Hotărârea nr. 63/2021

HCL 63 privind aprobarea demarării de către Municipiul Târgu-Mureș a procedurilor necesare încheierii unor contracte de prestări servicii privind recoltarea sau relocarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică din perimetrul intravilan al municipiului Târgu-Mureș

R O M Â N I A

JUDEȚUL MUREȘ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TÂRGU MUREȘ

H O T Ă R Â R E A nr. 63

din 12 martie 2021

privind aprobarea demarării de către Municipiul Târgu-Mureș a procedurilor necesare încheierii unor contracte de prestări servicii privind recoltarea sau relocarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică din perimetrul intravilan al municipiului

Târgu-Mureș

Consiliul local al municipiului Târgu-Mureș, întrunit în ședință extraordinară de lucru,

Având în vedere:

 • a) - Referatul de aprobare nr. 18763/347 din 09.03.2021 inițiat de Primar prin Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, privind aprobarea demarării de către Municipiul Târgu-Mureș a procedurilor necesare încheierii unor contracte de prestări servicii privind recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică din perimetrul intravilan al municipiului Târgu-Mureș;

 • - Raportul Compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului înregistrat sub nr. 18911/10.03.2021.

 • - Luând în considerare amendamentul formulat în Plenul Consiliului local,

 • b) - Adresele înregistrate la Municipiul Târgu-Mureș cu nr. 7547/01.02.2021 și nr. 8019/02.02.2021 primite spre știință de la Agenția pentru Protecția Mediului Mureș reprezentând corespondența acestei instituții cu Asociația de vânătoare și pescuit sportiv TURUL ca gestionar al fondului de vânătoare nr. 20 Ernei, cuprinzând și Pădurea Târgu-Mureș (Platoul Cornești) și cu limita asociației de vânătoare la sud Municipiul Târgu-Mureș din care rezultă solicitarea Agenției pentru Protecția Mediului Mureș să intervină în condiții legale la reducerea pericolului creat de un urs localizat în zona Platoul Cornești zona de activitate frecventă fiind zona străzii Posada și punctul de vedere al asociației;

 • - Punctul de vedere al Inspectoratului de Jandarmi Județean ”col. Sabin Motora” Mureș transmis prin adresa nr. 13483/313/19.02.2021, cu privire la modul de acțiune în cazul apariției unor exemplare de urs în intravilanul municipiului Târgu-Mureș;

 • - Adresa transmisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență HOREA al județului Mureș înregistrată la Municipiul Târgu-Mureș cu nr. 9932/223/09.02.2021 prin care se comunică faptul că în perioada 01.12.2020-26.01.2021 de la nivelul dispeceratului integrat au fost transmise 10 alerte prin intermediul aplicației RO-ALERT ca urmare a prezenței urșilor pe raza municipiului Târgu-Mureș;

 • - Punctul de vedere al Gărzii Forestiere Mureș transmis prin adresa înregistrată la Municipiul Târgu-Mureș cu nr. 14803/24.02.2021.

În conformitate cu prevederile :

art. 5 alin. (1) lit.e) din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407 din 9 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia:

ART. 5

 • (1) Criteriile de constituire a unui fond cinegetic sunt următoarele:

 • e) includerea tuturor localităților, cu excepția municipiilor, în cuprinsul fondurilor cinegetice.”

 • art. 34 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407 din 9 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia:

ART. 34

 • (1) În interesul protejării faunei și florei sălbatice, al conservării habitatelor naturale, pentru prevenirea producerii unor daune importante, în interesul sănătății și securității publice sau pentru alte rațiuni de interes public major, pe suprafețele din perimetrul intravilan construit sau împrejmuit, aeroporturi, gări, unități militare, recoltarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică, a pisicilor și a câinilor hoinari se realizează în condițiile prezentei legi și ale cotelor de recoltă sau ale derogărilor aprobate de gestionarul fondului cinegetic limitrof, pe baza unui contract de prestări servicii, cu respectarea prevederilor legale în domeniul achizițiilor publice, la solicitarea consiliului local sau a administrației suprafeței împrejmuite, după caz, și cu acordul prealabil al proprietarului de teren.

 • (2) Exemplarele de vânat dobândite în condițiile alin. (1) aparțin gestionarului.”

 • Hotărârii Guvernului nr.1679/2008 privind modalitatea de acordare a despăgubirilor prevăzute de Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006, precum și obligațiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice și proprietarilor de culturi agricole, silvice și de animale domestic pentru prevenirea pagubelor;

 • Legii 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

 • Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

 • art. 80 și art. 81 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată,

 • Ordinului comun nr. 203/14 din 5 martie 2009 privind Procedura de stabilire a derogărilor de la măsurile de protecție a speciilor de floră și de faună sălbatice;

 • Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 • Ordinului ministrului mediului nr. 724 din 19 iulie 2019 pentru aprobarea nivelului de intervenție în cazul speciilor de urs și lup, în interesul sănătății și securității populației și în scopul prevenirii unor daune importante;

 • art. 7 punctul 13 din Legea nr. 52 /2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

 • art. 129 alin. (1), alin (2) lit. d), alin. (7) lit. h) și i), alin. (14), art. 196, alin. (1), lit. a) și ale art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aprobă demararea de către Municipiul Târgu-Mureș a procedurilor necesare încheierii unor contracte de prestări servicii privind recoltarea sau relocarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică din perimetrul intravilan al municipiului Târgu-Mureș, în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniu, cu titularii fondurilor cinegetice care gestionează fondurile cinegetice limitrofe municipiului Târgu-Mureș, având ca obiect îndepărtarea sau colectarea exemplarelor din speciile de faună sălbatică din intravilanul localității Târgu-Mureș, precum și recoltarea din intravilanul municipiului Târgu-Mureș, respectiv monitorizarea, tranchilizarea, transportul și eliberarea urșilor, conform legii.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Târgu-Mureș prin Direcția Economică - prin serviciile de specialitate, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, Serviciul Public Administrația Domeniului Public, Serviciul Public Administrația Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 252, alin. 1, lit. c și ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ precum și ale art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, privind contenciosul administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică:

 • - Direcției Economice;

 • - Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență;

 • - Serviciului Public Administrația Domeniului Public;

 • - Serviciului Public Administrația Serelor Parcurilor și Zonelor Verzi.

 • - Inspectoratului de Jandarmi Județean ”col. Sabin Motora” Mureș.

Președinte de ședință Kelemen Atilla-Marton

Contrasemnează

Secretar General al Municipiului Târgu Mureș,

Soos Erika

(Hotărârea a fost adoptată cu 20 voturi “pentru” și 1 vot „abținere”)