ocupat

Inspector

Princ

S

293

Ocupat

Inspector

Asist

S

Serviciul autorizări activități economice (1+8)

294

Ocupat

Șef serviciu

II

S

295

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

296

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

297

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

298

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

299

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

300

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

301

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

S

302

Vacant

Inspector

I

Sup

Serviciul activități culturale, s

portive, de tineret și locativ (1+7)

303

Ocupat

Șef serviciu

II

S

304

Ocupat

Consilier juridic

I

Sup

S

305

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

306

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

307

Temporar vacant

Consilier

I

Sup

S

Temporar ocupat

308

Vacant

Consilier

I

Asist

S

309

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

310

Vacant

Inspector

I

Sup

S

Serviciul relații interne și internaționale (1+7)

311

Ocupat

Șef serviciu

II

312

Ocupat

Consilier juridic

I

Sup

S

313

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

314

Vacant

Consilier

I

Sup

S

315

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

316

Ocupat

Inspector

I

Princ

S

317

Temporar vacant

Inspector

I

Asist

S

318

Ocupat

Inspector

I

Asist

S

DIRECȚIA JURIDICĂ, CONTENCIOS ADMINISTRATIV ȘI ADMINISTRAȚIE PUBLICĂ LOCALĂ (1+26)

319   | Ocupat

Director ex

II

S

Serviciul juridic, contencios administrativ (1+9)

320

Ocupat

Șef serviciu

II

S

321

Ocupat

Consilier juridic

I

Sup

S

322

Ocupat

Consilier juridic

I

Sup

S

323

Ocupat

Consilier juridic

I

Sup

S

324

Ocupat

Consilier juridic

I

Sup

S

325

Ocupat

Consilier juridic

I

Sup

S

326

Temporar vacant

Consilier juridic

I

Sup

S

327

Temporar vacant

Consilier juridic

I

Princ

S

328

Ocupat

Consilier juridic

I

Asist

S

329

Ocupat

Consilier juridic

I

Asist

S

Serviciul autoritate tutelară (1+7)

330

Ocupat

Șef serviciu

II

S

331

Ocupat

Consilier juridic

I

Sup

S

332

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

333

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

334

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

335

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

336

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

337

Ocupat

Inspector

I

Asist

S

Serviciul fond funciar și registrul agricol (1+7)

338

Vacant

Ocupat

Șef serviciu

II

S

Temporar ocupat

339

Consilier juridic

I

Sup

S

340

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

341

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

342

Ocupat

Consilier

I

Sup

S

343

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

344

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

345

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

SERVICIUL RELAȚII CU CONSILIERII, SECRETARIAT, EVIDENȚĂ ALEGĂTORI ȘI ARHIVĂ (1+9)

346

Ocupat

Șef serviciu

II

S

347

Ocupat

Insp spec

IA

S

348

Ocupat

Insp spec

IA

S

349

Ocupat

Insp spec

IA

S

350

Ocupat

Insp spec

IA

S

351

Ocupat

Insp spec

IA

S

352

Ocupat

Insp spec

I

S

353

Ocupat

Insp spec

II

S

354

Ocupat

Referent

IA

M

355

Vacant

Referent

IA

M

Temporar ocupat

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL DE EVIDENTA A PERSOANELOR (1+34)

356   | Ocupat

Director executiv

II

S

Serviciul stare civilă (1+11)

357

Ocupat

Șef serviciu

II

S

358

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

359

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

360

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

361

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

362

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

363

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

364

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

365

Vacant

Referent de spec.

II

Sup

SSD

366

Ocupat

Referent

m

Sup

M

367

Ocupat

Referent

m

Sup

M

368

Ocupat

Referent

m

Sup

M

Serviciul evidență a persoanelor (1+21)

369

Ocupat

Șef serviciu

II

S

370

Ocupat

Consilier

I

Princ

S

371

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

372

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

373

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

374

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

375

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

376

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

377

Ocupat

Inspector

I

Sup

S

378

Ocupat

Inspector

I

Princ

S

379

Ocupat

Inspector

I

Princ

S

380

Ocupat

Inspector

I

Princ

S

381

Ocupat

Inspector

I

Princ

S

382

Ocupat

Referent

III

Sup

M

383

Ocupat

Referent

III

Sup

M

384

Vacant

Referent

I

Sup

S

385

Ocupat

Insp spec

I

S

386

Ocupat

Referent

IA

M

387

Ocupat

Referent

I

M

388

Vacant

Îngrijitor

I

G

389

Ocupat

Referent

IA

M

390

Ocupat

Referent

IA

M

DIRECȚIA POLIȚ

IA LOCALĂ (1+139)

391   | Ocupat

Director executiv

II

S

Serviciul ordine publică (1+62)

392   | Ocupat

Șef serviciu

II

S

Birou 1 ordine și liniște publică (1+13)

393

Ocupat

Șef birou

II

S

394

Vacant

Politist local (S)

I

Sup

S

395

Ocupat

Politist local (S)

I

Sup

S

396

Ocupat

Politist local (S)

I

Sup

S

397

Ocupat

Politist local (S)

I

Sup

S

398

Ocupat

Politist local (S)

I

Sup

S

399

Ocupat

Politist local (S)

I

Sup

S

400

Ocupat

Politist local (S)

I

Princ

S

401

Ocupat

Politist local (M)

III

Sup

M

402

Ocupat

Politist local (M)

III

Sup

M

403

Ocupat

Politist local (M)

III

Sup

M

404

Ocupat

Politist local (M)

III

Sup

M

405

Ocupat

Politist local (M)

III

Sup

M

406

Ocupat

Politist local (M)

III

Sup

M

Birou 2 ordine și liniște publică (1+13)

407

Ocupat

Șef birou

II

S

408

Ocupat

Polițist local (S)

I

Sup

S

409

Ocupat

Polițist local (S)

I

Sup

S

410

Ocupat

Polițist local (S)

I

Princ

S

411

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

412

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

413

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

414

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

415

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

416

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

417

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

418

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

419

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

420

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

Birou 3 ordine și liniște publică (1+12)

421

Ocupat

Șef birou

II

S

422

Ocupat

Polițist local (S)

i

Sup

S

423

Ocupat

Polițist local (S)

i

Sup

S

424

Ocupat

Polițist local (S)

i

Princ

S

425

Ocupat

Polițist local (S)

i

Princ

S

426

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

427

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

428

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

429

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

430

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

431

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

432

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

433

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

Birou intervenție (1+20)

434

Ocupat

Șef birou

II

S

435

Ocupat

Polițist local (S)

i

Sup

S

436

Ocupat

Polițist local (S)

i

Sup

S

437

Ocupat

Polițist local (S)

i

Sup

S

438

Ocupat

Polițist local (S)

i

Sup

S

439

Ocupat

Polițist local (S)

i

Sup

S

440

Ocupat

Polițist local (S)

i

Sup

S

441

Ocupat

Polițist local (S)

I

Princ

S

442

Ocupat

Polițist local (S)

I

Princ

S

443

Ocupat

Polițist local (S)

I

Asist

S

444

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

445

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

446

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

447

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

448

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

449

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

450

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

451

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

452

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

453

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

454

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

Biroul siguranță rutieră (1+20)

455

Ocupat

Șef birou

II

S

456

Vacant

Consilier juridic

I

Sup

S

457

Ocupat

Polițist local (S)

I

Sup

S

458

Ocupat

Polițist local (S)

I

Sup

S

459

Ocupat

Polițist local (S)

I

Sup

S

460

Ocupat

Polițist local (S)

I

Princ

S

461

Temporar vacant

Polițist local (S)

I

Princ

S

462

Ocupat

Polițist local (S)

I

Asist

S

463

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

464

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

465

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

466

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

467

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

468

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

469

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

470

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

471

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

472

Ocupat

Polițist local (M)

III

Princ

M

473

Ocupat

Polițist local (M)

III

Princ

M

474

Ocupat

Polițist local (M)

III

Princ

M

475

Ocupat

Polițist local (M)

m

Princ

M

Serviciul de control, disciplină în construcții, comercial și protecția mediului (1+42)

476   | Ocupat

Șef serviciu

II

S

Biroul dispecerat și supraveghere teritorială (1+25)

477

Ocupat

Șef birou

II

S

478

Ocupat

Polițist local (S)

I

Sup

S

479

Ocupat

Polițist local (S)

I

Sup

S

480

Ocupat

Polițist local (S)

I

Sup

S

481

Ocupat

Polițist local (S)

I

Sup

S

482

Ocupat

Polițist local (S)

I

Sup

S

483

Ocupat

Polițist local (S)

I

Sup

S

484

Ocupat

Polițist local (S)

I

Sup

S

485

Ocupat

Polițist local (S)

I

Sup

S

486

Ocupat

Polițist local (S)

I

Sup

S

487

Ocupat

Polițist local (S)

I

Sup

S

488

Ocupat

Polițist local (S)

I

Princ

S

489

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

490

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

491

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

492

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

493

Ocupat

Polițist local (M)

III

Sup

M

494

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

495

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

496

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

497

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

498

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

499

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

500

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

501

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

502

Ocupat

Polițist local (M)

m

Asist

M

Birou de control comercial (1+5)

503

Ocupat

Șef birou

II

S

504

Ocupat

Polițist local (S)

i

Sup

S

505

Ocupat

Polițist local (S)

i

Sup

S

506

Ocupat

Polițist local (S)

i

Sup

S

507

Ocupat

Polițist local (S)

i

Princ

S

508

Ocupat

Polițist local (M)

m

Sup

M

Birou disciplină în construcții, afișaj stradal și protecția mediului (1+9)

509

Ocupat

Șef birou

II

S

510

Ocupat

Polițist local (S)

i

Sup

S

511

Ocupat

Polițist local (S)

i

Sup

S

512

Ocupat

Polițist local (S)

i

Sup

S

513

Ocupat

Polițist local (S)

i

Sup

S

514

Ocupat

Polițist local (S)

i

Sup

S

515

Ocupat

Polițist local (S)

i

Sup

S

516

Ocupat

Polițist local (M)

iii

Sup

M

517

Vacant

Ocupat

Polițist local (M)

iii

Sup

M

518

Polițist local (M)

m

Sup

M

Serviciul logistic, juridic și relații cu publicul (1+11)

519

Ocupat

Șef serviciu

II

S

520

Ocupat

Consilier juridic

i

Sup

S

521

Ocupat

Consilier juridic

i

Sup

S

522

Ocupat

Inspector

i

Sup

S

523

Ocupat

Inspector

i

Sup

S

524

Ocupat

Inspector

i

Sup

S

525

Vacant

Inspector

i

Sup

S

526

Vacant

Inspector

i

Sup

S

527

Ocupat

Inspector

i

Princ

S

528

Ocupat

Referent

iii

Sup

M

529

Ocupat

Referent

iii

Princ

M

530

Vacant

Referent

iii

Asist

M

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAȚIA SERELOR, PARCURILOR ȘI ZONELOR VERZI (1+94)

531

Vacant

Director

II

S

Temporar ocupat

532

Vacant

Director. adj.

II

S

Temporar ocupat

Serviciul dendro-floricol (1+18)

533

Vacant

Șef serviciu

II

S

Temporar ocupat

534

Ocupat

Insp spec

I

S

535

Temporar vacant

Insp.spec

II

S

536

Ocupat

Muncitor

I

G

537

Ocupat

Muncitor

I

G

538

Ocupat

Muncitor

I

G

539

Ocupat

Muncitor

I

G

540

Ocupat

Muncitor

I

G

541

Ocupat

Muncitor

I

G

542

Ocupat

Muncitor

I

G

543

Ocupat

Muncitor

I

G

544

Ocupat

Muncitor

I

G

545

Ocupat

Muncitor

I

G

546

Ocupat

Muncitor

I

G

547

Ocupat

Muncitor

I

G

548

Ocupat

Muncitor

I

G

549

Ocupat

Muncitor

I

G

550

Ocupat

Muncitor

I

G

551

Ocupat

Muncitor

I

G

Formația de întreținere și transport (1+10)

552

Vacant

Șef formație

II

M

Temporar ocupat

553

Temporar vacant

Insp.spec

II

S

Temporar ocupat (inspec.spec.

debutant)

554

Ocupat

Muncitor

I

G

555

Ocupat

Muncitor

I

G

556

Ocupat

Muncitor

I

G

557

Ocupat

Muncitor

I

G

558

Ocupat

Muncitor

I

G

559

Ocupat

Muncitor

I

G

560

Ocupat

Muncitor

I

G

561

Ocupat

Muncitor

I

G

562

Ocupat

Muncitor

I

G

Biroul administrativ și desfacere (1+6)

563

Ocupat

Șef birou

II

S

564

Temporar vacant

Insp.spec

IA

S

565

Ocupat

Insp.spec

IA

S

566

Ocupat

Insp.spec

IA

S

567

Ocupat

Referent

IA

M

568

Ocupat

Muncitor

I

G

569

Ocupat

Muncitor

I

G

Serviciul Parcuri (1+27)

570   Ocupat

Șef serviciu

II

S

Formația I parcuri (1+9)

571

Ocupat

Șef formație

II

M

572

Ocupat

Muncitor

I

G

573

Ocupat

Muncitor

I

G

574

Ocupat

Muncitor

I

G

575

Ocupat

Muncitor

I

G

576

Ocupat

Muncitor

I

G

577

Ocupat

Muncitor

I

G

578

Ocupat

Muncitor

I

G

579

Ocupat

Muncitor

I

G

580

Ocupat

Muncitor

II

G

Formația II parcuri (1+16)

581

Ocupat

Șef formație

II

M

582

Ocupat

Muncitor

I

G

583

Ocupat

Muncitor

I

G

584

Ocupat

Muncitor

I

G

585

Ocupat

Muncitor

I

G

586

Ocupat

Muncitor

I

G

587

Ocupat

Muncitor

I

G

588

Ocupat

Muncitor

I

G

589

Ocupat

Muncitor

I

G

590

Temporar vacant

Muncitor

I

G

591

Temporar vacant

Muncitor

I

G

592

Ocupat

Muncitor

I

G

593

Ocupat

Muncitor

I

G

594

Ocupat

Muncitor

II

G

595

Ocupat

Muncitor

III

G

596

Ocupat

Muncitor

IV

G

597

Ocupat

Muncitor

IV

G

Serviciul administrare fond forestier și spații verzi (1+21)

598

Vacant

Șef serviciu

II

S

Temporar ocupat

Formația de administrare fond forestier și spații verzi (1+10)

599

Vacant

Șefformație

II

M

Temporar ocupat

600

Vacant

Insp.spec

II

S

Temporar vacant

601

Temporar vacant

Insp.spec

IA

S

602

Temporar vacant

Muncitor

I

G

Temporar ocupat

603

Ocupat

Muncitor

I

G

604

Ocupat

Muncitor

I

G

605

Ocupat

Muncitor

I

G

606

Ocupat

Muncitor

I

G

607

Ocupat

Muncitor

II

G

608

Ocupat

Muncitor

II

G

609

Ocupat

Muncitor

II

G

Formația de gospodărire a s

pațiilor verzi din cartiere (1+9)

610

Vacant

Șefformație

II

G

Temporar ocupat

611

Ocupat

Muncitor

I

G

612

Ocupat

Muncitor

I

G

613

Ocupat

Muncitor

I

G

614

Ocupat

Muncitor

I

G

615

Ocupat

Muncitor

I

G

616

Ocupat

Muncitor

I

G

617

Ocupat

Muncitor

I

G

618

Ocupat

Muncitor

II

G

619

Ocupat

Muncitor

III

G

Birou de amenajare peisagistică și control spații verzi (1+5)

620

Temporar vacant

Șef birou

II

S

Temporar ocupat

621

Ocupat

Insp.spec

IA

S

622

Ocupat

Insp. spec

IA

S

623

Temporar vacant

Insp.spec

I

S

624

Ocupat

Muncitor

I

G

625

Ocupat

Muncitor

I

G

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC (1+66)

626

Ocupat

Director

II

S

627

Ocupat

Director adj

II

S

628

Vacant

Director adj

II

S

629

Vacant

Director adj

II

S

Serviciul administrarea domeniului public și privat (1+18)

630

Ocupat

Șef serviciu

II

S

631

Ocupat

Insp.spec

IA

S

632

Temporar vacant

Insp.spec

IA

S

Temporar ocupat (nsp.specJ)

633

Ocupat

Insp.spec

I

S

634

Ocupat

Insp.spec

I

S

635

Ocupat

Insp.spec

II

S

636

Ocupat

Muncitor

II

G

Formație administrativ (1+11)

637

Ocupat

Șef formație

II

M

638

Ocupat

Insp.spec

IA

S

639

Ocupat

Muncitor

I

G

640

Ocupat

Muncitor

I

G

641

Ocupat

Muncitor

I

G

642

Ocupat

Muncitor

I

G

643

Vacant

Muncitor

I

G

644

Vacant

Muncitor

I

G

645

Vacant

Muncitor

I

G

646

Ocupat

Muncitor

I

G

647

Ocupat

Muncitor

I

G

648

Ocupat

Muncitor

I

G

Compartiment patrimoniul public și privat (2)

649

Ocupat

Insp.spec

IA

S

650

Ocupat

Insp.spec

IA

S

Compartiment tehnico-economic (4)

651

Ocupat

Insp.spec

IA

S

652

Ocupat

Insp.spec

IA

S

653

Ocupat

Insp.spec

IA

S

654

Ocupat

Insp.spec

I

S

Biroul juridic (1+5)

655

vacant

Șef birou

II

S

Temporar ocupat

656

Ocupat

Consilier juridic

IA

S

657

Temporar vacant

Consilier juridic

IA

S

658

Ocupat

Consilier juridic

I

S

659

Ocupat

Consilier juridic

II

S

660

Ocupat

Consilier juridic

II

S

Serviciul salubrizare și dezăpezire (1+8)

661

Vacant

Șef serviciu

II

S

662

Vacant

Insp.spec

IA

S

663

Vacant

Insp.spec

IA

S

664

Ocupat

Insp.spec

IA

S

665

Ocupat

Insp.spec

IA

S

666

Ocupat

Insp.spec

I

S

667

Ocupat

Insp.spec

I

S

668

Ocupat

Referent

IA

M

669

Ocupat

Referent

IA

M

Compartiment de mediu, dezinsecție, deratizare (3

670   \Ouuati

Insp.spec

IA

S

671

Ocupat

Insp.spec

IA

S

672

Ocupat

Insp.spec

IA

S

Formația de gestionare a câinilor fără stăpân și ecarisaj (1+5)

673

Ocupat

Șef formație

II

M

674

Vacant

Muncitor

I

G

675

Vacant

Muncitor

I

G

676

Ocupat

Muncitor

I

G

677

Ocupat

Muncitor

III

G

678

Ocupat

Muncitor

III

G

Serviciul siguranța circulației, transport rutier și transport local (1+7)

679

Vacant

Șef serviciu

II

S

680

Ocupat

Insp. de spec

IA

S

681

Ocupat

Insp. de spec.

IA

S

682

Ocupat

Insp. de spec

I

S

683

Ocupat

Insp. de spec.

II

S

684

Ocupat

Referent

IA

SSD

685

Ocupat

Referent

IA

SSD

686

Ocupat

Muncitor

I

G

Biroul parcări, garaje și ridicări mașini (1+5)

687

Vacant

Șef birou

II

S

Temporar ocupat

688

Ocupat

Insp. de spec.

I

S

689

Vacant

Insp. de spec.

IA

S

Temporar ocupat

690

Ocupat

Insp. de spec.

IA

S

691

Temporar vacant

Insp. de spec.

I

S

692

Ocupat

Insp. de spec.

II

S

SERVICIUL PUBLIC DE UTILITĂȚI MUNICIPALE (1+77)

693

Temporar vacant

Director

II

S

Temporar ocupat

694

Ocupat

Director adj

II

S

695

Vacant

Director adj

II

S

696

Ocupat

Director adj

II

S

Compartiment de informare turistică (4)

697

Ocupat

Insp. de spec.

IA

S

698

Ocupat

Insp. de spec.

IA

S

699

Ocupat

Referent

I

M

700

Vacant

Muncitor

IV

G

Compartiment management turistic și proiecte (6)

701

Ocupat

Insp. de spec.

IA

S

702

Ocupat

Insp. de spec.

IA

S

703

Ocupat

Insp. de spec.

IA

S

704

Temporar vacant

Insp. de spec.

IA

S

705

Ocupat

Referent

IA

M

706

Ocupat

Referent

II

M

Serviciul administrarea Platoului Cornești (1+15)

707

Temporar vacant

Șef serviciu

II

S

708

Ocupat

Muncitor

I

G

709

Ocupat

Muncitor

I

G

710

Ocupat

Muncitor

I

G

711

Ocupat

Muncitor

I

G

712

Vacant

Muncitor

I

G

713

Ocupat

Muncitor

I

G

714

Ocupat

Muncitor

I

G

715

Ocupat

Muncitor

II

G

716

Ocupat

Muncitor

III

G

717

vacant

Muncitor

III

G

718

Ocupat

Muncitor

III

G

719

Ocupat

Paznic

I

G

720

Ocupat

Paznic

I

G

721

Ocupat

Muncitor nec

I

G

722

Ocupat

Muncitor nec

I

G

Parc Municipal și stadioane (7)

723

Ocupat

Insp. de spec.

IA

S

724

Ocupat

Insp. de spec.

I

S

725

Ocupat

Insp. de spec.

I

S

726

Ocupat

Muncitor

I

G

727

Ocupat

Muncitor

I

G

728

Vacant

Muncitor

I

G

729

Ocupat

Paznic

I

G

Compartimentul vespasiene (7)

730

Ocupat

Muncitor

I

G

731

Ocupat

Muncitor

I

G

732

Vacant

Muncitor

I

G

733

Ocupat

Muncitor

IV

G

734

Vacant

Muncitor nec

I

G

735

Ocupat

Muncitor nec

I

G

736

Ocupat

Muncitor nec

I

G

Serviciul cetate și casa căsătoriilor (1+8)

737

Vacant

Șef serviciu

II

S

Temporar ocupat

738

Temporar vacant

Consilier juridic

II

S

739

Ocupat

Insp. de spec

I

S

740

Ocupat

Insp. de spec

I

S

741

Ocupat

Muncitor

I

G

742

Ocupat

Muncitor

I

G

743

Ocupat

Muncitor

III

G

744

Ocupat

Paznic

I

G

745

Ocupat

Paznic

I

G

Serviciul de utilități municipale (1+11)

746

Vacant

Șef serviciu

II

S

Temporar ocupat

Compartiment finaciar-contabil și administrativ (5)

747

Ocupat

Insp. de spec.

IA

S

748

Ocupat

Insp. de spec.

IA

S

749

Ocupat

Insp. de spec.

IA

S

750

Temporar vacant

Insp. de spec.

I

S

751

Ocupat

Referent

IA

M

Cinematograful Arta și Teatrul de vară (6)

752

Ocupat

Referent

IA

M

753

Ocupat

Referent

IA

M

754

Ocupat

Muncitor

I

G

755

Ocupat

Muncitor

I

G

756

Ocupat

Muncitor

I

G

757

Ocupat

Muncitor

IV

G

Serviciul Cimitire (1+12)

758

Vacant                                      I

1                          1                                     1                                      1           1            1           1        Șef serviciu

1 II

S 1

Cimitirul municipal Sîngeorgiu de Mureș și Central (5)

759

Ocupat

Muncitor

I

G

760

Ocupat

Muncitor

I

G

761

Ocupat

Paznic

I

G

762

Ocupat

Muncitor nec

I

G

763

Ocupat

Muncitor nec

I

G

Cimitirul municipal Livezeni și Remetea (1+6)

764

Ocupat

Șef formație

II

M

765

Ocupat

Muncitor

I

G

766

vacant

Paznic

I

G

767

Ocupat

Paznic

I

G

768

Ocupat

Muncitor nec

I

G

769

Ocupat

Muncitor nec

I

G

770

Temporar vacant

Muncitor nec

I

G

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAȚIA COMPLEXULUI DE AGREMENT ȘI SPORT ”MUREȘUL” (1+64)

771

Vacant

Director

II

S

Temporar ocupat

772

Temporar vacant

Director adj

II

S

773

Ocupat

Director adj

II

S

Serviciul tehnic (1+24)

774

Ocupat

Șef serviciu

II

S

775

Ocupat

Referent

I

M

776

Vacant

Muncitor

I

G

777

Ocupat

Muncitor

I

G

778

Ocupat

Muncitor

I

G

779

Ocupat

Muncitor

I

G

780

Vacant

Muncitor

I

G

781

Ocupat

Muncitor

I

G

782

Ocupat

Muncitor

I

G

783

Ocupat

Muncitor

I

G

784

Ocupat

Muncitor

I

G

785

Ocupat

Muncitor

I

G

786

Ocupat

Muncitor

I

G

787

Ocupat

Muncitor

I

G

788

Ocupat

Muncitor

I

G

789

Ocupat

Casier

M

790

Ocupat

Îngrijitor

I

G

791

Ocupat

Îngrijitor

I

G

792

Ocupat

Îngrijitor

I

G

793

Ocupat

Muncitor nec

I

G

794

Ocupat

Muncitor nec

I

G

795

Ocupat

Muncitor nec

I

G

796

Ocupat

Muncitor nec

I

G

797

Ocupat

Muncitor nec

I

G

798

Ocupat

Muncitor nec

I

G

Serviciul administrare și exploatare piscină (1+14)

799

Ocupat

Șef birou

II

S

800

Ocupat

Referent

IA

M

801

Ocupat

As. Medical

PL

802

Vacant

Muncitor

I

G

803

Vacant

Muncitor

I

G

804

Ocupat

Muncitor

I

G

805

Ocupat

Muncitor

1

G

806

Ocupat

Muncitor

I

G

807

Vacant

Muncitor

I

G

808

Ocupat

Muncitor

I

G

809

Ocupat

Muncitor

I

G

810

Ocupat

Muncitor

I

G

811

Ocupat

Muncitor

II

G

812

Ocupat

Muncitor

III

G

813

Vacant

Îngrijitor

I

G

Serviciul administrativ, întreținere spații verzi și bazine (1+21)

814

Ocupat

Șef serviciu

II

S

815

Ocupat

Insp.spec

IA

S

816

Ocupat

Insp.spec

I

S

817

Ocupat

Insp.spec

II

S

818

Ocupat

Referent

IA

M

819

Ocupat

Casier

M

820

Ocupat

Casier

M

821

Ocupat

Casier

M

822

Ocupat

Casier

M

823

Vacant

Casier

M

824

Ocupat

Casier

M

825

Ocupat

Casier

M

826

Ocupat

Casier

M

827

Ocupat

Muncitor

I

G

828

Ocupat

Muncitor

I

G

829

Vacant

Muncitor

I

G

830

Ocupat

Muncitor

I

G

831

Ocupat

Muncitor

III

G

832

Ocupat

Muncitor

III

G

833

Ocupat

Muncitor

IV

G

834

Ocupat

Paznic

I

G

835

Ocupat

Îngrijitor

I

G

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAȚIA GRĂDINII ZOOLOGICE (1+37)

836

vacant

Director

II

S

Temporar ocupat

837

Ocupat

Director adj

II

S

Grupa intervenții tehnico-administrative (1+14)

838

Vacant

Insp.spec

IA

S

Temporar vacant (nsp.specJ)

839

Temporar Vacant

Insp.spec

I

S

Temporar ocupat (insp.spec.IA)

840

Ocupat

Referent

IA

M

841

Ocupat

Casier

M

842

Vacant

Muncitor

I

G

843

Ocupat

Muncitor

I

G

844

Ocupat

Muncitor

I

G

845

Ocupat

Muncitor

I

G

846

Vacant

Muncitor

I

G

847

Ocupat

Muncitor

I

G

848

Ocupat

Muncitor

I

G

849

Ocupat

Muncitor

IV

G

850

Ocupat

Muncitor

IV

G

851

Ocupat

Paznic

I

G

852   \Ocupai

Paznic

I

G

Grupa îngrijitori animale (21)

853

Ocupat

Muncitor

I

G

854

Ocupat

Muncitor

I

G

855

Ocupat

Muncitor

I

G

856

Ocupat

Muncitor

I

G

857

Ocupat

Muncitor

I

G

858

Ocupat

Muncitor

I

G

859

Ocupat

Muncitor

I

G

860

Ocupat

Muncitor

I

G

861

Ocupat

Muncitor

I

G

862

Ocupat

Muncitor

I

G

863

Ocupat

Muncitor

I

G

864

Ocupat

Muncitor

I

G

865

Ocupat

Muncitor

I

G

866

Ocupat

Muncitor

I

G

867

Ocupat

Muncitor

I

G

868

Ocupat

Muncitor

II

G

869

Ocupat

Muncitor

II

G

870

Ocupat

Muncitor

III

G

871

Ocupat

Muncitor

IV

G

872

Ocupat

Muncitor nec

I

G

873

Vacant

Muncitor nec

I

G

SERVICIUL PUBLIC ADMINISTRAȚIA CREȘELOR (1+101+2*1/2) ***

11 Ocupat

Director

II

S

***

Compartiment administrativ 7+2*1/2

2

Ocupat

Insp.spec

IA

S

444

3

Vacant

Medic

S

444

4

Vacant

Medic 1/2

S

444

5

Vacant

Psiholog

S

444

6

Vacant

Psiholog 1/2

S

444

7

Vacant

Referent

IA

M

444

8

Ocupat

Administrator

I

M

444

9

Vacant

Administrator

I

M

444

10

Ocupat

Administrator

I

M

444

Creșa nr. 1 (1+12)

11

Ocupat

Șef centru

II

S

444

12

Ocupat

As. med. Pr.

PL

444

13

Ocupat

As. med.

PL

444

14

Ocupat

Ed.pueric.

M

444

15

Vacant

Ed.pueric.

M

444

16

Ocupat

Ed.pueric.

M

444

17

Temporar vacant

Ed pueric

M

444

18

Vacant

Edpueric.

M

444

19

Ocupat

Muncitor

I

G

444

20

Ocupat

Îngrijitoare

G

444

21

Ocupat

Îngrijitoare

G

444

22

Ocupat

Îngrijitoare

G

444

23

Ocupat

Îngrijitoare

G

444

Creșa nr. 2 (1+12)

24

Ocupat

Șef centru

II

S

25

Ocupat

As. med. Pr.

PL

444

26

Ocupat

Ed pueric

M

444

27

Ocupat

Ed pueric

M

444

28

Vacant

Ed pueric

M

444

29

Vacant

Ed pueric

M

444

30

Ocupat

Muncitor

II

G

444

31

Ocupat

Muncitor

IV

G

***

32

Ocupat

Îngrijitoare

G

***

33

Vacant

Îngrijitoare

G

***

34

Ocupat

Îngrijitoare

G

***

35

Ocupat

Îngrijitoare

G

***

36

Ocupat

Îngrijitoare

G

***

Creșa nr. 3 (1+12)

37

Ocupat

Șef centru

II

S

***

38

Ocupat

As. med.

PL

***

39

Ocupat

Ed pueric

M

***

40

Vacant

Ed pueric

M

***

41

Vacant

Ed pueric

M

***

42

Temporar vacant

Ed pueric

M

***

43

Ocupat

Ed pueric

M

***

44

Ocupat

Muncitor

I

G

***

45

Ocupat

Muncitor

I

G

***

46

Ocupat

Îngrijitoare

G

***

47

Ocupat

Îngrijitoare

G

***

48

Ocupat

Îngrijitoare

G

***

49

Vacant

Îngrijitoare

G

***

Creșa nr. 4 (1+20)

50

Ocupat

Șef centru

II

S

***

51

Ocupat

As. med. Pr.

PL

***

52

Ocupat

As. med.

PL

***

53

Temporar vacant

Ed pueric

M

***

54

Ocupat

Ed pueric

M

***

55

Ocupat

Ed pueric

M

***

56

Ocupat

Ed pueric

M

***

57

Ocupat

Ed pueric

M

***

58

Temporar vacant

Ed pueric

M

***

59

Ocupat

Muncitor

I

G

***

60

Vacant

Muncitor

I

G

***

61

Ocupat

Îngrijitoare

G

***

62

Ocupat

Îngrijitoare

G

***

63

Temporar vacant

Îngrijitoare

G

***

64

Ocupat

Îngrijitoare

G

***

65

Ocupat

Îngrijitoare

G

***

66

Ocupat

Îngrijitoare

G

***

67

Ocupat

Îngrijitoare

G

***

68

Vacant

Îngrijitoare

G

***

69

Ocupat

Îngrijitoare

G

***

70

Ocupat

Îngrijitoare

G

***

Creșa nr. 5 (1+20)

71

Ocupat

Sef centru

II

S

***

72

Ocupat

As. med. Pr.

PL

***

73

Temporar vacant

As. med.

PL

***

74

Ocupat

As. med.

PL

***

75

Ocupat

Ed pueric

M

***

76

Ocupat

Ed pueric

M

***

77

Ocupat

Ed pueric

M

***

78

Ocupat

Ed pueric

M